Ida Groenewoutpad

openbare ruimte ID 0268300000001944

wijken 17 Heijendaal, 18 Brakkenstein

Raadsbesluit d.d. 30 november 2022: Ida Groenewoutpad

Margaretha Ida Groenewout, geb. 's-Gravenhage 30 juni 1909, † na 1987, dr. van Harmannus en Margaretha Anna Maria Elisabeth Meijer, tr. Nijmegen 19 okt. 1940 Gerardus Cornelis Maria van Nijnatten, geb. Zoeterwoude 4 april 1908, † Voorburg 7 aug. 1987, zn. van Gerrit en Adriana Johanna Leonie van Bergen.

"Ida Groenewout was een studente klassieke archeologie in de jaren dertig. Zij was midden jaren dertig onder andere voorzitter van de Club van Protestantse Studenten, een onderdeel van het Nijmeegsch Studenten Corps (NSC) Carolus Magnus. Daarmee was ze de eerste vrouwelijke student aan de Nijmeegse universiteit die zo’n belangrijke bestuurlijke positie had in een club waar zowel mannen als vrouwen lid van waren. Na haar afstuderen huwde zij met medestudent (rechten) G.C.M. van Nijnatten, was zij tijdens de bezetting actief in het verzet en bleef zij zich sterk maken voor de positie van vrouwen." (raadsvoorstel d.d. 11 oktober 2022)

Het Ida Groenewoutpad loopt vanaf het Roos en Boukjepad in noordwestelijke richting naar de Willem Nuyenslaan. Volgens de kaartviewer* ligt het pad in de wijk Brakkenstein.

Ien Daleslaan

Iepenbroekweg

Iepergasje

Teunissen 1933: Iepengasje, Iepergasje

"Vervallen namen, (18e eeuw) van een niet nader aan te duiden gasje of straatje hij de Vleeschhouwerstraat. De naam komt voor het eerst voor in 1803." (Teunissen 1933)

Iepstraat

openbare ruimte ID 0268300000001178

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 20 december 1922: Iepstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Iepstraat
ptt post 1978: iepstr
Raadsbesluit d.d. 28 januari 1998: intrekking
Raadsbesluit d.d. 10 juni 1998: intrekking (uitstel)
Raadsbesluit d.d. 17 september 2003: Iepstraat

iep, olm (Ulmus), geslacht van bomen uit de iepenfamilie (Ulmaceae)

Op grond van beslispunt 2 van raadsvoorstel 84/1998 was het de bevoegdheid van B&W om te zijner tijd de datum van intrekking nader te bepalen. In 2003 is het raadsbesluit d.d. 10 juni 1998 ingetrokken is de straatnaam opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld.

IJpenbroekweg

openbare ruimte ID 0268300000001179

wijken 40 't Acker, 41 De Kamp

Raadsbesluit d.d. 29 juni 1972: IJpenbroekweg
ptt post 1991: ypenbroekwg
Raadsbesluit d.d. 16 december 1992: IJpenbroekweg

het Iepenbroek
In een advertentie van notaris Klaasen uit Nijmegen inzake onroerende goederen onder Neerbosch wordt 'Het Bouwland „het Iepenbroek”' genoemd (bron: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 30 oktober 1904).

"Deze weg genoemd naar het veld IJpenbroek in die omgeving, ontving die naam bij R. van 29 juni 1924." (Hendriks 1987)

Het jaartal 1924 is onjuist; de gemeenteraad heeft de naam op 29 juni 1972 vastgesteld. De IJpenbroekweg loopt vanaf de Neerbosscheweg in zuidwestelijke richting naar het Takenhofplein.

IJpergasje

IJsbeerstraat

openbare ruimte ID 0268300000001180

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 20 mei 1953: IJsbeerstraat
Raadsbesluit d.d. 8 november 1961: IJsbeerstraat
ptt post 1978: ysbeerstr

ijsbeer (Ursus maritimus), grote geelwitte beer die in de poolstreken thuishoort

IJselstraat

IJsselstraat

openbare ruimte ID 0268300000001181

wijk 20 Biezen

raadsvoorstel d.d. 13 mei 1921: IJsselstraat
Raadsbesluit d.d. 25 mei 1921: IJselstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: IJsselstraat
ptt post 1978: ysselstr

"Deze straat in het Waterkwartier, dankt zijn naam aan de Gelderse IJssel, rivier in Gelderland en Overijssel. Ontstaat uit de vereniging van de Nieuwe- en de Oude IJssel bij Doesburg, en stroomt via Zutphen, Deventer, Zwolle en Kampen naar het Ketelmeer welke weer uitmondt in het IJsselmeer. De rivier zelf is 130 km lang." (Hendriks 1987)

In het Raadssignaat 1921 staat de naam IJselstraat.

IJsvogelpad

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 7 mei 2008: IJsvogelpad
raadsvoorstel d.d. 20 april 2010 (69/2010): IJsvogelpassage
Raadsbesluit d.d. 19 mei 2010: aangehouden
Raadsbesluit d.d 15 september 2010: IJsvogelpassage

IJsvogelpassage

openbare ruimte ID 0268300000001600 (weg)

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 7 mei 2008: IJsvogelpad
raadsvoorstel d.d. 20 april 2010 (69/2010): IJsvogelpassage
Raadsbesluit d.d. 19 mei 2010: aangehouden
Raadsbesluit d.d 15 september 2010: IJsvogelpassage

ijsvogel (Alcedo atthis), klein bontgekleurd vogeltje uit de familie der ijsvogels (Alcedinidae)

pad gelegen tussen Voorstadslaan, Sperwerstraat en Marialaan

IJzerengas

"1582: Ijserengass;
1616: Ijseregesken.
Deze gas was gelegen nabij de Vijfringengas. De naam kan aan een familie Iseren of Ijseren ontleend zijn." (Teunissen 1933)

Ilpensteinstraat

openbare ruimte ID 0268300000001182

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 20 december 1960: Ilpensteinstraat
ptt post 1978: ilpensteinstr

"Ilpenstein, ook wel het Huis-te-Ilpendam genoemd, adellijk huis in Waterland in de Purmer.
Kort voor de droogmaking van de Purmer, en dat was vóór het jaar 1622, liet Volkert Overlander op de door hem gekochte grond, op de plaats waar de verschansing van de Spanjaarden had gelegen, een kasteel bouwen waaraan de naam Ilpenstein werd gegeven, ontleend aan het watertje de Ilp dat hier ter plaatse in de Purmer uitliep.
In het kasteel wordt een mantel van Johan de Witt bewaard die hij droeg tijdens de aanslag op hem gepleegd in de nacht van 21 op 22 juli 1672 waarbij hij met een mes in zijn schouder werd verwond. De mantel draagt nog het merkteken van deze aanslag." (Hendriks 1987)

Imbrexstraat

openbare ruimte ID 0268300000000345

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2001: Imbrexstraat

imbrex, gebogen Romeinse dakpan, vondst uit Bataafs dorpje onder deze wijk (0 – 250 na Chr.)

"Imbrices zijn halfronde Romeinse dakpannen, soms enigszins taps toelopend, die de naden tussen de tegels (tegulae) afdekt. Het geheel van tegels en imbrex wordt 'tegula en imbrex' genoemd." (www.joostdevree.nl)

De adressen Imbrexstraat 26 t/m 34 Oosterhout gemeente Nijmegen zijn met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Terralaan 59 t/m 67 Nijmegen.

Imkersstraat

openbare ruimte ID 0268300000001183

wijk 14 Hatertse Hei

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Tielstraat
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Imkersstraat
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Imkersstraat
ptt post 1978: imkersstr

"Toepasselijke naam in de wijk Hatertse Hei, waar veel straatnamen betrekking hebben op de bijenteelt en honingwinning. (...)" (Hendriks 1987)

imker, iemker, bijenhouder, iemand die bijen houdt om honing te kunnen maken

Immanuel Kantstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001721

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 15 mei 2013: Immanuel Kantstraat

Immanuel Kant (Königsberg 22 april 1724 – Königsberg 12 februari 1804), Duitse filosoof

Impalastraat

Raadsbesluit d.d. 12 februari 1964: Impalastraat
Besluit B&W d.d. 18 maart 1964: Dromedarisstraat

impala, rooibok (Aepyceros melampus), antilope uit de familie van de holhoornigen (Bovidae)

Uit niets blijkt dat B&W in 1964 bevoegd waren de naam Impalastraat te wijzigen in Dromedarisstraat.

In de Betoustraat

In de Betouwstraat

openbare ruimte ID 0268300000001184

wijk 01 Stadscentrum

raadsvoorstel d.d. 30 december 1879: Smetiusstraat
Raadsbesluit d.d. 3 januari 1880: In de Betouwstraat
Adresboek 1892: in de betoustr
Nijmegen 1900: Betouwstraat (in de)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: In de Betouwstraat
ptt post 1978: in de betouwstr

"In de Betouwstr. (spreek in de Bétouw) Johan in de Betouw 1731-1820 magistraat en oudheidkumdige. Zijn zoon Gysbert, 1765-1805, was eveneens een verdienstelijk oudheidkundige." (Van Schevichaven 1896, p. 413)

"Met de Batouwe, Betouw, Betuwe heeft deze naam niets te maken, al is de naam dezer straat reeds in den mond der 'spraakmakende gemeente' tot 'Betòuwstraat' verminkt.
Zij is genoemd naar twee mannen, die in de vorige en in het begin dezer eeuw door geleerdheid hebben uitgemunt en, met de geschiedenis van Nijmegen innig vertrouwd, haar aan het overige vaderland op eene uitnemende wijze meegedeeld hebben. (...)" (Ter Haar 1892)

Johannes in de Betouw (Nijmegen 7 januari 1732 – Nijmegen 11 november 1820), collectioneur, geschiedschrijver; zie Nijmeegse biografieën 2006, pp. 27-28, www.biografischportaal.nl

Johannes was een zoon van ds. Gijsbert in de Betouw (1692-1761)* en Catharina van Borgel die een achterkleindochter van Smetius sr. (1590-1651)* was.

Gijsbert Cornelis in de Betouw (Nijmegen 13 december 1765 – Nijmegen 25 maart 1805), advocaat en oudheidkundige, zoon van Johannes; zie Nijmeegse biografieën 2006, pp. 26-27, www.biografischportaal.nl

"Mr. Johan In de Betouw (...) promoveerde in 1753 aan de Universiteit te Leiden en kwam daarna in zijn geboorteplaats de rechtspraktijk uitoefenen.
De geschiedenis van oud-Nijmegen trok hem bijzonder aan en zijn werkzaamheid bewoog zich dan ook voornamelijk op geschied- en oudheidkundig gebied. Hij gaf verschillende boeken uit en een groot aantal speciale studiën over Romeinsche oudheden. Zijn verzameling voorwerpen uit de Romeinsche periode der Nijmeegsche geschiedenis genoot in wijden kring vermaardheid. Dat deze verzameling na zijn dood in verschillende handen overging, moet voor Nijmegen worden betreurd. Bij de veiling welke te Amsterdam op 30 September 1822 plaats had, is een gedeelte door den Heer van Schevichaven (zie Guyotstraat) aangekocht. Aan de Leidsche Universiteit vermaakte In de Betouw zijn kostbare oudheidkundige bibliotheek.
Als rechtsgeleerde had hij een goede naam. Daarom werd hij in 1798 benoemd tot lid van de commissie, belast mat het ontwerpen van een burgerlijk wetboek voor de Bataafse Republiek. Toen op het einde der 18e eeuw de kwestie van de slooping van den Burcht (zie Het Hof) ter sprake kwam, heeft In de Betouw als lid van den stedelijken raad zich daartegen krachtig verzet. Aan hem danken wij het behoud van kapel en ruïne op het Hof." (Teunissen 1933)

"Een ijverig medewerker vond hij bij dien arbeid in zijn zoon Mr. G.C. in de Betouw. (...) Beide mannen, vader en zoon, hebben zich door een tal van geschriften over Nijmegen hoogst verdienstelijk gemaakt jegens hunne stad." (Ter Haar 1892)

In de Bieze

Indische buurt

wijk 03 Galgenveld

Teunissen 1933: Indische wijk
Volkstelling 1947: buurt 03 Indische buurt
Woningtelling 1956: buurt 03 Indonesische buurt (gewijzigd)
Volkstelling 1960: buurt 03 Galgenveld (gewijzigd)
Hendriks 1987: Indonesische buurt

"Antillenweg, Archipelstraat, Balistraat, Bankastraat. Borneostraat, Celebesstraat, Curaçaoweg, Javaplein, Javastraat, Lombokstraat, Sumatraplein, Sumatrastraat, Surinameweg, Timorstraat en Verlengde Archipelstraat." (Teunissen 1933)

"gelegen tussen de Groesbeekseweg, Groenewoudseweg, Heyendaalseweg, Archipelstraat, St. Annastraat en Fransestraat" (Hendriks 1987)

1909
Met de vaststelling van de naam Javastraat heeft de gemeenteraad op 27 maart 1909 de basis gelegd voor de straatnaamgeving in deze buurt.

Indische buurt, buurt in de wijk Galgenveld met de volgende openbare ruimten:
a. ten noorden van Archipelstraat: Archipelhof, Archipelstraat (gedeelte), Atjehstraat, Balistraat, Bandoengstraat, Borneostraat, Celebesstraat, Delistraat, Javastraat (gedeelte), Madoerastraat, Medanstraat, Molukkenstraat (gedeelte), Palembangstraat, Sumatraplein, Sumatrastraat, Timorstraat;
b. ten zuiden van Archipelstraat: Archipelstraat (gedeelte), Bankastraat, Javaplein, Javastraat (gedeelte), Lombokstraat, Molukkenstraat (gedeelte).

Ook de volgende openbare ruimten kunnen tot de Indische buurt worden gerekend:
c. ten oosten van Heyendaalseweg (vanaf 1930): Antillenweg, Archipelstraat (gedeelte), Curaçaoweg, Surinameweg, Witsenburgselaan;
d. niet-aangelegde straten ten zuiden van Archipelstraat: Bandoengstraat, Bankastraat (gedeelte), Buitenzorgstraat, Insulindelaan, Makassarstraat, Menadostraat, Minahassastraat, Preangerstraat, Soendastraat, Soerabajastraat, Vorstenlandenstraat.

Bij de Volkstelling 1947 liep de Indische buurt in het zuidoosten door tot de Valkenburgseweg. Dit gebied werd bij de Woningtelling 1956 onderverdeeld in drie buurten: Indonesische buurt, Galgeveld en Groenewoud (gedeelte). Bij de Volkstelling 1960 zijn de Indonesische buurt en Galgeveld samengevoegd tot één buurt: Galgenveld (met n).

Een belangrijk deel van de vooroorlogse plannen voor de zogenaamde 'Indische wijk' is nooit gerealiseerd (zie plattegrond). Vanaf 1953 is op deze locatie begonnen met de aanleg van de Professorenbuurt. Een nieuwe doodlopende zijstraat van de Archipelstraat heeft op 12 maart 2008 na amendering van raadsvoorstel 42/2008 de naam Bandoengstraat gekregen.

beschermd stadsbeeld*
Op 13 mei 2009 heeft de gemeenteraad besloten de vooroorlogse woonbuurt in de wijk Galgenveld aan te wijzen als gemeentelijk beschermd stadsbeeld 'Indische buurt' en een aantal panden en bouwblokken als individueel beschermde stadsbeeldobjecten.

Indische Nijmegenaren

Indische wijk

Indonesische buurt

Volkstelling 1947: buurt 03 Indische buurt
Woningtelling 1956: buurt 03 Indonesische buurt (gewijzigd)
Volkstelling 1960: buurt 03 Galgenveld (gewijzigd)

Indonesische buurt, buurt in WIJK 0 Nijmegen Oost (Woningtelling 1956)

Bij de Woningtelling 1956 was Indonesische buurt de benaming voor het gedeelte van de wijk Galgenveld ten noorden van de Archipelstraat.

Industriehaven

Besluit B&W d.d. 2 augustus 1950: Industriehaven
Raadsbesluit d.d. 13 juni 1951: Kanaalhaven
Raadsbesluit d.d. 24 maart 1966: Oosthaven (?)
Raadsbesluit d.d. 7 augustus 1968: Noordkanaalhaven, Oostkanaalhaven

Het besluit uit 1950 heeft betrekking op een nieuwe kanaalhaven (Oostkanaalhaven). De haven die in of omstreeks 1934 voor de Weurtse sluis (Sluis Weurt) is aangelegd, werd voor 1950 ook Industriehaven genoemd.

Industriekwartier

Industrieplein

openbare ruimte ID 0268300000001185

wijk 25 Haven- en industrieterrein

Raadsbesluit d.d. 15 april 1964: Industrieweg
Raadsbesluit d.d. 22 april 1971: Industrieplein

In 1971 is verzuimd om het besluit uit 1964 inzake de Industrieweg gedeeltelijk in te trekken.

Industrieterrein Bijsterhuizen

wijk 49 Bijsterhuizen

Industrieterrein De Grift

wijken 50 Oosterhout, 60 Ressen

Industrieterrein Noord-Oost Kanaalhavens

Op de bewegwijzering zijn de namen Industrieterrein Noordkanaalhaven en Industrieterrein Oostkanaalhaven op een aantal plaatsen samengevoegd tot [ I ] Noord-Oost Kanaalhavens.

Industrieterrein Noordkanaalhaven

openbare ruimte ID 0268300000001687 (terrein)

wijken 20 Biezen, 25 Haven- en industrieterrein

Raadsbesluit d.d. 7 augustus 1968: Industrieterrein Noordkanaalhaven
Raadsbesluit d.d. 28 augustus 1985: Industrieterrein Noordkanaalhaven
verklaring d.d. 30 januari 2012: registratie
verkorte schrijfwijze: Industrieterrein Noordka Ind terr Noordkanaalhvn

Industrieterrein Noordkanaalhaven, bedrijventerrein in de wijken Biezen en Haven- en industrieterrein, ten noorden van de Industrieweg

Industrieterrein Oosterhout

woonplaats Oosterhout Gld (gemeente Valburg) (historisch)
woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (per 1 januari 1996)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout wijk 60 Ressen

Industrieterrein Oosterhout, bedrijventerrein in de wijk Ressen, ten oosten van de Griftdijk, met de volgende openbare ruimten:
a. Koopmansweg, Groothandelsweg, Stationsstraat (gedeelte);
b. verdwenen naam: Nijverheidsweg

Industrieterrein Oosterhout maakt deel uit van het Bedrijventerrein De Grift. Op grond van beslispunt 7 van het raadsbesluit d.d. 10 juni 2009 ligt de grens tussen de wijken Oosterhout en Ressen op de as van de Griftdijk en ligt het Industrieterrein Oosterhout in de wijk Ressen.

Industrieterrein Oosthaven

Industrieterrein Oostkanaalhaven

openbare ruimte ID 0268300000001688 (terrein)

wijken 25 Haven- en industrieterrein, 24 Neerbosch-Oost

raadsvoorstel d.d. 14 maart 1966: Industrieterrein Oosthaven
Raadsbesluit d.d. 24 maart 1966: Industrieterrein Oostkanaalhaven
Raadsbesluit d.d. 7 augustus 1968: Industrieterrein Oostkanaalhaven
Raadsbesluit d.d. 28 augustus 1985: Industrieterrein Oostkanaalhaven
Hendriks 1987: Industrieterrein
verklaring d.d. 30 januari 2012: registratie
verkorte schrijfwijze: Industrieterrein Oostkan Ind terr Oostkanaalhvn

"omgeving sluis bij Weurt en Maas-Waalkanaal" (Hendriks 1987)

Industrieterrein Oostkanaalhaven, bedrijventerrein in de wijken Neerbosch-Oost en Haven- en industrieterrein ten oosten van het Maas-Waalkanaal

Industrieterrein Teunismolen

Raadsbesluit d.d. 24 maart 1966: Industrieterrein Teunismolen
Raadsbesluit d.d. 28 augustus 1985: Industrieterrein Winkelsteeg

Industrieterrein Westhaven

Industrieterrein Westkanaaldijk

openbare ruimte ID 0268300000001689 (terrein)

wijk 47 Westkanaaldijk

raadsvoorstel d.d. 14 maart 1966: Industrieterrein Westhaven
Raadsbesluit d.d. 24 maart 1966: Industrieterrein Westkanaalhaven
Raadsbesluit d.d. 28 augustus 1985: Industrieterrein Westkanaaldijk
verklaring d.d. 30 januari 2012: registratie
verkorte schrijfwijze: Industrieterrein Westkan Ind terr Westkanaaldk

Industrieterrein Westkanaaldijk, bedrijventerrein in de wijk Westkanaaldijk ten westen van het Maas-Waalkanaal, met de volgende openbare ruimten: Binderskampweg, de Vlotkampweg, Hogelandseweg, Lagelandseweg, Lindenhoutseweg, Microweg, Middenkampweg, Rouwenboschweg, Vosheuvelweg, Wauderickweg, Westkanaaldijk (gedeelte)

De wijk Westkanaaldijk werd vroeger Westhaven genoemd. De geprojecteerde haven ter hoogte van de Middenkampweg is niet aangelegd.

Industrieterrein Westkanaalhaven

raadsvoorstel d.d. 14 maart 1966: Industrieterrein Westhaven
Raadsbesluit d.d. 24 maart 1966: Industrieterrein Westkanaalhaven
Raadsbesluit d.d. 28 augustus 1985: Industrieterrein Westkanaaldijk

verdwenen naam; zie Industrieterrein Westkanaaldijk

Industrieterrein Winkelsteeg

openbare ruimte ID 0268300000001690 (terrein)

wijk 12 Goffert

Raadsbesluit d.d. 24 maart 1966: Industrieterrein Teunismolen
Raadsbesluit d.d. 28 augustus 1985: Industrieterrein Winkelsteeg
verklaring d.d. 30 januari 2012: registratie
verkorte schrijfwijze: Industrieterr Winkelstg

Industrieterrein Winkelsteeg, bedrijventerrein in de wijk Goffert met de volgende openbare ruimten:
a. ten noordwesten van Nieuwe Dukenburgseweg: Boekweitweg, Gerstweg, Halfgeleiderweg, Jonkerbosplein 52, Neerbosscheweg (gedeelte), Nieuwe Dukenburgseweg (gedeelte), Oostkanaaldijk (gedeelte), Roggeweg, St. Teunismolenweg, Transistorweg;
b. ten zuidoosten van Nieuwe Dukenburgseweg: Hulzenseweg, Korenpad, Nieuwe Dukenburgseweg (gedeelte), Tarweweg (gedeelte), Winkelsteegseweg (gedeelte);
c. verdwenen namen: Korenweg, Tarwepad

industrieterreinen

Industrieweg

openbare ruimte ID 0268300000001186

wijken 20 Biezen, 25 Haven- en industrieterrein

Besluit B&W d.d. 3 december 1948: Grebbestraat
Besluit B&W d.d. 24 mei 1950: Industrieweg
Besluit B&W d.d. 7 juni 1950: intrekking (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 6 juni 1956: Industrieweg
Raadsbesluit d.d. 8 november 1961: Industrieweg
Raadsbesluit d.d. 15 april 1964: Industrieweg
Besluit B&W d.d. 3 augustus 1965: inwerkingtreding
Raadsbesluit d.d. 22 april 1971: Industrieplein (gedeelte)
ptt post 1978: industriewg
Raadsbesluit d.d. 1 november 2023: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 29 november 2023: wijziging geometrie (per 8 december 2023)

"Deze weg loopt naar en door het haven- en industrieterrein." (Hendriks 1987)

Het besluit van B&W om de Marialaan de naam Industrieweg te geven veroorzaakte in 1950 een storm van kritiek van kerkelijke en wereldlijke zijde. Na twee weken werd het besluit weer gedeeltelijk ingetrokken. Hierdoor behield het oude gedeelte van de weg alsnog de naam Marialaan. Het nieuwe gedeelte vanaf de Waterstraat en de Grebbestraat kregen de naam Industrieweg. Het besluit uit 1961 heeft betrekking op parallelweg tussen Dinkelstraat en Vlietstraat.

Ingenhouszstraat

openbare ruimte ID 0268300000001187

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Ingenhouszstraat
Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958: Ingenhouszstraat
ptt post 1978: ingenhouszstr

Johannes Ingenhousz (Ingen-Housz, Ingen Housz) (Breda 8 december 1730 – Bowood 7 september 1799), arts en natuurkundige; zie www.biografischportaal.nl

"Jan Ingenhousz (1730-1799). Nederlands natuurkundige, die zich vooral verdienstelijk heeft gemaakt door de uitvinding van een nieuwe eudiometer (luchtzuiverheidsmeter) en door het bezigen van platte glasschijven in plaats van rolronde voor de elektriseermachine; grondlegger van de chemische plantenfysiologie." (Hendriks 1987)

andere plaatsen
Over de schrijfwijze van de familienaam bestaat verschil van inzicht. In zijn geboorteplaats Breda is het Dr. Jan Ingen Houszplein naar hem genoemd, in Heemskerk en Utrecht de Ingen Houszstraat (met spatie) en in Haarlem de Ingen-Houszstraat (met streepje). De Nijmeegse schrijfwijze komt overeen met die in Amsterdam (Ingenhouszhof), Eindhoven (Ingenhouszlaan) en 's-Gravenhage (Ingenhouszplein, Ingenhouszstraat).

Ingmar Bergmanpark

openbare ruimte ID 0268300000001840 (terrein)

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 28 maart 2018: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 16 mei 2018: Ingmar Bergmanpark

Ernst Ingmar Bergman (Uppsala 14 juli 1918 – Fårö 30 juli 2007), Zweedse regisseur

De gemeenteraad heeft op 16 mei 2018 het voorgestelde type 'weg' vanwege het achtervoegsel -park gewijzigd in 'terrein' (Amendement: Op weg naar gedeelde regie, indiener: Cilia Daemen, GroenLinks).

Ingrid Jonkerstraat

openbare ruimte ID 0268300000001775

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 12 november 2014: raadsvoorstel afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 19 november 2014: Ingrid Jonkerstraat
Besluit B&W d.d. 28 april 2015: vaststelling geometrie
Raadsbesluit d.d. 16 december 2015: korter onderschrift

Ingrid Jonker (Kimberley 19 september 1933 - Kaapstad 19 juli 1965), Zuid-Afrikaanse dichteres en schrijfster

De geometrie van de openbare ruimte is op 28 april 2015 voor het eerst vastgesteld.

Insectenbuurt

wijk 14 Hatertse Hei

Insectenbuurt (1955), zuidwestelijk deel van de wijk Hatertse Hei met de volgende openbare ruimten:
a. Glimwormstraat, Gouden Torrenstraat, Goudhaantjesstraat, Kniptorstraat, Krekelstraat, Larvenhof, Libellenstraat, Nijmeegse Kapelstraat (vlinder), Mierenpad, Watertorstraat;
b. niet-aangelegde straten: Hagedisstraat (reptiel), Hazelwormstraat (reptiel), Meikeverstraat, Zandkeverstraat

Insulindelaan

Besluit B&W d.d. 6 augustus 1937: Insulindelaan
Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: intrekking

Insulinde, benaming van Nederlands-Indië door de schrijver Multatuli (1820-1887), afgeleid van het Latijnse 'insula' (eiland) en 'indiae' (Indië)

In de vooroorlogse plannen voor de 'Indische wijk' was de Insulindelaan een brede hoofdas tussen de Archipelstraat en de Groenewoudseweg. Deze dubbele laan was geprojecteerd in het verlengde van de Atjehstraat.

Insulindestraat

openbare ruimte ID 0268300000000224

wijk 22 Hees

Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957: Distelstraat
Raadsbesluit d.d. 2 februari 2005: Insulindestraat

Huize Insulinde (voorheen Villa Carré), Voorstadslaan 268 → 270 → 274, was vanaf 1931 een tehuis voor oud-Indiëgangers van de Stichting 'Verblijf voor den Oud-Indischen Militair'. In 1974 is op de plaats van de villa een complex van 61 bejaardenwoningen, Geulstraat 1 t/m 111 en Schependomlaan 2 t/m 12, gebouwd.

De Insulindestraat die van de Oscar Carréstraat naar de Molenweg loopt, maakte in de periode 1957-2005 deel uit van de Distelstraat.

"Door een bewoonster van de Breehofstraat is ter gelegenheid van het feit dat er in dit gedeelte van de straat een nieuwe boom is gepland het verzoek ingediend om aan dit gedeelte van de Distelstraat een eigen naam te geven." (raadsvoorstel 19/2005)

Intermezzostraat

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Intermezzostraat

intermezzo, tussenspel (muziekterm)

Ir. A. Sieberspad

Ir. Wevestraat

openbare ruimte ID 0268300000001188

wijk 02 Bottendaal

Besluit B&W d.d. 5 september 1947: Ir. Wevestraat
Besluit B&W d.d. 3 september 1948: Ir. Wevestraat
ptt post 1978: wevestr, ir

Jan Jacob Weve ('s-Gravenhage 11 maart 1852 – Nijmegen 18 september 1942), gemeentearchitect, directeur gemeentewerken; zie Nijmeegse Biografieën 2013, pp. 143-144, www.biografischportaal.nl

"Ir. Jan Jacob Weve (1852-1942), gemeente-architect van 1881 tot 1920. Hij verbouwde en restaureerde in samenwerking met de beeldhouwer H. Leeuw Sr. de sedert 1612 op de Grote Markt aanwezige boterwaag voor de som van f 18.873,-. Deze verbouwing geschiedde in de jaren 1885 en 1886." (Hendriks 1987)

"441  Weve, J. J., Dir. Gem. werken, woning, Reinaldstr. 11" (telefoongids 1915)

J.J. Weve is begraven op de door hem ontworpen Begraafplaats Daalseweg.

andere plaatsen
De Wevelaan in Utrecht en Wevestraat in Geleen zijn genoemd naar zijn zoon prof. dr. Hendricus Jacobus Marie Weve (1888-1962)*, hoogleraar oogheelkunde in Utrecht, begraven op de begraafplaats Heilig Land Stichting.

De naam Wevestraat in Helmond loopt langs het gebied dat de kadasterkaart van 1832 'De Weve' wordt genoemd. Dit toponiem is een verbastering van wede (weideland).

Irene Brigade viaduct

openbare ruimte ID 0268300000001672 (kunstwerk)

wijk 39 Staddijk

Besluit B&W d.d. 19 juli 1993: Irene Brigade viaduct (per 17 september 1993)
verklaring d.d. 30 januari 2012: registratie

B&W hebben op 24 april 1978 aan Rijkswaterstaat Directie Gelderland vergunning verleend voor het bouwen van een viaduct (KW X) over Rijksweg 321 (van Rosenburgweg) in Rijksweg 73 (A73).

In juni 1992 verzocht de Vereniging van oud-strijders der Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene' aan B&W om in Nijmegen een straat of plein naar de brigade te vernoemen. De Commissie voor de straatnaamgeving opperde op 29 januari 1993 als alternatief om het viaduct over de van Rosenburgweg een naam te geven, temeer omdat de brigade langs deze weg in 1944 is opgerukt.

"Aangezien het hier naamgeving betreft aan particulier terrein zoals bij de Katholieke Universiteit, behoeft de Raad der gemeente Nijmegen niet in de besluitvorming te worden betrokken." (Eindadvies voor beslissing B&W d.d. 22 juni 1993)

"In het kader van de bevrijdingsfeesten onthulde op 17 september 1993 Generaal Hemmes, de voorzitter van de Vereniging Oud-strijders, samen met mevrouw H. Ritmeester-Meijler, de naam 'Irene Brigade viaduct' van een viaduct in Nijmegen. Het betreft een viaduct over de Van Rosenburgweg in de A73. Deze weg loopt van Grave naar Nijmegen, de marsroute van de Irene Brigade in 1944." (www.prinsesirenebrigade.nl)

Bij het collegebesluit d.d. 19 juli 1993 is sprake van een onbevoegd genomen besluit. Een verklaring en rechtvaardiging voor de spatie tussen Brigade en viaduct ontbreekt.

"5.02. Viaduct over de van Rosenburgweg in Dukenburg
De commissieleden stemmen ermee in de raad te adviseren de naam van het Irene Brigadeviaduct (twee woorden) te formaliseren. Zij zijn het erover eens dat dit soort verzoeken het best in een verzamelvoorstel aan de raad kan worden voorgelegd." (Verslag vergadering commissie straatnaamgeving, 28 oktober 2005, vervolgvel 1)

Irene Brigadeviaduct

Irene Vorrinkstraat

openbare ruimte ID 0268300000000257

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 7 mei 2008: Irene Vorrinkstraat

straat tussen Malderburchtstraat, Ruys de Beerenbrouckstraat en Grootstalselaan

Mr. I. (Irene) Vorrink ('s-Gravenhage 7 januari 1918 – Leek, Groningen 21 augustus 1996), lid van de Eerste Kamer (1969-1973) en minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (1973-1977); zie www.biografischportaal.nl

Bij de onthulling van een kunstwerk van Vincent van Ginneken in het gebouw van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in oktober 1998 zei Margreeth de Boer over Irene Vorrink:

"Enkele maanden nadat ik aangetreden was als minister had ik een gesprek met oud-minister Ginjaar. Hij zei: 'Margreeth, Irene Vorrink is de grondlegger van ons milieubeleid. Laten we dat niet vergeten! Ik kon de wetten door de Kamer loodsen, die zij had voorbereid'.
Irene was een goede milieuminister. Maar waarom was de heer Ginjaar de enige van wie ik dit ooit gehoord heb? Waarom komt men (altijd mannen) wel weer aanzetten met dat onbenullige broodje aap over de 'Ministre du Milieu'?" (www.margreethdeboer.nl)

De uitspraak 'Je suis le Ministre du Milieu' (milieu betekent in het Frans onderwereld) wordt aan verschillende ministers toegeschreven: Irene Vorrink, Hans Alders, Jan Pronk en Marga Klompé.

Irisstraat

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 16 december 1964: Irisstraat
ptt post 1978: irisstr
Raadsbesluit d.d. 10 november 2004: intrekking

iris, lis (Iris), plantengeslacht uit de lissenfamilie (Iridaceae), bekend vanwege hun bloemen

Evenals de Pinksterbloemstraat vormde de Irisstraat een verbinding tussen de Ericastraat en de Bremstraat.

Iserengas

Israëlsstraat

Italiëstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001755

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 9 juli 2014: Italiëstraat
Raadsbesluit d.d. 26 juni 2019: wijziging geometrie
Raadsbesluit d.d. 22 september 2021: wijziging geometrie

Op 9 juli 2014 is voor de busbaan en toekomstige ontsluitingsweg van de buurt Woenderskamp in Lent de naam Italiëstraat vastgesteld. Deze verbinding voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en (brom)fietsers loopt van de Graaf Alardsingel in noordelijke richting naar de Griftdijk Noord.

De oorspronkelijke adressen (begin geldigheid: 20-03-2019) van 115 woningen zijn per 26 juni 2019 als volgt gewijzigd:

- Italiëstraat 50 t/m 154 Lent : Italiëstraat 2 t/m 106 Lent
- Italiëstraat 156 t/m 178 Lent : Giorgio Vasaristraat 23 t/m 45 Lent
- Italiëstraat 180 t/m 196 en 66A Lent : Rafaëlstraat 1 t/m 19 Lent
- Italiëstraat 198 t/m 212 en 66B Lent : Rafaëlstraat 2 t/m 18 Lent
- Italiëstraat 214 t/m 246 en 118B Lent : Lavinia Fontanahof 4 t/m 38 Lent
- Italiëstraat 248 t/m 270 en 118A Lent : Lavinia Fontanahof 3 t/m 27 Lent

Van zeven woningen zijn de oorspronkelijke adressen (begin geldigheid: 26-03-2021) per 29 juni 2021 als volgt gewijzigd:

- Italiëstraat 93A t/m 93E Lent : Bramantestraat 1 t/m 9 Lent
- Italiëstraat 93G en 93F Lent : Bramantestraat 2 en 4 Lent

Ivensplein

J...

StatCounter