DE GESCHIEDENIS VAN "JONKERBOSCH" (deel 5)

Gerda Arts-Gilsing

In 1951 werd de Tarcisiusschool uitgebreid met 9 klaslokalen; er werd n.l. een hele verdieping bovenop gebouwd. Hiermee was bij de bouw van de school al rekening gehouden.

opvijzelen school 1951
Het linker gedeelte van de St. Tarcisiusschool is al deels opgevijzeld (zie ook Groei en Bloei, deel 221)

In augustus '51 gaat br. Aubertus, de directeur, Jonkerbosch verlaten, hij is benoemd tot directeur van de LTS in Etten-Leur. Voor zijn vertrek verwerkt hij nog de uitslag van een enquête die onder de ouders is gehouden met de vraag: "Welke verwachtingen koestert U t.a.v. het kind dat aan onze zorgen is toevertrouwd?"

17% van de ouders gaf geen antwoord
25% zag geen oplossing en liet alles aan Jonkerbosch over
23% zag hun kind graag een vak leren
17% wenste hun kind in land- of tuinbouw of in de veehouderij
 5% zag de toekomst van hun kind voor het verdere leven op Jonkerbosch

Deze uitslag werd in "Schakel" gepubliceerd en er bleek uit dat vooral het aanleren van algemene handvaardigheid erg belangrijk was voor de jongens van Jonkerbosch. De Atelierklas, die een afronding was van een rechtstreekse voorbereiding op "het leven", stelde deze ontwikkeling dan ook erg op de voorgrond. Daarnaast stonden op het lesrooster vakken als: rekenen, taal, leren brieven schrijven, aardrijkskunde, gereedschapsleer en hersengymnastiek!

opvijzelen school 1951
De hoogste klas van de St. Tarcisiusschool, de Atelierklas, aan het werk in de schooltuin bij het hoofdgebouw

Tot hier toe heb ik kunnen putten uit de artikelen die br. Vertunianus in oude "Schakels" schreef, onder de titel "Jonkerbosch, groei en bloei". Deze zijn beëindigd met het ingebruiknemen van de verbouwde school en dus moest ik nu zelf gaan zoeken en lezen in alle oude "Schakels".

Ik las hele artikelen over b.v. "Stemstoringen bij kinderen en middelen ter voorkoming; ook in die tijd was er al een logopediste aan Jonkerbosch verbonden, n.l. Mw. A. Dorsemagen.
Het godsdienstig aspect kreeg erg veel aandacht, gezien de reeks artikelen die de toenmalige Pater D. Former, schreef onder de titel: "Naar een christelijke opvoeding", met prachtige foto's erbij van een Sacramentsprocessie op Jonkerbosch, compleet met bruidjes, waarbij ook Corrie, onze receptioniste niet ontbreekt in een lange witte jurk, met strik in het haar.
Ook reisjes waren "in" in die tijd (ik schrijf nu over de jaren '50-'51). Men ging b.v. naar de Efteling, de Zuiderzeewerken en het Ouwehands Dierenpark.

In 1955 komt Pater L. Lion op Jonkerbosch wonen. Hij is psycholoog en neemt deel aan de stafbesprekingen en doet een aantal psychologische onderzoeken bij jongens "wier ontwikkeling van verstand en karakter aanleiding geeft tot speciale aandacht".

kapel in aanbouw 1958
De "definitieve" kapel in aanbouw vanaf St. Jozefpaviljoen (op de achtergrond links het hoofdgebouw)

lijnen op asfalt 1959
Tussen de kapel en het hoofdgebouw werd na asfaltering een sportieve belijning aangebracht (1959)

In 1958 is de nieuwe kapel klaar en wordt plechtig ingewijd door Mgr. Bekkers die met welgekozen woorden o.a. dit zei:

"Door haar extroverte bouwtrant, door haar naar buiten gekeerd zijn, beklemtoont deze nieuwe kerk zeer sterk, dat godsdienst niet iets is wat besloten moet blijven binnen de gewijde muren, doch dat Christus middelpunt moet vormen van het gehele mensenleven."

In febr. '60 was het groot feest, Jonkerbosch bestond 25 jaar! Van allerlei kanten werden brieven in "Schakel" gepubliceerd, zoals van de burgemeester van Nijmegen. Er werd een tentoonstelling georganiseerd die betrekking had op de b.l.o.-school, de vakschool, de tuinbouwschool en het internaat.

De dag zelf begon met een feestontbijt, daarna de H. Mis, gezongen door het jongens- en broederskoor. Daarna waren er voor de jongens zaalspelen met mooie prijzen. Er werd een drukbezochte receptie gehouden. Om 1 uur kwam de Postharmonie een aubade brengen. 's Avonds was er een cabaretvoorstelling en er trad een goochelaar op.
Om ½ 11 waren de festiviteiten afgelopen en ging iedereen naar bed met de herinnering aan een mooie dag.

Br. Vertunianus Een concert door de vaste gasten op Jonkerbosch:
de Postharmonie (14 juni 1969), op het terras van het St. Jozefpaviljoen (rechtsboven het pad naar de Vossenlaan)

Wordt vervolgd

inhoud volgende deel JoJo, jaargang 3 (1983), nummer 1 (september), pp. 9-12

StatCounter