bronnen

0 t/m 9

100 jaar grootschalige stadsuitbreiding. de Brug Nijmegen, 5 september 2001

A

Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (13 delen). Gorinchem: J. Noorduyn en Zoon, 1839-1851;
zie nl.wikipedia.org

Aa, A.J. van der, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (21 delen). Haarlem: J.J. van Brederode, 1852-1878;
zie resources.huygens.knaw.nl/retroboeken

Abma, R.. Nijmegen Historische grond. Hoe een stad gevormd werd. Nijmegen: Roelants, 2021

Achter de Wiemelpoort. Een stadspoort keert terug. Numaga I (1954), nr. 3-4 (november), p. 55

Adressenoverzicht. Gemeente Nijmegen: Bureau Basis- en Geoinformatie (vanaf 26-04-2007);
zie opendata.nijmegen.nl > overzicht

ADRESBOEK van Nijmegen en het Schependom bevattende alphabetische naamlijst van de ingezetenen, hun beroep en woonplaats. Nijmegen: H.C.A. Thieme, z.j. [1892] [Adresboek 1892];
zie www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl > Adresboeken Nijmegen

Advies van de commissie 'Het Nijmeegs verzet zichtbaar maken'. Z.pl., 24 januari 2020 [Advies 2020];
zie nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl | kroniek

Altena, P. & P. Klinkenberg, Klaas Willem Kiers en de maquette van Nijmegen 1750-1751. Nijmeegs Katern 36 (2022), nr. 2 (april), pp. 18-26

Andreas, C.P.F. & M.M.M. de Mol, Inventaris van de archieven van de Stichting Stadspark De Goffert 1939-1969 en van de Stichting Zwembaden Nijmegen 1951-1969. Gemeentearchief Nijmegen, 1984 (Inventarisreeks nr. 6)

Arkstée, H.K., NYMEGEN, DE OUDE HOOFDSTAD DER BATAVIEREN, in dichtmaat beschreven en met aantekeningen, de Oudheden van de Stad, en die van het Quartier van Nijmegen betreffende, opgeheldert. Amsterdam: Petrus Mortier, 1733;
zie books.google.nl

Arkstée, H.K., NIJMEGEN, DE OUDE HOOFDSTAD DER BATAVIEREN, in dichtmaat beschreven en met aantekeningen, de Oudheden van de Stad, en die van het Quartier van Nijmegen betreffende, opgehelderd (nieuwe druk). Nijmegen: Isaac van Campen, 1788;
zie books.google.nl

B

Bartels, Th. & J. Versteegen (red.), Homo-encyclopedie van Nederland. Amsterdam: Anthos, 2005

Barten, J.T.P., Ouderlijk huis van Bernard van Meurs opgespoord. Nijmeegs Katern 5 (1991), nr. 4 (september), p. 10

Basisregistratie(s) adressen en gebouwen (BAG) (vanaf 10-12-2010);
zie www.kadaster.nl > BAG Viewer | kroniek

Begheyn, P.J., Thomas van Lenth, kanunnik van de St. Steven (ca. 1530-1590). Numaga, XVI (1969), nr. 1 (maart), pp. 16-24

Begheyn, P.J., Een beschrijving van rouwborden en grafzerken in de Stevenskerk en Broerskerk te Nijmegen uit 1729, Jaarboek Numaga XXXIX (1992), pp. 5676

Begheyn, P. (red.), Nijmeegse biografieën; (deel 1). Jaarboek Numaga LI (2004), pp. 9-143 [Nijmeegse biografieën 2004]

Begheyn, P. & J. van Vugt (red.), Nijmeegse biografieën;. Deel 2. Jaarboek Numaga LIII (2006), pp. 11-142 [Nijmeegse biografieën 2006]

Begheyn, P., Het geboortehuis van Petrus Canisius staat aan de lage markt. Nijmeegs Katern 28 (2014), nr. 4 (oktober), pp. 52-55

Benoemen, nummeren en begrenzen. Handboek voor gemeenteambtenaren die zijn belast met het benoemen van de openbare ruimte, het nummeren van vastgoedobjecten en het begrenzen van gebieden. Tweede, gewijzigde druk. Den Haag: VNG Uitgeverij, 2005

Beschermd stadsbeeld: Willemskwartier; toelichting & stadsbeeldatlas. Gemeente Nijmegen, augustus 2004;
zie ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl

Beschermd stadsbeeld: Waterkwartier; toelichting & stadsbeeldatlas. Gemeente Nijmegen, juni 2004;
zie ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl

Beschermd stadsbeeld: Wolfskuil; toelichting & stadsbeeldatlas. Gemeente Nijmegen, augustus 2005;
zie ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl

Betouw, J. in de, NIJMEGEN VERDEELD IN WIJKEN, STRAATEN, STEEGEN, en Streeken boven en beneden de Stad, met UBBERGEN, BEEK en de HOLLE DOORN, voor zoo verre betreft het geen aldaar gevonden is van Romeinschen oorsprong en ouderdom. Nijmegen: A. van Goor, 1805;
zie books.google.nl

Biographisch Woordenboek der Nederlanden (1852-1878); zie Aa, A.J. van der

Blaeu 1649; zie Novum ac magnum ...

Blaeu 1652; zie Toonneel der steden ...

Blankenstein, E. van, De Nijmeegsche jaren van ir. Herman Lohr (1907-1915). Jaarboek Numaga LXIX (2022), pp. 41-63

Bouwer, K., Bij de boom van Maria. De geschiedenis van Mariënboom en het Mariënbosch. Nijmegen: Boekhandel Roelants, 2020.

Brand, R. van den, Jan van Call: 'urwercker und landtmeter der Stadt Nimege', kanaalontwerper Brabantse Peel Nijmeegs Katern 6 (1992), nr. 6 (december), pp. 8-12

Brauer, J. & H. Termeer (red.), Hees bij Nijmegen. Van dorp naar groene stadswijk 1196-2011. Z.pl.: Vereniging Dorpsbelang Hees, 2011;
zie www.dorpsbelanghees.nl > download

Brinkhoff, J.M.G.M., Van Kalverbos tot Kelfkensbos. Numaga I (1954), nr. 3-4 (november), pp. 39-44

Br., J. (Brinkhoff, J.), Uit de tijdschriften. De klokkengieters Van Trier. Numaga X (1963), nr. 4 (december), p. 201 [Brinkhoff 1963]

Br., J. (Brinkhoff, J.), Uit de tijdschriften. De restitutie van de Broerskerk en de Regulierenkerk te Nijmegen aan de katholieke eredienst. Numaga XIV (1967), nr. 3 (september), pp. 118-123 [Brinkhoff 1967]

Brinkhoff, J.M.G.M., Petrus Canisius Noviomagus. Numaga XVIII (1971), nr. 2 (juni), Petrus Canisius-nummer, pp. 121-158

Brinkhoff, J., Nijmegen verleden tijd. Rijswijk: Uitgeverij Elmar b.v., z.j. [1982] [Brinkhoff 1982]

Brus, B., Het Land van Maas en Waal. In: Sporen van de TEMPELIEREN in Nederland, (2003-2012);
zie www.tempelieren.nl

Burgers, H.F., VILLA BERKENHEUVEL. Geschiedenis van het landschap, eigenaren en architectuur. Nijmeegs Katern 2 (1988), nr. 4 (september), pp. 4-6

Burggraven en Richters van Nijmegen. Chronologische naamlijst van Burggraven en Richters van Nijmegen tot 1794 (gewijzigd: 27 november 2009);
zie www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Buurman, J., AARDRIJKSKUNDIGE BESCHRIJVING DER STAD NIJMEGEN. Nijmegen: Wed. J.C. Vieweg en Zoon, 1829;
zie books.google.nl

C

Calisch, I.M. & N.S. Calish, Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal. Tiel: H.C.A. Campagne, 1864;
zie www.dbnl.org/tekst

Camps, R. e.a., Het Grote Geschiedenis Boek van Nijmegen. Nijmegen: Uitgeverij Waanders i.s.m. Het Regionaal Archief Nijmegen en Museum Het Valkhof, 2010

Coolen jr., F., Kaart van de Mookerhei bij Nijmegen, iets ten zuiden van de lijn Goffert-St. Anna (Brabants Historisch Informatie Centrum: 343 Collectie kaarten en tekeningen van het Rijksarchief in Noord-Brabant, inventarisnummer 2374) [Coolen 1766];
zie www.bhic.nl

Coot, C. & E.N.A. Heirbout (red.), Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent 5: Kasteel Lent en de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis. Deel I (Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 62). Gemeente Nijmegen, Bureau Leefomgevingskwaliteit, Archeologie, 2016;
zie studiezaal.nijmegen.nl

COPIE DER TEEKENING behoorende bij het BESTEK EN VOORWAARDEN, waarnaar Burgemeester & Wethouderen der Stad Nijmegen zullen aanbesteden het maken van eene buitenhaven te Nijmegen, het ontwerpen van eenen Binnen- havendijk, enz.. Nijmegen: C.A. Vieweg, 1851 (Gelders Archief: 0039 Gedeputeerde Staten, inventarisnummer 12871-0001);
zie www.geldersarchief.nl

Craandijk, J. & P.A. Schipperus, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 6. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1882;
zie www.dbnl.org/tekst

D

Daniëls, M.P.M., HET KANISHUIS en twee andere in verband hiermede te behandelen voorname huizen. Numaga II (1955), nr. 4 (november), pp. 85-103 [Daniëls 1949]

Daniëls, M.P.M., De grenzen van het kloostererf der Predikbroeders te Nijmegen. Numaga IV (1957), nr. 4 (november), pp. 117-142 [Daniëls 1950]

Deimann, L.G.J., Alles over straatnamen. Z.j. [2008];
zie www.allesoverstraatnamen.nl

Delahaye, A., Eldorado voor dames: Nijmegen. De boekhouding van de bevolking bevatte tal van kleine grapjes. De Gelderlander, 11 februari 1953, p. 6

Delahaye, A., Belangrijkste Nijmeegse gassen. Eisen van voetganger en kruiwagen bepaalden de Middeleeuwse straten. De Gelderlander, 8 juni 1956, p. 11

Dekker, D.J., Grote of St.-Stevenskerk Nijmegen (gewijzigd: 25 februari 2011) [Dekker 2011];
zie www.djdekker.net/stevenskerk

Derks, G.J.M., De Zwaan ('t Zwaantje) te Neerbosch. Numaga XXXIV (1987-1988), nr. 4 (januari 1988), pp. 91-95

Dings, R., Over straatnamen met name. Waarom onze straten heten zoals ze heten. Amsterdam: Nijgh & van Ditmar, 2017

Donkersloot-de Vrij, M., Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900. Utrecht, 2003;
zie rkd.nl/explore/library/160558 > download

Donkersloot-de Vrij, M. &. P. van der Krogt, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900 (bewerkt en aangevuld door Peter van der Krogt). (Versie 2.5.1 van 4-11-2022);
zie explokart.eu/publicaties/online-publicaties > download

Drie, R. van, e.a., Genealogie van stamboom tot familiegeschiedenis. Den Haag: Centraal Bureau voor Genealogie / Utrecht: Stichting Teleac, 1988

Droesen, W.J., De gemeentegronden in Noord-Brabant en Limburg en hunne ontginning. Eene geschied- en landhuishoudkundige studie (proefschrift Wageningen). Roermond: J.J. Romen & Zonen, 1927;
zie library.wur.nl > download

E

Een andere kijk op Nijmeegse bedrijventerreinen. DWS/DGG, oktober 2003

Ekkers, P.D.J. & M.G.J. Ganzefles, De ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen 1900-1999 en verder. Jaarboek Numaga XLVI (1999), pp. 118-163

Enckevort, H. van e.a., Archeologische kijkgaten in de bodem van het Nijmeegse Waalfront (Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 97). Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Bodemkwaliteit gemeente Nijmegen, 2020;
zie studiezaal.nijmegen.nl

Engelen, T. van, De Porrenhofstadt, Smagtkamp en een oude moerbeiboom. Een stukje Lentse historie van 222 jaren. Tabula Batavorum XII (1994), nr. 3, pp. 75-82;
zie www.tabulabatavorum.nl > download

F

Feenstra jr., P., Noviomagum Redivivum. Eigen Haard 1884, nr. 43, pp. 525-529;
zie collectie.atlasvanstolk.nl

Feldman 1669; zie kroniek

Flokstra, M., HUIZE DE DUCKENBURG in Nijmegen. Geijsteren: Stichting Dr. Hoefnagels, 2015

Funneman, J., 50 JAAR: HOE GROEN WAS MIJN BALKON? Nijmeegs Katern 3 (1989), nr. 4 (september), pp. 6-8

G

Geelkercken, I. (Isaak van), 1639; zie kroniek

Geelkercken, N. (Nicolaes) van, 1653; zie kroniek

Giesbertz, H., KWARTIER VAN NIJMEGEN; Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek, 2005 (gewijzigd: 1 april 2007) [Giesbertz 2005];
zie kaartviewer > Historie > 1655-1832 Nijmegen

Giesbertz, H., Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te Nijmegen. Stichting Historisch Huis- en Veldnamen Onderzoek, z.j. (gewijzigd: 3 maart 2010) [Giesbertz 2010];
zie www.kwartiervannijmegen.nl > download

Giesbertz, H., Nijmegen. Stad en Schependom met haar bewoners en eigenaren in 1812. Stichting Historisch Huis- en Veldnamen Onderzoek, z.j. (gewijzigd: 20 juni 2010) [Nijmegen 1812];
zie www.kwartiervannijmegen.nl > download

Gorissen, F., STEDE-ATLAS van NIJMEGEN. Arnhem: S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon, 1956;
zie studiezaal.nijmegen.nl

Gorissen, F., Die Burgen im Reich von Nimwegen auszerhalb der Stadt Nimwegen. (overdruk uit Niederrheinisches Jahrbuch, Band IV). Krefeld: Verein Linker Niederrhein, 1959

Goudappel 2021; zie Uitvoeringsagenda Verkeersmanagement ...

Graadt van Roggen, J.H., Ontmanteling en Uitleg der Stad Nijmegen (april 1874 tot juli 1907). Hoofdzakelijk ontleend aan handschriftelijke aanteekeningen van wijlen den wethouder. Nijmegen: Vereeniging Oppidum Batavorum / Typ. F. E. Macdonald, z.j. [Graadt van Roggen 1907]
zie wwwextern.ubn.ru.nl/BookReader > download

Grinten, E.F. van der, Een eeuw aan de weg getimmerd. Beschrijving van Nijmeegse gevels gebouwd tussen ca. 1780 en ca. 1910. Numaga XXI (1974), nr. 1 (februari), pp. 7-136

Grinten, E.F. van der, Nijmegen Benedenstad. Beschrijving van een grotendeels verdwenen Stadsgedeelte aan de Waal (drie delen). Nijmegen: Janssen | uitgevers, 1980

Grood, M. de, Scherven, veldnamen en verhalen. Oud nieuws van de Oeselenberg. Nijmeegs Katern 14 (2000), nr. 2 (april), pp. 18-21

Grood, M. de, e.a., Van boven bekeken. Nijmegen 1923-1977. Hoogeveen: V+W collective, 2004

Grood, M. de, St. Anna al zeker 500 jaar oud. HazAnneKamp 30 (2005), nr. 1 (januari), pp. 6-7

Groos, J., Geen Vissers's maar varkens. Wijkblad Oud-West, oktober 2008, pp. 7-8

Groos, J., Twintig eeuwen Waterkwartier. Nijmegen: Stichting Toekomst Oud-West (STOUW), 2011

H

Haalebos, J.K., Opgravingen op het terrein van het voormalige Canisiuscollege 1994-1996. Jaarboek Numaga XLIII (1996), pp. 7-41

Haar Bz., B. ter, Berg-en-Dal. Een gids voor wandelaars in Nijmegen's omstreken. Amsterdam: G.L. Funke, 1880;
zie books.google.nl

Haar, B. ter, Nijmegen 1892. Wandeling door de 19e eeuwse stadsuitleg aan de hand van een tijdgenoot, samengesteld door Anna Simon. Nijmegen: Stichting Noviomagus.nl, 2005 [Ter Haar 1892]

Haar Bz., B. ter, Berg-en-Dal. Gids voor de bezoekers van Nijmegen's omstreken. 5e verbeterde druk. Nijmegen: Firma H. ten Hoet, z.j. [1902];
zie books.google.nl

Habraken, J., Archeologisch Bureauonderzoek Suez. (Archeologische Berichten Nijmegen – Briefrapport 187). Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten, 2015;
zie www.commissiemer.nl

Hattinga, A., KAARTE van het Schependom der Stad NYMEGEN. Opgenomen door H.S.Holland en van Sugtelen en Gecopieert door mÿ in 's Hertogenbosch. Anno 1757 (Regionaal Archief Nijmegen, documentnummer KPD-26) [Hattinga 1757];
zie studiezaal.nijmegen.nl | kroniek

Hazendonk, F.S., Van bouwhof naar nieuwbouw. De geschiedenis van het Visveld te Lent (1540-1998). Jaarboek Numaga XLV (1998), pp. 62-91

Heijden, P. van der, De laatste Waalsprong. De Blik 1999, nr. 9;
zie www.noviomagus.nl

Hendriks, G.J., Nijmeegse straten en hun oorsprong. Nijmegen: Janssen | uitgevers, november 1987

Hendriks, M., Isaac van Geelkercken 1615-1672, landmeter, wijnroeier, vestingingenieur en postmeester. In: Jacobs, I.D e.a. (red.), Biografisch Woordenboek Gelderland 10. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1998, pp. 51-54

Hermesdorf, B.H.D., Een taaie Brit aan een nieuwe galg (1611). Numaga XI (1964), nr. 2 (mei), pp. 173-176

Hermesdorf, B.H.D., Nog eens 'Op der Stadts Daell'. Numaga XI (1964), nr. 3 (september); pp. 224-225

Heunks, E. & F. van Hemmen, Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent 3: In het krachtenspel van mens en Waal : Een biografie van het Lentse land (Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 60). Gemeente Nijmegen, Bureau Leefomgevingskwaliteit, Archeologie, 2016;
zie studiezaal.nijmegen.nl

Historische stadswandeling door Nijmegen (centrum). Nijmeegs Katern 21 (2007), Speciale Uitgave (juni), pp. 39-60

Hoet Jz., C. ten, HET GELDERSCH LUSTOORD, of Beschrijving van de Stad Nijmegen en derzelver Omstreken, met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden (Tweede, verbeterde en vermeerde druk). Nijmegen: Wed. J.C. Vieweg en Zoon, 1826;
zie books.google.nl

Hoften, R. van, Ouderlijk huis Marx' moeder. Niet de Grotestraat maar de Nonnenstraat. De Nijmeegse Stadskrant 28 (2009), mei, p. 10;
zie archief.denijmeegsestadskrant.com

Hollandt, S.J. & J.H. van Suchtelen, KAART van het SCHEPENDOM van NYMEGEN met een gedeelte der HEERLYKHEDEN en LANDEN. Meetkundig Opgenomen en Gecarteert, door S:J:Hollandt en J:H:van Suchtelen. Anno 1752 (Nationaal Archief, Den Haag, J.W. Janssens - Kaarten en Tekeningen, nummer toegang 4.JSF, inventarisnummer 86) [Hollandt & Van Suchtelen 1752];
zie jpg-bestand | kroniek

Holt, T. & V. Holt, Holt's Battelfield Guides, Market-Garden Corridor Eindhoven - Nijmegen - Arnhem. Z.pl.: Leo Cooper, 1984

Holwerda, J., De buitenplaats van Rooyesteyn te Neerbosch. Nijmeegs Katern 32 (2018), nr. 2 (april), pp. 25-29

Hooff, H. van, GEDEELTE VAN HET RYK VAN NYMEGEN. Dit stuk is geteekent door door [sic] den Extraordinair Ingenieur J.A. van Kesteren 1783 (Regionaal Archief Nijmegen, documentnummer F67820) [Hottinger 1783];
zie studiezaal.nijmegen.nl | KAART-Y2.jpg | kroniek

Hooft, J.A.M. van 't, De belegering van Nijmegen in 1672 door de Fransen en de daarop volgende bezetting. Numaga XI (1964), nr. 2 (mei), pp. 46-94

Hoogenboom, G., Nijmegen 2000. De Wandeling. HazAnneKamp 30 (2005), nr. 6 (september), p. 5

Hooghoff, P., Bandoeng aan de Waal. Indische Nijmegenaren in het begin van de twintigste eeuw. Nijmegen: Boekhandel Roelants, 2000

Hottinger 1783; zie Hooff, H. van

Hout, R. van, e.a., Kie(k) däör, wà räör. Woordenboek van het Nimweegs dialect. Nijmegen: Selexyz Dekker v.d. Vegt, 2006

Huisman, T., The Finger of God. Anatomical Practice in 17th Century Leiden. PROEFSCHRIFT. Leiden, 2008;
zie scholarlypublications.universiteitleiden.nl > download

I

J

Jansen, H., Oude straatnamen in Lent. Hoe zijn ze ontstaan? (bundeling 'straatnamen', eerder gepubliceerd in Lentse Lucht, 1999-2002). Lent, februari 2003 [Jansen 2003]

Janssen, L., Wandelend naar Hees. Van Klambir-Lima naar Gerretsen-Valeton. De Stenen Bank 13 (2003), maart, pp. 11-13

Jonckbloet, W.J.A., Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Vierde Druk (6 delen). Groningen: J.B. Wolters, 1888-1892;
zie www.dbnl.org/tekst

Jong, J.A.B.M. de, Ir. J.G. Deur 1892-1964. Numaga XI (1964), 3 (september), pp. 177-223

Joosten, J., DE WET VAN NIJMEGEN. Nijmegen 1992;
zie members.chello.nl/~jos.joosten/LiterairNijmegen.htm

K

Keunen, L.J. e.a, ‘... dat de Grift sal schieten dwers door de strate van Lent ...’. Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent (Ruimte voor de Waal) (RAAP-rapport 3212). Weesp: RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., 2018;
zie www.raap.nl

Kiers, K.W., HET PLAN VAN NYMEGEN. 1751 (Nationaal Archief, Den Haag, Oorlog: Plans van Vestingen, nummer toegang 4.OPV, inventarisnummer N121) [Kiers 1751¹];
zie jpg-bestand | kroniek

Kiers, K.W., PLAN DER STAD NYMEGEN. Z.j. [1751] (Nationaal Archief, Den Haag, Oorlog: Plans van Vestingen, nummer toegang 4.OPV, inventarisnummer N122) [Kiers 1751²]

Kleintjes, J. & L. Sormani, Rekeningen der stad Nijmegen 1382-1543. Deel V t/m VIII. Nijmegen: L.C.G. Malmberg, 1916-1919;
zie Deel V 1532-1534 (1916) | Deel VI 1535-1538 (1917) | Deel VII 1539-1540 (1918) | Deel VIII 1541-1543 (1919)

Klinkenberg, P. e.a., Bezet, bevrijd & geplunderd. Geallieerde plunderingen in de regio Nijmegen, 1944-1945. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2020

Klinkenberg, P. e.a., Vestingstad Nijmegen 1750. In de voetsporen van Kaartenmaker Kiers. Hilversum: Uitgeverij Verloren BV, 2022

Kokke, C.Th., Een rijke geschiedenis van 6½ eeuw waarin Neerbosch zich voorspoedig ontwikkelde. De Gelderlander, 23 november 1950, p. 2

Kroniek 1954. Nijmeegs Katern 18 (2004), nr. 2 (april), pp. 31-34, nr. 3 (juni), pp. 55-58, nr. 4 (oktober), pp. 71-74

Kroniek van Nijmegen over 1990. Jaarboek Numaga XXXVIII (1991), pp. 132-144;
zie www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Kroniek van Nijmegen over 1991. Jaarboek Numaga XXXIX (1992), pp. 131-149;
zie www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Kroniek van Nijmegen over 1994. Jaarboek Numaga XLII (1995), pp. 165-186;
zie www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Kroniek van Nijmegen over 1999. Jaarboek Numaga XLVII (2000), pp. 147-171;
zie www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Kroniek van Nijmegen over 2000. Jaarboek Numaga XLVIII (2001), pp. 107-131;
zie www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Kroniek van Nijmegen over 2002. Jaarboek Numaga L (2003), pp. 147-165;
zie www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Kroniek van de 19e eeuw (1901); zie Van Schevichaven 1901¹

Kurstjens, H., De Hohenstaufen en Nijmegen (circa 1150-1250) / Die Staufer und Nimwegen (etwa 1150 1250). Uitgave: Gemeente Nijmegen, z.j. [2016];
zie www.stauferstelen.net > download

L

Lambers, C. e.a., Allenig soms een voerman met paar en wagen... De Landbouwbuurt 1941-2011. Z.pl., 2011

Leeuwrik, A., De Millingse Bevolking. Met als uitgangspunt 1829, de volkstelling, z.j.;
zie www.arieleeuwrik.nl

Legger A (1858). Wegenlegger van de Gemeente Nijmegen, opgemaakt ingevolge het Reglement op de wegen, voetpaden, straten en stegen in de provincie Gelderland (Provinciaal Blad van Gelderland 1857, 103);
zie kroniek

Legger B (1859). Wegenlegger van de Gemeente Nijmegen, opgemaakt ingevolge het Reglement op de wegen, voetpaden, straten en stegen in de provincie Gelderland (Provinciaal Blad van Gelderland 1857, 103);
zie kroniek

Lemmens, G., Nijmegen in 1669. Vogelvluchtgezicht van Hendrik Feltman, met een beschrijving van de restauratie door Jan Broekhoff en Jetske Moojen (Museumstukken 9), Nijmegen: Vereniging van Vrienden van Museum Het Valkhof, 2003

Leseman, K., Boekverkopers, drukkers en uitgevers in Nijmegen (1479-1900) (gewijzigd: 28 juli 2004);
zie home.kpn.nl/lesem000/nmboekha.html

Leseman, K., Burgemeesters van de stad Nijmegen (gewijzigd: 30 april 2007);
zie home.kpn.nl/lesem000/nmburgem.html

Leseman, K., Gassen en gasjes in Nijmegen (gewijzigd: 8 augustus 2003);
zie home.kpn.nl/lesem000/nmgassen.html

Leseman, K., Straten en wijken in Nijmegen (gewijzigd: 12 februari 2005);
zie home.kpn.nl/lesem000/nmstraat.html

Luderer, B., Nijmegen in vogelvlucht, 1876-1910. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2017

Lummel, H.B. van, Noviomagum. Herinneringen aan Nijmegen's geschiedenis. Nijmegen: P.J. Milborn, z.j. [1883];
zie books.google.nl

M

Martens, A., Nijmeegse componist Willem Heydt 1858-1928. Numaga XV (1968), nr. 1 (februari pp. 17-30

Meer van Kuffeler, J.C.F. van der, Iets over den naamsoorsprong van drie straten in het nieuwe gedeelte van Nijmegen. De Gelderlander, 14 december 1894, p. 3

Moekotte, J., Bil in de hoek. Gebakken straatnaambordjes in Middelburg. De Wete 30 (2001), nr. 3 (juli), pp. 10-13

Moekotte, J., Lave émaillée. Gebakken straatnaambordjes in Middelburg (2). De Wete 31 (2002), nr. 1 (januari), pp. 20-22

Molhuysen, P.C. & P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) (10 delen). Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgevers-Maatschappij, 1911-1937;
zie resources.huygens.knaw.nl/retroboeken

Mulder, W., Nijmeegsche Stratennamen. Hoe men eertijds straten doopte. Een pleidooi voor Nijmegen's oude geschiedenis. De Gelderlander, 2 mei 1932, p. 10

Mulukom, M. van. Geslacht Muylicom. Een oud Nijmeegs geslacht Van Muylicom/Mulukom (1378-heden) (digitale bewerking Henk Kersten, Stichting Noviomagus.nl). Z.j. [2014];
zie www.noviomagus.nl

N

Naamlijst voor den Telefoondienst 1915. Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, januari 1915 (Naamlijst voor den Telefoondienst, bewerking Hans den Braber & Herman de Wit, 2003) [telefoongids 1915];
zie www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1915

Naamlijst voor de interlocale telefoondienst 1950. Uitgegeven door het Hoofdbestuur der P.T.T. (Telefoongids van Nederland 1950, bewerking Jan van Griethuysen & Herman de Wit, 2008) [telefoongids 1950];
zie www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1950*

Natris, W. de, Over een ideaal stedebouwkundig plan en fabrieken die dat om zeep brachten. Een industrieel archeologische verkenning in Bottendaal (vier delen). Nijmeegs Katern 7 (1993), nr. 1 (februari), pp. 7-8, nr. 2 (april), pp. 6-10, nr. 3 (juni), pp. 6-10, nr. 4 (september), pp. 8-10

Nederland's Adelsboek 92 (2006-2007), Ru - Sch: Rutgers - Thoe Schwartzenberg. 's‑Gravenhage: Centraal Bureau voor Genealogie

Nicolaisen, D. (red.), Een Veelkleurig Habijt. Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw. Grave: Uitgeverij Alfa, 1989

Niessen, W., De matrassenfabriek in de Bottelstraat. Een stukje historie wordt omgebouwd. Nijmeegs Katern 10 (1996), nr. 3 (juni), pp. 2-6

Niessen, W., Messentrekkerij in de Ziekerstraat omstreeks 1630. Nijmeegs Katern 24 (2010), nr. 1 (februari), pp. 2-7

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) (1911-1937); zie Molhuysen & Blok

Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal (1864); zie Calisch & Calish

Nijmeegs Zilver (Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen nr. 5). Nijmegen: Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan', 1983

Nijmeegse Biografiën 2004; zie Begheyn, P.

Nijmeegse Biografiën 2006; zie Begheyn, P. & J. van Vugt

Nijmeegse Biografiën 2013; zie Vugt, J. van

Nijmeegse Biografiën 2021; zie Vugt, J. van

De Nijmeegse stadswallen in 1875. Z.j. [2004];
zie www.noviomagus.nl

Nijmegen 1812; zie Giesbertz, H.

NIJMEGEN IN 1900; Op schaal van 1 à 5000. Vervaardigd volgens officieele gegevens. Uitgave van J. SMULDERS & Co. te 's‑Gravenhage;
zie www.noviomagus.nl

NIJMEGEN IN KAART GEBRACHT 1655-1832 (cd-rom). Het Archief, Centrum voor Stads- en Streekhistorie Nijmegen, september 2003;
zie kaartviewer > Historie > 1655-1832 Nijmegen

Nillesen, J.A., Geschiedenis der oude hoge heerlijkheid Malden. Z.pl., 1975

NIMH | 1945-1989: de Koude Oorlog (Nederlands Instituut voor Militaire Historie). Z.j. [2007];
zie www.nimh.nl

Novum ac magnum theatrum urbium Belgicæ liberæ ac foederatæ. [Amsterdam:] Joan Blaeu, z.j. [Blaeu 1649];
zie www.uvaerfgoed.nl | kroniek

NSAN (Nieuw Secretarie Archief Nijmegen), rubriek Openbare gezondheid, inventarisnummer 4295: algemene woningtelling 1956

NSAN (Nieuw Secretarie Archief Nijmegen), rubriek Openbare orde, inventarisnummers 485, 486 en 487: algemene volkstellingen 1947, 1960 en 1971

NSAN (Nieuw Secretarie Archief Nijmegen), rubriek Organisme, inventarisnummer 2645: index straatnamen tijdvak 1946 t/m 1984 (met aantekeningen van AdW 01-10-2001)

Nota met betrekking tot het geven van namen aan wegen in Wijk G der gemeente Nijmegen, 18-01-1906 (bijlage bij raadsvoorstel d.d. 19 januari 1906)

O

Onderzoek bedrijventerreinenbeleid: bestuurlijke nota Nijmegen. Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen, maart 2012;
zie nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl > rapport | bijlagen

Oosterboer, F., 19e eeuwse kazernebouw in Nederland. Types, gebruikers en ontwikkelingen. Z.pl., 2011;
zie jeoudekazernenu.nl

Op naar Nijmegen! Met de electrische tram door Nijmegen en Omstreken. Deel I: Nijmegen en St. Anna. Reclame-Uitgave der Gemeente-Tram te Nijmegen. Z.j. [1913); met Wandelkaart NIJMEGEN en Omstreken, 1913

Overzichtskaart Nijmegen. Behoort bij de kaarten waarin is vervat het Plan van herziening van de Uitbreidingsplannen der Gemeente Nijmegen Aº 1918 (Gelders archief: 0039 Gedeputeerde Staten, inventarisnummer 12718) [Nijmegen 1918];
zie www.geldersarchief.nl

P

Park in Beeld | Nieuw bètapark op de campus. Radboud Magazine, nr. 32 (juni 2012), pp. 24-27

Perceelkaart Landgoed Duckenburg onder Nijmegen, kadastraal: Gemeenten Hatert en Neerbosch, voor de veilig te houden voorjaar 1930 door Notaris F.M.Th. Stubbé te Wijchen (Regionaal Archief Nijmegen, documentnummer KP01);
zie studiezaal.nijmegen.nl

Pikkemaat, G., Geschiedenis van Noviomagus Nijmegen. 's‑Gravenhage: SDU uitgeverij, 1988

Poll, W. van de. Het leengoed de Dukenburg in het Schependom van Nijmegen. Bijdragen en Meededelingen. Deel I. Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Arnhem: P. Gouda Quint, 1898, pp. 196-205

Pontanus, J.I., Historiæ Gelricæ Libri XIV. Deducta omnia ad ea usq. tempora nostra, quibus firmata sub Ordinibus respublica. Harderwijk: Nicolaes van Wieringen / Amsterdam: Johannis Jansonius, 1639;
zie books.google.nl | kroniek

POSTCODE (postcodeboek 1978). Z.pl.: PTT Post, uitgave 1978 [ptt post 1978]

POSTCODE aanvulling nr. 24 (bijgewerkt t/m 15 mei 1991). Z.pl.: PTT Post, 1991 [ptt post 1991]

Praamstra, O., SIGNALEMENTEN ('Hoe zal het met mij afloopen'. Het studentendagboek 1833-1835 van Jan Bastiaan Molewater. Red. H. Eijssens. Hilversum, 1998). Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Deel 116 (2000), aflevering 2, p. 190

Q

R

Raeven, J., Het Fort 'De Verbrande Molen'. Numaga XXXVI (1989), nr. 3-4 (december), pp. 69-79

RAN (Regionaal Archief Nijmegen), rubriek 1.3 Landmeetkundige kaarten, inventarisnummer 214-265: Landmeetkundige kaarten, geordend op vaknummer, waarop onder meer kadaster- en huisnummers, en straatnamen zijn vermeld [1928-1944];
zie studiezaal.nijmegen.nl

Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900; zie Donkersloot-de Vrij, M.

Richtlijn bewegwijzering. Ede: CROW, 2005 (publicatie 222)

Rijn, T.N.J.A. van, De Kwakkenberg. Numaga XXXVII (1990), nr. 1 (maart), pp. 1-14

Rogier, L.J., Balans van een dubbelleven. Numaga XV (1968), nr. 2/3 (mei), Dr. J. de Jong-nummer, pp. 37-48

Roodenburg, H., 75 jaar de Waalbrug overspannen. In: Over de Waal. Waabrug Nijmegen 1936-2011. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt | fragma, 2011, pp. 136-142 en 236

Roodenburg, H., VERDWENEN EN VERANDERDE STRATENLOPEN. z.j. (december 2002);
zie www.noviomagus.nl

Rosendaal, J., Nijmegen '44. Verwoesting, verdriet en verwerking. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2009

Run, H. van, Studeren in het interbellum. Flarden van vroeger. Jaarboek Numaga L (2003), pp. 11-24

Ruyten, E.C.W.M. (red.), Van Ostreholt tot Oosterhout. Geschiedenis van een Betuws dorp. Oosterhout (Gld.): Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en omstreken, 1989

S

HET SCHEPENDOM VAN NIJMEGEN in woord en beeld. Geschiedkundige en hedendaagsche beschrijving van Hees, Neerbosch en Hatert. Met Wandelkaart. Uitgave Vereeniging 'Dorpsbelang' (1912);
zie www.delpher.nl/nl/boeken | Wandelkaart

Schevichaven, H.D.J. van, Oud Nijmegen's Straten, Markten, Pleinen, Open Ruimten en Wandelplaatsen. Nijmegen: Firma H. ten Hoet, 1896 (heruitgave Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 2008) [Van Schevichaven 1896];
zie books.google.nl

Schevichaven, H.D.J. van, Penschetsen uit Nijmegen's verleden. Nijmegen: Firma H. ten Hoet, 1898 (heruitgave Arnhem: Gysbers & Van Loon, 1966) [Van Schevichaven 1898];
zie archive.org/details/PenschetsenVanSchevichaven

Schevichaven, H.D.J. van, NIJMEGEN. Kroniek van de 19e eeuw. Nijmegen: Firma H. ten Hoet, 1901 (heruitgave Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 1999; samenstelling Hans Giesbertz) [Van Schevichaven 1901¹]

Schevichaven, H.D.J. van, Penschetsen uit Nijmegen's verleden. Tweede Bundel. Nijmegen: Firma H. ten Hoet, 1901 (heruitgave Arnhem: Gysbers & Van Loon, 1966) [Van Schevichaven 1901²];
zie archive.org/details/PenschetsenVanSchevichaven

Schevichaven, H.D.J. van, Penschetsen uit Nijmegen's verleden. Derde en laatste Bundel. Nijmegen: Firma H. ten Hoet, 1904 (heruitgave Arnhem: Gysbers & Van Loon, 1966) [Van Schevichaven 1904];
zie archive.org/details/PenschetsenVanSchevichaven

Schevichaven, H.D.J. van, Oud-Nijmegens Kerken, Kloosters, Gasthuizen, Stichtingen en Openbare Gebouwen. Nijmegen: Firma H. ten Hoet, 1909 [Van Schevichaven 1909];
zie studiezaal.nijmegen.nl

Schevichaven, H.D.J. van, & J.C.J. Kleijntjens, Rekeningen der stad Nijmegen 1382-1543. Deel I t/m IV. Nijmegen: L.C.G. Malmberg, 1910-1914;
zie Deel I 1382-1427 (1910) | Deel II 1428-1513 (1911) | Deel III 1521 1519-1526 (1912) | Deel IV 1527-1531 (1914)

Schevichaven, H.D.J. van, De Nymeegsche Landweer. Bijdragen en Meededelingen. Deel XXII. Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Arnhem: S. Gouda Quint, 1919, pp. 3-22

Schimmel, J.A., Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810. Geschiedenis van de verlening en burgerlijst (proefschrift Nijmegen). Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1966;
zie repository.ubn.ru.nl > download

Schmitz-Evers, A., Geschillen om de kerk van Beek bij Nijmegen tussen 1795 en 1827. Numaga XVII (1970), nr. 2 (juli), pp. 37-93

Segers, Y., Kunstzijdespinnerij Nyma. In: 'De Schoorsteen moet roken', Nijmeegse nijverheid en merknamen (nummer 16). Nijmegen: Stichting De Stratemakerstoren, 2006. pp. 29-38

Slichtenhorst, A. van, XIV. Boeken van de Geldersse geschiedenissen. Arnhem: Jacob van Biesen, 1653;
zie books.google.nl | kroniek

Smetius, J., Chronijk van de STAD der BATAVIEREN; beschrijving van NIJMEGEN tot den jaare 1784 (internetbewerking Henk Kersten);
zie www.noviomagus.nl

Smith, J., Salomons Prediker. Ter betooging van de Ydelheid des Weerelds en 't Bestendig Goedt van Gods Huys. Amsterdam: Gerardus Borstius, 1699
zie books.google.nl

Het stadhuis van Nijmegen (Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen, nr. 4). Nijmegen: Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan', 1982

De stadsuitbreiding gedurende de laatste jaren. DE STAND VAN ZAKEN. Mededelingen van de Gemeente Nijmegen (1951), Publicatie no. 8 (4e kwartaal), pp. 1-3

Stoett, F.A., Nederlandse Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden. Vierde druk (2 delen). Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1923-1925;
zie www.dbnl.org/tekst

Straatnamenlijst Nijmegen (officiële schrijfwijze). Afd. Weg- en Waterbouw / Landmeten, mei 1983

STRATENLIJST per wijk gegroepeerd; jaargang 6. Gemeente Nijmegen: Directie Stadsbedrijven, Informatiemanagement, Informatiebeheer en -distributie (datum: 23-01-2003)

Suchtelen, J.H. van, & S.J. Hollandt, CAART Van een Gedeelte des Schependoms Van NŸMEGEN. Opgenomen Gecarteerd door I:H:Van Suchtelen, en S:I:Hollandt in t jaar 1752 (Gelders Archief: 1551 Topografisch-historische Atlas Gelderland, inventarisnummer 1305);
zie www.geldersarchief.nl | kroniek

Suchtelen, J.H. van, & S.J. Hollandt, CAART Van het Schependom der Stadt NŸMEGEN. Opgemeten en gecarteerdt door I:H:Van Suchtelen, en S:I:Hollandt, in den Jare 1754 (Nationaal Archief, Den Haag, Oorlog: Situatieplans van Vestingen, nummer toegang 4.OSPV, inventarisnummer N27) [Van Suchtelen & Hollandt 1754];
zie www.nationaalarchief.nl | kroniek

Suchtelen, J.H. van, & S.J. Hollandt, CAART Van het Schependom DER STADT NŸMEGEN. Opgemeten en Gecarteerd Door I:H:Van Suchtelen en S:I:Hollandt, 1755 (Regionaal Archief Nijmegen, documentnummer KPD-25) [Van Suchtelen & Hollandt 1755];
zie studiezaal.nijmegen.nl | kroniek

Suchtelen, J.H. van, PLAN DER STADT NŸMEGEN. Binnen de Muuren en Wallen, opgemaekt door J:H:van Suchtelen 1779 (Regionaal Archief Nijmegen, documentnummer KPB-I-16);
zie studiezaal.nijmegen.nl | kroniek

Suchtelen, N. van, Kartografen uit de familie Van Suchtelen in de achttiende eeuw, Geodesia 36 (1984), nr. 7/8 (juli/augustus), pp. 256-259

T

telefoongids 1915; zie Naamlijst voor den Telefoondienst 1915

telefoongids 1950; zie Naamlijst voor de interlocale telefoondienst 1950

Termeer, H., Homines de Heese, de oudste tekst over Hees? De Stenen Bank 15 (2006), september, pp. 6-7

Toelichting op drie Nijmeegse politievrouwen in het verzet. Een achtergrondschets van Jeannette Geldens, Tine Vastbinder en Annie van Velzen. Z.pl., 10-03-2021 [Toelichting 2021];
zie nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl | kroniek

Teunissen, D., De Duckenburg bij Nijmegen, een geologisch natuurmonument; zijn verleden en zijn toekomst. Numaga XIII (1966), nr. 1 (februari), pp. 19-34

Teunissen, H.P.M., Nijmeegsche Straatnamen. Z.pl., december 1933 (bewerking gemeentearchief Nijmegen, september 1976) [Teunissen 1933]

Tollenaere, D. & A.J. Persijn, van Dale; Nieuw Handwoordenboek der Nederlandse taal (achtste, opnieuw bewerkte en aangevulde druk). 's‑Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1977

Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden, met hare beschrijvingen. [Amsterdam:] Joan Blaeu, z.j. [Blaeu 1652];
zie library.uu.nl | www.loc.gov | kroniek

Trots van de wijk. Ideeën voor beleving van cultuurhistorie in Nijmegen-West. Nijmegen: Route IV, december 2004 (in opdracht van Stichting Toekomst Oud West [STOUW])

U

Uitterhoeve, W. & G. Lemmens, Nijmegen binnen en buiten de singels. Een rondgrang door stad en buitengebied. Amsterdam: Uitgeverij SUN, 2005

Uitvoeringsagenda Verkeersmanagement Nijmegen (rapport Goudappel in opdracht van Gemeente Nijmegen), 19 juli 2021 [Goudappel 2021];
zie nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl

V

Ven, G. van de, Het Waterkwartier, monument van sociale woningbouw. In: Numaga 40 jaar (...) 1954-1994 (jubileumboekje), Nijmegen, 1994, pp. 27-35

Versfelt, H.J., De Hottinger-kaart van Nijmegen (1780), Nijmeegs Katern 17 (2003), nr. 1 (februari), pp. 2-6

Verzamelplan, Minuutplans en Oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT's) van de kadastrale gemeente Hatert (1822-1832);
zie beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Verzamelplan, Minuutplans en Oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT's) van de kadastrale gemeente Lent (1819-1832);
zie beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Verzamelplan, Minuutplans en Oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT's) van de kadastrale gemeente Neerbosch (1822-1832);
zie beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Verzamelplan, Minuutplans en Oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT's) van de kadastrale gemeente Nijmegen (1822-1832);
zie beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Verzamelplan, Minuutplans en Oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT's) van de kadastrale gemeente Ressen (1830-1832);
zie beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Verzamelplan, Minuutplans en Oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT's) van de kadastrale gemeente Slijk-Ewijk (1819-1832);
zie beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Volmuller, H.W.J. (red.), Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België. 's‑Gravenhage-Antwerpen: Martinus Nijhoff, 1981

Vugt, J. van (red.), Nijmeegse biografieën; (deel 3). Jaarboek Numaga LX (2013), pp. 11-151 [Nijmeegse biografieën 2013]

Vugt, J. van (red.), Nijmeegse biografieën; (deel 4). Jaarboek Numaga LXVIII (2021), pp. 11-153 [Nijmeegse biografieën 2021]

W

Warmerdam, J.N. & P. Koenders, Cultuur en Ontspanning; het COC 1946-1966. Interfacultaire Werkgroep Homostudies, Rijksuniversiteit Utrecht, 1987 (publicatiereeks homostudies 10), pp. 55, 60, 62 en 383

Wegenlegger 1858; zie Legger A (1858)

Wegenlegger 1859; zie Legger B (1859)

Werkgroep Beuningse straatnamen, De Geschiedenis ligt op straat; straatnamen in Beuningen, Ewijk, Weurt en Winsen. Gemeente Beuningen, 1998

Van Wijk Roelandszoon, J., Algemeen aardrijkskundig woordenboek. Tweede Deel (vier stukken). Dordrecht: J. De Vos & Comp. en J. Pluim de Jaager, 1823-1826;
zie www.dbnl.org

Will, P., Veenendaal, straat in straat uit. Betekenis en geschiedenis van de Veenendaalse straatnamen. Historische Vereniging Oud Veenendaal, 2000

Witte, J.E. de, KAART van het SCHEEPENDOM der Stadt NYMEGEN. Gemeten in den Jaare 1750. Getekend door J:E: De Witte, Cadet, 1756 (Nationaal Archief, Den Haag, Oorlog: Situatieplans van Vestingen, nummer toegang 4.OSPV, inventarisnummer N28) [De Witte 1756];
zie jpg-bestand | kroniek

Wolf, R., Noodwoningen op de Kopse Hof. Samenhorigheidsgevoel en armoede in na-oorlogse barakken. Nijmeegs Katern 12 (1998), nr. 1 (februari), pp. 2-7

Wolf, R., De trek naar het zuiden. Gebouwen van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998. Nijmegen: Uitgeverij KU Nijmegen, 1998

X

Y

Z

 

links

4en5mei.nl/oorlogsmonumenten
biografischportaal.nl
biografischwoordenboekgelderland.nl
coehoorn.nl
cultureelerfgoed.nl
- beeldbank.cultureelerfgoed.nl
- data.collectienederland.nl
- monumentenregister.cultureelerfgoed.nl    
dailymotion.com
bruggendatabase.nl
dbnl.org/auteurs
delpher.nl
- delpher.nl/nl/boeken
- delpher.nl/nl/regio
- geheugen.delpher.nl
djdekker.net/stevenskerk
dodenakkers.nl
forten.info
gemeentetramnijmegen.nl
geschiedenislokaal024.nl
graftombe.nl
heiligen.net
hisgis.nl/projecten/gelderland        
huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl
inducks.org/notab/nl
kadaster.nl/bag
- bagviewer.kadaster.nl
- imbag.github.io/praktijkhandleiding    
kadaster.nl/bgt    
verbeterdekaart.kadaster.nl
kasteleninnederland.nl
kwartiervannijmegen.nl
monumenten.nl
molendatabase.nl
nationaalwegenbestand.nl
- nationaalgeoregister.nl    
nijmegen.nl
- digitaalgebouwenarchiefnijmegen
- kaart.nijmegen.nl/kaartviewer
- nijmegen.archiefweb.eu
- nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl
- nijmegen.nl/monumenten
- opendata.nijmegen.nl                
- regionaalarchiefnijmegen.nl
- studiezaal.nijmegen.nl
noviomagus.nl
online‑begraafplaatsen.nl
oorlogsdodennijmegen.nl
oorlogslevens.nl
openstreetmap.org    
parlement.com
pdok.nl
planviewer.nl
ruimtelijkeplannen.nl
stationsweb.nl
stichtinginparadisum.nl
topotijdreis.nl
vocsite.nl
what3words.com
wiewaswie.nl
 

met dank aan...

Kees Aarts, Simon Algera †, Diana van den Anker, Hans Arts, Ramon Barends, Bart Berns, Daniël Blom, Bram van Bochove, Irma Bogers, Peter Booijen, Jan Boon, Martin Bosch, Gert-Jan ten Brinke, Jeroen van de Broek, Peter van den Broeke, Ben van Broekhuijsen, Jem van den Burg, Marcel Claassen, Henk Cloosterman, Luc Deimann †, Geert Dibbets, René Dings, Paul Eijkhout, Henk van Gaal, Jaap van Gelderen, Anton van Gemert, Hans Giesbertz, Renier van de Giessen, Melchior de Grood, Leon Gruppelaar, zr. Rosalie Hagdorn †, Kiki van Heijst, Floris Hol, Jan Holwerda, Gijs Hoogenboom †, Ingrid Hoovers, Jan Jacobs, Ad Jansen, Bart Janssen, Wim Janssen, Willem de Jong, Jos Joosten, Rinske Kasperts-de Boer, Henk Kersten, Ruud Klein Hemmink, Paul Klinkenberg, John de Kluijs, Roger Knoben, Ed. V.M. Kokke, Harrie Koolen, Peter Kruissen †, Arjen W. Kuiken, Ton Leenders, Michiel I.E.M. van de Loo †, Michiel van de Loo, Mark van Loon, Johan Mahieu, Joost Meertens, Gisela Meier, Hans van Meteren, Nico Nijenhuis, Wilma van Oosten, Willem Oosterbaan, Bram Paijens, Cees van der Pluijm †, Fineke te Raa, Niels Reyngoud, Jan Roelofs, Adrie Roelofsma, Geert Rolf, Hylke Roodenburg, Joost Rosendaal, Henk Rullmann, Ceciel Rutten, Frans Savelkouls, Peter van Schaijk, Pieter Severijn, Teun van Stekelenburg, Adri Stuart, Frits Stuurman, Christiaan Toorop, Juan Trejo Carvajal, Stijn van Uffelen, Mieke van Veen-Liefrink, Jacqueline Veltmeijer-Jansen, Raymond Waagen, Peter Weijers, Jan Jaap Westhof, Anton de Wildt, Albert Wilkens, Henk Willems, Theo Willems, Alexander van de Zand

 

Valid HTML 4.01 Transitional

StatCounter