Jonkerbosch   ––––––––––––––––
                       Groei en Bloei  (20)

Br. Vertunianus

Nieuwe perspectieven! 1950-1951-1952

Het K.B. van 28 december 1949 (Staatsblad nr. J 596)

Het langverwachte K.B. over het Buitengewoon Lager Onderwijs verschijnt in december 1949 en treedt in werking op 1 januari 1950. Met ingang van dezelfde datum stelt dit Koninklijk Besluit onze school financieel onder de gemeente Nijmegen. Daarmee vervalt het begrip "Centrale School", een naam, die onze school 15 jaar lang gedragen heeft in verband met de herkomst van de leerlingen uit het gehele land. Financieel gaat onze school er sterk op vooruit, het bedrag tot bestrijding van de exploitatie-kosten (steeds weerkerende kosten van een school zoals aanschaf van leermiddelen, schoonmaken, brandstof e.d.) wordt 5 keer zo hoog. Bovendien wordt de gemeente bereid gevonden voor het bestaande schoolgebouw met inboedel huur te betalen dus niet een bedrag ineens maar met annuïteiten. We hebben daarvoor niet alleen de aannemingssom (de school kostte in 1935 fl 78.000,-) moeten opgeven, maar ook alle mogelijke afrekeningen moeten opsnorren betreffende sanitair, licht, verwarming, banken, kasten, vloeren, enz. Het al enkele jaren wachtende plan voor het "optrekken" van de school zal eveneens door de gemeente gefinancierd worden.

Voor het zover was hadden de eerste besprekingen plaats gehad met de inspecteur van het B.L.O., de heer H. Broeren, enerzijds en Br. Overste met Br. Benignus (hoofd B.L.O.-school) anderzijds. De hoofdzaak van dit gesprek was geweest bekijken of er in het nieuwe K.B. mogelijkheid zit tot financiering van een en ander. Of het bezoek van de oud-minister van Onderwijs, de heer J. Gielen, op 22 maart 1950 verband houdt met deze kwesties, is ons niet duidelijk geworden. Vermoedelijk is hierover wel gesproken. Na een jaar in gebruik te zijn geweest, wordt nu zaal 7 opgeknapt tot volwaardige woonruimte (6 januari): een nieuwe linoleumvloer en o.a. nieuwe bedspreien. In februari (16) komt Br. Chrispinus als hoofd van zaal 5, terwijl Br. Festus op zaal 4 de opvolger wordt van Br. Theodisius. In maart (27) wordt Br. Glicerius ziek en komt Br. Richarius hem vervangen.

werkplaats in aanbouw 1950
De werkplaats in aanbouw: op de voorgrond de smidse, in 't midden de timmerij

Nieuwe werkplaats

In dezelfde maand begint de bouw van een werkplaats in de schooltuin bij de serre. De bedoeling ervan is er een afdeling ijzerbewerking in onder te brengen, beter nog een reparatie-werkplaats van waterleidingen en verwarming. Onze eerste smid was voorheen een zekere Pütz geweest, een Duitser, die eerst als monteur in dienst was bij de fa. Vermeulen uit Eindhoven. Zo leerde hij Jonkerbosch kennen en werd in dienst genomen. Volgens inlichtingen bleek later dat hij vermoedelijk sterk communistische ideeën had en mogelijk op Jonkerbosch gevaarlijke activiteiten ontplooide. Aan de vreemdelingenpolitie in Eindhoven werd verzocht zijn "werkvergunning" niet te verlengen. Als "vreemdeling zonder werk" moest hij toen naar Duitsland terugkeren. Daarna was Frans Mey ("broer" Mey uit Hatert) af en toe wat komen werken. Een derde smid, Th. van Kolk, werd begin 1950 aangenomen, die evenals zijn voorgangers een werkplaatsje in de garage had. De eerste timmerman (na Pa Naninck, die hier en daar ook al wat klusjes had opgeknapt) was een zekere Cremers uit Hatert. Zijn werkplaats bevond zich op de zolder boven de bakkerij. Een tijd na zijn ontslag stierf hij aan kanker aan de wang. Theo Bongers werd met Sinterklaas 1949 als timmerman aangenomen.

afwerking werkplaats 1950
De afwerking door de schilder, op de voorgrond de kleermakerij

In de maand mei kan de werkplaats al in gebruik worden genomen. Ze is opgetrokken uit cementplaten tussen betonnen palen en bedekt met pannen. Zowel de smid als de timmerman, en later ook de kleermaker, krijgen daar onderdak.

inhoud volgende deel Schakel, jaargang 16 (1966), nummer 1, pp. 9-11

StatCounter