Waaienstein

Waaiensteinkolk

woonplaats Oosterhout Gld (gemeente Valburg) (historisch)
woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (per 1 januari 1996)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

kadastrale gemeente Slijk-Ewijk, Sectie A (1819): De Groote Wiel

waai (waal, weel of wiel), kolk ontstaan door plaatselijke dijkdoorbraak

Het kolkencomplex het Wolfsgat en Waaiensteinkolk is in verschillende fasen ontstaan bij dijkdoorbraken in 1573, 1651 en 1809. De naam Waaiensteinkolk is pas in de tweede helft van de 20e eeuw ingeburgerd geraakt.

"In 1809 brak de Waaldijk door en werd het kasteel [Oosterhout /RE] door de kracht van het water verwoest. Bij deze overstromingen ontstonden overigens drie nog bestaande kolken, die in de uiterwaarden liggen. De grootste daarvan, het Groote Wiel, werd in de vorige eeuw tot Waaiensteinkolk omgedoopt. Deze naam houdt de herinnering levend aan het landgoed Waaijensteyn, dat bij diezelfde overstroming in 1809 geheel wegspoelde." (www.noviomagus.nl)

Waaier

Waaijenstein¹

openbare ruimte ID 0268300000001544 (administratief gebied)

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 4 juni 2008: Waaijenstein

Waaijenstein, buurt in de wijk Oosterhout met de volgende openbare ruimten:
a. Notensteinstraat, Park Waaijenstein (gedeelte), Waaijenstein;
b. grensstraat (gedeelte): van Boetzelaerstraat

Waaijenstein (Waaienstein) was de naam van een landgoed, dat in 1809 geheel wegspoelde als gevolg van een dijkdoorbraak. In 1672 ontving de Zonnekoning hier de Nijmeegse magistraten om de capitulatie van de stad te bekrachtigen.

"1672. (...) Den 12 Julii kwam LODEWIJK de XIV. Koning van Vrankrijk omtrent Nijmegen. Bij het Huis Waeijestein onder Oosterholt in Over-Betuwe zyn voor sijne Majesteit erschenen de Gecommitteerdens uit het Quartier van Nijmegen, de Magistraat, de Burggraaf Diderik van Welderen nevens den Gouverneur Jan van Welderen Gebroeders, de Professoren van de Academie te Nijmegen, en de Leden van den Kerkenraad." (Smetius 1784, pp. 207-208)

Waaijenstein²

openbare ruimte ID 0268300000001878 (weg)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 1 november 2017: Notensteinstraat (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 27 november 2019: Waaijenstein

Deze weg loopt van de van Boetzelaerstraat in zuidoostelijke richting naar de Michelangelostraat in de woonplaats Lent.

Het eerste gedeelte van de weg in de gelijknamige buurt Waaijenstein in Park Waaijenstein in het natuur- en recreatiegebied De Waaijer maakte voor 27 november 2019 deel uit van de Notensteinstraat.

Op 26 september 2019 is vergunning verleend voor de nieuwbouw van 85 appartementen en stallings­garage.* De vijf gebouwen zijn in de BAG geregistreerd als één pand. De 86 adressen (begin geldigheid: 26-09-2019) zijn per 27 november 2019 als volgt gewijzigd (registratiedatum: 29-11-2019):

- Notensteinstraat 2 t/m 172 Nijmegen : Waaijenstein 2 t/m 172 Nijmegen

Waaijenstein (Lent)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

raadsvoorstel d.d. 17 september 2019: Waaijenstein
Raadsbesluit d.d. 27 november 2019: n.v.t

Het raadsbesluit d.d. 27 november 2019 heeft alleen betrekking op de openbare ruimte van het type 'weg' in de woonplaats Nijmegen. Op de tekening met nummer 553036, versie 1 (datum: 20-08-2019), ontbreekt de woonplaats­grens. Het laatste gedeelte van de geel gekleurde openbare ruimte ligt niet in de gelijknamige buurt Waaijenstein, maar in de buurt Woenderskamp in de woonplaats Lent.

Waaijensteinkolk

Waaijer

Waaischeveld

"Waardscheveld (Waarscheveld). Terrein onder Hees nabij den Weurtscheweg." (Teunissen 1933)

"Het Waalsche veld
gelegen tussen de Winselingse uiterwaarden" (Hendriks 1987)

In dit veld lagen verschillende 'waaien' (kolken), waaronder de Weurtsche kolk (Heessche kolk). Over de juiste benaming van dit veld in de omgeving van de Weurtseweg lopen de meningen uiteen:

- Het Waaische Veld (kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie A, minuutplan 1822)
- Waayscheveld (Legger B 1859, toelichting bij nr. 5)
- waarsse veld, waarsseveld (Adresboek 1892)
- Waarsche Veld (Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld 1912, p. 122)
- Waardscheveld, Waarscheveld (Teunissen 1933)
- Het Waalsche veld (Hendriks 1987)

Waaischeveldweg

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: Waalbandijk
raadsvoorstel d.d. 25 november 2014 (161/2014): Waaischeveldweg
Raadsbesluit d.d. 17 december 2014: afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 28 januari 2015: intrekking voorstel (akkoord)
raadsvoorstel d.d. 22 februari 2015 (40/2015): Nymaweg
Raadsbesluit d.d. 1 april 2015: Nymaweg

"Waais(ch)e Veld is de benaming van het binnendijkse gebied ten westen van Fort Krayenhoff, aan weerszijden van de Weurtseweg." (raadsvoorstel 161/2014)

In plaats van Waaischeveldweg is voor het laatste deel van de Waalbandijk in raadsvoorstel 40/2015 de naam Nymaweg voorgesteld.

Waal

wijken 09 Ooyse Schependom, 00 Benedenstad, 20 Biezen, 25 Haven- en industrieterrein, 50 Oosterhout

Isaac van Geelkercken 1639: VAHALIS FLUVIUS
Blaeu 1649: VAHALIS FLUVIUS, DE WAEL STROOM
Kiers 1751²: RIVIER DE WAAL
Hollandt & Van Suchtelen 1752: DE WAAL STROOM
Van Suchtelen & Hollandt 1752: DE RIVIER DE WHAAL
Van Suchtelen & Hollandt 1754: DE RIVIER DE WHAAL
Van Suchtelen & Hollandt 1755: DE WHAAL STROOM
De Witte 1756: DE WAAL STROOM
Van Suchtelen 1779: RIVIER DE WAAL
Van der Aa 1848: WAAL (DE)
Wegenlegger 1858: Rivier de Waal

"WAAL (DE),  in het Lat. VALIS of VAHALIS, volgens sommige schrijvers VACHALIS, in het Fransch VAHAL, riv. in Gelderland.
Deze riv., welke in de achtste eeuw reeds voorkomt onder den naam WIELHEO, is eigenlijk een arm van den Rijn (...)." (Van der Aa 1848, deel 12, p. 2)

"Rivier de Waal : Van het uiteinde van den Veerdam te Lent tot aan het Bruggenhoofd te Nijmegen" (Legger A 1858, nr. 10)

"In de Romeinse tijd heette de Waal 'Vahalis', maar dat is waarschijnlijk alleen maar een verlatijnsing van een al bestaande naam, die in ieder geval het element 'Wal' of 'Waal' moet hebben gehad. Dat woord­element duidt aardrijkskundig en historisch altijd op een grens tussen twee volkeren: Wallis in Zwitserland (in een uithoek tussen Frankrijk en Italië), Wallonië (Waals) in België, Wales in Groot-Brittannië, Walachije in Roemenië (tussen de Germaans-Romeinse Roemenen en Slavische buren aan de oostkant in). Samenvattend is de betekenis min of meer: daar waar 'de anderen' wonen. Zo ook de Waal: voor de Kelten ten zuiden ervan was het de grens met de Germanen in het noorden, en omgekeerd." (Groos 2011, p. 17)

Een openbare ruimte van het type 'water' met de naam Waal in de woonplaats Nijmegen komt niet voor in de BAG.

"De Waal en het Maas-Waalkanaal zijn niet door de gemeente Nijmegen benoemd. Bij navraag bij het Kadaster is de gemeente niet verplicht 'niet-benoemde wateren' formeel te benoemen en op te nemen in de BAG zolang hier geen bebouwing aan ligt." (antwoord gemeente d.d. 10 december 2010)

Twee ligplaatsen in de Waal hebben een huisnummer aan de Havenweg (huisnummers 18 en 30). De ligplaats met het adres Waalkade 100 Nijmegen ligt deels in de Lindenberghaven.

Waal (Bemmel)

openbare ruimte ID 1705300000000766 (water)

woonplaats Bemmel (gemeente Lingewaard)

Waal (Lent)

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

De grens met de woonplaats Nijmegen ligt in het midden van de rivier. Een openbare ruimte van het type 'water' met de naam Waal in de woonplaats Lent komt niet voor in de BAG.

Waalbandijk

openbare ruimte ID 0268300000000765

wijk 20 Biezen

Van Suchtelen & Hollandt 1754: Whael-dÿk
De Witte 1756: Waal Dyk
Hattinga 1757: Waal dyk
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie A (1822): De Waal-Bandyk
Adresboek 1892: Hees waaldijk
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Waalbandijk
Raadsbesluit d.d. 9 september 1976: Waalbandijk, Winselingseweg (gedeelte)
ptt post 1978: waalbandk
Raadsbesluit d.d. 26 april 1995: onttrekking (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: Waalbandijk
raadsvoorstel d.d. 25 november 2014 (161/2014): Laan van Oost-Indië (gedeelte), Waaischeveldweg (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 17 december 2014: afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 28 januari 2015: intrekking voorstel (akkoord)
raadsvoorstel d.d. 22 februari 2015 (40/2015): Laan van Oost-Indië (gedeelte), Nymaweg (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 1 april 2015: Laan van Oost-Indië (gedeelte), Nymaweg (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 16 maart 2016: wijziging geometrie
Raadsbesluit d.d. 14 juli 2021: wijziging geometrie

bandijk, rivierdijk, geschikt om de hoogste waterstanden te keren

"Deze dijk werd vroeger meestal genoemd Linker Waalbandijk." (Teunissen 1933)

Oorspronkelijk liep de Waalbandijk van de Voorstadslaan naar de grens van de gemeente Beuningen. Op de kaart bij het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 is de dijk dwars door Fort Krayenhoff getekend. In verband met de bouw van de P.G.E.M.-centrale in 1934-1936 werd een deel van de Waalbandijk verlegd. Op 9 september 1976 is de naam opnieuw vastgesteld voor de weg die de Voorstadslaan met de Winselingseweg verbindt. Het gedeelte ter hoogte van de bedrijfsterreinen van het Slachthuis en Honig Merkartikelen B.V. is op 26 april 1995 aan het openbaar verkeer onttrokken.

Op 10 juni 2009 heeft de gemeenteraad besloten om aan de weg, inclusief eventuele ventwegen, die loopt vanaf de rotonde (Nymaplein), afbuigt in oostelijke richting en onder de brug (De Oversteek) doorloopt en aansluit op de huidige Waalbandijk, eveneens de naam Waalbandijk te geven. De nieuwe weg werd aanvankelijk Waalfrontweg genoemd.

"Waalbandijk: De nieuwe weg sluit direct aan op de bestaande Waalbandijk en zal daarmee een doorlopende weg vormen. Wanneer de nieuwe weg een andere naam zou krijgen, is de kans op verwarring en onduidelijkheid groot." (raadsvoorstel 94/2009)

Het raadsbesluit d.d. 10 juni 2009 is niet als brondocument ingeschreven in de BAG. Op 1 april 2015 heeft het gedeelte ten westen van de Winselingseweg alsnog de naam Nymaweg gekregen. Tegelijkertijd is het gedeelte in de buurt Batavia omgedoopt in Laan van Oost-Indië.

Het adres Waalbandijk 24 Nijmegen is op 21 mei 2015 gewijzigd in Winselingseweg 8 Nijmegen. Waalbandijk 101 t/m 145 en 163 t/m 207 Nijmegen lagen in de Nina Simonestraat en de Lijnbaanstraat (vanaf 2021: Patriastraat). Op grond van het raadsbesluit d.d. 16 maart 2016 behoort een een deel van deze zijstraten tot de Waalbandijk.

Waalbandijk (Lent)

kadastrale gemeente Lent, Sectie A en B (1819): Waaldijk
Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: De Bemmelsche dijk

kadastrale gemeente Lent, Sectie C (1819): Waaldijk of Weg van Thiel naar Nijmegen
Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: De Oosterhoutschedijk

bandijk, rivierdijk, geschikt om de hoogste waterstanden te keren

Bij de vaststelling van de namen der straten in de gemeente Elst in 1935 kreeg de dijk ten oosten van Het Lindenpad de naam De Bemmelsche dijk en ten westen van dit pad de naam De Oosterhoutschedijk.

Waalbandijk (Weurt)

Waalbrug¹

openbare ruimte ID 0268300000000205 (kunstwerk)

wijken 00 Benedenstad, 09 Ooyse Schependom (?)

Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: Waalbrug

"De brug heeft een totale lengte van 604 meter en bestaat uit twee betonnen landhoofden, twee aanbruggen aan elke zijde en een middenbrug. De vijf overspanningen zijn uitgevoerd met boogconstructies in staal. Het geheel rust op vier pijlers. De hoofdoverbrugging met een lengte van 244,1 meter, heeft een overspanning met vakwerkbogen (...)." (monumentenregister.cultureelerfgoed.nl)

De totale lengte van 604,10 meter is inclusief de vier brugpijlers, maar exclusief de landhoofden (Grenadier Guardsviaduct en Sergeant Robinsonviaduct).

"De wandel- en fietspaden zullen langs de gehele lengte der brug uit beton, de rijweg zal in het midden, terwille van het lichtere gewicht, uit houten blokken bestaan." (Volksdagblad voor Gelderland, 2 augustus 1935)

Wanneer de houten delen van de brug zijn vervangen, is onduidelijk. De brug over de Waal werd officieel geopend op 16 juni 1936. Op 10 mei 1940 werd de brug opgeblazen door het Nederlandse leger. Het zou tot het november 1943 duren voordat het verkeer weer gebruik kon maken van deze vaste oeververbinding (bron: Savenije 2018, p. 318).

In 1982 heeft de beeldbepalende donkergroene boog een beige kleur gekregen. Sinds 1 januari 1998 ligt de brug geheel in de gemeente Nijmegen. De Waalbrug is in 2001 aangewezen als rijksmonument.*

naam
De gemeenteraad besloot op 15 december 1999 aan de brug over de Waal, die gelegen is tussen de General James Gavinweg (Keizer Traianusplein) en de Prins Mauritssingel, 'inclusief de zuidelijke - en noordelijke rij-ijzers', de naam Waalbrug te geven.

"Volgens een publicatie uit 2002 heet de Nijmeegse Waalbrug officieel Wilhelminabrug. W. van Sijl, 'De Wilhelminabrug: Eén van de twaalf', in Desipientia 12 (2005), nr. 1, 48-52. Deze benaming berust echter op een dichterlijke vrijheid van de auteur en is in werkelijkheid nooit gebruikt. Mededeling van W. van Sijl, februari 2011." (Roodenburg 2011, p. 236)

Waalbrug²

openbare ruimte ID 0268300000001667: ingetrokken (weg)

wijken 00 Benedenstad, 09 Ooyse Schependom (?)

Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: Waalbrug
verklaring d.d. 30 januari 2012: registratie
Raadsbesluit d.d. 21 december 2022: intrekking

Op 30 januari 2012 is de Waalbrug in de woonplaats Nijmegen alsnog in de BAG geregistreerd als openbare ruimte van het type 'weg'. De weg maakt sinds de intrekking van de straatnaam (raadsbesluit d.d. 22 december 2022) deel uit van de St. Titussingel (gedeelte).

Waalbrug³ (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000206 (kunstwerk)

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: Waalbrug

Waalbrug⁴ (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001671: ingetrokken (weg)

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: Waalbrug
verklaring d.d. 30 januari 2012: registratie
Raadsbesluit d.d. 21 december 2022: intrekking

Op 30 januari 2012 is de Waalbrug in de woonplaats Lent alsnog in de BAG geregistreerd als openbare ruimte van het type 'weg'. Het documentnummer: Waalbrug is gewijzigd in 12.0002613 (Tijdstip registratie LV: 21-03-2012 09:02:39). De weg maakt sinds de intrekking van de straatnaam (raadsbesluit d.d. 22 december 2022) deel uit van de St. Titussingel (gedeelte).

Waaldijk

openbare ruimte ID 0268300000000379

woonplaats Oosterhout Gld (gemeente Valburg) (historisch)
woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (per 1 januari 1996)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

kadastrale gemeente Slijk-Ewijk, Sectie A (1819): Waaldijk
Raadsbesluit Valburg d.d. 16 juni 1930: Waaldijk
ptt post 1978: waaldk
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: formalisering

Het verlengde van de Oosterhoutsedijk in Lent heet vanaf de voormalige gemeentegrens Waaldijk. De grenssteen, Oosterhoutsedijk 94 Lent, is een gemeentelijk monument.

Ook Linker Waalbandijk werd in het verleden Waaldijk genoemd.

Waaldijk (Bemmel)

openbare ruimte ID 1705300000000280

woonplaats Bemmel (gemeente Bemmel) (historisch)
woonplaats Bemmel (gemeente Lingewaard) (per 1 januari 2001)

Op de grens van de gemeente Lingewaard verandert de naam van de Bemmelsedijk in Waaldijk.

Waaldijk (Lent)

Waaldijk (Oosterhout)

openbare ruimte ID 1734301869000347

woonplaats Oosterhout (gemeente Valburg) (historisch)
woonplaats Oosterhout (gemeente Overbetuwe) (per 1 januari 2001)

Raadsbesluit Valburg d.d. 16 juni 1930: Waaldijk
ptt post 1978: waaldk

Waalfront

wijken 20 Biezen, 25 Haven- en industrieterrein

Waalfront, 1) projectnaam; – 2) ontwikkelingsbedrijf

Het project is gerealiseerd in het zogenaamde Waalfrontgebied ten noorden van de Weurtseweg, tussen De Oversteek en de Spoorbrug. Onderdelen van het project zijn door het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront aangeduid met de namen Handelskade, Havenkade, Dijkkwartier, Koningsdaal, Park Fort Krayenhoff en Waalkwartier

"In het Waalfront (...) ontwikkelt de gemeente samen met Bouwfonds Ontwikkeling zo'n 2600 nieuwe woningen en voorzieningen. Het gebied wordt in fasen ontwikkeld. De eerste fase is voorlopig Handelskade genoemd en omvat het gebied waar nu de oude gebouwen van De Gelderlander staan. De sloop van het oude kantoorpand en de pershal van De Gelderlander start in april [2011 /RE]. Tussen 2012 en 2015 komen er rond de 540 woningen en andere voorzieningen. De bouwwerkzaamheden in het hele Waalfront duren tot 2025." (persbericht, 22 maart 2011)

De naam Waalfront komt in de BAG niet voor.

buurtnamen
Voor Koningsdaal in het zogenaamde Brugkwartier is op 1 april 2015 de buurtnaam Batavia vastgesteld. Voor andere delen van het zogenaamde Waalfrontgebied zijn op 11 mei 2016 de buurtnamen Ulpia en Fabrica en Waalhavenkwartier vastgesteld.

Waalfrontweg

Waalfrontgebied

Waalhaeve

pand ID's 0268100000010925, 0268100000010926 (historisch), 0268100000024055 (historisch)

wijk 20 Biezen

Waalhaeve, 1) projectnaam 'de Waalhaeve', – 2) gedeelte tussen Waalbandijk en Weurtseweg

Het project bestaat oorspronkelijk uit 183 adressen (pand ID 0268100000010925). De 1e steen is op 4 september 2003 gelegd door Paul Depla, wethouder ruimte, wonen en sport.

Waalbandijk (oneven)
1. panoramatoren 39 adressen : Waalbandijk 1 t/m 77 Nijmegen
galerij 11,, : Waalbandijk 79 t/m 99 Nijmegen
ingang (zijstraat) 23,, : Waalbandijk 101 t/m 145 Nijmegen
galerij 8 adressen : Waalbandijk 147 t/m 161 Nijmegen
ingang (zijstraat) 23,, : Waalbandijk 163 t/m 207 Nijmegen
Nina Simonestraat (even)
commerciële ruimten 11 adressen : Nina Simonestraat 2 t/m 22 Nijmegen
1e ingang 27,, : Nina Simonestraat 26 t/m 78 Nijmegen
commerciële ruimte 1,, : Nina Simonestraat 24 Nijmegen
2e ingang (zijstraat) 6 adressen : Nina Simonestraat 96 t/m 106 Nijmegen
commerciële ruimten 7,, : Nina Simonestraat 80 t/m 92 Nijmegen
3e ingang 26,, : Nina Simonestraat 108 t/m 158 Nijmegen
commerciële ruimte 1,, : Nina Simonestraat 94 Nijmegen

De zijstraten met de adressen Waalbandijk 101 t/m 145 en 163 t/m 207 Nijmegen lagen in de periode 2005-2016 in de Nina Simonestraat en de Lijnbaanstraat (vanaf 2021: Patriastraat). Pand ID's 0268100000010926 en 0268100000024055 (0 adressen) zijn 'gesloopt' en vervangen door de gewijzigde geometrie van pand ID 0268100000010925 (begin geldigheid: 02-03-2018).

Waalbandijk 93 Nijmegen met 1 woning (174 m²) is op 3 februari 2023 verbouwd tot 2 woningen met nummer 93 (77 m²) en 93A (94 m²); zie identificatienummer ID's 0268200000070257, 0268200000109029 en 0268200000109030.

Waalhaven

openbare ruimte ID 0268300000000766 (water)

wijk 20 Biezen

Adresboek 1892: Hees nieuwe haven
Raadsbesluit d.d. 13 juni 1951: Waalhaven
Cito no. 43 (ca. 1966): NIEUWE HAVEN
ptt post 1978: waalhaven

"De haven gelegen bij de spoorbrug en het slachthuis, wordt met Waalhaven aangeduid." (Hendriks 1987)

Nieuwe Haven
Zie Copie der Teekening (1851). In oktober 1852 werd met de graafwerkzaamheden begonnen en op 15 december 1853 werd de nieuwe haven officieel voor het scheepvaartverkeer opengesteld.
Op 17 mei 1933 besloot de gemeenteraad in het kader van de werkverschaffing tot uitbreiding van de Nieuwe Haven (Waalhaven); de werkzaamheden werden zoveel mogelijk zonder machines verricht.

De Waalhaven had voor de aanleg van een nieuwe haven in het Maas-Waalkanaal in 1950 geen officiële naam.

Waalhavenkwartier

openbare ruimte ID 0268300000001821: ingetrokken
openbare ruimte ID 0268300000001831 (administratief gebied)

wijk 20 Biezen

raadsvoorstel d.d. 27 januari 2016 (24/2016): Waalhavenkwartier
Raadsbesluit d.d. 2 maart 2016: afgevoerd (doorschuifstuk)
verklaring d.d. 7 maart 2016: wijziging (status)
Besluit B&W d.d. 12 april 2016: intrekking raadsvoorstel 24/2016
raadsvoorstel d.d. 12 april 2016 (63/2016): Waalhavenkwartier
Raadsbesluit d.d. 11 mei 2016: Waalhavenkwartier

Waalhavenkwartier, buurt in de wijk Biezen, meest oostelijk gelegen buurt in het project Waalfront, met de volgende openbare ruimten:
a. Handelskade e.o.: Dokstraat, Kaaisjouwerskade, Kaapstander, Kraanstraat, Simon Langendampad, Spoorbrugkade (gedeelte);
b. Havenweg (gedeelte), Waalhaven

Met uitzondering van het Simon Langendampad hebben de openbare ruimten in het Waalhavenkartier namen rond het thema Water en Haven.

De onjuiste registratie van het raadsbesluit d.d. 2 maart 2016 in de BAG is op 7 maart 2016 gecorrigeerd. De naam Waalhavenkwartier is op 11 mei 2016 alsnog vastgesteld. Een tekening met de geometrie van de openbare ruimte ontbreekt. De buurt is door het bevoegde gemeentelijke orgaan van een naam voorzien, maar niet als zodanig aangewezen.*

Waalkant

Waalkade

openbare ruimte ID 0268300000000767

Wijk D (1812)
wijk 00 Benedenstad

Nijmegen 1812: Aan de Waal
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Aan de Waal
Wegenlegger 1858: Kade, Waalkant
Adresboek 1892: waalkade
Nijmegen 1900: Waalkade
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Waalkade
Raadsbesluit d.d. 6 mei 1925: Waalkade
Raadsbesluit d.d. 2 juni 1929: onttrekking (gedeelte)
Besluit B&W d.d. 31 maart 1936: Waalkade
ptt post 1978: waalkd
Raadsbesluit d.d. 4 november 1987: Spoorbrugkade (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 4 oktober 1989: Waalkade

"Tot het einde der 18e eeuw was de gewone naam: Aan 't Water of Op den Werf. De weg bij het Hof werd Nieuwe Werf of (naar de werkplaatsen der leerlooiers, die hier gevestigd waren), ook wel de 'Velhuuskes' genoemd.
Andere gedeelten der Waalkade werden genoemd: Hooge Werf, Kleine Werf, Kraanwerf, Lange Werf en Vischwerf. Later ook: Aan de Waal. (...)
P. 1839: Aan de Haven. Zie Oude Haven." (Teunissen 1933)

- "Kade : Van het Veer tot aan de Lagemarkt, binnen kant van de Meipoort" (Legger A 1858, nr. 11)
- "Waalkant : Van de Stevenspoort tot aan de Veerpoort" (Legger A 1858, nr. 28)

"Bij het R. van 6 Mei 1925 werd de Waalwal bij de Waalkade gevoegd. Dit werd voor een goede huisnummering noodig geacht. (...) Hij is thans verkeersweg bij hoogen waterstand. De naam was reeds geruimen tijd gebruikelijk toen de Gemeenteraad hem op 9 Juli 1924 vaststelde." (Teunissen 1933)

"Deze naam is thans [1936 /RE] gegeven aan den weg, die gelegen is aan den voet van het Hof. Het driehoekig plantsoentje aan het Noordeinde van den Voerweg en het gedeelte van den weg, die ten westen van dat plantsoentje gelegen is, draagt ook den naam Waalkade." (Dienstarchief G.A.N., nr. 194:16)

Het gedeelte tussen Waalhaven en damwand kreeg in 1987 de naam Spoorbrugkade. In 1989 is de naam Waalkade gegeven aan de straat die loopt vanaf de damwand nabij de Spoorbrug tot de Voerweg - Ubbergseweg, inclusief de onmiddellijk achter de damwand gelegen straatgedeelten nabij de Lage Markt en ter hoogte van de Vluchthaven (Lindenberghaven).

Waalkwartier

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 11 mei 2016: Ulpia

Waalkwartier, projectnaam deelgebied Waalfront

De naam Waalkwartier komt in de BAG niet voor.

Waalpark

"Dit park was gelegen bij de rivier de Waal en de Bottelstraat (Waalplein)." (Teunissen 1933)

In de Beleidsregels geluid bij evenementen in de openlucht 2018 (Gemeenteblad 2018, nr. 70792) wordt een deel van het Hunnerpark aangeduid als de locatie 'Waalpark - (thv wapen Voerweg), Nijmegen'.

Waalplein¹

kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Aan de Haven
Wegenlegger 1859: Aan de Haven
Raadsbesluit d.d. 17 juni 1882: Waalplein
Adresboek 1892: waalplein
Nijmegen 1900: Waalplein
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Oude Haven

"Jaar 1873 (...)
Ter plaatse van de gedempte haven werd in dit jaar een beplanting (het Waalplein) aangelegd." (Van Schevichaven 1901¹)

Het jaartal 1873 is onjuist. In dezelfde kroniek uit 1901 meldt Van Schevichaven dat het besluit om de Oude Haven te dempen op 5 februari 1881 werd genomen en het werk op 1 augustus 1884 was voltooid.

"Het gedeelte bij de op 23 November 1908 in het bedrijf gestelde electrische centrale werd tot 9 Juli 1924 Waalplein genoemd. Deze naam was bij het R. van 17 Juni 1882 voor de vervallen Oude Haven, die in 1602 was gegraven, vastgesteld." (Teunissen 1933)

" 754  Electriciteitswerken, der Gemeente, Kant. en Klachtenbur., Waalplein 1b"
"1194  Lohr, H., Dir. der Gem.-Electriciteitswerken, woonh. Waalplein 1c" (telefoongids 1915)

In 1924 werd de naam Waalplein met behoud van huisnummers gewijzigd in Oude Haven. Enkele panden (oneven nummers) aan het begin van de straat kregen op 27 mei 1925 een huisnummer aan de Waalkade.

De elektriciteitscentrale aan de Waalkade werd in 1954 definitief stilgelegd en in 1970 gesloopt.

Waalplein²

openbare ruimte ID 0268300000001933

wijk 25 Haven- en industrieterrein

Raadsbesluit d.d. 22 september 2021: Waalplein

"Het Waalplein is vernoemd naar de Waal waar het aan ligt. Er heeft eerder een Waalplein bestaan in Nijmegen, maar die naam werd in 1924 gewijzigd in Oude Haven." (raadsvoorstel d.d. 13 juli 2021)

Waalsprong

wijken 50 Oosterhout, 60 Ressen, 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 23 augustus 2006: Nijmegen-Noord
raadsvoorstel d.d. 20 juni 2006 (133/2006): Noord
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Nijmegen-Noord (per 1 januari 2007)

Waalsprong, 1) projectnaam; – 2) niet-vastgestelde naam van het stadsdeel Nijmegen-Noord

Het project wordt gerealiseerd op een Vinex-locatie ten noorden van de Waal. Het stadsdeel dat sinds 1996 bestaat, heet vanaf 2006 officieel Nijmegen-Noord.

De naam Waalsprong komt in de BAG niet voor.

Waalsprong (Lent)

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Waalstraat

openbare ruimte ID 0268300000000768

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 25 mei 1921: Waalstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Waalstraat
ptt post 1978: waalstr

"De Waal, linker zijtak van de Rijn, waar zij zich bij Pannerden van afsplitst. Voert 2/3 van het Rijnwater mee. De Waal stroomt o.a. langs het Rijk van Nijmegen, Over-Betuwe, het Land van Maas en Waal, Tielerwaard en Bommelerwaard, en gaat bij Gorinchem over in de Boven-Merwede." (Hendriks 1987)

Waalwal

kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Waal Wal
Adresboek 1892: waalwal
Nijmegen 1900: Waalwal
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Waalwal
Raadsbesluit d.d. 6 mei 1925: Waalkade

"Waalwal (Wal aan de rivier de Waal) werd in 1590, toen de Staatsche troepen vanuit Lent de stad beschoten, opgeworpen 'om de huysen onder tegen het schieten te befrijen'. De wal is in 1638 vernieuwd en in 1640 verbreed." (Teunissen 1933)

"De weg tusschen de St. Stevens- en Meipoort, Waalwal geheeten, is in 1745 op nieuw met boomen beplant, en wordt behalve tot eenen wandelweg, tot eene lijnbaan enz. gebruikt." (Buurman 1829, p. 25)

Waardscheveld

Waarsseveld

Adresboek 1892: Hees waarsse veld, Hees waarsseveld;

Waayscheveld

Wachtendonkstraat

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Wachtendonkstraat
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Dagpauwoogstraat
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Dagpauwoogstraat

Wachtendonk, plaats in het kwartier Roemond (Overkwartier)

Wachterslaan

openbare ruimte ID 0268300000000216

wijk 06 Hengstdal

raadsvoorstel d.d. 22 juli 2003 (172/2003) Bospomplaan
Raadsbesluit d.d. 17 september 2003: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 10 oktober 2003 (172/2003) (gewijzigd): Wachterslaan
Raadsbesluit d.d. 15 oktober 2003: Wachterslaan

"Meer dan 90 jaar is het Limosterrein, gelegen tussen de Koolemans Beijnenstraat, Groesbeekseweg, Gelderselaan, Postweg en van 't Santstraat een afgesloten kazernegebied geweest." (raadsvoorstel 172/2003)

Raadsvoorstel 172/2003 werd op 17 september 2003 om procedurele redenen van de agenda afgevoerd. Omdat toekomstige bewoners daarna de gelegenheid hadden hun bezwaren tegen de naam Bospomplaan kenbaar te maken, wijzigde de commissie straatnaamgeving de naam in het voorstel alsnog in Wachterslaan.

De naam Wachterslaan staat op de plattegrond van Falk vanaf de 26e editie (2008) ook vermeld bij de Waalbandijk (Laan van Oost-Indië).

Wagenaarstraat

openbare ruimte ID 0268300000000769

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 13 november 1929: Wagenaarstraat
ptt post 1978: wagenaarstr

Johannes Wagenaar (Utrecht 1 november 1862 – 's-Gravenhage 17 juni 1941), componist, dirigent en organist; zie www.biografischportaal.nl

"Dr. Johan Wagenaar, geboren in 1862." (Teunissen 1933)

"Johan Wagenaar (1862-1941), Nederlands componist en directeur van het Haagse Conservatorium. Hij schreef o.a.: 'De Doge van Venetië' (opera), en de ouvertures Cyrano de Bergerac. De Getemde Feeks." (Hendriks 1987)

Wagnerstraat

Wilhelm Richard Wagner (Richard Wagner) (Leipzig 22 mei 1813 – Venetië 13 februari 1883), Duitse componist

Mogelijke verwarring met de Wagenaarstraat uit 1929 zorgde ervoor dat de voorgestelde naam Wagnerstraat in 1935 werd vervangen door Mozartstraat

Waldeck Pyrmontsingel

openbare ruimte ID 0268300000000770

wijk 04 Altrade

Raadsbesluit d.d. 18 mei 1895: Waldeck Pyrmont Singel
Nijmegen 1900: Waldeckpyrmontsingel, Waldeck Pyrmont-Singel
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Waldeck Pyrmontsingel
ptt post 1978: w pyrmontsngl

"Herinnering aan het verblijf te Nijmegen in 1895 van H.M. Koningin Wilhelmina en van haar moeder bij gelegenheid van hun bezoek aan de provinciën Noord Brabant en Limburg." (Teunissen 1933)

"Het gedeelte van den singel tusschen de Prins Hendrikstraat en de Steenenkruisstraat werd vroeger (R. van 6 Juni 1891) Daalschestraat genoemd." (Teunissen 1933)

Volgens het raadsbesluit d.d. 6 juni 1891 begon de Steenenkruisstraat bij de Daalsche weg. Het raadsbesluit uit 1895 heeft betrekking op de nieuw aan te leggen singel aan de zuidzijde van de renbaan, parallel aan de Oranjesingel.

Waldeck Pyrmontsingel 3 t/m 25 (bouwjaar 1883) zijn gebouwd aan de Daalsche weg. Vanaf 1891 tot de bouw van nummer 27 t/m 65 (bouwjaar 1896) maakte het straatje voor deze woningen deel uit van de Steenenkruisstraat. Uit de kaart bij het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 blijkt dat dit straatje niet bij de naamgeving betrokken is.

Walleken

"Vervallen naam (1675) voor den Waalwal." (Teunissen 1933)

Walstraat

Warmoezenierstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000449

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit Elst d.d. 30 december 1949: Dr. Ariënsstraat
Raadsbesluit d.d. 16 september 2009: Warmoezenierstraat (per 1 januari 2010)

warmoezenier, oude benaming voor groenteteler of tuinder

"De woningen zijn in het kader van de wederopbouw in 1949 door A.E. Balk gebouwd, de z.g. Balkenwoningen. (...)" (Jansen 2003)

Volgens andere bronnen zijn het Balkewoningen, genoemd naar de Baarnse aannemer A.C. Balke [Andries Christiaan Balke (1898-1970)*] die tijdens de bouw failliet gegaan zou zijn.

De naam Dr. Ariënsstraat is met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Warmoezenierstraat. Bewoners van de 37 adressen konden kiezen uit vier alternatieven: Hoge Bongerd (gedeelte), Jos Boshouwersstraat, Warmoezenierstraat en Weverstraat (gedeelte). De Warmoezenierstraat kreeg 13 van de 28 uitgebrachte stemmen.

Wasbeerstraat

openbare ruimte ID 0268300000000299

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 19 november 2008: Wasbeerstraat
Raadbesluit d.d. 5 juni 2024: Wasbeerstraat (geometrie)

wasbeer (Procyon), geslacht van de roofdieren uit de familie kleine beren (Procyonidae)

geprojecteerde straat op het voormalige terrein van Smit Draad

Bij het brondocument (documentnummer: RB 19-11-2008) dat op 9 december 2010 is ingeschreven in de BAG, is een tekening met een voorlopig ontwerp bijgevoegd. De exacte ligging en begrenzing van openbare ruimte ID 0268300000000299 is niet door het bevoegde gemeentelijke orgaan vastgesteld. De bevoegdheid van het college is per 9 juni 2011 vervallen.*

In het raadsvoorstel d.d. 2 april 2024 hebben B&W aan de gemeenteraad voorgesteld om de naam Wasbeerstraat alsnog vast te stellen.

water

In de BAG worden zeven typen openbare ruimte onderscheiden: weg, water, spoorbaan, terrein, kunstwerk, landschappelijk gebied en administratief gebied.

water, grondoppervlak in principe bedekt met water (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl )

De volgende waterwegen, havens, plassen en waterpartijen zijn geregistreerd als openbare ruimte van het type 'water':
a. woonplaats Nijmegen: De Ontmoeting, Het Anker, Lindenberghaven, Noordkanaalhaven Oostkanaalhaven, Spiegelwaal, 't Floddertje, 't Meertje, 't Zeumke, Waalhaven Zandse Plas;
b. woonplaats Lent: Lentse Plas, Oosterhoutse Plas, Spiegelwaal;

c. niet-geregistreerde namen: Kolk van Braam, Kolk van Van Elferen, Kolk van Van Wijk, Maas-Waalkanaal, Nieuwe Wetering, Ressense Zeeg, Rietgraaf, Schaapswetering, Verburgtskolk, Verloren Zeeg, Waaiensteinkolk, Waal (bis), Wolfsgat;
d. verdwenen namen: De Groote Wiel, Heessche kolk, Het Meer, Landweijer, Lentse kolk, St. Jacobsgracht, Visveldsche Zeeg, Weurtsche kolk.

Het Grand Canal is een openbare ruimte van het type 'terrein' in de woonplaats Nijmegen.

Waterhoenplaats

openbare ruimte ID 0268300000000092

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 27 augustus 1986: Waterhoenplaats

waterhoen (Gallinula chloropus), watervogel uit de familie van rallen (Rallidae)

Waterkwartier

wijken 20 Biezen, 22 Hees, 25 Haven- en industrieterrein

Volkstelling 1947: buurt 10 Waterkwartier
Woningtelling 1956: buurt 20 Waterkwartier
Volkstelling 1960: buurt 20 Biezen
Hendriks 1987: Rivierenbuurt (Waterkwartier)

Waterkwartier (vanaf 1921), buurt in de wijken Biezen, Haven- en industrieterrein en Hees met de volgende openbare ruimten:
a. ten noorden van Weurtseweg (Biezen): Dijkstraat, Lijnbaanstraat (gedeelte), Marsstraat, Pater van Hooffstraat;
b. ten zuiden van Weurtseweg (Biezen): Amstelstraat, Barneveldse Beekstraat, Berkelstraat, Biezendwarsstraat, Biezenplein, Biezenstraat, Eemstraat, Fliertse Beekstraat, Het Zwin, IJsselstraat, Kanaalstraat (gedeelte), Lingestraat, Lunterse Beekstraat, Maasplein, Maasstraat, Merwedestraat, Niersstraat, Oude Rijnstraat, Reggestraat, Rijnstraat, Rivierstraat (gedeelte), Roerstraat, Schipbeekstraat, Waalstraat, Waterstraat;
c. idem, op terrein van het voormalige houtbedrijf Key (1997): Flavus, Verax, Victor;
d. idem (Haven- en industrieterrein): de Biezen, Kanaalstraat (gedeelte), Rivierstraat (gedeelte), Westerpark;
e. ten zuiden van Industrieweg (Hees): Dinkelstraat, Dommelstraat, Geulstraat, Jekerstraat, Oscar Carréstraat (gedeelte), Vlietstraat;
f. doorgaande wegen (gedeelte): Industrieweg, Weurtseweg;
g. verdwenen namen: Dijkplein, Grebbestraat, Lekstraat

Bij de Volkstelling 1947 en de Woningtelling 1956 was Waterkwartier de benaming voor de tegenwoordige wijk Biezen. Het gedeelte ten zuiden van de Industrieweg maakte vanaf 1947 deel uit van de aangrenzende buurt Wolfskuil. Bij de Volkstelling 1960 is naam Waterkwartier gewijzigd in Biezen (zonder lidwoord) en is het zuidelijk deel bij de buurt Hees gevoegd. De grenzen zijn daarna niet of nauwelijks meer veranderd. De buurtnaam Waterkwartier wordt nog altijd gebruikt als synoniem voor de wijknaam Biezen.

Adresboek 1992: Hees in de biezen
Teunissen 1933: Rivierenbuurt

De naam Waterkwartier is vanaf de tweede helft van de jaren twintig van de 20e eeuw steeds meer ingeburgerd geraakt en heeft de naam Rivierenbuurt volledig verdrongen. Volgens de berichtgeving over Nijmegen 700 jaar stad in 1930 wordt 'het Waterkwartier, ook wel Industriekwartier genoemd' (bron: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 24 september 1930).

"De naam is niet ontstaan omdat het gebied waar de wijk gebouwd is, net buiten de westelijke stadspoort, waterrijk was of omdat het grenst aan de Waal. De wijk had ook 'Rivierenbuurt' genoemd kunnen worden. En veel meer gebied rondom Nijmegen was waterrijk." (Groos 2011)

beschermd stadsbeeld*
Op 8 juni 2005 heeft de gemeenteraad besloten de vooroorlogse woonbuurt in 'de wijk Waterkwartier' (sic) aan te wijzen als gemeentelijk beschermd stadsbeeld.

"(...) Het gaat om het gebied dat begrensd wordt door de achterzijde van de percelen Weurtseweg 224-230, Dijkstraat 1 en 2, Weurtseweg 182-222 en Pater van Hooffstraat 1, de voorzijde van de percelen Weurtseweg 160-180 en verder de straten Waalstraat, IJsselstraat, Maasplein en de Waterstraat (ten zuiden en noorden van Kanaalstraat). De kern van het gebied wordt gevormd door het Amstelplein en de er tegenovergelegen Merwedestraat." (raadsvoorstel 112/2005, beslispunt 1)

Van de complexen Weurtseweg I en II zijn in totaal 156 panden als afzonderlijke stadsbeeldobjecten opgenomen in het monumentenregister; zie Beschermd stadsbeeld: Waterkwartier (2004).

Waterpad

Waterpoort

Waterstraat

openbare ruimte ID 0268300000000771

wijk 20 Biezen

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie A (1822): De hooge Weg
Wegenlegger 1859: Waterstraat of Hooge-weg
Adresboek 1892: Hees waterstr
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Waterstraat
ptt post 1978: waterstr
Raadsbesluit d.d. 1 november 2023: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 29 november 2023: wijziging geometrie (per 8 december 2023)

"Waterstraat of Hooge-weg : Loopende van de Voorstadslaan tot aan den Weurtschen weg" (Legger B 1859, nr. 3)

"De straat, vroeger gedeeltelijk ook wel Hoogeweg genoemd, loopt door een laag gelegen terrein: de Biezen." (Teunissen 1933)

Waarom de Hoogeweg of een deel daarvan Waterstraat wordt genoemd, is niet duidelijk. De nieuwe benaming wordt voor het eerst gebruikt in de Wegenlegger 1859. Volgens het Gemeenteverslag 1873 is de 'Waterstraat, lang 825 M.' in dat jaar 'Nieuw begrind'. In een aankondiging van de verpaching van twaalf percelen bouwland staat de aanduiding 'in de Biesen aan den Hoogenweg en de Waterstraat' (bron: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 2 maart 1877).

Het raadsvoorstel d.d. 19 april 1881 om een nieuwe straat elders de naam Waterstraat te geven, wekt niet de indruk dat de naam ingeburgerd was. De gemeenteraad heeft op 23 april 1881 besloten om de straat langs de gasfabriek en waterleiding de naam Nieuwe Marktstraat te geven. Dat de Hoogeweg ook Waterstraat werd genoemd, speelde hierbij geen rol.

In het begin van de twintigste eeuw wordt de naam Hoogeweg definitief verdrongen door de naam Waterstraat. De woningbouw en invoering van de huisnummering per straat spelen hierbij een belangrijke rol. De straatnaam wordt pas op 9 juli 1924 voor het eerst door de gemeenteraad vastgesteld.

Watertorstraat

openbare ruimte ID 0268300000000772

wijk 14 Hatertse Hei

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Zaltbommelstraat
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Watertorstraat
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Watertorstraat
ptt post 1978: watertorstr

watertor, groot insect uit de orde van de kevers (Coleoptera)

De geelgerande watertor (Dytiscus marginalis) is een vervaarlijke rover; de spinnende watertor (Hydrophilus piceus) is trager en eet een vooral plantaardig voedsel.

Wattstraat

openbare ruimte ID 0268300000000773

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 25 april 1956: Wattstraat
Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958: Wattstraat
ptt post 1978: wattstr

James Watt (Greenock, Schotland 19 januari 1736 – Birmingham 25 augustus 1819), Schotse ingenieur en natuurkundige

"James Watt (1736-1819), Schots natuurkundige, die een technisch bijna volmaakte stoommachine construeerde, een aanzienlijke verbetering van de stoommachine van Newcomen. De (elektrische) eenheid van vermogen of energie wordt naar hem Watt genoemd." (Hendriks 1987)

Wauderickweg

openbare ruimte ID 0268300000000033

wijk 47 Westkanaaldijk

Raadsbesluit d.d. 15 januari 1981: Wauderickweg
Raadsbesluit d.d. 26 november 1981: Wauderickweg
ptt post 1991: wauderickwg

"De naam 'Wauderick' stamt reeds uit de vijftiende eeuw en is afgeleid van een oude veldnaam uit die omgeving." (Hendriks 1987)

Weberpad

Wedesteinbroek¹

openbare ruimte ID 0268300000000291 (versie 1) (administratief gebied)
openbare ruimte ID 0268300000001752 (versie 1) (administratief gebied)

wijk 42 't Broek

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: Wedesteinbroek
Raadsbesluit d.d. 21 augustus 1980: Wedesteinbroek
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Wedesteinbroek
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)
verklaring d.d. 11 maart 2014: opnieuw opgevoerd

Wede (Isatis tinctoria), plant uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae)

"Wedesteinbroek naar de veldnaam Wedesteijn" (Hendriks 1987)

Waarschijnlijk houdt de naam Wedesteijn verband met een stenen huis. In een charter uit 1280 staat de naam Remboldus de Wede.* De naam zou afgeleid kunnen zijn van de plant waaruit in de Middeleeuwen de kleurstof wedeblauw werd gewonen.

Wedesteinbroek, buurt in de wijk 't Broek met de volgende openbare ruimten:
a. De Omloop (gedeelte), De Ontmoeting (gedeelte), Wedesteinbroek;
b. grensstraat (gedeelte): Weijbroekweg;
c. niet-vastgestelde namen: Wedesteinbroek 10e t/m 22e straat

Op 11 maart 2014 is het type 'administratief gebied' bij openbare ruimte ID 0268300000000291 gewijzigd in 'weg' en is Wedesteinbroek opnieuw opgevoerd als openbare ruimte van het type 'administratief gebied'.

Wedesteinbroek²

openbare ruimte ID 0268300000000291 (versie 2) (weg)

wijk 42 't Broek

Besluit B&W d.d. 26 oktober 1976: kaderstellend
ptt post 1991: wedesteinbroek
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)

Wedesteinbroek, alle straten in de buurt Wedesteinbroek waarvoor geen andere namen zijn vastgesteld (huisnummers 1001 t/m 2255)

Wedesteinbroek 10e t/m 22e straat staan sinds 22 januari 2009 niet meer in het gemeentelijke Adressenoverzicht.

Wedesteinbroek 10e straat >

wijk 42 't Broek

Wedesteinbroek 1001 t/m 1091 Nijmegen
Wedesteinbroek 1002 t/m 1042 Nijmegen

Wedesteinbroek 11e straat

wijk 42 't Broek

Wedesteinbroek 1101 t/m 1127 Nijmegen
Wedesteinbroek 1102 t/m 1170 Nijmegen

Wedesteinbroek 12e straat

wijk 42 't Broek

Wedesteinbroek 1201 t/m 1213 Nijmegen
Wedesteinbroek 1202 t/m 1216 Nijmegen

Wedesteinbroek 13e straat

wijk 42 't Broek

Wedesteinbroek 1301 t/m 1333 Nijmegen
Wedesteinbroek 1302 t/m 1342 Nijmegen

Wedesteinbroek 14e straat

wijk 42 't Broek

Wedesteinbroek 1401 t/m 1449 Nijmegen
Wedesteinbroek 1402 t/m 1446 Nijmegen

Wedesteinbroek 15e straat

wijk 42 't Broek

Wedesteinbroek 1501 t/m 1547 Nijmegen
Wedesteinbroek 1502 t/m 1514 Nijmegen

Wedesteinbroek 20e straat

wijk 42 't Broek

Wedesteinbroek 2001 t/m 2035 Nijmegen
Wedesteinbroek 2002 t/m 2016 Nijmegen

Wedesteinbroek 21e straat

wijk 42 't Broek

Wedesteinbroek 2101 t/m 2157 Nijmegen
Wedesteinbroek 2102 t/m 2182 Nijmegen

Wedesteinbroek 22e straat

wijk 42 't Broek

Wedesteinbroek 2201 t/m 2255 Nijmegen

Wedren

openbare ruimte ID 0268300000001629 (terrein)

wijk 01 Stadscentrum wijk 04 Altrade

Raadsbesluit d.d. 5 februari 1910: Julianaplein
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Julianaplein
Teunissen 1933: Renbaan
Besluit B&W d.d. 13 februari 1942: Centrumpark
Besluit B&W d.d. 19 september 1944: Julianaplein
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Prins Bernhardstraat (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 23 februari 2011: Wedren

"Toen de vestinggronden in het bezit der gemeenten waren gekomen en gedeeltelijk te koop werden gesteld, stichtten de heeren Brouwer en Fockema de 'Nijmeegsche Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen'. In 1881 pachtte de aannemer Bert Brouwer een groot terrein onder verplichting aldaar een buitensociëteit (de Vereeniging) op te richten, alsmede een wielrijdersbaan en een renbaan. Het terrein, dat was gelegen tusschen de Oranjesingel en den Waldeck Pyrmontsingel, is herhaaldelijk als renbaan gebruikt en diende tevens als exercitieveld. De naam Wedren bleef in den volksmond bewaard." (Teunissen 1933)

Wedrenbaan
De Renbaan werd eind 19e eeuw ook Wedrenbaan genoemd. De benaming 'Wedren' (zonder achtervoegsel) is in de 20e eeuw ingeburgerd geraakt nadat er geen wedrennen meer werden gehouden. Een deel ervan kreeg op 5 februari 1910 de naam Julianaplein. De formele vaststelling van de naam Wedren heeft meer dan een eeuw op zich laten wachten.

"08. De naamgeving 'Wedren' formeel vaststellen.
De commissie gaat akkoord met het formeel vastleggen van de straatnaam 'Wedren'. De naamgeving zal gelden voor het huidige parkeerterrein tegenover het Julianaplein." (Verslag vergadering commissie straatnaamgeving, 1 februari 2001, vervolgvel 2)

"Gebleken is dat de openbare ruimte gelegen tussen de Bijleveldsingel en de Waldeck Pyrmontsingel nooit formeel is benoemd." (raadsvoorstel 24/2011, samenvatting)

Het advies van de commissie straatnaamgeving uit 2001 heeft precies tien jaar later geleid tot raadsvoorstel 24/2011 (Besluit B&W d.d. 1 februari 2011, nummer 4.1) waarin voorbijgegaan wordt aan eerdere besluiten. In het raadsbesluit d.d. 23 februari 2011 wordt het Julianaplein dat in de wijk Altrade ligt, niet genoemd.

Van 10 maart 2011 tot en met 3 maart 2014 stond in het gemeentelijke Adressenoverzicht vermeld dat de Wedren in de wijk Stadscentrum ligt. De adressen Prins Bernhardstraat 12 t/m 14 Nijmegen aan de westzijde van de Wedren liggen in de wijk Altrade.

[P7] Wedren, parkeerterrein

Wedrenbaan

Weefgewichtstraat

openbare ruimte ID 0268300000000380

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2001: Weefgewichtstraat

weefgewicht, inheemse weefdraadverzwaring van aardewerk, vondst uit Bataafs dorpje onder deze wijk (0 – 250 na Chr.)

Weem

Weeshuistrappen

openbare ruimte ID 0268300000000268 (weg)

wijk 01 Stadscentrum

Raadsbesluit d.d. 9 april 2008: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 7 mei 2008: Weeshuistrappen

"De trappen zijn gelegen naast het Weeshuis waarvan het voormalig klooster Hessenberg de kern vormde." (raadsvoorstel 40/2008)

Het voormalige R.K. Weeshuis, Arnold van Akenplein 2 t/m 62 en Gebroeders van Limburgplein 1 t/m 7 Nijmegen (was: Kroonstraat 150 en daarna Op het Spinhuis 2 Nijmegen), is een rijksmonument.*

Weesinrichting

Weesinrichting Neerbosch

Teunissen 1933: Weesinrichting

"Gebouwen en terreinen aan een Westkanaaldijk te Neerbosch.
In November 1863 werd 't door den heer Jan van 't Lindenhout bewoonde huis aan de Korte Brouwerstraat [lees: Lange Brouwerstraat D534 /RE] als inrichting voor arme weezen opengesteld. Drie jaren later, toen reeds 65 kinderen waren opgenomen, bleek het gebouw te klein te zijn.
In 1866 begon men te Neerbosch een nieuwe inrichting te bouwen. Het gesticht werd 9 mei 1867 daarheen verplaatst.
De stichter van de weesinrichting Jan van 't Lindenhout, werd geboren te Valburg 4 September 1836 en stierf te Nijmegen op 22 Januari 1918. (zie blz. 190 e.v. van 'Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld', uitgave van de vereeniging 'Dorpsbelang' 1912)." (Teunissen 1933)

De gebouwen van de weesinrichting hadden aanvankelijk een wijkgebonden huisnummer in Neerbosch (Wijk F). Vanaf 1910 waren deze genummerd aan de Dorpsstraat (Neerbosch) en vanaf 1 oktober 1925 aan de Westkanaaldijk. In of omstreeks 1963 werd de naam van de weesinrichting gewijzigd in Kinderdorp Neerbosch.

niet-vastgestelde namen
Op het eigen terrein van de weesinrichting lagen de D.C. Lankhoornlaan (Het Laantje), Dr. Schrijverplantsoen, van 't Lindenhoutplein en de van Yperenlaan

Weezenhof¹

openbare ruimte ID 0268300000001586 (administratief gebied)

CBS-code BU02680737 (was: BU02680307)
wijk 37

Raadsbesluit d.d. 30 november 1966: Weezenhof
Besluit B&W d.d. 30 mei 1968: Weezenhof
raadsvoorstel d.d. 26 april 1971: de Vossen
Raadsbesluit d.d. 13 mei 1971: Weezenhof
Raadsbesluit d.d. 5 augustus 1971: handhaving
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Weezenhof
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Weezenhof (per 1 januari 2007)

"Woonwijk in Groot Dukenburg, genoemd naar een in de omgeving gelegen hofstede." (Hendriks 1987)

Weezenhof, wijk in het stadsdeel Dukenburg met de volgende openbare ruimten:
a. Weezenhof (gedeelte), Westkanaalpad (gedeelte?);
b. grensstraten (gedeelte): Van Boetbergweg, Staddijk;
c. niet-vastgestelde namen: Maas-Waalkanaal, Weezenhof 10e t/m 92e straat;
d. verdwenen naam: Weezenhof 93e straat, Westkanaaldijk

Bij de samenvoeging van de wijken de Vossen en Weezenhof in 1971 stemden 20 tegen 11 raadsleden voor de naam Weezenhof. Het verzoek van de bewoners om de wijk alsnog de naam de Vossen te geven werd door de gemeenteraad verworpen:

"In zijn vergadering van 5 augustus j.l. heeft de Raad besloten voor de wijk, waarin U woont, de benaming Weezenhof te handhaven.
Op het verzoek om vergoeding uit deze naamswijziging voortvloeiende kosten hebben wij – conform onze handelwijze bij soortgelijke situaties in het verleden – afwijzend beslist." (B&W, 1 september 1971)

De Weezenhof
Op 27 december 1910 verleenden B&W aan de Regenten der beide Weeshuizen vergunning voor het bouwen van een boerderij op een terrein aan de Vossendijk (tot 1970: huisnummer 295). De Weezenhof, Staddijk 2 Nijmegen, ligt in de wijk Staddijk. Op de gevelsteen staat de tekst:

"DE WEEZENHOF.
VAN  HET
R.K. WEESHUIS NIJMEGEN.
GEBOUWD IN HET JAAR 1911.
REGENTEN:
J.J.A. KNEPPERS. VOORZITTER
A.J. EBELING.
W.A.H.A. NOLET.
Mr. W.C. v. BENTHEM JUTTING.
Dr. F.B. BANNING.
A. VAN ROGGEN.
H. HOEFNAGELS. )  BOUWCOMMISSIE
M. CROMMELIN.
ALOYS B. JANSEN.

SECRETARIS RENTMEESTER."

 

Weezenhof²

openbare ruimte ID 0268300000000292 (weg)

wijken 37 Weezenhof, 38 Vogelzang

Raadsbesluit d.d. 30 november 1966: kaderstellend
ptt post 1978: weezenhof

Weezenhof, 1) alle straten in de wijk Weezenhof waarvoor geen andere namen zijn vastgesteld (huisnummers 1201 t/m 91187); – 2) gedeelte van de voormalige Westkanaaldijk (Weezenhof 93e straat) in de wijk Vogelzang (huisnummer 9307)

Weezenhof 10e t/m 92e straat staan sinds 22 januari 2009 niet meer in het gemeentelijke Adressenoverzicht. In de BAG is het raadsbesluit d.d. 5 augustus 1971 ingeschreven als brondocument (registratiedatum: 09-12-2010).

Weezenhof 10e straat >

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 11e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 12e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 1201 t/m 1223 Nijmegen
Weezenhof 1220 t/m 1238 Nijmegen

Weezenhof 13e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 1304 t/m 1310 Nijmegen

Weezenhof 14e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 1402 t/m 1420 Nijmegen

Weezenhof 20e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 2001 t/m 2081 Nijmegen
Weezenhof 2002 t/m 2066 Nijmegen

Weezenhof 21e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 2101 t/m 2175 Nijmegen

Weezenhof 22e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 2202 t/m 2220 Nijmegen

Weezenhof 23e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 2301 t/m 2331 Nijmegen

Weezenhof 24e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 2402 t/m 2436 Nijmegen

Weezenhof 25e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 2501 t/m 2533 Nijmegen

Weezenhof 26e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 2602 t/m 2668 Nijmegen

Weezenhof 27e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 2702 t/m 2714 Nijmegen

Weezenhof 28e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 2802 t/m 2820 Nijmegen

Weezenhof 29e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 2902 t/m 2990 Nijmegen

Weezenhof 30e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 3001 t/m 3003 Nijmegen
Weezenhof 3002 t/m 3052 Nijmegen

Weezenhof 31e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 3102 t/m 3126 Nijmegen

Weezenhof 32e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 3201 t/m 3299 Nijmegen
Weezenhof 3202 t/m 3274 Nijmegen

Weezenhof 33e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 3301 t/m 3335 Nijmegen

Weezenhof 34e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 3401 t/m 3489 Nijmegen
Weezenhof 3402 t/m 3484 A Nijmegen

Weezenhof 35e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 3502 t/m 3552 Nijmegen

Weezenhof 36e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 3601 t/m 3675 Nijmegen
Weezenhof 3602 t/mf 3632 Nijmegen

Weezenhof 37e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 3701 t/m 3737 Nijmegen
Weezenhof 3702 t/m 3744 Nijmegen

Weezenhof 38e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 3801 t/m 3871 Nijmegen

Weezenhof 40e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 4002 Nijmegen

Weezenhof 41e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 4102 t/m 4172 C Nijmegen

Weezenhof 42e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 4202 t/m 4254 C Nijmegen

Weezenhof 43e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 4301 t/m 4353 Nijmegen

Weezenhof 44e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 4401 t/m 4473 Nijmegen

Weezenhof 45e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 4501 t/m 4553 B Nijmegen

Weezenhof 46e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 4601 t/m 4671 Nijmegen

Weezenhof 47e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 4701 t/m 4771 A Nijmegen

Weezenhof 48e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 4801 t/m 4889 B Nijmegen

Weezenhof 49e straat

wijk 37 Weezenhof

"Op interne kaarten en ook de stadsplattegrond van Nijmegen staan in de wijk Weezenhof bij de flats langs de van Boetbergweg de nummers 41 t/m 49 aangegeven. Huisnummering heeft plaats gevonden aan de nummers 41 t/m 48. Voor een eventuele toekomstige ontwikkeling is nummer 49 in reserve gehouden. (...)" (hoofd Regionaal Archief, 23 december 2005)

Weezenhof 51e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 5102 t/m 5152 Nijmegen

Weezenhof 52e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 5202 t/m 5226 Nijmegen

Weezenhof 53e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 5301 t/m 5351 Nijmegen

Weezenhof 54e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 5402 t/m 5426 Nijmegen

Weezenhof 55e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 5514 t/m 5534 Nijmegen

De panden (bouwjaar 1972) met de huisnummers 5502 t/m 5012 zijn gesloopt (registratiedatum: 14-09-2017).

Weezenhof 60e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 61e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 6101 t/m 6127 Nijmegen
Weezenhof 6102 t/m 6170 Nijmegen

Weezenhof 62e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 6201 t/m 6299 Nijmegen

Weezenhof 63e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 6301 t/m 6349 Nijmegen
Weezenhof 6302 t/m 6320 Nijmegen

Weezenhof 64e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 6401 t/m 6461 Nijmegen
Weezenhof 6402 t/m 6432 Nijmegen

Weezenhof 65e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 6502 t/m 6576 Nijmegen

Weezenhof 66e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 6601 t/m 6649 Nijmegen

Weezenhof 67e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 6701 t/m 6761 Nijmegen
Weezenhof 6702 t/m 6780 Nijmegen

Weezenhof 68e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 6801 t/m 6823 Nijmegen
Weezenhof 6802 t/m 6858 Nijmegen

Weezenhof 70e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 7001 t/m 7029 Nijmegen
Weezenhof 7006 t/m 7016 Nijmegen

Weezenhof 71e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 7101 t/m 7149 Nijmegen

Weezenhof 72e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 7202 t/m 7222 Nijmegen

Weezenhof 80e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 8001 t/m 8077 Nijmegen
Weezenhof 8004 t/m 8084 Nijmegen

Weezenhof 81e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 8101 t/m 8179 Nijmegen
Weezenhof 8102 t/m 8106 Nijmegen

Weezenhof 82e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 8201 t/m 8265 Nijmegen
Weezenhof 8202 t/m 8286 Nijmegen

Weezenhof 83e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 8301 t/m 8387 Nijmegen
Weezenhof 8302 t/m 8358 Nijmegen

Weezenhof 84e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 8401 t/m 8415 Nijmegen
Weezenhof 8402 t/m 8462 Nijmegen

Weezenhof 90e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 91e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 9101 t/m 9193 Nijmegen
Weezenhof 91101 t/m 91187 Nijmegen

De huisnummers in deze straat lopen door tot 91187. De adressen Weezenhof 91101 t/m 91187 Nijmegen zijn toegekend aan de 42 bejaardenwoningen en voorzieningen van de Humanistische Bouwstichting Bejaardenhuisvesting te Amsterdam waarvoor B&W op 10 januari 1994 bouwvergunning hebben verleend.

hoogste nummer
Nummer 91187 is het hoogste huisnummer in Nijmegen. Het is niet meer het hoogste huisnummer in Nederland. De nummering van de ligplaatsen aan de Oostvaardersdijk in Lelystad begint bij 99001 (begin geldigheid: 24-12-2009); het hoogste nummer is 99151 (begin geldigheid: 02-02-2016).

Weezenhof 92e straat

wijk 37 Weezenhof

Weezenhof 9201 t/m 9207 Nijmegen

Weezenhof 93e straat

wijken 37 Weezenhof, 38 Vogelzang

Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Westkanaaldijk
Raadsbesluit d.d. 18 september 1985: Weezenhof 93e straat
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: Weezenhof

Weezenhof 9307 t/m 9311 Nijmegen

In 1985 werd de straatnaam Westkanaaldijk ingetrokken voor het gedeelte van deze dijk tussen de Hatertsebrug en de grens van de gemeente Heumen. Weezenhof 93e straat ligt in de wijken Weezenhof en Vogelzang.

Op 10 juni 2009 heeft de gemeenteraad besloten om de naam Weezenhof 93e straat te onttrekken aan de straatnaamgeving onder intrekking van beslispunt 2 van het raadsbesluit d.d. 18 september 1985 (raadsvoorstel 297/1985). De straat die gelegen is in de wijken Weezenhof en Vogelzang wordt betrokken bij de naamgeving van de wijk Weezenhof.

"Bij de straat waarvoor in 1985 de naam Weezenhof 93e straat is vastgesteld door uw raad, blijkt een discrepantie te bestaan tussen het raadsbesluit en de adresregistratie van TNT Post. Aangezien het besluit uit 1985 afwijkt van de naamgevingssystematiek van de overige straten in Dukenburg, en de administratie van TNT Post de oorspronkelijke systematiek volgt, stellen wij uw raad voor het besluit aan te passen aan de systematiek, met dien verstande dat deze weg gedeeltelijk in de wijk Vogelzang ligt. Dit levert geen probleem op, omdat in die wijk geen huizen genummerd zijn aan de wijk- tevens straatnaam." (raadsvoorstel 98/2009)

twee adressen
Het adres van de Nijmeegse Betonindustrie De Hamer BV, Weezenhof 9307 Nijmegen, ligt in de wijk Vogelzang. Het adres Weezenhof 9311 Nijmegen is in het gemeentelijke Adressenoverzicht van 22 januari 2009 'verhuisd' naar de wijk Weezenhof.

Weezenlaan

Weezenravelijn

Teunissen 1933: Weezen-ravelijn

"Vervallen naam van een terrein, dat gelegen was tusschen de voormalige Hoenderpoort en Molenpoort en in eigendom toebehoorde aan het Burger-Kinderen-Weeshuis. Zie blz. 83 'Schets der Lotgevallen van het Weeshuis te Nijmegen', uitgave van de Regenten der beide weeshuizen aldaar in 1860 H.C.A. Thieme." (Teunissen 1933)

ravelijn, term uit de vestingbouw; zie www.coehoorn.nl

Weezenveld

kadastrale gemeente Hatert, Sectie C (1822): Het Weesenveld
Teunissen 1933: Weezenveld

"Terrein onder Hatert" (Teunissen 1933)

Weg

Wegenlegger 1859: Weg (2 maal)

Op de Wegenlegger uit 1859 worden de volgende wegen aangeduid met de naam Weg (zonder toevoeging):

- "Loopende van de Groesbeekschebaan langs het Heumensoord tot aan de Mookschebaan" (Legger B 1859, nr. 42);
- "Loopende van het Dennenbosch der Stad Nijmegen aan de Mookschebaan langs Sint Jacob en Mollenhut tot aan de Sint Antonius molen" (Legger B 1859, nr. 53).

Weg door Jonkerbos

openbare ruimte ID 0268300000000774

Wijk G (1906)
wijken 16 Hatert, 12 Goffert

kadastrale gemeente Hatert, Sectie F (1822): Weg van Nijmegen naar Hatert
Wegenlegger 1859: Veldweg
Adresboek 1892: Hatert jonkheerenbosch
Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: Weg door Jonkerbosch
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Weg door Jonkerbosch
Raadsbesluit d.d. 29 november 1973: Weg door Jonkerbos, Muntmeesterlaan
Besluit B&W d.d. 2 januari 1974: inwerkingtreding
Besluit B&W d.d. 7 september 1976: inwerkingtreding (per 21 september 1976)*
ptt post 1978: wg door jonkerbos

De naam Weg door Jonkerbosch is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Weg door Jonkerbos.*

"Veldweg : Loopende uit de Hulschensche weg door het Jonkerenbosch van [naar /RE] de Lijkweg" (Legger B 1859, nr. 58)

"Deze weg door het Jonckerbosch onder Hatert droeg reeds vóór 1906 zijn tegenwoordige naam. (Zie blz. 204 e.v. van 'Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld', uitgave van de vereeniging 'Dorpsbelang', 1912).
Een gedeelte van den weg werd vroeger Lijkweg genoemd. (...)" (Teunissen 1933)

In 1869 werd een grindweg van de Dennenstraat langs Heidepark naar Hatert aangelegd. De spoorovergang door 't Jonkheerenbosch werd in 1903 vervangen door een betonnen viaduct dat in 1957 plaatsgemaakt heeft voor het bestaande viaduct over de spoorlijn Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen.

Muntmeesterlaan
Het gedeelte van de Weg door Jonkerbos tussen Oude Mollenhutseweg (Burgemeester Daleslaan) en Graafseweg is bij de aanleg van het Circuit Winkelsteeg (1973-1976) verdwenen. Het gedeelte tussen Muntweg en Graafseweg maakt sinds 21 september 1976 deel uit van de Muntmeesterlaan.

Weg Fort Sterreschans

Adresboek 1892 Hatert weg fort sterreschans

Weg naar de Begraafplaatsen

Weg naar de Brouwersdaal

[bord]

Weg naar de Hemel

wijk 09 Ooyse Schependom

Bij de hellingbaan van de Oude Ubbergseweg (naast nummer 2) naar de Nieuwe Ubbergseweg zijn in 2016 twee straatnaamborden aangebracht met de naam 'Weg naar de Hemel' en daaronder de naam Lidi van Mourik Broekman.

Aleida Cornelia (Lidi) Buma-van Mourik Broekman (Zürich 20 juni 1917 – Nijmegen 21 december 2015), Nederlandse beeldhouwster, schilderes en tekenares; zie nl.wikipedia.org

De gemeenteraad heeft tot nu toe verzuimd om een besluit te nemen over de naam van deze openbare ruimte.

Weg naar Hees

Blaeu 1649: Wech naar den Terdÿk
Nicolaes van Geelkercken 1653: Wech naar den Terdyk
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie B (1822): Weg van Hees naar Nijmegen
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B (1822): De Nijmegensche Laan
Wegenlegger 1858: Grooteweg van Nijmegen door Hees en Neerbosch naar den Teersdijk
Adresboek 1892: Hees oude heessche laan
Nijmegen 1900: Weg naar Hees
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Oude Heesschelaan

gedeelte van de oude weg van Nijmegen naar Hees tussen Voorstadslaan en Koninginnelaan

Weg naar het Hoog

kadastrale gemeente Hatert, Sectie D (1822): Weg naar het Hoog

Op het verzamelplan van de kadastrale gemeente Hatert (1822) staat bij de weg tussen de Diervoort en de Gasthuis Bouwing de naam 'Weg naar het Hoge'. Op plattegronden uit de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw maakt deze weg deel uit van de zogenaamde Peppelstraat.

Door de grenscorrectie (Wet van 6 juli 1983, Stb. 327) in verband met de komst van Rijksweg 73 (A73) ligt de weg sinds 1 januari 1984 in de gemeente Wijchen.

Weg van Roosje

openbare ruimte ID 0268300000000295

wijk 17 Heijendaal

Raadsbesluit d.d. 10 september 2008: Weg van Roosje

nieuw aan te leggen straat die van de Groenewoudseweg in noordelijke richting naar het Pagodepad loopt

"De naam Weg van Roosje verwijst naar Cultureel Centrum Doornroosje, dat zich (nu nog) in de directe nabijheid van de nieuwe straat bevindt. Als Doornroosje straks elders gevestigd is, blijft op deze plek de herinnering bewaard. Om ook in de toekomst verwarring te voorkomen is ervoor gekozen de onder Nijmegenaren gangbare naam 'Roosje' te gebruiken, in plaats van 'Doornroosje'." (raadsvoorstel 136/2008)

Een amendement van Koen Wools (VVD) om de naam Weg van Roosje te vervangen door Pad van Roosje werd met 4 tegen 30 stemmen verworpen.

Bij het brondocument (documentnummer: RB 10-09-2008) dat op 9 december 2010 is ingeschreven in de BAG, is een tekening met een voorlopig ontwerp bijgevoegd. De exacte ligging en begrenzing van openbare ruimte ID 0268300000000295 is niet door het bevoegde gemeentelijke orgaan vastgesteld. De bevoegdheid van het college is per 9 juni 2011 vervallen.*

De Weg van Roosje is alsnog uit het Nationaal Wegen Bestand verwijderd. De mutatie zal in het NWB-bestand van december 2021 zichtbaar zijn (bron: NWB verwerking, 8 november 2021)

Weg van 't Walt

Blaeu 1649: Wech van 't Walt
Nicolaes van Geelkercken 1653: Wech van 't Walt
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Weg van 't Walt
De Witte 1756: Groesbeekse Weg
Hattinga 1757: Groesbeekse Weg
Hottinger 1783: Weg tusschen Nymmegen en Groesbeek
kadastrale gemeente Groesbeek, Sectie H (1820): Weg van Nijmegen naar Kranenburg

De Weg van 't Walt op de 17e en 18e eeuwse kaarten is mogelijk een voorloper van de Daalseweg en de Kwakkenbergweg

wegen

In de BAG worden zeven typen openbare ruimte onderscheiden: weg, water, spoorbaan, terrein, kunstwerk, landschappelijk gebied en administratief gebied.

weg, gebaand gedeelte voor het wegverkeer en vliegverkeer te land (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl )

Weibroek

Weidestraat

openbare ruimte ID 0268300000000775

wijk 14 Hatertse Hei

Besluit B&W d.d. 14 maart 1939: Weidestraat
Raadsbesluit d.d. 5 juli 1961: Weidestraat
Raadsbesluit d.d. 21 augustus 1980: intrekking (gedeelte)
ptt post 1978: weidestr

weide, weiland, grasland

In 1961 kreeg de geprojecteerde verbinding van de Akkerlaan naar Slotemaker de Bruïneweg eveneens de naam Weidestraat. Dit gedeelte van de straat is nooit aangelegd en in 1980 is de naamgeving hiervan weer ingetrokken. De huisnummering begint nog altijd bij nummer 39 respectievelijk nummer 62.

Weijbroekweg

openbare ruimte ID 0268300000000776

wijk 42 't Broek

Raadsbesluit d.d. 29 juni 1972: Weijbroekweg
Raadsbesluit d.d. 21 augustus 1980: Weijbroekweg
ptt post 1991: weybroekwg

De naam Weijbroekweg is ontleend aan een veldnaam. Het adres Weijbroekweg 15 Nijmegen, dat voor het laatst vermeld stond in het gemeentelijke Adressenoverzicht van 3 maart 2014, lag in de wijk Kerkenbos.

Weissenburg

Welderen

Welgelegen¹

"Ruitergoed aan de Voorstadslaan, later, toen Oscar Carré eigenaar was 'villa Carré' genoemd. Zijn weduwe vertrok in 1919 naar Brussel. Thans 'verblijf voor oud O.I. militairen'." (Teunissen 1933)

De grond werd op 2 november 1855 verkregen door Jan Matthijs van Ellekom (Nijmegen 22 december 1820 ‐ Nijmegen 11 november 1892) die hierop een buitenverblijf liet bouwen.

Al in 1857 werd 'Een BUITENVERBLIJF, genaamd WELGELEGEN, zeer aangenaam in het Dorp Hees, in de Breestraat, ¼ uur gaans van de Stad aan den Grindweg gelegen' te koop aangeboden (bron: Opregte Haarlemsche Courant, 26 augustus 1857). Uit de akte van notaris Van Heuven d.d. 5 mei 1862 blijkt dat het buitenverblijf pas vijf jaar later voor het eerst werd verkocht.

Oscar Caré, directeur van het Koninklijk Nederlandsch Circus 'Oscar Carré', wonende te Amsterdam, kocht het buitenverblijf 'Welgelegen' in Hees bij Nijmegen op 2 september 1901 van de erven van Wilhelm Roloff (Gent 13 maart 1824 – Hees 23 november 1900).* Dat betekende het einde van de naam 'Welgelegen'.

Welgelegen²

wijk 24 Neerbosch-Oost

"Hotel Welgelegen, het pand zal van ongeveer 1850 zijn. Vroeger droeg het de naam Karelshof. Later we zijn dan het jaar 1900 ruim gepasseerd, werd het Villa Löding genoemd, naar de toenmalige bewoners. (...)" (www.noviomagus.nl)

Het pand werd in of omstreeks 1866 gebouwd door Teunis Baerentz (1811-1895).

Graafseweg 364
Nadat Joachim Erdmann Wilhelm Löding (1869-1935) op 25 september 1918 zijn intrek in huize Karelshof nam, veranderde de naam in 'Villa Löding'. Op 29 april 1935 werd het nieuw ingerichte Café-Restaurant-Pension 'Welgelegen' – annex speeltuin en theetuin – op de hoek van de Dennenstraat geopend (bron: De Gelderlander, 27 mei 1935). De voormalige villa is in 1976 afgebroken.

Welgelegen is ook de naam van een nabijgelegen complex van de SSHN (SSH&) aan de Boeckstaetedreef, dat in 1981 is gebouwd.

Welgelegen³

benaming (1876) van de Witte Molen in Hees

Wellenkamp

Wellenskamp

In een schepenprotocol d.d. 13 januari 1791 is 'Willems, of Wellenskamp' de naam van een perceel bouwland in de Hertogstraat onder Neerbosch (bron: Oud-Rechterlijk Archief Nijmegen, inventarisnummer 1987, folio 5). Mogelijk heette een voormalige eigenaar Willem Wellen.

In een advertentie van notaris Roes in de Provinciale Geldersche en Nijmeegse Courant van 11 oktober 1919 staan de namen 'Lage Wellenskamp' en 'Wellenskamp'.

Wenckebachhof

openbare ruimte ID 0268300000000818

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 30 januari 1979: Wenckebachhof
ptt post 1991: wenckebachhof

Karel Frederik Wenckebach ('s-Gravenhage 24 maart 1864 – Wenen 11 november 1940), huisarts, hoogleraar geneeskunde; zie www.biografischportaal.nl

"Karel Frederik Wenckebach (1864-1941) Nederlands geneeskundige, deed belangrijke onderzoekingen naar de functie van het hart. Hij was in 1901 hoogleraar te Groningen, in 1911 te Straatsburg en van 1914 tot 1929 te Wenen." (Hendriks 1987)

Wendelring

openbare ruimte ID 0268300000001879 (weg)

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 27 november 2019: Wendelring

toegangsweg tot bedrijventerrein ten noorden van de zogenaamde Dorpensingel

Wendelhalsring (Wendelring), bronzen sieraad, grafvondst (6e eeuw v. Chr.)

"Een Wendelring is een van oorsprong Duitse benaming voor een bepaald type bronzen halsring. De term verwijst naar de vorm van de halsring: rond, spiraalvormig en samengesteld uit verschillende delen. Tijdens archeologische opgravingen rondom de plek van het aan te leggen bedrijventerrein in Ressen is in een graf een scharflappiger Wendelring gevonden. (...)" (raadsvoorstel d.d. 17 september 2019)

Werenfried van Wychensgas

"Beynumsgas. (...)
Werenfried of Werfert van Wychensgas naar de familie van dien naam, die aan het gasje woonde tot 1762 en daar reeds woonde in 1634." (Teunissen 1933)

"Toen in 1673 (Raadsignaat 15.9) op bevel van de Franse Commissaris Méthelet de Beynomsgas met hekken moest worden afgesloten om het daar storten van vuilnis te verhinderen, werden door de Stad de kosten over de omwonenden naar evenredigheid omgeslagen: van Wychen voor een gehele zijde der gas en een uitgang. Dr. van Tryst voor ¾ der andere zijde en een uitgang, Jan Michiels (hoekhuis Broerstraat) voor het resterende ¼ dier zijde enz." (Daniëls 1949, pp. 93-94 )

Werkpark Oosterhout

wijk 50 Oosterhout

projectnaam voor het gebied dat wordt begrensd door de Carbatinastraat, Oude Groenestraat en Griftdijk

West Kanaaldijk Sluis

varianten: West Kanaaldijk Sluis, West-Kanaaldijk Sluis, West Kanaaldijk-Sluis, WKS

Westelijke parallelroute

Westelijke stadskern

Hendriks 1987: Westelijke Stadskern

"gelegen ten zuiden van het Centrum en ten westen van de Groesbeekseweg tot Dr. Jan Berendsstraat en Archipelstraat" (Hendriks 1987)

Westenhof

Adresboek 1892: Neerbosch westerhof
Teunissen 1933: Westenhof

"Naam van vier kleine boerderijen te Neerbosch aan den Graafscheweg bij Leuvenshof." (Teunissen 1933)

De bewoners van Neerbosch, westerhof 18 t/m 24 (= Wijk F, nr. 18 t/m 24) kregen in 1910 een huisnummer aan de Graafsche weg uit de reeks 414 t/m 460.

Westerhelling

wijk 07 Kwakkenberg

gebied aan de westzijde van de Kwakkenberg, naam van villa en verschillende instellingen

Villa De Westerhelling, Sophiaweg 4 [was: 40] Nijmegen, in 1912 gebouwd naar ontwerp van de Nijmeegse architect Oscar Leeuw in opdracht van de kaashandelaar Klaas de Jong (Hoogkarspel 10 september 1861 – Nijmegen 7 april 1932), is een rijksmonument.*

"  14  Jong, K. de, Villa Westerhelling, Hengstdal
 318  Jong, K. de, Garage Westerhelling, Broerdijk" (telefoongids 1915)

Het zogeheten Koetshuis, Postweg 80 / Broerdijk 193 Nijmegen, dat meer dan een halve kilometer ten westen van de villa ligt, is een gemeentelijk monument.

Westerhelling is ook de naam van een complex van de SSHN (SSH&) aan de Sophiaweg, dat in 1955 is gebouwd als internaat van de Fraters Maristen.

Westerhoeven

Westerhof

Westerkanaaldijk (Malden)

openbare ruimte ID 0252300000000237

woonplaats Malden (gemeente Heumen)

Raadsbesluit Heumen d.d. 22 december 1956: WESTERKANAALDIJK (per 1 maart 1957)
Besluit B&W Heumen d.d. 16 november 2010: Westerkanaaldijk

De naam Westerkanaaldijk wordt al voor 1930 gebruikt. Op de gemeentegrens veranderde de naam in Westkanaaldijk (raadsbesluit d.d. 9 juli 1924).

Westerkwartier

wijken 20 Biezen, 21 Wolfskuil

Westerkwartier, projectnaam

gebiedsontwikkeling (vanaf 2020) van de voormalige locaties aan de Fresiastraat en de Koninginnelaan grenzend aan de nieuwe westelijke entree van het station Nijmegen

Westerpark

openbare ruimte ID 0268300000001664 (terrein)

wijk 25 Haven- en industrieterrein

Raadsbesluit d.d. 24 februari 2010: Westerpark
verklaring d.d. 30 januari 2012: registratie

park (2009) omsloten door de Biezen, Mercuriusstraat, Weurtseweg en de Rivierstraat, officieel geopend op 30 mei 2010 door wethouder Turgay Tankir

Het gebied is jarenlang gebruikt als sportterrein van de VV Noviomagum. Het park is onderdeel van Park West. Volgens het raadsbesluit d.d. 24 februari 2010 ligt het Westerpark in de wijk Biezen. Van 15 juni 2010 tot en met 3 maart 2014 staat in het gemeentelijke Adressenoverzicht vermeld dat het Westerpark in de wijk Haven- en industrieterrein ligt.

Het Westerpark staat sinds 27 april 2010 in het gemeentelijke Adressenoverzicht. Het raadsbesluit d.d. 24 februari 2010 is na bijna twee jaar alsnog ingeschreven in de BAG (registratiedatum: 24-01-2012). De verklaring d.d. 30 januari 2012 is niet geregistreerd.

"De inschrijving is gebeurd aan de hand van het raadsbesluit uit 2010. De inschrijving is niet gebeurd aan de hand van een verklaring als bedoeld in artikel 7 aanhef onder f Wet bag." (brief B&W d.d. 12 maart 2012)

Westhaven¹

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: Westhaven
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Westkanaaldijk

Wijk 47 Westhaven is de oude aanduiding van de wijk Westkanaaldijk in het stadsdeel Lindenholt.

Westhaven²

Raadsbesluit d.d. 24 maart 1966: Westhaven
Raadsbesluit d.d. 6 april 1983: intrekking

De geprojecteerde kanaalhaven ten westen van het Maas-Waalkanaal ter hoogte van de Middenkampweg is niet aangelegd. De intrekking in 1983 betreft de 'straatnaam'.

Westkanaaldijk¹

openbare ruimte ID 0268300000001593 (administratief gebied)

CBS-code BU02680847 (was: BU02680407)
wijk 47

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: Westhaven
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Westkanaaldijk
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Westkanaaldijk (per 1 januari 2007)

Westkanaaldijk, wijk in het stadsdeel Lindenholt (voorheen Westhaven) met Industrieterrein Westkanaaldijk

Westkanaaldijk²

openbare ruimte ID 0268300000000777 (weg)

wijk 47 Westkanaaldijk

Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Westkanaaldijk
Raadsbesluit d.d. 26 november 1969: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 7 januari 1970: Westkanaaldijk
ptt post 1978: westkanaaldk
Raadsbesluit d.d. 18 september 1985: Weezenhof 93e straat (gedeelte)

"De taluds van dezen dijk langs het Maas-Waalkanaal met de zich daarin bevindende afwegen, deze laatste evenwel voor zoover zij niet dienen tot verbinding van den dijk met bestaande wegen, dragen den naam van dijk." (Teunissen 1933)

"De weg langs de westzijde van het Maas-Waalkanaal kreeg bij R. van 9 juli 1924 de naam Westkanaaldijk." (Hendriks 1987)

"20781  Betonind. N.V. De Hamer Westkanaaldijk Hatert" (telefoongids 1950)

Het adres van de Nijmeegse Betonindustrie De Hamer BV, Westkanaaldijk 7 Nijmegen is in 1985 gewijzigd in Weezenhof 9307 Nijmegen.

Door de verbreding van het Maas-Waalkanaal (1970-1989) is een deel van de Westkanaaldijk verdwenen. Hiervoor is een fietspad in de plaats gekomen. De Westkanaaldijk loopt door de wijk met dezelfde naam. Over naamgeving van de weggedeelten in de wijken Zwanenveld en De Kamp bestaat onduidelijkheid.

In het Nationaal Wegenbestand (NWB) heeft een deel van het wegvak in de wijk Zwanenveld de naam Westkanaalpad en ontbreekt het wegvak in de wijk De Kamp.

Westkanaaldijk (Weurt)

openbare ruimte ID 0209300000000202

woonplaats Weurt (gemeente Beuningen)

kaart d.d. 9 juli 1924: Westkanaaldijk (gemeente Nijmegen)
Cito no. 43 (1957): Westkanaalweg
Cito no. 43 (1958): Westkanaaldijk
Falk 1e editie (1978): Waalbandijk
Raadsbesluit Beuningen d.d. 11 januari 1994: Westkanaaldijk
Cito 1e editie (2000): Westkanaaldijk
Falk 24e editie (2005): Waalbandijk
Falk 25e editie (2007): Westkanaaldijk

"In 1927 werd door Koningin Wilhelmina het Maas-Waalkanaal geopend. Oorspronkelijk heette de weg ten westen van het kanaal: Kanaalweg. In 1934 werd dit gewijzigd in Westkanaaldijk. Het kanaal is dertien kilometer lang en bevaarbaar voor schepen tot tweeduizend ton. Vroeger behoorde er nog gebied ten oosten van het kanaal tot Weurt. Later is dit gecorrigeerd en vormt het kanaal de grens tussen de gemeenten Beuningen en Nijmegen. (...)" (Werkgroep Beuningse straatnamen 1998, p. 206)

Op 9 juli 1924 heeft de Nijmeegse gemeenteraad de naam No. 428 Westkanaaldijk ten noorden en zuiden van No. 411 Weurtscheweg vastgesteld. Een deel ligt nog altijd in de gemeente Beuningen. De kaart en de lijst bij het raadsvoorstel d.d. 6 juni 1924 loopt vooruit op het Wet van 13 februari 1980, Stb. 39, die op 1 januari 1981 in werking getreden.

Bij de plattegrond van Falk (1978-2005) staat Waalbandijk.

Westkanaalpad

openbare ruimte ID 0268300000000147

wijken 37 Weezenhof, 36 Malvert, 34 Lankforst

Raadsbesluit d.d. 4 november 1992: Westkanaalpad

In 1992 besloot de gemeenteraad conform raadsvoorstel 232/1992:

"Aan het fietspad, dat loopt langs de westzijde van het Maas-Waalkanaal tussen de Dukenburgsebrug en de Hatertsebrug, de naam Westkanaalpad met straatcode 23574 te geven." (raadsbesluit d.d. 4 november 1992)

De naam is afgeleid van de nabijgelegen en deels verdwenen Westkanaaldijk. Volgens de tekening met nummer LM 22002 begint het pad ten noorden van de Dukenburgsebrug en eindigt het ten zuiden van de Hatertsebrug.

In het Nationaal Wegenbestand (NWB) ligt een deel van het wegvak met de naam Westkanaalpad in de wijk Zwanenveld.

Weteringskant

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie F (1822): De Weterings Kant

De Weterings Kant is op het minuutplan uit 1822 een andere naam voor de gehele sectie F: Neerbosch.

Weteringswal

Van Suchtelen & Hollandt 1754: Nieuwe Wetering Wal
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Weterings Wal
De Witte 1756: oude wal
Hattinga 1757: Oude Wal

gedeelte langs de Nieuwe Wetering, van Teersdijk tot de Palkerdijk

Weteringweg

openbare ruimte ID 0268300000000778

wijk 40 't Acker

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie E (1822): De Hartog Straat
Wegenlegger 1859: De Hartog Steegstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Weteringweg
ptt post 1978: weteringwg

wetering, watergang gegraven ten behoeve van de afwatering van een gebied

"Vroeger Hartogstraat en Hertogstraat. Om verwarring te voorkomen met de Hersteeg, die toen reeds in den volksmond Hertogstraat werd genoemd, is de naam bij het R. van 9 Juli 1924 in Weteringweg veranderd. De nieuwe naam is gegeven naar de bij dezen weg gelegen Schaapswetering." (Teunissen 1933)

Wethouder G.A. Corduwenerstraat

Wethouder G.M. Busserweg

wethouders

De volgende openbare ruimten zijn genoemd naar Nijmeegse wethouders: Busserweg, Corduwenerstraat, Dr. Daamesstraat, Graadt van Roggenstraat, Mr. Franckenstraat, Terwindtstraat, Thijssenstraat, Van der Waardenstraat, Quackplein.

"6.04 Brief van mevrouw Bemer over vernoeming grootvader
Dit verzoek wordt afgewezen: er worden in Nijmegen geen straten vernoemd naar wethouders." (Verslag vergadering commissie straatnaamgeving, 9 juni 2006, vervolgvel 2)

In de archieven is geen wethouder Bemer aangetroffen.

Wetsteenstraat

openbare ruimte ID 0268300000000381

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2001: Wetsteenstraat

wetsteen, Romeins gereedschap voor het scherpen van sneden, vondst uit Bataafs dorpje onder deze wijk (0 – 250 na Chr.)

Wetstraat

Weurt

woonplaats Weurt (gemeente Beuningen)

woonplaatsnaam

Weurt, dorp met circa 2.500 inwoners ten westen van Nijmegen; ook het aangrenzende deel van de gemeente Nijmegen werd soms Weurt genoemd.

Hollandt & Van Suchtelen 1752: Weurd
Van Suchtelen & Hollandt 1754: Weurt
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Weurt
De Witte 1756: Weurd
Hattinga 1757: Weurd
Hottinger 1783: WEURD
kadastrale gemeente Weurt, Sectie B: Weurt (1820)
Van der Aa 1848: WEURT of WEURTH

"WEURT of WEURTH,  ook wel VURT, d. in het Rijk-van-Nijmegen, prov. Gelderland, distr., arr., en ¾ u. W. van Nijmegen, kant. en 2 u. N. N. O. van Wijchen, gem. en ½ u. O. van Beuningen, tegen den Waaldijk. Dit d. komt reeds als WERTHE voor, in eenen brief van het jaar 1196. Misschien is het ook wel de villa Vurdi, waarvan men op het jaar 814 of 815 melding vindt gemaakt. Men telt er 63 h. en ongeveer 500 inw. (...)" (Van der Aa 1848, deel 12, pp. 368-369)

"De naam Weurt komt voor het eerst voor in een document uit 815. In dat jaar schonk een zekere Balderik aan de abdij Lorsch enkele goederen waaronder een hofstede en een hoeve gelegen in 'Vurde'. Deze abdij, gelegen nabij Worms, bezat in deze omgeving heel wat goederen en had het bij Weurt gelegen Gent als administratiecentrum. Het is derhalve niet onwaarschijnlijk dat 'Vurde', hetgeen 'land aan het water' of 'eiland' betekent, de 'voorloper' van Weurt is. (...)" (Werkgroep Beuningse straatnamen 1998, p. 191)

De burgerlijke gemeente Weurt is op 1 januari 1818 opgegaan in de gemeente Beuningen. Een klein gedeelte kwam na de aanleg van het Maas-Waalkanaal ten oosten van de Weurtse sluis (Sluis Weurt) te liggen. De grenscorrectie per 1 januari 1981 (Wet van 13 februari 1980, Stb. 39) maakte hieraan een einde.

De kaart bij het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 liep vooruit op de wijziging van de gemeentegrens in 1980. Delen van de Kolkweg, Oostkanaaldijk en Westkanaaldijk lagen in de periode 1924-1980 in de gemeente Beuningen.

Weurt I

wijk 20 Biezen

Weurt I, Weurtseweg I (bouwjaar 1909-1912), woningbouwcomplex dat bestond uit 73 panden.

blokadressen
I Weurtseweg 171 t/m 199
II-1 Pater van Hooffstraat 1, Weurtseweg 252 t/m 292 (na 1953: 182 t/m 222), Dijkstraat 2
II-2 Dijkstraat 4 t/m 8
II-3 Dijkstraat 3 t/m 23
II-4 Dijkstraat 1, Weurtseweg 294 t/m 300 (na 1953: 224 t/m 230)
III Dijkstraat 14, Dijkplein 1 t/m 39 (vanaf 1934: Lijnbaanstraat 99 t/m 137), Pater van Hooffstraat 13

"Het oudste complex sociale woningbouw in deze buurt is het complex Weurt I. De woningen liggen langs de Weurtseweg. Weurt I is door wat toen nog Woningvereeniging 'Nijmegen' heette gebouwd tussen 1910 en 1912 en is hiermee het oudste complex sociale woningbouw in de gemeente Nijmegen." (Van de Ven 1994, p. 27)

De laatste uitbreiding in de Marsstraat dateert uit 1934. In 2005 zijn 40 panden (blokken I, II-1 en II-4) als afzonderlijke stadsbeeldobjecten opgenomen in het monumentenregister. De andere panden van het oudste complex zijn in 1985 vervangen door nieuwbouw.

Weurt II

wijk 20 Biezen

Weurt II, Weurtseweg II (bouwjaar 1922-1924), woningbouwcomplex dat bestond uit 368 panden.

blokadressen
I Waterstraat 229 t/m 241, Weurtseweg 209 t/m 215
II Kanaalstraat 26, 28, 30 t/m 46, Waterstraat 201, 203, 205 t/m 227
III Amstelstraat 1 t/m 11, 2 t/m 28, Kanaalstraat 2 t/m 24, Waterstraat 192 t/m 218, Weurtseweg 157 t/m 169
IV Kanaalstraat 31 t/m 41, Lekstraat 2 t/m 12, Rijnstraat 27 t/m 39 (vanaf 1940: 72 t/m 84), Waterstraat 185 t/m 199
V Kanaalstraat 17 t/m 29, Maasplein 15 t/m 22, Merwedestraat 2 t/m 20, Waterstraat 172 t/m 180, 182 t/m 190
VI IJsselstraat 2 t/m 14, Kanaalstraat 1 t/m 15, Merwedestraat 1 t/m 19, Waalstraat 2 t/m 16
VII Biezenstraat 178 t/m 188, Lekstraat 1 t/m 19, Rijnstraat 1 t/m 25 (vanaf 1940: 46 t/m 70), Waterstraat 167 t/m 183
VIII IJsselstraat 5 t/m 25, Maasplein 1 t/m 3, Maasstraat 2 t/m 20, Waalstraat 18 t/m 38
IX Waalstraat 1 t/m 53 Weurtseweg 149 t/m 155
X Maasplein 5 t/m 13 Maasstraat 1 t/m 37, 41, 43 (na 1930: 13 t/m 49, 55, 57) Waterstraat 164 t/m 170
XI-1 Biezenstraat 190, 192 Kanaalstraat 43 t/m 47 Rijnstraat 2 t/m 56 (vanaf 1940: 41 t/m 95)
XI-2 Kanaalstraat 48 t/m 62, Rijnstraat 58 t/m 60 (vanaf 1940: 97 t/m 101)

In 2005 zijn 116 panden (blokken III, V en VI) als afzonderlijke stadsbeeldobjecten opgenomen in het monumentenregister. De andere panden zijn vervangen door nieuwbouw.

Weurt III

wijk 20 Biezen

Weurt III (bouwjaar 1930), woningbouwcomplex van 85 panden met de adressen:

- Niersstraat 17 t/m 47, 8 t/m 60
- Roerstraat 7 t/m 27, 8 t/m 32
- Waterstraat 110 t/m 144

Weurt IV

wijk 20 Biezen

Weurt IV (bouwjaar 1940), woningbouwcomplex van 125 panden met de adressen:

- Biezenstraat 163 t/m 185
- Lingestraat 1 t/m 37, 2 t/m 40
- Niersstraat 86 t/m 120
- Rijnstraat 1 t/m 39, 2 t/m 32
- Rivierstraat 136 t/m 98 (vanaf 1957: 83 t/m 121)

Weurt V

wijk 20 Biezen

Weurt V (bouwjaar 1948-1949), woningbouwcomplex van 210 panden met de adressen:

- Berkelstraat 1 t/m 47, 2 t/m 38
- Grebbestraat 2 t/m 44 (vanaf 1950: Industrieweg 2 t/m 44)
- Niersstraat 49 t/m 85
- Reggestraat 1 t/m 45, 2 t/m 46
- Rivierstraat 96 t/m 64 (vanaf 1957: 123 t/m 155)
- Schipbeekstraat 1 t/m 41, 2 t/m 44
- Waterstraat 7 t/m 45

"Tussen 1945 en 1955 ging het bouwen met grote moeilijkheden gepaard; er was gebrek aan financiën, aan arbeidskrachten en aan bouwmaterialen. (...) In het Waterkwartier werd gekozen voor de bouw van zogenaamde 'korrelbetonwoningen'. Dit was een uniek ontwerp voor systeembouw, dat in eigen beheer ontwikkeld was door Woningvereeniging 'Nijmegen'. Als materiaal hierbij werd het zogenaamde 'korrelbeton' toegepast. Korrelbeton is een lichte betonsoort waarin puin is verwerkt. Het puin was afkomstig van de bij het bombardement vernielde panden in de binnenstad. Zowel de complexen Weurt V en Weurt VI zijn met dit materiaal gebouwd." (Van de Ven 1994, pp. 33-34)

Weurt VI

wijken 20 Biezen, 22 Hees

Weurt VI-1 (bouwjaar 1950), woningbouwcomplex van 164 panden met de adressen:

- Barneveldse Beekstraat 1 t/m 35, 2 t/m 30, 2B t/m 28B
- Eemstraat 1 t/m 39, 1B t/m 7B, 2 t/m 32, 2B t/m 32B
- Fliertse Beekstraat 1 t/m 19, 2 t/m 24, 2B t/m 24B
- Kanaalstraat 84 t/m 80
- Lunterse Beekstraat 1 t/m 27, 2 t/m 22, 2B t/m 20B
- Rivierstraat 218 t/m 172, 216B t/m 172B (na 1957: 1 t/m 47, 3B t/m 47B)
- Weurtseweg 217 t/m 245

Weurt VI-2 (bouwjaar 1951), woningbouwcomplex van 51 panden met de volgende adressen:

- Dinkelstraat 1 t/m 25, 1B t/m 25B, 2 t/m 32
- Dommelstraat 14 t/m 26
- Rivierstraat 32 t/m 60 (1957-2002: 185 t/m 157; vanaf 2003: Oscar Carréstraat 99 t/m 127)

"Weurt VI bestond uit twee gedeelten. Het grootste gedeelte van de nieuwbouw, bestaande uit 164 woningen, vond plaats ten zuiden van de Weurtseweg; een klein gedeelte, bestaande uit 41 woningen [lees: 51 woningen /RE], werd gebouwd aan de geheel andere kant van de wijk, aan de zuidzijde van de Industrieweg.
Om de woningnood op te lossen, waren van deze 215 woningen er 91 [lees: 92] uitgevoerd als duplexwoningen. Een duplexwoning ziet er van buiten uit als een gewoon eengezinshuis maar binnen zijn er twee zelfstandige wooneenheden gerealiseerd. (...) De woningen, ook uitgevoerd als korrelbetonwoningen, zijn veel slechter afgewerkt dan die in het voorgaande plan Weurt V. Ook de buitenmuren van de spouw waren in korrelbeton uitgevoerd." (Van de Ven 1994, pp. 33-34)

De bovenwoningen hebben dezelfde huisnummers met de huisletter B. Enkele 'tijdelijk' gesplitste woningen zijn nog altijd niet samengevoegd.

Weurtsche kolk

Weurtsche straatje

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie A (1822): Het Weurtsche Straatje

Het Nijmeegse deel van het Weurtsche straatje lag op de grens van de kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie A: de Biezen, en de kadastrale gemeente Weurt, Sectie A: de Uiterwaarden. Het liep vanaf de Dijk in Weurt (tegenover huisnummer 3) in noordelijke riching en evenwijdig aan de Waal en vervolgens dwars door het Grindgat in westelijke richting.

Weurtseweg

openbare ruimte ID 0268300000000779

wijken 20 Biezen, 25 Haven- en industrieterrein

Blaeu 1649: Wech naar Maeß en Wael
Nicolaes van Geelkercken 1653: Wech naar Maes en Wael
De Witte 1756: Wurse Weg
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie A (1822): De Koningstraat, Weg van Weurt naar Nijmegen
Van der Aa 1851: KONINGSTRAAT (DE)
Wegenlegger 1858: Grooteweg van Nijmegen naar Weurt genaamd de Koningstraat
intern beraad 1884: Kraaijenhofweg
Adresboek 1892: Hees weurtsche weg

Raadsbesluit d.d. 9 september 1899: Weurtsche weg (gedeelte)
Nijmegen 1900: Weurtsche weg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Weurtscheweg, Kolkweg
Besluit B&W d.d. 3 december 1948: Weurtseweg
Raadsbesluit d.d. 6 juni 1956: Weurtseweg
Raadsbesluit d.d. 15 april 1964: Weurtseweg
Besluit B&W d.d. 3 augustus 1965: inwerkingtreding (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 7 augustus 1968: Weurtseweg
ptt post 1978: weurtsewg

De naam Weurtscheweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Weurtseweg.*

"5. De Koningstraat.
De Koningstraat is een aloude weg door Maas en Waal, lopend van Tiel naar Nijmegen, over de oeverwallen aan de zuidzijde van de Waal. Ze volgt min of meer het tracé van een op de Peutingerkaart aangegeven Romeinse weg. In de Karolingertijd werd ze waarschijnlijk opnieuw aangelegd. Het was eeuwenlang de enige 'heerweg' in Maas en Waal. (...)" (Brus 2003-2012)

Op de kadastrale kaart uit 1822 staat bij het gedeelte ten westen van De Hooge Weg (Waterstraat) de naam De Koningstraat.

"Grooteweg van Nijmegen naar Weurt genaamd de Koningstraat : Deze weg neemt een begin aan de Hezelpoort en eindigt aan de Scheiding van de Gemeente Weurt" (Legger A 1858, nr. 3)

"De weg, op de topographische kaart Koningstraat genoemd, verbindt Nijmegen met het dorp Weurt. Het gedeelte van dezen weg, die reeds vóór 9 Juli 1924 Weurtscheweg werd genoemd, tusschen de Voorstadslaan en de Oude Heesschelaan, aangelegd ingevolge R. van 1 April 1899, ontving dien naam bij het R. van 9 September 1899.
Een ander deel van den weg, dat door den aanleg van het Maas Waalkanaal geen deel meer uitmaakt van den rechtstreekschen verbindingsweg tusschen Nijmegen en Weurt, ontving bij het R. van 9 Juli 1924 den naam Kolkweg. Het nieuwe weggedeelte, aangelegd in verband met het graven van het kanaal, werd bij dit R. bij den Weurtscheweg gevoegd. (...)." (Teunissen 1933)

"Van 1910 tot 1912 kwamen 81 woningen [lees: 79 woningen /RE] gereed in een wijk tussen het industrieterrein en de Weurtseweg. Een vijftiental woningen uit dit complex bevindt zich ten zuiden van de Weurtseweg." (Van de Ven 1994, p. 27)

Weurtseweg (Weurt)

woonplaats Weurt (gemeente Beuningen) (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 1981)

Raadsbesluit Beuningen d.d. 27 februari 1953: van Heemstrabaan
Raadsbesluit Beuningen d.d. 1 september 1953: van Heemstraweg

Op 9 juli 1924 heeft de Nijmeegse gemeenteraad de naam No. 411 Weurtscheweg vastgesteld die eindigt na No. 428 Westkanaaldijk. Dit gedeelte lag in de gemeente Beuningen. De kaart en de lijst bij het raadsvoorstel d.d. 6 juni 1924 loopt vooruit op het Wet van 13 februari 1980, Stb. 39, die op 1 januari 1981 in werking getreden.

De naam is eerder gewijzigd in van Heemstrabaan.

Weverstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000432

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

kadastrale gemeente Lent, Sectie C (1819): het Molen Pad
Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: De Weverstraat
Besluit B&W Elst d.d. 4 april 1973: Weverstraat (gedeelte)
ptt post 1978: weverstr
Besluit B&W Elst d.d. 6 juli 1982: Weverstraat

"De Weverstraat is zeer waarschijnlijk vernoemd naar wevers die in Lent woonden. In 1647 dienden drie Doopsgezinde wevers uit Lent, Jan Jansen, Jan Derriksen en Jan Klaassen, bij het stadsbestuur van Nijmegen een verzoek in om in de stad te mogen werken zonder verplicht te zijn het burgerschap en het ambt te winnen (uittreksel uit de Raadsignaten van 1-10-1647)." (Jansen 2003)

De naam Weverstraat staat al vermeld op een Waterkaart van het polderdistrict Overbetuwe uit 1871. Het laatste gedeelte van de Weverstraat maakte tot 1973 deel uit van Het Molenpad. In 1982 is de naam De Weverstraat alsnog gewijzigd in Weverstraat.

Wezelpad (Wijchen)

openbare ruimte ID 0296300000000468

woonplaats Wijchen (gemeente Wijchen)

verlengde van de Wijchenseweg, onderdeel van de A326

Wezenhof

Wezenlaan

openbare ruimte ID 0268300000000780

Wijk G (1906)
wijk 11 Hazenkamp

kadastrale gemeente Hatert, Sectie C (1822): Weg van Malden naar Hees
Wegenlegger 1859: Veldweg
Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: Weezenlaan
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Weezenlaan
Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959: Wezenlaan
Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Rentmeesterlaan (gedeelte)
Besluit B&W d.d. 9 december 1964: inwerkingtreding (per 4 januari 1965)
ptt post 1978: wezenln

De naam Weezenlaan is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Wezenlaan.*

"Veldweg : Loopende van de Groenestraat langs de Goffert tot aan de Vossenlaan" (Legger B 1859, nr. 46)

"De weg, reeds vóór 1906 met denzelfden naam werd aangeduid, loopt langs eigendommen van het Weeshuis te Nijmegen." (Teunissen 1933)

Op de plaats van de eigendommen van het Weeshuis ligt nu het Goffertpark. De Wezenlaan liep van de Groenestraat naar de Vossenlaan en werd in 1959 doorgetrokken naar de Hatertseweg. Sinds 1965 eindigt de Wezenlaan bij de Slotemaker de Bruïneweg en heeft het zuidelijk deel een andere naam.

Wezenravelijn

Whostraat

Wibautstraat

openbare ruimte ID 0268300000000781

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 2 september 1959: Wibautstraat
Besluit B&W d.d. 25 oktober 1961: Wibautstraat
ptt post 1978: wibautstr

Dr. Florentinus Marinus (Floor) Wibaut (Vlissingen 23 juni 1859 – Amsterdam 29 april 1936), houthandelaar, SDAP-leider, wethouder in Amsterdam ('Wie bouwt? Wibaut!'), Eerste Kamerlid; zie www.biografischportaal.nl

"Florentius M. Wibaut (1859-1936), Nederlands sociaal democratisch politicus, wethouder van Amsterdam. Hij was van 1922 tot 1936 lid van de Eerste Kamer. In 1928 werd hij benoemd tot doctor honoris causa in de economische wetenschappen." (Hendriks 1987)

"Door de Raad werd in zijn besluit van 2 september 1959 o.a. de straatnaam Wibautstraat vastgesteld. Ik stel U voor te bepalen dat dit besluit, wat de benaming Wibautstraat betreft, heden in werking treedt en dat deze naam wordt gegeven aan de tussen de van Hogendorpstraat en de van der Duyn van Maasdamstraat aan te leggen straat." (Het hoofd afdeling III, 24 oktober 1961)

De naam Wibautstraat werd op 13 juli 1960 door B&W in reserve gehouden. Op 25 oktober 1961 is de naam overeenkomstig het voorstel vastgesteld.

Wichersstraat

Wielewaalstraat

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 7 mei 2008: Wielewaalstraat
raadsvoorstel d.d. 20 april 2010 (69/2010): Fenikshof
Raadsbesluit d.d. 19 mei 2010: aangehouden
Raadsbesluit d.d 15 september 2010: Fenikshof

wielewaal, goudmerel (Oriolus oriolus), heldergekleurde zangvogel uit de familie van wielewalen en vijgvogels (Oriolidae)

Voordat de verbinding van de Voorstadslaan en Sperwerstraat met het Feniksplein (Fenikshof) was gerealiseerd, werd de naam van de openbare ruimte al weer gewijzigd.

wielrenners

De volgende openbare ruimten zijn genoemd naar wielrenners:
a. Dukenburg: Gerrit Schultepad, Wout Wagtmanspad;
b. Lindenholt: Bert Oosterboschpad, Fausto Coppipad, Frans Mahnpad, Jaap Edenpad, Kees Pellenaarspad, Piet Moeskopspad, Theo Blankenaauwpad, Tom Simpsonpad.

Bij de behandeling van de Structuurvisie Nijmegen (raadsvoorstel 92/1993) op 8 september 1993 werd door Anneke Assen (CDA) aan B&W verzocht om te komen met een voorstel voor namen voor de verschillende fietspaden in Nijmegen. Op 18 december 1996 zijn negen paden in de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt conform het voorstel van B&W genoemd naar wielrenners; de naam van het Theo Blankenaauwpad is op 24 oktober 2012 vastgesteld.

Wiemelpoort

Wijchenplaats

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Wijchenplaats
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Darrenhof
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Darrenhof

Wijchenseweg

openbare ruimte ID 0268300000000782

wijken 43 Kerkenbos, 41 De Kamp

Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Graafscheweg
Raadsbesluit d.d. 16 augustus 1973: Wijchenseweg
Besluit B&W d.d. 18 december 1973: inwerkingtreding
Raadsbesluit d.d. 16 december 1992: Wijchenseweg

"Richting aanduidend, de weg in het verlengde van de Graafseweg vanaf het Maas-Waalkanaal richting Wijchen." (Hendriks 1987)

De Wijchenseweg, onderdeel van de N326, loopt van de grens met de gemeente Wijchen (Palkerplein) tot het Takenhofplein en van dit plein tot de Graafsebrug. Het eerste deel van de weg ligt in de wijk Bijsterhuizen. Het hoogste huisnummer ligt aan de kant van het Maas-Waalkanaal.

Wijchensestraat

Teunissen 1933: Wychenschestraat

"Vervallen naam (1438) van een weg (oude Heeschelaan) [Oude Heesschelaan /RE] nabij den Graafscheweg onder Hees." (Teunissen 1933)

Wijenburgstraat

openbare ruimte ID 0268300000000783

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 20 december 1960: Wijenburgstraat
ptt post 1978: wyenburgstr

"De Wijenburg of het huis te Echteld, in de gemeente Echteld [sinds 2002: gemeente Neder-Betuwe /RE], is een eenvoudig kasteel uit de 16e eeuw. De miniatuur binnenplaats is later overdekt. Het grondplan is een vierkant, waarbij de ingangstoren het midden van een van de zijden vormt. Een recente restauratie heeft het bestaan van dit huis voor vele jaren weer verzekerd." (Hendriks 1987)

Wijk 00 Nijmegen-Oost >

CBS-code WK026800 (tot 1 januari 2007)

Wijk 00 Nijmegen-Oost (1984-2006), CBS-aanduiding van het stadsdeel Nijmegen-Oost (statistische wijk)

Deze wijk is met ingang van 1 januari 2007 opgesplitst in Wijk 01 Nijmegen-Centrum en Wijk 02 Nijmegen-Oost.

Wijk 01 Nijmegen-Centrum

CBS-code WK026801
stadsdeel 01

Wijk 01 Nijmegen-Centrum (2007-2021), CBS-aanduiding van het stadsdeel Nijmegen-Centrum (statistische wijk), vanaf 2021: Nijmegen-Centrum

Wijk 01 Nijmegen-Zuid

CBS-code WK026801 (tot 1 januari 2007)

Wijk 01 Nijmegen-Zuid (1984-2006), CBS-aanduiding van het stadsdeel Nijmegen-Zuid (statistische wijk)

Deze wijk is met ingang van 1 januari 2007 opgesplitst in Wijk 05 Nijmegen-Midden en Wijk 06 Nijmegen-Zuid.

Wijk 02 Nijmegen-Oost

CBS-code WK026802
stadsdeel 02

Wijk 02 Nijmegen-Oost (2007-2021), CBS-aanduiding van het stadsdeel Nijmegen-Oost (statistische wijk), vanaf 2021: Nijmegen-Oost

Wijk 02 Nijmegen-West

CBS-code WK026802 (tot 1 januari 2007)

Wijk 02 Nijmegen-West (1984-2006), CBS-aanduiding van het stadsdeel Nijmegen-West (statistische wijk)

Wijk 02 Nijmegen-West is met ingang van 1 januari 2007 opgesplitst in Wijk 03 Nijmegen-Oud-West en Wijk 04 Nijmegen-Nieuw-West.

Wijk 03 Dukenburg

CBS-code WK026803 (tot 1 januari 2007)

Wijk 03 Dukenburg (1984-2006), CBS-aanduiding van het stadsdeel Dukenburg (statistische wijk)

Deze wijk is met ingang van 1 januari 2007 gewijzigd in Wijk 07 Dukenburg.

Wijk 03 Nijmegen-Oud-West

CBS-code WK026803
stadsdeel 03

Wijk 03 Nijmegen-Oud-West (2007-2021), CBS-aanduiding van het stadsdeel Nijmegen-Oud-West (statistische wijk), vanaf 2022: Nijmegen-Oud-West

Wijk 04 Lindenholt

CBS-code WK026804 (tot 1 januari 2007)

Wijk 04 Lindenholt (1984-2006), CBS-aanduiding van het stadsdeel Lindenholt (statistische wijk)

Deze wijk is met ingang van 1 januari 2007 gewijzigd in Wijk 08 Lindenholt.

Wijk 04 Nijmegen-Nieuw-West

CBS-code WK026804
stadsdeel 04

Wijk 04 Nijmegen-Nieuw-West (2007-2021), CBS-aanduiding van het stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West (statistische wijk), vanaf 2022: Nijmegen-Nieuw-West

Wijk 05 Nijmegen-Midden

CBS-code WK026805
stadsdeel 05

Wijk 05 Nijmegen-Midden (2007-2021), CBS-aanduiding van het stadsdeel Nijmegen-Midden (statistische wijk), vanaf 2022: Nijmegen-Midden

Wijk 05 Nijmegen-Noord

CBS-code WK026805 (tot 1 januari 2007)

Wijk 05 Nijmegen-Noord (1996-2006), CBS-aanduiding van de woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (statistische wijk)

Deze wijk is met ingang van 1 januari 2007 met Wijk 06 Ressen en Wijk 07 Lent samengevoegd tot Wijk 09 Nijmegen-Noord.

Wijk 06 Nijmegen-Zuid

CBS-code WK026806
stadsdeel 06

Wijk 06 Nijmegen-Zuid (2007-2021), CBS-aanduiding van het stadsdeel Nijmegen-Zuid (statistische wijk), vanaf 2022: Nijmegen-Zuid

Wijk 06 Ressen

CBS-code WK026806 (tot 1 januari 2007)

Wijk 06 Ressen (1997-2006), CBS-aanduiding de woonplaats Ressen gemeente Nijmegen (statistische wijk)

Deze wijk is met ingang van 1 januari 2007 met Wijk 05 Nijmegen-Noord en Wijk 07 Lent samengevoegd tot Wijk 09 Nijmegen-Noord.

Wijk 07 Dukenburg

CBS-code WK026807
stadsdeel 07

Wijk 07 Dukenburg (2007-2021), CBS-aanduiding van het stadsdeel Dukenburg (statistische wijk), vanaf 2022: Dukenburg

Wijk 07 Lent

CBS-code WK026807 (tot 1 januari 2007)

Wijk 07 Lent (1998-2006), CBS-aanduiding van de woonplaats Lent gemeente Nijmegen (statistische wijk)

Deze wijk is met ingang van 1 januari 2007 met Wijk 05 Nijmegen-Noord en Wijk 06 Ressen samengevoegd tot Wijk 09 Nijmegen-Noord.

Wijk 08 Lindenholt

CBS-code WK026808
stadsdeel 08

Wijk 08 Lindenholt (2007-2021), CBS-aanduiding van het stadsdeel Lindenholt (statistische wijk), vanaf 2022: Lindenholt

Wijk 09 Nijmegen-Noord

CBS-code WK026809
stadsdeel 09

Wijk 09 Nijmegen-Noord (2007-2021), CBS-aanduiding van het stadsdeel Nijmegen-Noord (statistische wijk), vanaf 2022: Nijmegen-Noord

Deze wijk ligt deels in de woonplaats Nijmegen en deels in de woonplaats Lent.

Wijk A

Wijk A (1812)

Raadsbesluit d.d. 26 november 1852
Raadsbesluit d.d. 28 september 1855 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 24 mei 1867
Raadsbesluiten d.d. 29 oktober en 21 december 1875
Raadsbesluit d.d. 4 oktober 1879
Raadsbesluit d.d. 15 oktober 1881 (ongewijzigd)

Raadsbesluiten d.d. 12 februari en 4 juni 1887
Raadsbesluit d.d. 16 mei en 19 september 1903
Raadsbesluiten d.d. 1 oktober en 5 november 1910 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 9 januari 1915 ;

Raadsbesluiten d.d. 26 februari en 29 april 1916
Raadsbesluiten d.d. 2 maart en 29 juni 1932 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 18 april 1939 (vervallen)
Besluit B&W d.d. 5 november 1940: inwerkingtreding (per 1 januari 1941)

"WIJK A begint bij den zuidhoek der Burgstraat, en bevat al hetgene begrepen is tusschen de zuidzijde der Burgstraat en den Voerweg tot de Hunnerpoort. Vervolgens regts af langs den wal tot de Molenpoort, de oostzijde der Molenstraat en Broederstraat tot aan de Markt." (Buurman 1829, p. 28)

1852-1887
Wijk A staat vermeld in artikel 2 (Titel 1) van de Plaatselijke Verordeningen en Huishoudelijke bepalingen voor de gemeente Nijmegen uit 1852:

"Wat de Stad betreft, zal bevatten:
Wijk A. De huizen en andere panden gelegen ten Oosten van de Broêrstraat en van de Molenstraat, en ten Zuiden van de Burgtstraat en van den Voerweg. (...)" (Raadssignaat 1852)

In 1867, 1875 en 1879 is de omschrijving in artikel 2 van de politieverordening achtereenvolgens gewijzigd in:

"Wijk A bevat het gedeelte ten oosten van de Broerstraat en Molenstraat en ten zuiden van de Burgstraat en van den Voerweg, met de gronden buiten de Hunnerpoort;" (Raadssignaat 1867)

"Wijk A bevat het gedeelte ten oosten van de Broêrstraat en Molenstraat en ten zuiden van de Burgstraat en van den Voerweg, met de gronden buiten de Hunnerpoort, en tot de kadastrale gemeente Nijmegen behoorende om de stad gelegen gronden tusschen de Hunner- en Hezelpoort." (Algemeene Politie-Verordening der Gemeente Nijmegen. Nijmegen, F.E. MacDonald, 1878)

"Wijk A bevat het gedeelte te Oosten van de Broerstraat en Molenstraat en ten Zuiden van de Burgstraat en van den Voerweg, met de gronden buiten de Hunnerpoort, de tot de kadastrale gemeente Nijmegen behoorende om de stad gelegen gronden tusschen de Hunner- en Hezelpoort en de tot de kadastrale gemeenten Neerbosch en Hatert behoorende gronden liggende ten Oosten van den spoorweg tot aan den weg naar Mook." (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1879, p. 307)

1887-1916
In artikel 1 van de Algemeene Politieverordening voor de Gemeente Nijmegen van 1887 staat de volgende omschrijving:

"Wijk A bevat het gedeelte van Sectie C [de Stad /RE] van de kadastrale gemeente Nijmegen, gelegen ten Oosten van Molenstraat en Broerstraat en ten zuiden van Burchtstraat en Voerweg, de tot Sectie B [de Vesting /RE] van de kadastrale gemeente Nijmegen behoorende gronden, voorzooverre die niet hierna bij Wijk D gevoegd zijn, de tot Sectie C [het Veld /RE] van de kadastrale gemeente Hatert behoorende gronden, gelegen tusschen de Graafsche straat, den Staatsspoorweg en de St. Annalaan." (Raadssignaat 1887)

In artikel 2 van de politieverordeningen van 1903 en 1910 staat:

"Wijk A omvat:
1°. het gedeelte van Sectie C [de Stad /RE] van de kadastrale gemeente Nijmegen, gelegen ten Oosten der aslijnen van Molenstraat en Broerstraat en ten Zuiden der aslijnen van Burchtstraat en Voerweg
2°. het gedeelte van Sectie B [de Vesting /RE] der kadastrale gemeente Nijmegen, gelegen ten Oosten van de aslijn der Bisschop Hamerstraat, van de rechte lijn, die, getrokken over het Keizer Karelsplein [1910: Keizer Karelplein /RE], de uiteinden der aslijnen van Bisschop Hamerstraat en St. Annastraat verbindt, en van de aslijn van laatstgenoemde straat
3°. het gedeelte van Sectie A [de Hunnerberg /RE] der kadastrale gemeente Hatert, gelegen ten Oosten der aslijn van de St. Annalaan [1910: St. Annastraat /RE] tot den parallelweg langs den spoorweg naar Cleve, ten Noordoosten van dien parallelweg tot de Groenestraat, vandaar ten Noorden van die straat en van den Postweg tot den Dommer van Poldersveldtweg, ten westen van de Oostzijde van laatstgenoemden weg en ten Zuidwesten van de Noordoostzijde van den Berg en Dalschen weg." (Raadssignaat 1903)

Artikel 2 van de verordening wordt in 1915 als volgt gewijzigd:

"In de omschrijving van wijk A, sub 3° aan het slot worden in plaats van de woorden: 'en ten Zuidwesten van de Noordoostzijde van den Berg en Dalschen weg', gelezen: 'en van den Huygensweg en ten Zuidwesten van de Noordoostzijde van den Ubbergschen veldweg'." (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1915, p. 3)

1916-1940
De wijkindeling in artikel 2 van de politieverordening is in 1916 ingrijpend gewijzigd. In de verordeningen van 1916 en 1932 staat:

"Wijk A omvat het gedeelte der Gemeente, ingesloten door de rivier de Waal, de aslijn van Grootestraat, Broerstraat, Molenstraat en Bisschop Hamerstraat, de rechte lijn, die, getrokken over het Keizer Karelplein, de uiteinden der aslijnen van Bisschop Hamerstraat en St. Annastraat verbindt, de aslijn van laatstgenoemde straat, tot den Groenewoudschen weg, laatstgenoemden weg en den Postweg tot den Dommer van Poldersveldtweg, laatstgenoemden weg, den Huygensweg, den Sterreschansweg, het Zuid-Oostelijk gedeelte van den Batavierenweg, de rechte lijn, die, getrokken in het verlengde van dit wegsgedeelte, loopt tot het Meer en het Meer tot de plaats, waar dit water in de rivier de Waal uitkomt." (Gemeenteblad B Nijmegen 1920, nr. 41)

Wijk B

Wijk B (1812)

Raadsbesluit d.d. 26 november 1852
Raadsbesluit d.d. 28 september 1855 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 24 mei 1867
Raadsbesluiten d.d. 29 oktober en 21 december 1875
Raadsbesluit d.d. 15 oktober 1881 (ongewijzigd)

Raadsbesluiten d.d. 12 februari en 4 juni 1887
Raadsbesluit d.d. 16 mei en 19 september 1903
Raadsbesluiten d.d. 1 oktober en 5 november 1910 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 9 januari 1915 ;

Raadsbesluiten d.d. 26 februari en 29 april 1916
Raadsbesluiten d.d. 2 maart en 29 juni 1932 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 18 april 1939 (vervallen)
Besluit B&W d.d. 5 november 1940: inwerkingtreding (per 1 januari 1941)

"WIJK B neemt haren aanvang aan de zuidzijde der Groote Markt, en begrijpt in zich al wat gelegen is, tusschen de zuidzijde der Groote Markt en Hezelstraat tot de Hezelpoort, links af den wal langs tot de Molenpoort, de westzijde van de Molenstraat en Broederstraat tot de Groote Markt." (Buurman 1829, p. 28)

1852-1887
Wijk B staat vermeld in artikel 2 (Titel 1) van de Plaatselijke Verordeningen en Huishoudelijke bepalingen voor de gemeente Nijmegen uit 1852:

"Wat de Stad betreft, zal bevatten: (...).
Wijk B. Die [De huizen en andere panden gelegen /RE] ten Westen van de Broêrstraat en van de Molenstraat, en ten Zuiden van de Markt en van de Hezelstraat." (Raadssignaat 1852)

In 1867 en 1875 is de omschrijving in artikel 2 van de politieverordening achtereenvolgens gewijzigd in:

"wijk B [bevat] het gedeelte ten westen van de Broerstraat en van de Molenstraat en ten zuiden van de Markt en de Hezelstraat, met de gronden buiten de Molenpoort tot en met den eersten molen;" (Raadssignaat 1867)

"Wijk B [bevat] het gedeelte ten westen van de Broêrstraat en van de Molenstraat en ten zuiden van de Markt en van den Hezelstraat." (Algemeene Politie-Verordening der Gemeente Nijmegen. Nijmegen, F.E. MacDonald, 1878)

1887-1916
In artikel 1 van de Algemeene Politieverordening voor de Gemeente Nijmegen van 1887 staat de volgende omschrijving:

"Wijk B bevat het gedeelte der Sectie C [de Stad /RE] der kadastrale gemeente Nijmegen, gelegen ten westen van Broerstraat en Molenstraat en ten zuiden van Markt en Hezelstraat." (Raadssignaat 1887)

In artikel 2 van de politieverordeningen van 1903 en 1910 staat:

"Wijk B omvat:
1°. het gedeelte van Sectie C [de Stad /RE] der kadastrale gemeente Nijmegen, gelegen ten Westen van de aslijnen van Broerstraat en Molenstraat, ten Zuiden van de aslijn der Hezelstraat en van de rechte lijn, getrokken over de Groote Markt tusschen de uiteinden van de aslijnen van Hezelstraat en Burchtstraat
2°. de tot Sectie B [de Vesting /RE] der kadastrale gemeente Nijmegen behoorende gronden, gelegen ten Westen van de aslijn der Bisschop Hamerstraat, van de rechte lijn, die, getrokken over het Keizer Karelsplein [1910: Keizer Karelplein /RE], de uiteinden der aslijnen van Bisschop Hamerstraat en St. Annastraat verbindt, en van de aslijn der St. Annastraat, voor zover genoemde gronden niet bij wijk D worden gevoegd
3°. het gedeelte van Sectie C [het Veld /RE] der kadastrale gemeente Hatert, gelegen ten Oosten van den spoorweg naar Cleve en ten Westen van de aslijn der St. Annalaan [1910: St. Annastraat /RE] tot dien spoorweg." (Raadssignaat 1903)

Artikel 2 van de verordening wordt in 1915 als volgt gewijzigd:

"Aan de omschrijving van wijk B wordt toegevoegd:
4°. het gedeelte gelegen ten Noordwesten van den Graafschen weg, voor zoover het niet behoort tot de wijken D en E." (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1915, pp. 3-4)

1916-1940
De wijkindeling in artikel 2 van de politieverordening is in 1916 ingrijpend gewijzigd. In de verordeningen van 1916 en 1932 staat:

"Wijk B omvat het gedeelte der Gemeente, ingesloten door de rivier de Waal, de aslijn van de Grootestraat, Broerstraat, Molenstraat en Bisschop Hamerstraat, de rechte lijn, die, getrokken over het Keizer Karelplein, de uiteinden der aslijnen van Bisschop Hamerstraat en St. Annastraat verbindt, de aslijn van laatstgenoemde straat tot het Noordelijke landhoofd van de brug over de spoorbaan aldaar, de aslijn van het doorgaand spoor van den Maasbuurtspoorweg tot de van Diemerbroeckstraat, de aslijn van deze straat, de rechte lijn, getrokken van het einde dezer aslijn tot den Zuid-Oostelijken hoek van het Stationsgebouw, den voorgevel van dit gebouw en den Spoordijk (Oostzijde) tot de rivier de Waal." (Gemeenteblad B Nijmegen 1920, nr. 41)

Wijk C

Wijk C (1812)

Raadsbesluit d.d. 26 november 1852
Raadsbesluit d.d. 28 september 1855 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 24 mei 1867
Raadsbesluiten d.d. 29 oktober en 21 december 1875
Raadsbesluit d.d. 15 oktober 1881 (ongewijzigd)

Raadsbesluiten d.d. 12 februari en 4 juni 1887
Raadsbesluiten d.d. 21 september 1895 en 11 januari 1896
Raadsbesluit d.d. 16 mei en 19 september 1903
Raadsbesluiten d.d. 1 oktober en 5 november 1910 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 9 januari 1915 ;

Raadsbesluiten d.d. 26 februari en 29 april 1916
Raadsbesluiten d.d. 2 maart en 29 juni 1932 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 18 april 1939 (vervallen)
Besluit B&W d.d. 5 november 1940: inwerkingtreding (per 1 januari 1941)

"Wijk C begint aan de oostzijde der Groote Straat, en is begrepen binnen den volgenden omtrek: De Groote Straat af, de Kraanpoort door, regts de Waal langs tot de Veerpoort. De Veerpoort door, ter linkerzijde achter den Melaten of Blatem om, tot de Hunnerpoort; vervolgens de noordzijde van den Voerweg, de plaats waar voorheen de Burgpoort stond door, de noordzijde van de Burgstraat tot de Groote Straat." (Buurman 1829, p. 28-29)

1852-1887
Wijk C staat vermeld in artikel 2 (Titel 1) van de Plaatselijke Verordeningen en Huishoudelijke bepalingen voor de gemeente Nijmegen uit 1852:

"Wat de Stad betreft, zal bevatten: (...)
Wijk C. Die [De huizen en andere panden gelegen /RE] ten Oosten van de Grootestraat, en ten Noorden van de Burgstraat en van den Voerweg." (Raadssignaat 1852)

In 1867 en 1875 is de omschrijving in artikel 2 van de politieverordening achtereenvolgens gewijzigd in:

"wijk C [bevat] het gedeelte ten oosten van de Markt en de Grootestraat en ten noorden van de Burgstraat en van den Voerweg;" (Raadssignaat 1867)

"Wijk C [bevat] het gedeelte ten oosten van de Markt en de Grootestraat en ten noorden van de Burgstraat en van den Voerweg met de gronden aan de Waalzijde tusschen de Kraan en de Hunnerpoort." (Algemeene Politie-Verordening der Gemeente Nijmegen. Nijmegen, F.E. MacDonald, 1878)

1887-1916
In artikel 1 van de Algemeene Politieverordening voor de Gemeente Nijmegen van 1887 staat de volgende omschrijving:

"Wijk C bevat het gedeelte van Sectie C [de Stad /RE] der kadastrale gemeente Nijmegen, gelegen ten oosten van Grootestraat en ten noorden van Burchtstraat en Voerweg." (Raadssignaat 1887)

Deze omschrijving is in 1895 en 1896 als volgt gewijzigd:

"In artikel 1 wordt tusschen de woorden 'wijk C bevat' en 'het' ingevoegd:
Sectie A [het Ooische Schependom /RE] van de kadastrale gemeente Nijmegen en" (Raadssignaat 1896)

In artikel 2 van de politieverordeningen van 1903 en 1910 staat:

"Wijk C omvat:
1°. Sectie A [het Ooische Schependom /RE] der kadastrale gemeente Nijmegen
2°. het gedeelte van Sectie C [de Stad /RE] der kadastrale gemeente Nijmegen, gelegen ten Oosten van de aslijn der Grootestraat en ten Noorden der aslijnen van Burchtstraat en Voerweg." (Raadssignaat 1903)

Artikel 2 van de verordening wordt in 1915 als volgt gewijzigd:

"De omschrijving van wijk C wordt gelezen:
1°. Sectie A [het Ooische Schependom /RE] der kadastrale gemeente Nijmegen, alsmede het gedeelte van Sectie A [de Hunnerberg /RE] der kadstrale gemeente Hatert, gelegen ten Noordoosten van den Ubbergschen veldweg.
2°. enz." (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1915, p. 4)

1916-1940
De wijkindeling in artikel 2 van de politieverordening is in 1916 ingrijpend gewijzigd. In de verordeningen van 1916 en 1932 staat:

"Wijk C omvat het gedeelte der Gemeente, ingesloten door de rivier de Waal, den Spoordijk (deze mede inbegrepen), den voorgevel van het Stationsgebouw, de rechte lijn, getrokken van den Zuid-Oostelijken hoek van dit gebouw tot het begin van de aslijn der van Diemerbroeckstraat, de aslijn van deze straat, het gedeelte van den Graafschen weg, gelegen tussen de van Diemerbroeckstraat en den Wolfkuilschen weg, den Wolfkuilschen weg, het gedeelte der Voorstadslaan, gelegen tusschen de Dorpstraat en de Waterstraat, de Waterstraat langs de Oostzijde van het pompgebouw voor de rioleering, de Dijkstraat en de grens van het rijksterrein bij den Waalbandijk tot de rivier de Waal." (Gemeenteblad B Nijmegen 1920, nr. 41)

Wijk D

Wijk D (1812)

Raadsbesluit d.d. 26 november 1852
Raadsbesluit d.d. 28 september 1855 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 24 mei 1867
Raadsbesluiten d.d. 29 oktober en 21 december 1875
Raadsbesluit d.d. 15 oktober 1881 (ongewijzigd)

Raadsbesluiten d.d. 12 februari en 4 juni 1887
Raadsbesluit d.d. 16 mei en 19 september 1903
Raadsbesluiten d.d. 1 oktober en 5 november 1910 (ongewijzigd)

Raadsbesluiten d.d. 26 februari en 29 april 1916
Raadsbesluiten d.d. 2 maart en 29 juni 1932 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 18 april 1939 (vervallen)
Besluit B&W d.d. 5 november 1940: inwerkingtreding (per 1 januari 1941)

"Wijk D begint aan de noordzijde der Groote Markt, en sluit dat gedeelte der stad in haren omtrek, hetwelk begrepen is tusschen de noord- en westzijde der Groote Markt, de noordzijde. der Hezelstraat tot de Hezelpoort, regts af den wal langs tot de Haven; van daar de St. Stevenspoort door, de Waal langs tot de Kraanpoort. De Kraanpoort door, de westzijde der Groote Straat tot de Markt." (Buurman 1829, p. 29)

1852-1887
Wijk D staat vermeld in artikel 2 (Titel 1) van de Plaatselijke Verordeningen en Huishoudelijke bepalingen voor de gemeente Nijmegen uit 1852:

"Wat de Stad betreft, zal bevatten: (...)
Wijk D. Die [De huizen en andere panden gelegen /RE] ten westen van de Grootestraat, en ten Noorden van de Markt en van de Hezelstraat." (Raadssignaat 1852)

In 1867 en 1875 is de omschrijving in artikel 2 van de politieverordening achtereenvolgens gewijzigd in:

"wijk D [bevat] het gedeelte ten westen van de Grootestraat en ten noorden van de Markt en van de Hezelstraat, met de gronden buiten de Hezelpoort ten oosten van de Nieuwe Haven." (Raadssignaat 1867)

"Wijk D [bevat] het gedeelte ten westen van de Grootestraat en ten noorden van de Markt en de Hezelstraat, met de tot de kadastrale gemeente Nijmegen behoorende gronden buiten de Hezelpoort ten oosten van de nieuwe Haven, en de gronden aan de Waalzijde tusschen de Kraan en den vestingwal ten westen der stad." (Algemeene Politie-Verordening der Gemeente Nijmegen. Nijmegen, F.E. MacDonald, 1878)

1887-1916
In artikel 1 van de Algemeene Politieverordening voor de Gemeente Nijmegen van 1887 staat de volgende omschrijving:

"Wijk D bevat het gedeelte van Sectie C [de Stad /RE] der kadastrale gemeente Nijmegen ten westen van Grootestraat en ten noorden van Markt en Hezelstraat, met het ten noorden van Hezelstraat en Voorstadslaan gelegen gedeelte van Sectie B [de Vesting /RE] der kadastrale gemeente Nijmegen." (Raadssignaat 1887)

In artikel 2 van de politieverordeningen van 1903 en 1910 staat:

"Wijk D omvat:
1°. het gedeelte van Sectie C [de Stad /RE] der kadastrale gemeente Nijmegen, gelegen ten Westen van de aslijn der Grootestraat, ten Noorden van de aslijn der Hezelstraat en van de boven beschrevene, over de Groote Markt getrokken lijn
2°. het gedeelte van Sectie B [de Vesting /RE] der kadastrale gemeente Nijmegen, gelegen ten Noorden van de aslijnen van Hezelstraat en Voorstadslaan
3°. het gedeelte van Sectie B [Hees /RE] der kadastrale gemeente Neerbosch, dat gegrensd wordt door de Zuidzijde der Voorstadslaan, de Oostzijde van den Wolfkuilschenweg, de Noordzijde van den Graafschenweg en door den spoorweg." (Raadssignaat 1903)

1916-1940
De wijkindeling in artikel 2 van de politieverordening is in 1916 ingrijpend gewijzigd. In de verordeningen van 1916 en 1932 staat:

"Wijk D omvat het gedeelte der Gemeente, ingesloten door de aslijn van het gedeelte van den Groesbeekschen weg, gelegen tusschen den Groenewoudschen weg en de grens der Gemeente, de grenslijn tusschen de gemeente Nijmegen en de gemeenten Groesbeek en Ubbergen, de rivier de Waal en de Noordelijke, Oostelijke en Zuidelijke grens van wijk A tot het punt waar de Postweg op den Groesbeekschen weg uitkomt." (Gemeenteblad B Nijmegen 1920, nr. 41)

Wijk E

Raadsbesluit d.d. 26 november 1852
Raadsbesluit d.d. 28 september 1855 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 24 mei 1867
Raadsbesluiten d.d. 29 oktober en 21 december 1875 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 15 oktober 1881 (ongewijzigd)

Raadsbesluiten d.d. 12 februari en 4 juni 1887
Raadsbesluit d.d. 16 mei en 19 september 1903
Raadsbesluiten d.d. 1 oktober en 5 november 1910 (ongewijzigd)

Raadsbesluiten d.d. 26 februari en 29 april 1916
Raadsbesluiten d.d. 2 maart en 29 juni 1932 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 18 april 1939 (vervallen)
Besluit B&W d.d. 5 november 1940: inwerkingtreding (per 1 januari 1941)

1852-1887
Wijk E staat vermeld in artikel 2 (Titel 1) van de Plaatselijke Verordeningen en Huishoudelijke bepalingen voor de gemeente Nijmegen uit 1852:

"Wat de Buitenwijken aangaat:
Zal het dorp Hees uitmaken Wijk E.
« « « Neerbosch « « F.
« « « Hatert « « G." (Raadssignaat 1852)

In 1867 is de omschrijving in artikel 2 vrijwel niet gewijzigd:

"Van de buitenwijken zal het dorp Hees uitmaken wijk E, het dorp Neerbosch wijk F, en het dorp Hatert wijk G." (Raadssignaat 1867)

1887-1916
In artikel 1 van de Algemeene Politieverordening voor de Gemeente Nijmegen van 1887 staat de volgende omschrijving:

"Wijk E bevat de Secties A [de Biezen /RE] en B [Hees /RE] van de kadastrale gemeente Neerbosch (...)." (Raadssignaat 1887)

In artikel 2 van de politieverordeningen van 1903 en 1910 staat:

"Wijk E omvat Sectie A [de Biezen /RE] en het niet onder wijk D vallende gedeelte van Sectie B [Hees /RE] der kadastrale gemeente Neerbosch." (Raadssignaat 1903)

1916-1940
De wijkindeling in artikel 2 van de politieverordening is in 1916 ingrijpend gewijzigd. In de verordeningen van 1916 en 1932 staat:

"Wijk E omvat het gedeelte der Gemeente, ingesloten door de rivier de Waal, de grenslijn tusschen de gemeenten Nijmegen en Beuningen, de aslijn van de Dennenstraat en van het gedeelte van den Graafschen weg, gelegen tusschen laatstgenoemde straat en den Wolfkuilschen weg, en de Westelijke grens van wijk C." (Gemeenteblad B Nijmegen 1920, nr. 41)

Wijk F

Raadsbesluit d.d. 26 november 1852
Raadsbesluit d.d. 28 september 1855 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 24 mei 1867
Raadsbesluiten d.d. 29 oktober en 21 december 1875 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 15 oktober 1881 (ongewijzigd)

Raadsbesluiten d.d. 12 februari en 4 juni 1887
Raadsbesluit d.d. 16 mei en 19 september 1903
Raadsbesluiten d.d. 1 oktober en 5 november 1910 (ongewijzigd)

Raadsbesluiten d.d. 26 februari en 29 april 1916
Raadsbesluiten d.d. 2 maart en 29 juni 1932 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 18 april 1939 (vervallen)
Besluit B&W d.d. 5 november 1940: inwerkingtreding (per 1 januari 1941)

1852-1887
Wijk F staat vermeld in artikel 2 (Titel 1) van de Plaatselijke Verordeningen en Huishoudelijke bepalingen voor de gemeente Nijmegen uit 1852:

"Wat de Buitenwijken aangaat:
Zal het dorp Hees uitmaken Wijk E.
« « « Neerbosch « « F.
« « « Hatert « « G." (Raadssignaat 1852)

In 1867 is de omschrijving in artikel 2 vrijwel niet gewijzigd:

"Van de buitenwijken zal het dorp Hees uitmaken wijk E, het dorp Neerbosch wijk F, en het dorp Hatert wijk G." (Raadssignaat 1867)

1887-1916
De omschrijving Wijk F in artikel 1 van de Algemeene Politieverordening voor de Gemeente Nijmegen van 1887 is vrijwel gelijk aan de omschrijving in artikel 2 van de politieverordeningen van 1903 en 1910:

"Wijk F [bevat] de overige Secties van die kadastrale gemeente [Neerbosch /RE]" (Raadssignaat 1887)

"Wijk F omvat de overige Secties van de kadastrale gemeente Neerbosch." (Raadssignaat 1903)

De overige secties van de kadastrale gemeente Neerbosch (1822) waren:
- Sectie C: den Heikant
- Sectie D: het Teersche Broek
- Sectie E: Bijsterhuizen
- Sectie F: Neerbosch

1916-1940
De wijkindeling in artikel 2 van de politieverordening is in 1916 ingrijpend gewijzigd. In de verordeningen van 1916 en 1932 staat:

"Wijk F omvat het gedeelte der Gemeente, ingesloten door de aslijn van de Dennenstraat en van het gedeelte van den Graafschen weg, gelegen tusschen laatstgenoemde straat en de Westelijke grens der Gemeente, en de grenslijn tusschen de gemeente Nijmegen en de gemeenten Wijchen en Beuningen." (Gemeenteblad B Nijmegen 1920, nr. 41)

Wijk G

Raadsbesluit d.d. 26 november 1852
Raadsbesluit d.d. 28 september 1855 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 24 mei 1867
Raadsbesluiten d.d. 29 oktober en 21 december 1875 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 15 oktober 1881 (ongewijzigd)

Raadsbesluiten d.d. 12 februari en 4 juni 1887
Raadsbesluit d.d. 16 mei en 19 september 1903
Raadsbesluiten d.d. 1 oktober en 5 november 1910 (ongewijzigd)

Raadsbesluiten d.d. 26 februari en 29 april 1916
Raadsbesluiten d.d. 2 maart en 29 juni 1932 (ongewijzigd)
Raadsbesluit d.d. 18 april 1939 (vervallen)
Besluit B&W d.d. 5 november 1940: inwerkingtreding (per 1 januari 1941)

1852-1887
Wijk G staat vermeld in artikel 2 (Titel 1) van de Plaatselijke Verordeningen en Huishoudelijke bepalingen voor de gemeente Nijmegen uit 1852:

"Wat de Buitenwijken aangaat:
Zal het dorp Hees uitmaken Wijk E.
« « « Neerbosch « « F.
« « « Hatert « « G." (Raadssignaat 1852)

In 1867 is de omschrijving in artikel 2 vrijwel niet gewijzigd:

"Van de buitenwijken zal het dorp Hees uitmaken wijk E, het dorp Neerbosch wijk F, en het dorp Hatert wijk G." (Raadssignaat 1867)

1887-1916
De omschrijving Wijk G in artikel 1 van de Algemeene Politieverordening voor de Gemeente Nijmegen van 1887 is vrijwel gelijk aan de omschrijving in artikel 2 van de politieverordeningen van 1903 en 1910:

"Wijk G [bevat] de kadastrale gemeente Hatert, met uitzondering van de daarvan bij wijk A gevoegde gedeelten." (Raadssignaat 1887)

"Wijk G omvat de kadastrale gemeente Hatert, met uitzondering van de onder de wijken A en B vallende gedeelten." (Raadssignaat 1903)

1916-1940
De wijkindeling in artikel 2 van de politieverordening is in 1916 ingrijpend gewijzigd. In de verordeningen van 1916 en 1932 staat:

"Wijk G omvat het gedeelte der Gemeente, ingesloten door het gedeelte van den Graafschen weg, gelegen tusschen de van Diemerbroeckstraat en den Wolfkuilschen weg, de aslijn van het gedeelte van den Graafschen weg, gelegen tusschen den Wolfkuilschen weg en de Westelijke grens der Gemeente, de grenslijn tusschen de gemeente Nijmegen en de gemeenten Wijchen, Overasselt, Heumen en Groesbeek tot het punt waar deze grenslijn in Zuid-Oostelijke richting ombuigt, en de grens van de wijken D, A en B." (Gemeenteblad B Nijmegen 1920, nr. 41)

wijken

CBS: buurten

De gemeenteraad heeft op 25 oktober 2006 besloten de indeling van de gemeente Nijmegen in 41 wijken verdeeld over vijf stadsdelen uit 1984 met ingang van 1 januari 2007 te vervangen door een nieuwe indeling in 44 wijken verdeeld over negen stadsdelen. In 2009 is de grens tussen de wijken Oosterhout en Ressen aangepast (raadsbesluit d.d. 10 juni 2009, beslispunt 7). De wijken worden door het CBS nog altijd aangeduid als buurten.

vanaf 2007*
1. Nijmegen-Centrum: Benedenstad, Stadscentrum;
2. Nijmegen-Oost: Bottendaal, Galgenveld, Altrade, Hunnerberg, Hengstdal, Kwakkenberg, Groenewoud, Ooyse Schependom;
3. Nijmegen-Oud-West: Biezen, Wolfskuil;
4. Nijmegen-Nieuw-West: Hees, Heseveld, Neerbosch-Oost, Haven- en industrieterrein;
5. Nijmegen-Midden: Nije Veld, Hazenkamp, Goffert, St. Anna, Heijendaal;
6. Nijmegen-Zuid: Hatertse Hei, Grootstal, Hatert, Brakkenstein;
7. Dukenburg: Tolhuis, Zwanenveld, Meijhorst, Lankforst, Aldenhof, Malvert, Weezenhof, Vogelzang, Staddijk;
8. Lindenholt: 't Acker, De Kamp, 't Broek, Kerkenbos, Westkanaaldijk, Neerbosch-West, Bijsterhuizen
9. Nijmegen-Noord: Oosterhout, Ressen, Lent

Wijken worden in het kader van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen aangemerkt als openbare ruimten van het type 'administratief gebied'.

1984-2006*
a. Nijmegen-Oost: Benedenstad, Centrum, Bottendaal, Galgenveld, Altrade, Hunnerberg, Hengstdal, Kwakkenberg, Groenewoud, Ooyse Schependom;
b. Nijmegen-Zuid: Nije Veld, Hazenkamp, Goffert, St. Anna, Hatertse Hei, Grootstal, Hatert, Heijendaal, Brakkenstein;
c. Nijmegen-West: Biezen, Wolfskuil, Hees, Heseveld, Neerbosch-Oost, Haven- en industrieterrein;
d. Dukenburg: Tolhuis, Zwanenveld, Meijhorst, Lankforst, Aldenhof, Malvert, Weezenhof, Vogelzang, Staddijk;
e. Lindenholt: 't Acker, De Kamp, 't Broek, 't Bos (Kerkenbos), Westkanaaldijk, Neerbosch-West, Bijsterhuizen
niet-vastgestelde namen:
f. Waalsprong: Oosterhout Nijmegen, Ressen Nijmegen, Lent Nijmegen

Wijkpark Meijhorst

openbare ruimte ID 0268300000000226 (terrein)

wijk 33 Meijhorst

Raadsbesluit d.d. 16 maart 2005: Wijkpark Meijhorst

groengebied in de wijk Meijhorst dat zich uitstrekt van de zogenaamde 63e straat tot de 70e - 11e straat en van de 50e - 55e straat tot de 62e - 61e straat

"Dingen moeten een naam hebben om goed bespreekbaar te zijn. Onbenoembare plekken in de openbare ruimte leiden tot moeizame omschrijvingen. De landschappelijke plekken in Dukenburg missen zonder namen de glans die het vele groen waardig is.
Tijdens de aanleg van Meijhorst zijn in het centrale groen dat de kwaliteit heeft van een wijkpark, drie heuveltjes verrezen die doen denken aan 'horsten' die men associeert met Meijhorst. Vandaar de keuze voor de naam Wijkpark Meijhorst." (raadsvoorstel 62/2005)

Wijnbesstraat

openbare ruimte ID 0268300000000784

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 26 juni 1952: Wijnbesstraat
ptt post 1978: wynbesstr

Japanse wijnbes (Rubus phoenicolasius), struik uit de rozenfamilie (Rosaceae)

Ook de braam en de framboos behoren tot het geslacht Rubus.

Wijnfort

Wijnhavenstraat

Wijnhovenskamp

Wijnkersstraat

openbare ruimte ID 0268300000000382

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 7 juli 1999: Wijnkersstraat

Wijnkers, grote en donkere kers

Wijntgensstraat

openbare ruimte ID 0268300000000785

wijk 08 Groenewoud

Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959: Wijntgensstraat
ptt post 1978: wyntgensstr

"Derck Wijntgens, Nijmeegs zilversmid, ondertrouwd te Nijmegen 16 november 1636 met Jenneken Reijnen, weduwe van Rijck Ouwens, woonde in 1649 in de Seigelbaan. Vermeld als goudsmid en burger in het raadssignaal van Nijmegen 31 januari 1650." (Hendriks 1987)

In de catalogus, uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Nijmeegs Zilver 1400-1900' in het Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan' van 15 oktober t/m 27 november 1983, staan:

"Wyntgens, Derck
Hertrouwde in 1636 (ondertrouw 16.11) als weduwnaar met Jenneken Reynen, weduwe van Rijck Uwens. Het echtpaar bezat in 1649 een tuin aan de Zeigelbaan. In 1650 kocht hij zich met zijn vrouw in het kort tevoren opgerichte Oud-Mannenhuis gevestigd in het voormalige Observantenklooster, voor een bedrag van f 800,- per persoon. Zijn zoon Jacob was eveneens als zilversmid werkzaam. (...)" (Nijmeegs Zilver 1983, p. 56)

"Wyntgens, Jacob II
Zoon van de zilversmid Derck Wyntgens en Jenneken Reynen. (...)
Jacob werkte aanvankelijk in de winkel van zijn in het Oud-Mannenhuis wonende vader, totdat het zilversmedenambt daar in 1664 protest tegen aantekende. De raad besliste daarop (3.2) dat hij binnen tien weken zijn meesterproef af zou mogen leggen. Op 20 april werd deze termijn op zijn verzoek met zes weken verlengd (...)." (Nijmeegs Zilver 1983, p. 57)

Wikke (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000518

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 2 februari 2000: Wikke

wikke (Vicia), plantengeslacht uit de vlinderbloemenfamilie (Fabaceae)

Wildenborgstraat

openbare ruimte ID 0268300000000786

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 20 december 1960: Wildenborgstraat
ptt post 1978: wildenborgstr

"Naar het oude kasteel Wildenborch te Vorden. De Wildenborch ziet momenteel er heel anders uit dan het vierkante middeleeuwse slot met hoektorens, in een brede gracht gelegen. Dit kasteel werd enige malen belegerd.Het tegenwoordige gebouw werd in 1782 opgetrokken, waarbij de oude ingangstoren het centrum vormt. Deze toren kreeg in 1847 een heel ander karakter, in de romantische stijl van de 19e eeuw.
De Wildenborch is bekend geworden als woning van de dichter Staring (...)." (Hendriks 1987)

Wilgenlaantje

wijk 32 Zwanenveld

Raadsbesluit d.d 15 september 2010: De Geologenstrook, Geologenlaantje

Bij OpenStreetMap (ca. 2021) is aan de oostzijde van de 10e straat in Zwanenveld in De Geologenstrook de naam Wilgenlaantje vermeld. Dit laantje staat sinds 2010 op het informatiebord van het Ingenieursbureau Gemeente Nijmegen (zie straatnamen).

Wilgplein

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 20 december 1922: Wilgplein
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Wilgplein
ptt post 1978: wilgpln
Raadsbesluit d.d. 28 januari 1998: intrekking

Wilgstraat

openbare ruimte ID 0268300000000202

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 28 januari 1998: Wilgstraat

wilg (Salix), geslacht van bomen en struiken uit de wilgenfamilie (Salicaceae)

Wilhelm Linnemannlaan

Wilhelm Linnemannstraat

openbare ruimte ID 0268300000001787

wijken 20 Biezen, 25 Haven- en industrieterrein

raadsvoorstel d.d. 25 november 2014 (161/2014): Wilhelm Linnemannlaan
Raadsbesluit d.d. 17 december 2014: afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 28 januari 2015: intrekking voorstel (akkoord)
raadsvoorstel d.d. 22 februari 2015 (40/2015): Wilhelm Linnemannstraat
Raadsbesluit d.d. 1 april 2015: Wilhelm Linnemannstraat

Wilhelm Linnemann (Soerakarta, Java 27 mei 1895 – Nijmegen 20 mei 1968), Indische Nijmegenaar, KNIL-officier, militair cartograaf; zie www.noviomagus.nl

"Hij leidt verscheidene expedities dwars door onherbergzame oerwouden en brengt zo delen van Java en Sumatra in kaart die tot dan toe nog witte vlekken op de kaart waren. Daarnaast verfijnt hij de tot dan toe bekende landmeetmethodes. In 1943 keert hij met zijn tweede vrouw, ook een Nijmeegse, terug naar Nijmegen. Hij begint een sigarenzaak aan het Mariaplein." (bijlage raadsvoorstel 161/2014)

Wilhelm Wundtlaan

Wilhelmina Druckerlaan

openbare ruimte ID 0268300000000106

wijk 12 Goffert

Raadsbesluit d.d. 7 september 1988: Wilhelmina Druckerlaan
Raadsbesluit d.d. 30 januari 1991: Wilhelmina Druckerlaan

Wilhelmina Drucker (Wilhelmina Elisabeth Lensing) (Amsterdam 30 september 1847 – Amsterdam 5 december 1925), 'onecht' kind van Constantia Christina Lensing, naaister, en Louis Drucker, bankier; zie www.biografischportaal.nl

Op de straatnaamborden staat het onderschrift: 'voorvechter vrouwenemancipatie'.

Wilhelmina Drucker was een van de eerste Nederlandse feministes. Zij richtte De Vrije Vrouwen Vereeniging (1889) op en nam het initiatief tot oprichting van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (1894). De feministische beweging Dolle Mina (1969) werd naar haar vernoemd.

Wilhelminabrug

Wilhelminahof

"Groep Arbeidswoningen aan de Koninginnelaan." (Teunissen 1933)

Volgens Giesbertz (2010) werd in 1882 aan J. Jacobs vergunning verleend tot het bouwen van 37 huizen, 2 blokken arbeiderwoningen, aan de Koninginnelaan en Nonnendaalseweg.

De huisjes laggen tussen de Begoniastraat (Lobeliastraat) en het verdwenen deel van de Oude Nonnendaalseweg ten oosten van de Koninginnelaan. De laatste 13 woningen zijn in het kader van de krotopruiming en sanering in of omstreeks 1975 gesloopt.

Wilhelminasingel

openbare ruimte ID 0268300000000787

wijken 01 Stadscentrum, 04 Altrade

Raadsbesluit d.d. 18 mei 1895: Wilhelmina Singel
Nijmegen 1900: Wilhelminasingel
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Wilhelminasingel
Besluit B&W d.d. 13 februari 1942: Frederikstraat
Besluit B&W d.d. 19 september 1944: Wilhelminasingel
ptt post 1978: wilhelminasngl

Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau (koningin Wilhelmina) ('s-Gravenhage 31 augustus 1880 – Apeldoorn 28 november 1962); zie www.biografischportaal.nl

"H.M. Wilhelmina Helena Paulina Maria, Koningin der Nederlanden, geboren 31 Augustus 1880." (Teunissen 1933)

"Deze singel kreeg de naam bij R. van 18 mei 1895 naar Wilhelmina Helena Paulina Maria, koningin der Nederlanden van 1890 tot 1948. Geboren 31 augustus 1880 en overleden 28 november 1962 op Het Loo. Wilhelmina was de dochter van koning Willem III en diens tweede gemalin Adelaïda Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck Pyrmont. Zij volgde in 1890 haar vader op onder regentschap van haar moeder. In 1898 werd zij als koningin ingehuldigd. Zij huwde op 7 februari 1901 met Hendrik Wladimir Albrecht Ernst, hertog van Meckelenburg, uit welk huwelijk op 30 april 1909 geboren werd Juliana Louisa Emma Maria Wilhelmina." (Hendriks 1987)

Willem Barentszstraat

openbare ruimte ID 0268300000000076

wijk 02 Bottendaal

Raadsbesluit d.d. 27 februari 1985: Willem Barentszstraat
ptt post 1991: barentszstr, w

Willem Barentsz (Willem Barents) (Terschelling ca. 1550 – Nova Zembla 20 juni 1597), zeevaarder en ontdekkingsreiziger; zie www.biografischportaal.nl

Hij strandde in 1596 op Nova Zembla en overwinterde daar in 'Het Behouden Huys'; op zijn zoektocht naar een noordelijke route naar Indië ontdekte hij Bereneiland en Spitsbergen.

De Barentszzee (Barentszee) is naar Willem Barentsz genoemd. De Koninklijke Marine heeft geen schepen naar hem vernoemd. Willem Barentsz heeft nooit in dienst van enige admiraliteit gevaren.

Willem de Haasstraat

wijk 41 De Kamp

Langs een voetpad* dat van de Voorstenkamp naar de Geerkamp loopt, staat een paal met een 'illegaal' straatnaambord dat ooit is aangebracht door of voor een van de aanwonenden met de naam W. de Haas, de Voorstenkamp 1117 Nijmegen (situatie op 15 december 2016).

Gemert
Het originele straatnaambord is waarschijnlijk afkomstig uit de woonplaats Gemert. De Raad van de gemeente Gemert heeft op 12 augustus 1976 een straat (openbare ruimte ID 1652300000000665) genoemd naar W.C.J. de Haas:

"Willem de Haasstraat; Deze straat is genoemd naar en herinnert aan: Willem Cornelis Johan de Haas, geboren te Manisam (Indonesië) [lees: Mansinam, Nieuw-Guinea /RE] op 5 augustus 1911, en (in 1976 toen de straatnaam werd ingevoerd) wonende te Voorburg in Zuid-Holland. In de periode dat de oprichting van de schoolsoorten havo en atheneum in Gemert een feit werd, was hij werkzaam als chef van de afdeling Bijzondere Taken van de Directie AVO van het Ministerie van O. en W. In die functie leverde hij een grote bijdrage aan het plaatsen van genoemde schoolsoorten op het scholenplan, waardoor de verwezenlijking in Gemert mogelijk werd van de scholengemeenschap die de naam zou krijgen van 'Macropediuscollege' (later omgedoopt in 'Commanderij College'). (GR 12-8-1976; 8-5-1980)" (www.heemkundekringgemert.nl)

W.C.J. de Haas is op 15 mei 1997 overleden. Op zijn grafsteen op de Oosterbegraafplaats in Voorburg staat de naam 'Wim de Haas'.* De huidige straatnaamborden in gemeente Gemert-Bakel zijn van een ander type.

Willem Degenstraat

openbare ruimte ID 0268300000000788

wijk 08 Groenewoud

Raadsbesluit d.d. 3 augustus 1960: Willem Degenstraat
ptt post 1978: degenstr, w

"Willem Degen, Nijmeegs goud- en zilversmid, in het Burgerboek vermeld als goltsmyt (1450)." (Hendriks 1987)

Willem Einthovenlaan

voorstel universiteitsbestuur d.d. 28 januari 1976: Willem Einthovenlaan
Besluit B&W d.d. 24 februari 1976: niet akkoord
Besluit B&W d.d. 3 augustus 1976: Theodoor Craanenlaan

Mogelijke verwarring met de Einthovenstraat was voor B&W reden om niet akoord te gaan met de door het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit voorgestelde naam Willem Einthovenlaan.

Willem Heijdtstraat

openbare ruimte ID 0268300000000789

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 13 november 1929: Willem Heijdtstraat
ptt post 1978: heydtstr, w

Petrus Jacobus Wilhelmus Heijdt (Jan Willem Heydt) (Nijmegen 13 oktober 1858* – Nijmegen 28 mei 1928), vishandelaar en componist; zie Nijmeegse biografieën 2006, pp. 76-77

"Petrus Jacobus Wilhelmus Heijdt, geboren te Nijmegen, 13 October 1858, en aldaar overleden op 28 Mei 1928, heeft zich als componist grooten naam gemaakt." (Teunissen 1933)

"Jan Willem Heydt was de enige zoon en enig kind van een zaad- en vishandelaar en bewoonde behoudens zijn vijf laatste levensjaren het nu afgebroken pand waar hij is geboren, aan de Grote Markt no. 30, het tweede huis vanaf de hoek Vijfringengas, richting Kannenmarkt. Het was een oude, men mag wel zeggen antieke zaak van standing, exclusief wat betreft de clientèle zowel als de kwaliteit der verhandelde producten. (...)" (Martens 1968, p. 17)

"74  Heydt, J. W., Vischh. en comest., Gr. Markt 30" (telefoongids 1915)

Op zijn grafsteen op de Begraafplaats Daalseweg staat: 'P.W.J. HEYDT (...) TOONKUNSTENAAR'.*

Willem J. Kolfflaan

openbare ruimte ID 0268300000000790

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 24 februari 1976: Willem J. Kolfflaan

Prof. dr. Willem Johan (Pim) Kolff (Leiden 14 februari 1911 – Newtown Square [bij Philadelphia], Pennsylvania 11 februari 2009), de vader van de kunstorganen, uitvinder van de kunstnier (1942) en het kunsthart (1956); zie www.willemkolffstichting.nl

"Willem Johan Kolff, geboren in 1911, Amerikaans internist van Nederlandse geboorte, uitvinder van de kunstmatige nier, waarvan hij het eerste exemplaar in 1943 te Kampen voltooide.
Hij vestigde zich in 1950 in de Verenigde Staten waar hij hoogleraar was aan achtereenvolgens de Cleveland Clinic Foundation en de University of Utah. In latere jaren heeft hij zich voornamelijk beziggehouden met de ontwikkeling van een inplantbaar kunsthart." (Hendriks 1987)

Zijn vader Jacob Kolff (1883-1948) trouwde op 15 juni 1910* in Nijmegen met jkvr. Adriana Pieternella de Jonge (1886-1981). Willem Johan werd acht maanden later in Leiden geboren.

De Willem J. Kolfflaan was een zijstraat van de Anthonie van Leeuwenhoeklaan en eindigde bij de Mathijsenhof. Het adres Willem J. Kolfflaan 2 Nijmegen stond op 15 juni 2010 nog vermeld in het gemeentelijke Adressen­overzicht. Bij de bouw van René Descartesdreef 11 en Mathijsenhof 5 in 2009 is de Willem J. Kolfflaan verdwenen. Een intrekkingsbesluit ontbreekt.

Willem Linnemannstraat

Willem Nuyenslaan

openbare ruimte ID 0268300000000022

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 18 juni 1968: Willem Nuyenslaan
Besluit B&W d.d. 3 januari 1980: Thomas Morelaan
Besluit B&W d.d. 8 april 1980: Willem Nuyenslaan
Raadsbesluit d.d. 30 november 2022: wijziging geometrie

Willem Johannes Franciscus Nuyens (Willem Jan Frans Nuyens) (Avenhorn 18 augustus 1823 – Westwoud 8 december 1894), plattelandsarts, historicus, strijder voor de katholieke emancipatie; zie www.biografischportaal.nl

Hij schreef onder meer Geschiedenis van de Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw, waarin de wreedheden van de geuzen in plaats van die van de inquisitie worden benadrukt.

De Willem Nuyenslaan begint bij de Heyendaalseweg en eindigt bij de Comeniuslaan. Volgens het Nationaal Wegenbestand (NWB) eindigt de Willem Nuyenslaan ten zuidwesten van het Maria Montessorigebouw.*

Willem Schiffstraat

openbare ruimte ID 0268300000000791

wijk 08 Groenewoud

Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959L Willem Schiffstraat
Raadsbesluit d.d. 1 februari 1967: Willem Schiffstraat
ptt post 1978: schiffstr, w

"Willem Schiff (1727-1786), Nijmeegs zilversmid. Hij vervaardigde een zeer fraaie zilveren beker, sieraad in de Regentenkamer van het Oud Burgeren Gasthuis. Het bevat de jaarletter E, die er op wijst dat hij ofwel in 1750, ofwel in 1774 is vervaardigd." (Hendriks 1987)

Volgens andere bronnen is deze pronkbeker in 1752 vervaardigd. In de catalogus, uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Nijmeegs Zilver 1400-1900' in het Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan' van 15 oktober t/m 27 november 1983, staat:

"Schiff, Willem (Jansz.)
Gedoopt Nijmegen 7.4.1706.
Begraven Nijmegen 4.4.1775.
Zoon van de zijdehandelaar Jan Schiff en Anneken van Essen. Huwde te Heumen in 1757 (ondertrouw Nijmegen 4.4) met Catharina van Wesel. Als meester zilversmid kocht hij in 1739 een huis in de Broerstraat, achter uitkomende in de Korte Nieuwstraat. Hij was vanaf 1749 boekhouder van de diakonie, en vanaf 1754 gemeensman.
Hoewel hij de meest produktieve van de Nijmeegse zilversmeden geweest schijnt te zijn zijn er vrijwel geen archivalische gegevens over zijn rol in het ambt of over zijn betrekking tot vakgenoten te vinden. In 1747 wordt hij als keurmeester genoemd." (Nijmeegs Zilver 1983, p. 52)

De Willem Schiffstraat is aangelegd op de plaats waar in de periode 1865-1879 de spoorlijn Nijmegen - Kleve liep.

Willem van Arenbergstraat

openbare ruimte ID 0268300000001785

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 4 maart 2015: Willem van Arenbergstraat
verkorte schrijfwijze: Willem van Arenbergstr
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2020: wijziging geometrie

Willem 'bastaard' van Arenborch (Arenberch) (ca. 1465 – voor 5 maart 1540), vanaf 1507 heer van Ressen en Doornik, vanaf 1524 ambtman van Maas en Waal

Hertog Karel van Gelre (1467-1538) verhief Ressen en Doornik op 12 april 1507 tot een hoge heerlijkheid.

"Zulks geschiedde ten behoeve van WILLEM VAN ARENBORCH, bastaardzoon van WILLEM VAN DER MARCK, Heer van Lumay, doorgaans het wilde zwijn der Ardennen genoemd, die in 1385 [lees 1485 /RE] te Maastricht onthoofd werd. De redenen, welke den Hertog tot die verheffing bewogen, waren de trouwe diensten, die ARENBORCH hem, van zijne kindschheid af, bewezen had, en de hulp, die hij in zijnen uitersten nood, met goed en bloed van hem had ontvangen. (...) zijne zonen WILLEM en OTTO volgden hem, de eene na den andere in de heerlijkheid op. OTTO (...) stierf in 1562. Zijn zoon WILLEM was minderjarig in 1564 en hij stierf kinderloos in 1590, waardoor, de mannelijke stam van dit geslacht uitgestorven zijnde, de heerlijkheid vernietigd werd, en RESSEN-EN-DOORNIK, weder onder het ambt van Over-Betuwe kwamen." (Van der Aa 1846, deel 9, p. 437)

leenman
Op de straatnaamborden staat het onderschrift 'Leenheer van Ressen en Doornik / ca. 1465 – ca. 1540'. Een van beide borden is begin 2017 aangebracht in de woonplaats Lent.

Voor het 'aanleggen van een weg tbv de nieuwe ontsluiting van bioscoop Pathe en PR-terrein' is volgens het besluit d.d. 15 oktober 2019 geen vergunning nodig (bron: Gemeenteblad 2019, nr. 253059). De geometrie van de openbare ruimte is op 10 juni 2020 gewijzigd.

Willem van Arenbergstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001885

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

raadsvoorstel d.d. 3 februari 2015 (25/2015): Willem van Arenbergstraat
Raadsbesluit d.d. 4 maart 2015: n.v.t.
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2020: Willem van Arenbergstraat
verkorte schrijfwijze: Willem van Arenbergstr

Uit de tekening met nummer 477313, versie 1, bij het raadsbesluit d.d. 4 maart 2015 blijkt dat het zuidelijk gedeelte van de straat in de woonplaats Lent ligt. Volgens beslispunt 1 lag de straat geheel in de wijk Ressen in de woonplaats Nijmegen.

Willem van Arenbergstraat 6 Lent
Huisnummer 6 (nummeraanduiding ID 0268200000099807) was gekoppeld aan openbare ruimte ID 0268300000001785) in de woonplaats Nijmegen (begin geldigheid: 15-08-2016). Postcode 6515 AT kwam niet overeen met de woonplaatnaam. Deze is op 15 april 2020 alsnog gewijzigd in 6663 MZ. Volgens het gemeentelijke Adressenoverzicht (periode 5 september 2016 t/m 2 juni 2020) lag het adres in de wijk Lent in de woonplaats Nijmegen. Op 16 juni 2020 is huisnummer 6 alsnog gekoppeld aan openbare ruimte ID 0268300000001885) in de woonplaats Lent
.

Willemshof

Adresboek 1892: Hees willemshof

"Groep Arbeiderswoningen aan de Oude Heesschelaan." (Teunissen 1933)

In 1884 werd aan aannemer Johannes Theodorus Kerkhoff (1841-1900) vergunning verleend tot het bouwen van een blok van 22 arbeiderwoningen aan de Oude Heselaan. In 1887 werd een tweede vergunning verleend tot het bouwen van een blok van 20 arbeiderswoningen (Giesbertz 2010).

Oude Heselaan 13 t/m 93
't Willemshofje of Willemshöfke was in de periode 1887-1965 een buurtje van circa 40 huisjes tussen de (Eerste) Oude Heselaan en het spoorwegemplacement, op de plaats van Vissers Meubelen (Eerste Oude Heselaan 25). Volgens Groos (2008) waren de huizen eigendom van Hendrina Kerkhoff die ze (veel) later verkocht aan de N.V. Exploitatiemaatschappij 'Willemshof' in 's-Gravenhage. Hendrika Hendrina Kerkhoff (1849-1935) was een zuster van J.Th. Kerkhoff.

Willemskamp

Willemskwartier

wijken 10 Nije Veld, 11 Hazenkamp

Teunissen 1933: Dichtersbuurt, Willemskwartier, Willemswegkwartier
Volkstelling 1947: buurt 12 Willemskwartier
Woningtelling 1956: buurt 10 Willemskwartier (gewijzigd)
Volkstelling 1960: buurt 10 Nije Veld (gewijzigd)

Willemskwartier, buurt in de wijk Nije Veld met de volgende openbare ruimten:
a. ten oosten van Willemsweg: Anna Bijnsstraat, Beetsplein, Brederostraat, Dichterspark, Ds. ter Haarstraat, Gorterplaats, Guido Gezellestraat, Heyestraat, Hofdijkstraat, Jacob van Lennepplaats, Jan Luykenstraat, M. Vasalisstraat, Maerlantstraat, Multatuliplaats, Ruusbroecstraat, Schonckstraat, Spieghelhof, Spieghelstraat, Stoppendaalstraat, Tesselschadestraat, Thijmstraat, Tollensstraat;
b. ten westen van Willemsweg: Bilderdijkstraat, da Costastraat, de Génestetlaan, Dr. Schaepmanstraat, Feithstraat, Helmersstraat, Jacob Catsstraat, Pater van Meursstraat, Pootstraat, Potgieterplein, Ten Katestraat;
c. doorgaande wegen: Willemsweg, Groenestraat (gedeelte);
d. net-bestaande en verdwenen namen: Bellamystraat, Beltweg, Starterstraat

Bij de Volkstelling 1947 en de Woningtelling 1956 heette Nije Veld nog Willemskwartier. In 1947 was de Graafseweg de noordwestelijke grens van de buurt. Sinds 1956 ligt de grens bij de spoorlijn Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen. In het zuidwesten lag de Groenestraat in 1947 op de grens met de buurt Goffert. In de periode 1956-1960 lag het gebied tussen de Slotemaker de Bruïneweg - Goffertweg - Wezenlaan - Groenestraat en de spoorlijn in de buurt Hazenkamp. Vanaf 1960 ligt dit gebied in Nije Veld. De buurtnaam Willemskwartier wordt nog altijd gebruikt als synoniem voor de wijknaam Nije Veld.

De adressen Groenestraat 2 t/m 282 Nijmegen liggen formeel in de wijk Hazenkamp (raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006, raadsvoorstel 133/2006, beslispunt 3).

Teunissen 1933: Dichtersbuurt, Willemswegkwartier, Willemskwartier

Op 14 juli 1917 heeft de gemeenteraad de eerste vijf straatnamen van de Dichtersbuurt vastgesteld. Hiermee is de basis gelegd voor de straatnaamgeving in deze buurt. De buurtnaam is afgeleid van de straatnaam Willemsweg die al op 5 maart 1904 is vastgesteld. De Dichtersbuurt werd aanvankelijk Willemswegkwartier genoemd. In de jaren dertig van de 20e eeuw is deze naam verdrongen door de naam Willemskwartier.

"Het Willemskwartier wordt begrensd door de Graafseweg [lees: spoorlijn /RE], Tollensstraat, Guido Gezellestraat en de Groenestraat. Aan deze straten lagen enkele grote fabrieken zoals Tricotagefabriek Müller & Co, Gloeilampenfabriek Splendor, schoenenfabriek Swift en Transformatorenfabriek W. Smit & Co. De sociale woningbouw in het Willemskwartier is in fasen in een vrij korte penode, tussen 1916-1929, ontstaan.
Het grootste deel van de wijk bestaat uit aaneengeschakelde woonblokken in laagbouw. Twee winkelwoningen aan de Willemsweg, de hoofdstraat van de wijk, waren de enige functionele onderdelen van de bebouwing. De bewoners van het Willemskwartier maakten gebruik van het nabij gelegen badhuis aan de Tulpstraat in de tuindorpachtige wijk Wolfskuil.
De architectuur is kleinschalig en traditioneel. Opvallende kapvormen en siermetselwerk met meerkleurig baksteengebruik zorgen voor een schilderachtig effect. Vooral het nog gave, ruime en groene Beetsplein is een leuk plein, nu ingericht als speelplein." (De Brug, 5 september 2001)

beschermd stadsbeeld*
Op 8 juni 2005 heeft de gemeenteraad besloten de vooroorlogse woonbuurt in 'de wijk Willemskwartier' (sic) aan te wijzen als gemeentelijk beschermd stadsbeeld.

"(...) Het gaat om het gebied dat begrensd wordt door de achterzijde van de percelen Hofdijkstraat 43-65, de zijkant van de percelen Hofdijkstraat 65-67, de zijkant van het perceel Groenestraat 210, de Groenestraat, de zijkant van het perceel Groenestraat 236, de achterzijde van de percelen Heyestraat 2-20 en Beetsplein 24-39, de zijkant van de percelen Beetsplein 39 en 40, de achterzijde van de percelen Maerlantstraat 92-94 en Thijmstraat 171-173, de zijkant van het perceel Thijmstraat 173 en de Thijmstraat. De kern van het gebied wordt gevormd door het Beetsplein." (raadsvoorstel 124/2005, beslispunt 1)

126 panden in het begrensde gebied zijn als afzonderlijke stadsbeeldobjecten opgenomen in het monumenten­register; zie Beschermd stadsbeeld: Willemskwartier (2004). De beschermde objecten Groenestraat 212 t/m 236 Nijmegen liggen in de wijk Hazenkamp.

Willemstraat

Willemsweg

openbare ruimte ID 0268300000000792

wijk 10 Nije Veld

intern beraad 1895: Willemstraat
Raadsbesluit d.d. 5 maart 1904: Willemsweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Tollensstraat (gedeelte)
ptt post 1978: willemswg

Willem V (Willem Batavus) ('s-Gravenhage 8 maart 1748 – Braunschweig 9 april 1806), prins van Oranje-Nassau, erfstadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden; zie www.biografischportaal.nl

"Willemsweg. (...) Herinnering aan het verblijf op den Burcht van Prins Willem V en het Stadhouderlijk Hof in 1786-1787." (Teunissen 1933)

"Willem's gemalin, Wilhelmina van Pruisen, heeft toen de bekende tocht naar Den Haag ondernomen, die zij echter bij Goejanverwellesluis heeft moeten staken, daar ze door de patriotten werd tegengehouden." (Hendriks 1987)

"Prins Willem V (1748-1806) was de laatste bewoner van de Valkhofburcht. Hij vond er met zijn gezin een toevluchtsoord, toen de patriotten hem noodzaakten Den Haag te verlaten en nadat hij enige tijd op Het Loo had verbleven. Willem baron van Lynden had een deel van de vervallen gebouwen in Nijmegen in bewoonbare toestand laten brengen. De prins verbleef er maar een jaar: van november 1786 tot september 1787. Hij was zeer goed opgeleid, maar bleek in 1766 bij de aanvaarding van het stadhouderschap geen bestuurder. Hij toonde zich te twijfelachtig. In 1795 vluchtte hij samen met zijn (klein)zonen naar Engeland. In 1801 deed hij afstand van zijn aanspraken als stadhouder en erkende de Bataafse Republiek." (De Gelderlander, 23 augustus 2005)

Het stoffelijk overschot van Willem V is op 29 april 1958 bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft, waarbij ook koningin Juliana aanwezig was. Haar moeder Wilhelmina die haar voorvader een 'sufferd' vond, weigerde de plechtigheid bij te wonen.

In een ongedateerde lijst* met 23 straatnamen, opgesteld ter voorbereiding van het raadsvoorstel d.d. 29 november 1895, stond de naam Willemstraat met de toelichting: 'ter herinnering aan het verblijf van het Stadhouderlijk hof op het Valkhof in 1786/87'.

In de stukken met betrekking tot de raadsvergadering van 5 maart 1904, waaronder het raadsvoorstel d.d. 1 maart 1904, staat niet vermeld naar wie de Willemsweg is genoemd. Dat geldt voor de meeste van de achttien straten uit het voorstel. Daaronder is ook de Emmalaan, genoemd naar koningin Emma, de tweede echtgenote van koning Willem III. Het ontbreken van een nadere toelichting zou er op kunnen wijzen dat de Willemsweg is genoemd naar:

Willem III (Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van Oranje-Nassau) (Brussel 17 februari 1817 – Apeldoorn 23 november 1890), koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg (1849-1890), prins van Oranje-Nassau; zie www.biografischportaal.nl

Zijn bezoek aan Nijmegen bij de watersnoodramp van 1861 heeft indruk gemaakt. Een gevelsteen bij Waalkade 65 Nijmegen herinnert aan dit bezoek.**

"1 8 6 1.  
TOT HIER, AAN DEZEN STEEN, STOND DEN VERBOLGEN VLOED,
VERZWOLG HIJ LEVEN, RIJKDOM, ARBEID, IN ZIJN KOLK:
DOGH TOEN OOK, WILLEM III! ZOO EDEL VAN GEMOED,-
TOEN TOONDE GIJ TE ZIJN DE VADER VAN UW VOLK !
T'NOODLOTTIG, RAMPVOL JAAR, LEVE EEUWIG DOOR DE FAAM:
  WANT T'STICHT OOK EEUWIG,- VORST,- EENE EERZUIL VOOR UW NAAM!"

"De betrokkenheid van Willem III bij het drama dat zich in Maas en Waal, maar ook in de Bommelerwaard, afspeelde, leverde hem de bijnaam de Goede Willem op." (Geert Geenen, De Gelderlander, 1 februari 2007)

Vooruitlopende op de latere Dichtersbuurt (1917) zou de Willemsweg ook genoemd kunnen zijn naar:

Jan Frans Willems (Boechout 11 maart 1793 – Gent 24 juni 1846), Vlaamse letterkundige, de vader der Vlaamse Beweging; zie www.biografischportaal.nl.

"In het dichterkwartier was men weer niet consequent, anders had men den Willemsweg, wiens naam toch wel niet aan den vlaamschen schrijver en taalgeleerde Jan Frans Willems zal herinneren, moeten vervangen door een dichternaam van beteekenis." (Prof. W. Mulder s.j., De Gelderlander, 2 mei 1932)

gewijzigd
Op 14 januari 1924 besloten B&W om de adressen Willemsweg 2, 4 en 6 te 'vernummeren' in respectievelijk Tollensstraat 219, 217 en 215. Het adres Willemsweg 2 Nijmegen van een openbare schuilplaats (bouwjaar 1954) is op 12 augustus 2019 ingetrokken.

Willemswegkwartier

William Faulknerstraat

openbare ruimte ID 0268300000001773: ingetrokken

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 12 november 2014: afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 19 november 2014: William Faulknerstraat
Raadsbesluit d.d. 16 december 2015: korter onderschrift
verklaring d.d. 18 mei 2020: intrekking

William Faulkner (William Cuthbert Faulkner) (New Albany, Mississippi 25 september 1897 – Oxford, Mississippi 6 juli 1962), Amerikaanse schrijver, winnaar Nobelprijs voor de Literatuur (1949)

Bij de voorbereiding van het raadsvoorstel d.d. 11 september 2018 (straatnaamgeving Dick Brunastraat en Thea Beckmanpad)* is de naam William Faulknerstraat door de amtelijke werkgroep straatnaamgeving 'bewust gepasseerd' zonder daarvan in het voorstel melding te maken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid (raadsbesluit d.d. 19 november 2014, beslispunt 8) om de exacte ligging en begrenzing te zijner tijd vast te stellen. Deze bevoegdheid is per 15 mei 2019 vervallen.*

Het brondocument (documentnummer: RB 19-11-2014) dat op 20 november 2014 is ingeschreven in de BAG, bevat geen informatie over de geometrie. De openbare ruimte ID 0268300000001773 is niet door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen. De naamgeving is op basis van een ambtelijke verklaring d.d. 18 mei 2020 ingetrokken.

Wilsonstraat

raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1957: Wilsonstraat
Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 6 november 1957: Ohmstraat
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Ohmstraat

Charles Thomson Rees Wilson (Glencorse 14 februari 1869 – Carlops 15 november 1959), Britse natuurkundige, winnaar Nobelprijs voor natuurkunde (1927) voor zijn methode voor het zichtbaar maken van de paden van van elektrisch geladen deeltjes door de condensatie van damp (nevel- of Wilsonvat)

Wim Beermanstraat

openbare ruimte ID 0268300000000081

wijk 07 Kwakkenberg

Raadsbesluit d.d. 5 februari 1986: Wim Beermanstraat
ptt post 1991: beerman, w

Wilhelmus Adrianus (Wim) Beerman (Amsterdam 20 augustus 1909 – Overveen 6 juni 1944), politiefotograaf en verzetsstrijder, vader van drie kinderen, gefusilleerd in de duinen bij Overveen; zie Nijmeegse biografieën 2021, pp. 91-92, www.oorlogsdodennijmegen.nl, www.oorlogslevens.nl

Windmolenpoort

Isaac van Geelkercken 1639: Wÿmel poort
Blaeu 1649: Wÿmelpoort
Nicolaes van Geelkercken 1653: Wymelpoort
Feltman 1669: Wynelpoort
De Witte 1756: wijmel poord
Van Suchtelen 1779: Windmolen binnepoort
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Windmolen poort (de Wiemelpoort, De Wiemelpoort)
Teunissen 1933: Wiemelpoort (Windmolenpoort, Wymelpoort)

"Jaar 1860
20 Januari werd besloten de Windmolenpoort, aan het begin van de Molenstraat, af te breken ter verruiming dier straat." (Van Schevichaven 1901¹)

Deze poort waarin een gevangenis was gevestigd, lag aan het begin van de zogenaamde Korte Molenstraat (Broerstraat), bij de Pauwelstraat.

Windmolenweg

openbare ruimte ID 0268300000000317

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit Valburg d.d. 7 mei 1991: Molenweg
Raadsbesluit d.d. 16 september 2009: Windmolenweg (per 1 januari 2010)
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: geformaliseerd (Molenweg)

De naam Molenweg is met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Windmolenweg. Bewoners van de 14 adressen konden kiezen uit twee alternatieven: Commissionairsweg en Windmolenweg. Deze eerste optie kwam in de plaats van de Vijfringweg, nadat de Brandweer meldde dat deze naam te veel lijkt op Vijfringengas. De Windmolenweg kreeg 6 van de 7 uitgebrachte stemmen.

Winkelgasje

"Vervallen naam (1555: Winckelgesken) van een niet nader aan te duiden gas." (Teunissen 1933)

Winkelstad

Volkstelling 1947: buurt 01 Winkelstad
Woningtelling 1956: buurt 01 Centrum (Binnenstad)

Winkelstad, benaming van buurt in WIJK 0 (ten oosten van de spoorlijn Nijmegen - Venlo) (Volkstelling 1947)

Deze buurt was de voorloper van de wijk Centrum (Stadscentrum). Bij de Volkstelling 1947 en de Woningtelling 1956 lag het gebied tussen de Oranjesingel en de Bijleveldsingel in de buurt Julianapark en omgeving.

Winkelsteeg

kadastrale gemeente Hatert, Sectie D (1822): De Winkelsteeg
Raadsbesluit d.d. 28 augustus 1985: Industrieterrein Winkelsteeg

wijk 12 Goffert

Winkelsteeg, deel van de wijk Goffert, genoemd naar het voormalige landgoed De Winkelsteeg

De openbare ruimte van het type 'administratief gebied' staat niet in de BAG.* Alleen de naam Industrieterrein Winkelsteeg is formeel vastgesteld (raadsbesluit d.d. 28 augustus 1985). De naam Nieuwe Zwanenstraat is op 9 juli 1924 gewijzigd in Winkelsteegscheweg.

Volgens Gorissen (1959) wordt 'ad Wynklstyge' al in 1437 genoemd. Sinds 10 februari 1988 is villa De Winkelsteeg, Winkelsteegseweg 99 Nijmegen, een gemeentelijk monument (bouwjaar 1811).

In de ontwikkelvisie Winkelsteeg 2035* (besluit B&W d.d. 1 juni 2021, nummer 3.2) worden de volgende niet-vastgestelde namen gebruikt: Kanaalfront, Kanaalknoop, Kanaalzone-Zuid, Levensader, Makersindustrie, NDW21, Novio Tech Campus, Park Winkelsteeg, Stationsomgeving Goffert-NTC (Stationscampus), Stedelijk Landgoed, Winkelsteeg-Noord.

Winkelsteeg-Noord

wijk 12 Goffert

Winkelsteeg-Noord, deelgebied Winkelsteeg

Bij de Technische vragen en antwoorden zoals gesteld door fractie PvdA – Charlotte Brand(gespreksronde 30 juni 2021, agendapunt 1.3) wordt het deelgebied als volgt omschreven:

"Qua begrenzing hebben we opgevat dat met Winkelsteeg-Noord bedoeld wordt het gedeelte van de deelgebieden Makersindustrie, Kanaalfront, Levensader en Kanaalknoop (rood omlijnd op onderstaande kaart)." (Technische vragen PVDA antwoorden Winkelsteeg - Noord)

Winkelsteegseweg

openbare ruimte ID 0268300000000793

wijken 12 Goffert, 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: de Nieuwe Zwanenstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Winkelsteegscheweg
Raadsbesluit d.d. 1 februari 1961: Winkelsteegseweg
ptt post 1978: winkelsteegsewg

De naam Winkelsteegscheweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Winkelsteegseweg.*

"Het door den aanleg van het Maas Waalkanaal afgesneden Zuidelijk deel van de Nieuwe Zwanenstraat tusschen den Hatertscheweg en het kanaal is genoemd naar het in de nabijheid gelegen landgoed 'De Winkelsteeg'. (...) (Zie voor bijzonderheden omtrent het landgoed blz. 75 e.v. van 'Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld', uitgave van de vereeniging 'Dorpsbelang' 1912.)" (Teunissen 1933)

woongroepen
De Winckelsteegh heeft een aantal adressen op het eigen terrein gewijzigd.

officiële adressen niet-vastgestelde
namen
niet-vastgestelde
nummers
toelichting
Winkelsteegseweg 95 : 1 Meneer Vos
Winkelsteegseweg 97 : 2 manege
Winkelsteegseweg 99 : 15 hoofdgebouw / receptie
Winkelsteegseweg 103 : Reigerlaan 18-01, 18-02
Winkelsteegseweg 105 : 16 De Jol (dagactiviteiten)
Winkelsteegseweg 107 : Reigerlaan 19-01, 19-02
Winkelsteegseweg 109 : Reigerlaan 20-01, 20-02
Winkelsteegseweg 111 : Spechtlaan 22-01, 22-02
Winkelsteegseweg 113 : Reigerlaan 21-01, 21-02
Winkelsteegseweg 115 : Spechtlaan 24-01, 24-02
Winkelsteegseweg 117 : Reigerlaan 23-01, 23-02
Winkelsteegseweg 119 : Spechtlaan 26-01, 26-02
Winkelsteegseweg 121 : Spechtlaan 25-01, 25-02
Winkelsteegseweg 123 : Spechtlaan 28-01, 28-02
Winkelsteegseweg 125 : Reigerlaan 27-01, 27-02 voormalige locatie Huis Hulsen
Winkelsteegseweg 147-149 : Koolmeespad 14 gezondheidscentrum, zwembad
Winkelsteegseweg 151 : Merelplein 03-01 t/m 03-06
Winkelsteegseweg 155 : 17, 17a Het Rif (dagactiviteiten), meldbank / nachtzorg
Winkelsteegseweg 157 : - overige gebruiksfunctie
Winkelsteegseweg 159 : 5 De Klif (dagactiviteiten)

zie De Winkelsteeg

Winselingseweg

openbare ruimte ID 0268300000000794

wijk 25 Haven- en industrieterrein

Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Winselingscheweg
Raadsbesluit d.d. 9 september 1976: Winselingseweg
ptt post 1978: winselingsewg

De naam Winselingscheweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Winselingseweg.*

"Deze weg droeg vóór 9 Juli 1924 nog geen naam. De naam herinnert aan de nu grootendeels in de rivier verdwenen Winselingsche waarden, die als belangrijke vindplaats van Romeinsche voorwerpen en gebouwresten voor de oudheidkunde van groote beteekenis waren." (Teunissen 1933)

"Men neemt aan dat in die buurt het 'Ulpia Noviomagum' heeft gelegen, de tweede Romeinse kolonie. In de 17e en 18e eeuw zijn daar veel Romeinse oudheden en munten gevonden, die de vermaarde verzameling van de beide Smetiï en In de Betouw vormden." (Hendriks 1987)

"De Nijmeegse historicus Van Schevichaven heeft een poging gedaan om de naam winsseling, in oude spelling, te verklaren.
Hij verwijst naar Johannes Smetius sr. die in de zeventiende eeuw opperde dat de naam ontstaan zou zijn uit het woord wentelen/winsselen dat wijst op het kolken van het water tegen de Waaloever op deze plaats. Ook was er ten tijde van Smetius de theorie dat winsseling zou voortkomen uit wisselingh, geld wisselen. Dat zou er dan op wijzen dat hier in de Romeinse tijd, toen hier de stad Ulpia Noviomagus Batavorum lag, de winkels van de geldwisselaars hadden gestaan.
Van Schevichaven verwijst de beide theorieën naar het rijk der fabelen. Volgens, hem is winsseling afgeleid van het oud-Duitse woord wisa, dat weide betekent. De oudste bekende verwijzing naar de winsseling stamt uit 1359. Dan is er sprake van land op de Weysselynck." (De Gelderlander, 3 mei 2005)

De Winseling
Abma (2021) noemt de Winseling een 'riviertje'. Hij schrijft dat de nederzetting Ulpia Noviomagus vanaf het jaar 70 werd gebouwd 'op een laaggelegen terrein (de Biezen, nabij het riviertje de Winseling) waar nu het Waterkwartier ligt'. Volgens Van Enckevort e.a. (2020) is De Winseling tot in de late 19e eeuw de eerste hoger gelegen locatie in het landschap ten westen van Nijmegen.

"De oudste vermelding van De Winseling is uit de 15e eeuw als het terrein aan de Waal gebruikt wordt als aanlegplaats om bouwhout te laden. (...)" (Van Enckevort e.a. 2020, p. 43)

"De Winselingseweg verbond oorspronkelijk de Weurtseweg en de Waalbandijk met elkaar. Begin jaren '80 [lees: 1976 /RE] werd een deel van de oude Waalbandijk bij de Winselingseweg getrokken. De Winselingseweg vormt nu de toegang tot een aantal fabrieksgebouwen, een containerterminal en een verkeerspost van Rijkswaterstaat." (Roodenburg z.j.)

huisnummering
Als gevolg van het raadsbesluit d.d. 22 september 2021 is een aantal adressen gewijzigd (begin geldigheid BAG: 08-20-2021, respectievelijk 22-09-2021):

- Winselingseweg 12B Nijmegen : Het Loog 2 Nijmegen
- Winselingseweg 12C, 12E en 21 Nijmegen : Waalplein 1, 3 en 5 Nijmegen
- Winselingseweg 131 t/m 165 Nijmegen : De Kolk 1 t/m 18 Nijmegen

Wintersoord

openbare ruimte ID 0268300000000478

Wijk A (1812)
wijk 01 Stadscentrum

Nijmegen 1812: Wintersoord / Hertogsteeg, Het Wintersoord, Wintersoord
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Het Winters Oord
Wegenlegger 1858: Wintersoord
Adresboek 1892: wintersoord
Nijmegen 1900: Wintersoord
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Wintersoord
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: Wintersoord
Raadsbesluit d.d. 25 juli 1951: inwerkingtreding
ptt post 1978: wintersoord

Witte Wittense Winter (Culemborg 24 maart 1711 [doop]* – Nijmegen 16 januari 1795 [begraven]), timmerman, op 15 januari 1738 'vereert' met het burgerschap van Nijmegen (bron: Schimmel 1966, p. 266). Hij was gehuwd met burgerdochter Elisabeth Melsen en werd begraven in de St. Stevenskerk.

"De timmerman W.W. Winter bezit van 1769 tot 1800 (...) de gehele zuidelijke kant van dit straatje. Geen wonder dat de aanduiding Wintersoord verschijnt. Overigens verkoopt hij in 1800 de daargelegen eigendommen aan J. van Veerssen." (Nijmegen in kaart gebracht 1655-1832)

"De naam Wintersoord treft men voor het eerst aan in 1800 als naam van een huis, vroeger Stad Grave (mogelijk een verbastering van den naam der plaats 'die olde stadt graeff' = oude stadsgracht) genoemd.
1660-1719: huis te Ou (of 't Ooy) en herberg, thans hotel St. Crispinus.
Dit huis was afkomstig van genoemden Winter. Het straatje werd vroeger gerekend te behooren tot de Hersteeg (Hertogstraat)." (Teunissen 1933)

"Wintersoord : Van achter den Ezel tot midden in de Hertogsteeg" (Legger A 1858, nr. 25)

"42  Hôtel 'St. Crispinus', H. Steffgen, Oude Stadsgr. 7" (telefoongids 1915)

"Dit straatje liep voor de verwoesting van de binnenstad in 1944, van de Hertogstraat naar de Oude Stadsgracht, en dankte de naam aan Witte Wittense Winters [lees: Winter /RE], timmerman, aannemer, die daar tegen het eind van de 18e eeuw enige huizen aankocht. (...) Het op ongeveer dezelfde plaats gelegen straatje kreeg ook dezelfde naam." (Hendriks 1987)

"Rechtszaak moord redt tientallen winkeliers
(...) Op 12 januari 1943 werden juwelier Henk Strijbos en zijn echtgenote Truus Strijbos-van de Geijn vermoord in hun juwelierszaak [Wintersoord 14 /RE] aangetroffen. Enkele dagen later werd in een bioscoop in Maastricht een ongehuwde moeder zonder vaste woon- of verblijfplaats gearresteerd. Zij ontkende de moord in alle toonaarden. Pas toen zij geconfronteerd werd met gestolen juwelen uit Nijmegen, die zij in Maastricht rijkelijk onder haar vriendinnen verdeeld had, bekende zij de moord.
Op 22 februari 1944 vond in het gerechtsgebouw in Arnhem het proces plaats. Tientallen winkeliers en veel familieleden en vrienden van het vermoorde echtpaar, vrijwel allemaal afkomstig uit de Nijmeegse binnenstad, zaten in de rechtszaal om het proces bij te wonen." (De Gelderlander, 23 februari 2004)

Wintersoord werd bij het bombardement op 22 februari 1944 niet getroffen, maar is een van de straten die in september 1944 door oorlogshandelingen geheel of gedeeltelijk werden verwoest.*

Wisentstraat

openbare ruimte ID 0268300000000795

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 6 maart 1963: Wisentstraat
ptt post 1978: wisentstr

wisent (Bison bonasus), Europees rund, verwant aan de Noord-Amerikaanse bizon (Bison bison)

Witsenburg

Hendriks 1887: Witsenburch

"tussen de huidige Heyendaalseweg, Groesbeekseweg en Groenewoudseweg" (Hendriks 1987)

"23 Aug. 1571 't huys den Wytschenborch, opt Hoighvelt, tusschen de Groisbeecksche strait en de Moicksche straet, strekkende tot den Lantweer." (Van Schevichaven 1898, p. 252)

In Penschetsen uit Nijmegen's verleden. Derde en laatste Bundel is sprake van 'den Weissenburg (nu Groenewoudpark)' en 'den Weissenburg, tegenover het Groenewoud' (Van Schevichaven 1904, p. 97 en 192).

Witsenburgselaan

openbare ruimte ID 0268300000000796

wijk 03 Galgenveld

Raadsbesluit d.d. 19 maart 1930: Witsenburgschelaan
ptt post 1978: witsenburgseln

De naam Witsenburgschelaan is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Witsenburgselaan.*

De Witsenburgselaan is aangelegd op de plaats waar in de periode 1865-1879 de spoorlijn Nijmegen - Kleve liep.

"Eenmaal moet daar ergens in die velden, misschien wel op Groot Witsemburg, een huis van dien naam gestaan hebben. Zooals men weet, was Nederland tijdens het vredescongres, dat van 1676 tot 1678 te Nijmegen zat, nog in oorlog met Frankrijk, een wapenstilstand was niet gesloten. Opdat de heeren ambassadeurs, bij het congres aanwezig, buiten de dompige stad een luchtje zouden kunnen scheppen, had men een neutrale zone afgebakend, die de dorpen Weurt, Hees, Neerbosch en Hatert insloot. In een brief van 23 Oct. 1676 schrijft de maarschalk d'Estrades: »Nous y avons compris la maison de Witzembourg et le village de Hatlem” (Hatert). Dit is de eenige gelegenheid waarbij het Huis Witsemburg, blijkbaar een buitengoed, genoemd wordt. Opmerking verdient, dat van de talrijke corps de gardes, die in 1614 op den stadswal stonden, er een was die den Witsemburch heette." (Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld 1912, p. 94)

"Het terrein tusschen den Groesbeekscheweg en den Driehuizerweg droeg vroeger den naam 'Witsenburg' (ook Wissenburg, Weissenburg enz.) naar een voornaam huis, dat daar gestaan heeft.
Tot de invoering van het kadaster was 'De Witsenburg' een der vaste punten voor bepaling van de ligging van huizen en landerijen. De Witsenburg speelde herhaaldelijk een rol in de plaatselijke geschiedenis, o.m. bij de Hagepreken, die aan de reformatie voorafgingen. (Zie ook blz. 93 en 94 van 'Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld', uitgave van de vereeniging 'Dorpsbelang' 1912)." (Teunissen 1933)

"Het huis Witsenburg is hoogstwaarschijnlijk gesloopt in de zomer van 1580, toen de kapel op het Galgenveld en het melaatsenhuis, die beide in de buurt van de Witsenburg lagen, afgebroken werden." (Hendriks 1987)

Witte Bruggetje

Witte de Withstraat

openbare ruimte ID 0268300000000159

wijk 02 Bottendaal

Raadsbesluit d.d. 21 december 1994: Witte de Withstraat

Witte Corneliszoon de With ('Dubbelwit') (Hoogendijk 28 maart 1599 – Sont 8 november 1658), zeeheld; zie www.biografischportaal.nl

Hij begon als kajuitsjongen op een Indië-vaarder; zeven jaar later was hij reeds vlaggenkapitein van een oorlogsschip. Op zijn 26e jaar bracht hij als 'vice-admiraal', aangewezen door de Indische regering, een retourvloot ter waarde van 5 miljoen gulden terug naar het vaderland.

"Als vice-admiraal was hij tegenwoordig bij de acties voor de Vlaamse Banken tegen de Duinkerkers en de vernietiging van de Tweede Armada op de rede van Duins in 1639. Ook was hij betrokken bij de laatste worsteling om het behoud van Brazilië en de meeste zeeslagen van de rampspoedige Eerste Engelse Oorlog. Door zijn vorming, levensloop en bovenal onbuigzaam, 'lastig' karakter bleef hij naast zijn tijd- en strijdgenoten Maarten Tromp (eens zijn schoolmakker), Piet Heyn, Jan Evertsen, De Ruyter en Van Wassenaer Obdam de man-in-de-schaduw.

Gekweld door miskenning en rivaliteit en verbitterd om de verwaarlozing van 's lands marine, raakte hij gewikkeld in conflicten en processen en hoorde hij zelfs eenmaal de doodstraf tegen zich eisen. Desalniettemin bleef hij varen voor het vaderland. Bij de Slag in de Sont, op 8 november 1658, alleen strijdend tegen velen, liet hij als 'wacker cavallier' het leven." (www.marine.nl)

Twee marineschepen zijn naar hem vernoemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de torpedojager Hr.Ms. Witte de With door haar bemanning tot zinken gebracht in de haven van Soerabaja, nadat (spoed)reparaties aan de schroefas vanwege de gevechtshandelingen om en op Java niet mogelijk waren. Het laatste schip (1986-2005) was een van de L-fregatten (luchtverdedigingsfregatten) uit de Jacob van Heemskerckklasse.

Witte Paard

Nijmegen 1812: Agter Kronenburg
Wegenlegger 1859: Roomsche Voet
Raadsbesluit d.d. 17 juni 1882: Parkweg

Het Witte Paard
In een schepenprotocol d.d. 2 mei 1783 wordt melding gemaakt van 'een huijs en Erf staande en gelegen in de Cronenburgse Straat het witte paard genoemt ten N: Pr: Fol: 264 bekent' (bron: Oud-Rechterlijk Archief Nijmegen, inventarisnummer 1979, folio 22); zie Nieuw Protocol van Bezwaar (Oud-Rechterlijk Archief Nijmegen, inventaris­nummer 2078, folio 264). De folio's 261 t/m 274 van hebben betrekking op 'Achter Cronenborgh'.

In het Bevolkingsregister 1840-1850 van Wijk B staat het 'Witte Paard' vermeld bij de huisnummers 95 t/m 102 en 'achter het Witte Paard of Kronenburg Toren' bij huisnummer 91.

Witte Poort

Van Suchtelen & Hollandt 1755: Wittepoort
De Witte 1756: Wtte Poort
Hattinga 1757: Witte poort
Hottinger 1783: Witte Poort
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie C (1822): Witte Poort
Van der Aa 1848: WITTEPOORT (DE)
Adresboek 1892: Neerbosch witte poort

"WITTEPOORT (DE),  adell. h. in het Rijk van Nijmegen, prov. Gelderland, distr., arr., kant., gem. en 3 u. Z. W. van Nijmegen, ¼ u. N. O. van Neerbosch.
Dit adell. h. beslaat met de daaroe behoorende gronden, een oppervlakte van 5 bund. 82 v. r. 40 v. ell., en wordt in eigendom bezeten en bewoond door den Heer Baron VAN RYCKEVORSEL." (Van der Aa 1848, deel 12, p. 530)

"Voormalig buitengoed bij de Kerkstraat aan de Dennenstraat (thans Dr. de Blécourtstraat). De naam komt voor het eerst voor in de 17e eeuw. Op [deze plaats verrees] het St. Dominicuscollege van de paters Dominicanen (zie voor bijzonderheden betreffende het buitengoed blz. 53 e.v. en 180 e.v. van 'Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld' uitgave van de vereeniging 'Dorpsbelang' 1912)." (Teunissen 1933)

Maria Josephine Henriette Claire barones van Lamsweerde (1832-1906), weduwe van jhr. Thomas Cornelis Maria van Rijckevorsel (1817-1873), vermaakte het landgoed aan de Orde van de H. Dominicus. Haar zuster Claire Caroline Arnoldine Marie Antoinette barones van Lamsweerde (1845-1936), weduwe van Frederik Joseph Henri baron van Voorst tot Voorst (1837-1906), was de laatste bewoonster van de Witte Poort. Het pand werd in 1925 gesloopt.

"1196  Voorst tot Voorst-Barones v. Lamsweerde, Douair. C. C. A. M. A. Barones v., Huize Wittepoort, Dennenstr. 135, Neerbosch" (telefoongids 1915)

In 1927 betrokken de paters dominicanen op deze plaats en op dit adres het nieuwe klooster- en college­complex St. Dominicus College. Dit complex en de uitbreiding uit 1953 werden in 1993 gesloopt. In 1968 werd de nieuwbouw van het Dominicus College in gebruik genomen aan de Dorpsstraat 13 (Energieweg 93). Het gebouw uit 1968 is nadien uitgebreid en in 2006 gesloopt om plaats te maken voor 'nieuwbouw'. Het Dominicus College sluit op 1 augustus 2024.

"23412  College St. Dominicus Dennenstr. 135, Neerbosch" (telefoongids 1950)

"Op de plaats van het oude college zien we nu achter een flatgebouw dat de gedachte aan een 'poort' oproept (kennelijk ter herinnering aan het buitenhuis 'De Witte Poort' dat daar eens stond) rijen woningen die in al hun burgerlijkheid wel 'villa's' zullen heten. Twee namen op straatnaambordjes zijn gelukkig van hoger allooi: Dr. Jan Brinkhoff, de oer-Nijmeegse classicus die zowel leerling als leraar op het college geweest is, en de nog altijd intrigerende Frans Kellendonk, eens leerling." (Van Run 2003, p. 13)

De straten die in 1994 zijn aangelegd op de plaats waar in de periode 1927-1993 het St. Dominicus College stond, zijn genoemd naar schrijvers die in Nijmegen gewoond of gewerkt hebben. Ook de straten in het aangrenzende gebied (terrein Dennenstraat - Neerbosscheweg - Rosa de Limastraat) zijn in 2008 genoemd naar Nederlandse schrijvers die een relatie met Nijmegen hebben.

Witte Villa

Wittepoort

Witteweg (Malden)

openbare ruimte ID 0252300000000334

woonplaats Malden (gemeente Heumen)

Besluit B&W Heumen d.d. 12 april 2016: Witteweg

verbinding tussen de Bosweg in de woonplaats Malden en de Scheidingsweg (tegenover het Schutterspad) in Nijmegen

Woenderskamp¹ (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001543 (administratief gebied)

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: Woenderskamp
Raadsbesluit d.d. 4 juni 2008: Woederskamp

Woenderskamp, buurt in de wijk Lent, met de volgende openbare ruimten:
a. Italiëstraat, Park Waaijenstein (gedeelte);
b. vastgestelde namen: Andrea Palladiohof, Bramantestraat, Donatellostraat, Giorgio Vasaristraat, Lavinia Fontanahof, Leonardo da Vincistraat, Michelangelostraat, Plautilla Nellistraat, Properziastraat, Rafaëlstraat, Sandro Botticellihof, Tintorettohof;
Titiaanstraat;
c. idem (toekomstige straten): Luca Signorellistraat, Veronesestraat;
d. niet-vastgesteld: Het Geeltje (gedeelte);
e. verdwenen namen: Andrea Palladiostraat, Tintorettostraat;
g. grensstraten (gedeelte): De Oversteek (vanaf 5 mei 2016: Generaal James Gavinsingel), Graaf Alardsingel, Griftdijk Noord, Margaretha van Mechelenweg, Oosterhoutsedijk

Een deel van de buurt Woenderkamp is op 4 juni 2008 bij Hof van Holland gevoegd. Boerderij 'De Woenders­kamp' is in 2012 verplaatst naar het Lentse gedeelte van Park Waaijenstein in de buurt Woenderskamp.

Op 19 november 2008 heeft de gemeenteraad voor een van de buurten in Nijmegen-Noord het thema Italië vastgesteld, met subthema Italiaanse kunstenaars. Op 9 juli 2014 heeft de gemeenteraad besloten dit thema toe te wijzen aan de buurt Woenderskamp. In 2019 is gekozen voor de namen van Italiaanse renaissance­kunstenaars (raadsbesluit d.d. 26 juni 2019).

Woenderskamp² (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000433: ingetrokken (weg)

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Besluit B&W Elst d.d. 19 juni 1974: Sanderswei
Besluit B&W Elst d.d. 23 oktober 1974: Woenderskamp
ptt post 1978: woenderskamp
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: formalisering
verklaring d.d. 21 augustus 2012: ambtshalve correctie (type)
Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021: intrekking

Deze zijweg van de Zaligestraat was genoemd naar een 19e-eeuwse boerderij aan het einde van de weg. In verband met de ontwikkeling van het zogenaamde centrumgebied Citadel is de boerderij (gemeentelijk monument) op 1 november 2012 verplaatst van Woenderskamp 8 Lent naar Griftdijk Noord 41 Lent.

"Oorspronkelijk droeg het boerderijtje de naam van een nabijgelegen weiland, dat al langer bekend stond als 'Hoendelerskamp'. Deze naam is afgeleid van hoenders, ofwel kippen. In de loop der tijd werd de naam verbasterd tot Woenderskamp." (www.noviomagus.nl)

Boerderij 'De Woenderskamp' ligt sinds de verplaatsing weer in de buurt Woenderskamp. De gelijknamige weg lag in de aangrenzende buurt Hof van Holland. Op 21 augustus 2012 is het type 'administratief gebied' in de BAG gewijzigd in 'weg'.

intrekking
De naam van de openbare ruimte van het type 'weg' is op 31 maart 2021 ingetrokken. De 331 adressen die vanaf 31 maart 2020 waren toegekend, zijn op 2 april 2021 als volgt gewijzigd (begin geldigheid: 31-03-2021):

oneven huisnummers
- Woenderskamp 101 en 103 Lent : Riet van Alebeekstraat 4 en 6 Lent
even huisnummers
- Woenderskamp 100 t/m 262 Lent : Theo Dobbestraat 4 t/m 170 Lent
- Woenderskamp 270 t/m 330 Lent : Graaf Alardsingel 142 t/m 202 Lent
- Woenderskamp 332 Lent : Geert Niemeijerhof 20 Lent
- Woenderskamp 334 t/m 346 Lent : Graaf Alardsingel 128 t/m 140 Lent
- Woenderskamp 348 t/m 360 Lent : Theo Dobbestraat 187 t/m 175 Lent
- Woenderskamp 362 t/m 374 Lent : Truus Gelsingstraat 25 t/m 13 Lent
- Woenderskamp 376 t/m 390 Lent : Geert Niemeijerhoff 4 t/m 18 Lent
- Woenderskamp 392 t/m 398 Lent : Ferdinand Biesselshof 10 t/m 4 Lent
- Woenderskamp 400 t/m 408 Lent : Geert Niemeijerhof 3 t/m 11 Lent
- Woenderskamp 410 t/m 414 Lent : Graaf Alardsingel 126 t/m 122 Lent
- Woenderskamp 416 t/m 434 Lent : Graaf Alardsingel 60 t/m 42 Lent
- Woenderskamp 436 t/m 454 Lent : Graaf Alardsingel 80 t/m 62 Lent
- Woenderskamp 456 t/m 474 Lent : Graaf Alardsingel 100 t/m 82 Lent
- Woenderskamp 476 t/m 494 Lent : Graaf Alardsingel 120 t/m 102 Lent
- Woenderskamp 496 t/m 506 Lent : Graaf Alardsingel 40 t/m 30 Lent
- Woenderskamp 508 t/m 518 Lent : Ferdinand Biesselshof 13 t/m 3 Lent
- Woenderskamp 520 t/m 528 Lent : Truus Gelsingstraat 11 t/m 3 Lent
- Woenderskamp 530 t/m 552 Lent : Riet van Alebeekstraat 25 t/m 3 Lent
- Woenderskamp 554 t/m 578 Lent : Graaf Alardsingel 4 t/m 28 Lent 
- Woenderskamp 580 Lent : Ferdinand Biesselshof 15 Lent
- Woenderskamp 600 t/m 652 Lent : Moormannstraat 102 t/m 154 Lent
- Woenderskamp 654 t/m 702 Lent : Nel Petersstraat 12 t/m 60 Lent
- Woenderskamp 704 t/m 722 Lent : Tine Vastbinderhof 2 t/m 20 Lent
- Woenderskamp 724 t/m 740 Lent : Tine Vastbinderhof 3 t/m 19 Lent
- Woenderskamp 742 t/m 758 Lent : Zaligestraat 20 t/m 36 Lent
- Woenderskamp 760 t/m 776 Lent : Jeannette Geldensstraat 4 t/m 20 Lent

Woenderskampseweg (Lent)

Woerdsestraat

openbare ruimte ID 0268300000000391: ingetrokken

woonplaats Ressen (gemeente Bemmel) (historisch)
woonplaats Ressen gemeente Nijmegen (per 1 januari 1997)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 60 Ressen

Besluit B&W d.d. 8 december 2009: formalisering
verklaring d.d. 11 januari 2022: intrekking

De openbare ruimte met de naam Woerdsestraat ligt in de woonplaats Ressen. De adressen Woerdsestraat 4A t/m 14 Nijmegen (voor 1 januari 2010: Ressen gemeente Nijmegen) liggen in de aangenzende woonplaats Nijmegen.

De naamgeving van de niet-bestaande openbare ruimte ID 0268300000000391 (begin geldigheid: 08-12-2009) is op 11 januari 2022 alsnog ingetrokken.

Woerdsestraat (Ressen)

openbare ruimte ID 1705300000000291

woonplaats Ressen (gemeente Bemmel) (historisch)
woonplaats Ressen (gemeente Lingewaard) (per 1 januari 2001)

Raadsbesluit Bemmel d.d. 19 augustus 1954: Woerdsestraat
ptt post 1978: woerdsestr

"10. Woerdsestraat.
Vanaf de Noord-grens van het kadastrale perceel gemeente Ressen sectie A, nr. 476 in algemeen Zuidelijke richting tot de Zuid-grens van het kadastrale perceel gemeente Ressen sectie A, nr. 589." (raadsbesluit d.d. 19 augustus 1954)

B&W van Bemmel hebben in 1954 aan de gemeenteraad voorgesteld de reeds van oudsher bestaande benaming te handhaven.

woerd, wuurde, hooggelegen plaats

Op dergelijke plaatsen vestigden zich de bewoners van deze streek in verband met hoge waterstanden. Uit bodemonderzoek blijkt dat er op deze plaats gedurende de ijzertijd (ca. 600 v. Chr.) een nederzetting is geweest. De straatnaam is afgeleid van boerderij De Woerdt (bouwjaar 1853), Woerdsestraat 4 Ressen (rijksmonument).*

Woesicksgas

"1364(...): vicus Wosicsgas " (Gorissen 1956, p. 100)

"1424: Joedengasse (misschien ook Woesicksgas).
Sedert 1727 Jodengas. (...)
De Wosicksgasse wordt reeds vermeld in 1364. Zij liep van de Hezelstraat naar de Houtstraat.
1380: Wusicksgasse
1399: Wusicsgasse
1413: Wuesixgasse
1426: Wusixgasse
1442: Woesixgasse
1446: Wusixgaese
1466: Wuesixgasse.
De gas was genoemd naar de heren van Woesick (Wusix) een aanzienlijk geslacht, die aan den hoek der gas woonden. Mogelijk werd het Kerkengasje (zie Augustijnenstraat) bedoeld." (Teunissen 1933)

Johan van Wusick was in in de periode 1387-1391 burggraaf van Nijmegen.

Woesiksestraat

Van Suchtelen & Hollandt 1754: Leurse Wegh
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Leurse Wegh
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie D (1822): De Woesiksche Straat
Wegenlegger 1859: De Woesiksche Straat
Adresboek 1892: Neerbosch woezik
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Woesikschestraat
Besluit B&W d.d. 29 november 1935: Woesikschestraat
ptt post 1978: woesiksestr
Besluit B&W d.d. 13 april 1984: doorhaling i.v.m grenswijziging

De naam Woesikschestraat is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Woesiksestraat.*

"De naam, volgens de topographische kaart Woeserkschestraat, is ontleend aan het gehucht Woesik (Woesick of Woesinkrot) onder de gemeente Wijchen.
Thomas natus de Woesick had reeds in 1285 bezittingen te Nijmegen. Wolter Woesick (of Wusie) was burggraaf in 1341 en Johan in 1387-1389." (Teunissen 1933)

"De Woesiksche Straat : Beginnende aan den Teersdijk en loopende tot aan Palkerdijk; en behoort voor de helft aan het dorp Neerbosch en voor de Wederhelft aan de Gemeente Wijchen" (Legger B 1859, nr. 23)

De wijziging in 1935 hield verband met de veranderde loop van van de Graafseweg waarbij een afgesneden deel van deze weg de naam Woesikschestraat kreeg. Door de grenscorrectie (Wet van 6 juli 1983, Stb. 327) in verband met de aanleg van Rijksweg 73 (A73) ligt de Woesiksestraat (Woeziksestraat) sinds 1 januari 1984 in de gemeente Wijchen.

Woeste Bouwhof

"Vervallen naam van een voormalige bouwhof aan de Dorpsstraat te Neerbosch." (Teunissen 1933)

Woestenhoven

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B (1822): Woestenhoven

"Terrein aan den Graafscheweg bij den Wolfkuilscheweg." (Teunissen 1933)

De naam Woestenhoven staat op het minuutplan uit 1822 van de kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B: Hees (één Blad), bij perceel nr. 198 met huis en erf (hoek Wolfskuilseweg en Oude Graafseweg). Volgens de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT 1832) was het eigendom van Hendrik Peter Godfried Quack, koopman te Nijmegen. Hij was ook de eigenaar van perceel nr. 199 en 200 (tussen Graafseweg en Oude Graafseweg). Op dit terrein werd in 1889 de Geldersche Roomboterfabriek gebouwd.

"Wolfskuilseweg 1889 aanvraag nieuwbouw boterfabriek terrein Woestenhoven, architect [lees: directeur /RE] C.F.C. Ingenohl;" (Van der Grinten 1974, p. 130)

De 22-jarige landbouwkundige Carel Fredrik Christiaan Ingenohl jr. (Amsterdam 20 mei 1867 – Rotterdam 9 januari 1933) vestigde zich op 11 juli 1889 als boterfabrikant in Hees (Wijk E, nr. 27), waar op 16 juli 1889 de eerste steen voor de fabriek werd gelegd. Reeds op 16 oktober 1890 keerde hij terug naar Rotterdam.

Vanaf 1891 was hier de Stoomzuivelfabriek "Hollandia" gevestigd (vanaf 1894: naamlooze vennootschap) die in de periode 1896-1905 deel uitmaakte van de "Confederatie" in Delfshaven (vanaf 1900: "Koninklijke Confederatie"). De verzelfstandigde "Nijmeegse Confederatie" zou in de jaren twintig opgaan in de Coöperatieve Nijmeegsche Melkinrichting "Melkerij Lent".

"690  Melkinr. 'Confederatie', Wolfkuilscheweg 31" (telefoongids 1915)

Het bedrijfspand met woning, Wolfskuilseweg 31 Nijmegen, dat deel uitmaakte van het melkfabriekcomplex, is een gemeentelijk monument.

Woezik

Adresboek 1892: Neerbosch woezik

Woeziksestraat (Wijchen)

openbare ruimte ID 0296300000000479

woonplaats Wijchen (gemeente Wijchen)

Wolfhoeksestraat

kadastrale gemeente Elst, Sectie E (1819) en kadastrale gemeente Ressen, Sectie A (1830): De Wolfhoeksche Straat
Raadsbesluit Bemmel d.d. 19 augustus 1954: Wolfhoeksestraat
ptt post 1978: wolfhoeksestr

"11. Wolfhoeksestraat.
Vanaf de Oost-grens van het kadastrale perceel gemeente Ressen sectie A, nr. 462 in algemeen westelijke richting tot de West-grens van het kadastrale perceel gemeente Ressen sectie A, nr. 490." (raadsbesluit d.d. 19 augustus 1954)

B&W van Bemmel hebben in 1954 aan de gemeenteraad voorgesteld de reeds van oudsher bestaande benaming te handhaven. Door de wijziging van de grens met de gemeente Bemmel per 1 januari 1997 kwam een gedeelte van de Wolfhoeksestraat in Ressen gemeente Nijmegen te liggen. Door de wijziging van de grens met de gemeente Elst per 1 januari 1998 kwam dit gedeelte alsnog in de Elst te liggen (vanaf 1 januari 2001 Elst, gemeente Overbetuwe). Bij de aanleg van de Betuweroute is een deel van de Wolfhoeksestraat verdwenen.

Hoewel het bij de grenscorrectie per 1 januari 1998 om een toekomstbestendige wijziging ging die rechtsreeks verband hield met planologische ontwikkelingen, berichtte PTT Post inzake de woonplaatsgrenswijziging tussen Ressen gemeente Nijmegen en Elst Gld. aan B&W van Elst:

"Verder wil ik u in dit kader nog verwijzen naar het convenant van 5 april 1991 dat is opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en PTT Post inzake woonplaatsgrenswijzigingen. Op grond van punt 4 van dit convenant stel ik vast dat de kosten van de door u gewenste wijziging ad f 750,- voor uw rekening dienen te komen. (...)." (Hoofd Beheer en Ondersteuning, 30 december 1997)

Wolfhoeksestraat Elst

openbare ruimte ID 1734301864004020

woonplaats Elst (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Elst (gemeent Overbetuwe) (per 1 januari 2001)

Wolfkuilsestraat

Wolfkuilseweg

Wolfsgat

woonplaats Oosterhout Gld (gemeente Valburg) (historisch)
woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (per 1 januari 1996)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

kadastrale gemeente Slijk-Ewijk, Sectie A (1819): Wolfsgat

kolk langs de Waal ten zuiden van de Waaldijk

Het kolkencomplex het Wolfsgat en Waaiensteinkolk is in verschillende fasen ontstaan bij dijkdoorbraken in 1573, 1651 en 1809.

Wolfskuil

openbare ruimte ID 0268300000001575 (administratief gebied)

CBS-code BU02680321 (was: BU02680201)
wijk 21

Volkstelling 1947: buurt 11 Wolfskuil
Woningtelling 1956: buurt 21 Wolfskuil (gewijzigd)
Volkstelling 1960: buurt 21 Wolfskuil (gewijzigd)
Volkstelling 1971: buurt 21 Wolfskuil (wijk)
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Wolfskuil
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Wolfskuil (per 1 januari 2007)

Wolfskuil, wijk in het stadsdeel Nijmegen-Oud-West met Bloemen- en plantenbuurt, Emmadal, Rimboe, Rozenbuurt en Vogelbuurt (gedeelte)

Bij de Volkstelling 1947 en de Woningtelling 1956 was de Industrieweg - Marialaan de grens tussen de Wolfskuil en het Waterkwartier. De westgrens liep van de Industrieweg – via de Rivierstraat (Oscar Carréstraat) – in de richting van de Distelstraat. In 1947 lag ook een strook aan de linkerzijde van de Wolfskuilseweg in de buurt Wolfskuil. Het gedeelte tussen de Graafseweg en de spoorlijn Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen lag in de buurt Willemskwartier.

Vanaf 1956 is de Wolfskuilseweg de grens tussen de Wolfskuil en Heseveld. Bij de Volkstelling 1960 is de Molenweg - Prinsenlaan - Patrijsstraat - Bosduifstraat de nieuwe grens tussen de Wolfskuil en Hees. Deze grenzen zijn sindsdien niet meer veranderd.

Hollandt & Van Suchtelen 1752: Wolfkuyl
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Wolfskuÿl
De Witte 1756: Wolfkuyl
Hattinga 1757: Wolfskuyl
Hottinger 1783: Wolfskuyl
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B (1822): De Wolfskuil
Adresboek 1892: Hees wolfskuil

"Een charter van 1396 noemt reeds 'die Wolfskule' te Hees. Men trachtte oudtijds de wolven, die hier veelvuldig voorkwamen, in kuilen te vangen. De kuil kan ook geweest zijn een plaats van samenkomst bij de algemeen verplichte drijfjachten, die op last van den Burggraaf door de boeren werden gehouden. (Zie 'Penschetsen uit Nijmegen's verleden' door H.D.J. van Schevichaven 1898, deel I, blz. 196 e.v. en 'Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld' uitgave van de vereeniging 'Dorpsbelang' 1912, blz. 167)." (Teunissen 1933)

"De wijk Wolfskuil ontwikkelde zich in de eerste helft van de 20ste eeuw van een landelijk gebied tot een woonwijk voor arbeiders. Langs de oude landwegen Graafseweg, Wolfkuilseweg, Tweede Oude Heselaan, Oude en Nieuwe Nonnendaalseweg, Koninginnelaan en Floraweg ontstond particuliere woningbouw. Daartussen bouwde Woningbouwvereniging Nijmegen complexen met arbeiderswoningen. Het is een overwegend tuindorpachtige woonwijk, die is ontstaan in vier verschillende fasen in de periode van 1916-1940.
Het algemene beeld van de arbeiderswoningen is dat het hier gaat om traditionele architectuur in de vorm van bouwblokken met aaneengesloten gevelwanden en zadeldaken met rode pannen. Het aan de Tulpstraat gelegen badhuis was één van de weinige openbare voorzieningen in de wijk. Voor de dagelijkse boodschappen kwamen de melkboer, bakker en groenteboer aan huis." (De Brug, 5 september 2001)

"Wolfskuil
Oorspronkelijk werd met de Wolfskuil de kuil bedoeld tussen de Floraweg en de Graafseweg, waar recent het appartementencomplex Wolverlei is gebouwd. Vroeger werd deze kuil door de plaatselijke boerenbevolking van Hees gebruikt om zich te ontdoen van wolven die tot laat in de achttiende eeuw hongerig rondzwierven in het gebied ten westen van de vesting Nijmegen. De molenaar van de looimolen had onder meer tot taak om 's winters in de wieken van zijn molen te klimmen en het land af te spieden op zoek naar wolven. Als hij die zag blies hij op een hoorn ten teken aan de boerenbevolking om zich met hooivorken, zwaarden en dorsvlegels te verzamelen om het wolvenpak naar 'de kuul' te jagen, alwaar de dieren werden afgemaakt. Er zijn vele wolfskuilen en wolfsgaten in Nederland, maar die in Nijmegen is de enige echte: hier werd op 12 augustus 1800 de laatste wilde, inheemse wolf in Nederland afgemaakt." (Trots van de wijk 2004, p. 4)

"De naam wolfskuil wordt ook gebruikt om een hindernis aan te geven binnen een fortificatie. Het gaat dan om ronde kuilen met in het midden een aangepunte staak. Daarop moest een vijandig leger zich stuklopen. De Nijmeegse Wolfskuil heeft daar niets mee te maken. Hier gaat het om echte wolven.
Bovenaan de Wolfkuilseweg staat een villa met de naam Wolfskuil. Die bevat een tableau waarop de wolven staan afgebeeld die de boeren rond Nijmegen ooit het leven zuur maakten." (De Gelderlander, 9 augustus 2005)

beschermd stadsbeeld*
Op 12 oktober 2005 heeft de gemeenteraad besloten de vooroorlogse woonbuurt in de wijk Wolfskuil aan te wijzen als gemeentelijk beschermd stadsbeeld. De kern van het gebied wordt gevormd door het Nachtegaalplein en de Pastoor Zegersstraat (raadsvoorstel 204/2005, beslispunt 1).

Van de 225 woonadressen in het beschermde gebied zijn er 75 als afzonderlijke stadsbeeldobjecten opgenomen in het monumentenregister; zie Beschermd stadsbeeld: Wolfskuil (2005).

Wolfskuilsestraat

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B (1822): De Wolfskuilsche Straat
kadastrale gemeente Hatert, Sectie C (1822): De Wolfkuilsche Straat
Wegenlegger 1859: De Wolfkuilsche Straat
Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: Groene straat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Groenestraat

Op het minuutplan uit 1822 van de kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B: Hees (één Blad), begint De Wolfskuilsche Straat bij De Nijmegensche Laan.

"De Wolfkuilsche Straat : Loopende vanaf de Graafscheweg tot aan de Groenestraat." (Legger B 1859, nr. 45)

Het gedeelte van straat in de kadastrale gemeente Hatert maakt sinds 1906 deel uit van de Groenestraat.

Wolfskuilseweg

openbare ruimte ID 0268300000000797

wijken 21 Wolfskuil, 22 Hees

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B (1822): De Wolfskuilsche Straat
Wegenlegger 1859: Voorstadslaan (gedeelte)
Adresboek 1892: Hees wolfskuil
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Wolfskuilscheweg
Teunissen 1933: Wolfkuilscheweg
Besluit B&W d.d. 24 april 1936: Wolfskuilscheweg, Dikkeboomweg
Raadsbesluit d.d. 8 april 1953: Wolfskuilseweg
Raadsbesluit d.d. 21 oktober 1953: Wolfskuilseweg
Raadsbesluit d.d. 15 december 1954: Wolfskuilseweg
Raadsbesluit d.d. 18 oktober 1967: Wolfskuilseweg
ptt post 1978: wolfskuilsewg

De naam Wolfskuilscheweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Wolfskuilscheweg.*

"Ook de Wolfskuilseweg had vroeger – tot in de jaren '60 – een andere loop. De weg begon, net als nu, van de Graafseweg naar de kruising met de Molenweg. Hier boog de weg echter af naar het noordoosten en volgde het de huidige loop van de Molenweg (...)." (Roodenburg z.j.)

In 1936 kreeg een deel van de Wolfskuilscheweg de naam Dikkeboomweg; de nieuwe weg naar het kruispunt Nieuwe Nonnendaalscheweg / Oude Heesschelaan kreeg de naam Wolfskuilscheweg.
Tegelijk met de naamgeving van de straten in de Vruchtenbuurt in 1953 kreeg de aangrenzende weg de naam Wolfskuilseweg. Eind 1953 eindigde de weg bij de Bredestraat; het oude gedeelte tot aan de Nieuwe Nonnendaalseweg / Oude Heselaan maakt sindsdien deel uit van de Molenweg.
In 1954 kreeg het nieuwe gedeelte voorbij de Bredestraat tot aan de latere Energieweg de naam Wolfskuilseweg en in 1967 de zijstraat tussen de huisnummers 251 en 269.

Wolfstraat

openbare ruimte ID 0268300000000798

wijk 11 Hazenkamp

Besluit B&W d.d. 7 november 1940*: Wolfstraat
Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1951: Wolfstraat
ptt post 1978: wolfstr

wolf (Canis lupus), roofdier uit de familie van de hondachtigen (Canidae)

In of omstreeks 1955 is een aantal oneven nummers als volgt gewijzigd:

- Wolfstraat 113 t/m 147 (bouwjaar 1941) : Wolfstraat 25 t/m 59
- Wolfstraat 149 t/m 151 (bouwjaar 1952) : Wolfstraat 61 t/m 63

Wollewei

openbare ruimte ID 0268300000000194 (versie 2) (terrein)

wijken 34 Lankforst, 36 Malvert

Raadsbesluit d.d. 14 mei 1997: Wollewei (per 15 juni 1997)
verklaring d.d. 21 augustus 2012: ambtshalve correctie (type)

Het groengebied op de grens van de wijken Lankforst en Malvert is genoemd naar het gelijknamige schilderij uit Erik of Het klein insectenboek van Godfried Bomans (1913-1971) dat hij eind 1939 in Nijmegen schreef.* De naam Groengebied 'Wollewei' was ingezonden door W. Brems uit Lankforst.

Op 21 augustus 2012 is het type 'administratief gebied' in de BAG gewijzigd in 'terrein'.

Wolvenpad

openbare ruimte ID 0268300000000799

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1951: Wolvenpad
Hendriks 1987: Wolfpad

verbinding tussen Wolfstraat en Tijgerstraat

Woonpark Oosterhout

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Het plangebied van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013' dat op 26 juni 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld*, omvat de buurten De Boomgaard, De Elten en Het Nijland.

woonplaatsen

Een woonplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente (artikel 1, aanhef en onder n, Wet basisregistratie adressen en gebouwen). In de gemeente Nijmegen worden vanaf 1 januari 2010 de volgende twee woonplaatsen onderscheiden:

a. Nijmegen;
b. Lent (sinds 10 juni 2009).

verdwenen namen
c. Oosterhout gemeente Nijmegen (woonplaatnaam van 1 januari 1996 t/m 31 december 2009);
d. Ressen gemeente Nijmegen (woonplaatnaam van 1 januari 1997 t/m 31 december 2009);
e. Lent gemeente Nijmegen (woonplaatnaam van 1 januari 1998 t/m 9 juni 2009).

De namen van de dorpen Hatert, Hees en Neerbosch en de buurtschap St. Anna zijn in de loop van de 20e eeuw als woonplaatsnaam verdwenen. Hiervoor zijn wijknamen in de plaats gekomen.

woonplaatsbesluit
De gemeenteraad heeft op 18 oktober 1995 drie woonplaatsnamen vastgesteld: Oosterhout gemeente Nijmegen, Ressen gemeente Nijmegen en Lent gemeente Nijmegen. Deze drie woonplaatsen in het latere stadsdeel Nijmegen-Noord werden beschouwd als 'statistische' wijken. Tot 10 juni 2009 was Lent gemeente Nijmegen de officiële naam van de woonplaats Lent.

De woonplaatsnaam Nijmegen werd in 1995 niet formeel vastgesteld. Het gedeelte ten zuiden van de Waal werd aangeduid met de gemeentenaam Nijmegen (zonder toevoeging). De gemeenteraad besloot op 29 november 2006 – in verband met de invoering van de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) – opdracht te geven een raadsbesluit voor te bereiden.

Op 10 juni 2009 besluit de gemeenteraad om het raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995 in te trekken en de woonplaatsnaam Lent met onmiddellijke ingang vast te stellen. Het besluit wordt op 24 juni 2009 gepubliceerd in het gemeenteblad.Tevens wordt besloten de woonplaatsnamen Nijmegen, Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen tijdelijk vast te stellen en met ingang van 1 januari 2010 te vervangen door de woonplaatsnaam Nijmegen.

woonplaatscodes
In het kader van de invoering van de BAG zijn door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) op 27 maart 2009 de volgende woonplaatscodes toegekend:

- Nijmegen : woonplaatscode 2542
- Ressen gemeente Nijmegen : woonplaatscode 2543
- Oosterhout gemeente Nijmegen : woonplaatscode 2544
- Lent : woonplaatscode 2545

Het raadsbesluit d.d. 10 juni 2009 heeft tot gevolg dat de woonplaatscodes 2542, 2543 en 2544 op 21 oktober 2009 per direct door het ministerie worden ingetrokken. Voor de woonplaats Lent met woonplaatscode 2545 heeft de woonplaatswijziging geen gevolgen. Aan de nieuwe woonplaatsen zijn met ingang van 21 oktober 2009 de volgende woonplaatscodes toegekend:

- Lent : woonplaatscode 2545
- Nijmegen : woonplaatscode 3030

postcodes
PTT Post, TPG Post en TNT Post, de voorgangers van PostNL, hanteerden tot 2010 woonplaatsnamen die min of meer afweken van de raadsbesluiten uit 1995 en 2009:

- NIJMEGEN : postcode 6500 t/m 6546
- OOSTERHOUT GEM NIJMEGEN : postcode 6679
- RESSEN GEM NIJMEGEN : postcode 6683
- LENT : postcode 6663

De wijken Oosterhout en Ressen hebben vanaf 1 januari 2010 postcode 6515. De postcode van de woonplaats Lent is niet gewijzigd.

Bij de algemene politieke en financiële beschouwingen in de raadsvergadering van 10 en 11 november 1999 werd de motie Waalsprong en de PTT (1e indiener: P. Boelens, VVD) unaniem aanvaard. Hierin werd het college verzocht in overleg te treden met de PTT Post om bij hen te pleiten dat het streekposttarief geldt voor de gehele gemeente Nijmegen inclusief de Waalsprong (Nijmegen-Noord). B&W besloten echter geen uitvoering te geven aan de motie:

"De overweging is dat er in 1995 door de gemeenteraad bewust voor is gekozen om de nieuwe stukjes Nijmegen de oude plaatsnamen te laten houden en ook niet de Nijmeegse maar een Betuwse postcode te geven danwel te laten houden." (De Gelderlander, 26 januari 2000)

woonwagencentrum Teersdijk

Wout Wagtmanspad

openbare ruimte ID 0268300000000174

wijk 39 Staddijk

Raadsbesluit d.d. 18 december 1996: Wout Wagtmanspad

"Aan het fietspad, dat loopt van de Staddijk ten westen van de wijk Aldenhof in noordelijke richting tot de Staddijk iets oostelijk van de A73, de naam Wout Wagtmanspad te geven met straatcode 24.058." (raadsvoorstel 224/1996, beslispunt 1)

Wouter (Wout) Wagtmans (Sint Willebrord 10 november 1929 – Sint Willebrord 15 augustus 1994), Nederlandse wielrenner, vijfde in de Tour de France van 1953 en zesde in 1956, won in totaal vier Touretappes; zie www.biografischportaal.nl

Wouter Reijndersstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000434

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit Elst d.d. 30 december 1949: Wouter Reijndersstraat
Cito no. 43 (ca. 1966): WOUTER RIJNDERSSTRAAT
ptt post 1978: reyndersstr, w

Wouter Isaak Rijnders (Lent 17 maart 1838 – Lent 4 januari 1921), fabrikant, landeigenaar, statenlid

"De straat is sinds 1951 bewoond. De historicus G. Mentink uit Elst schreef wat hij noemt een 'fragment genealogie Reijnders'. Hieruit blijkt dat de familie al enkele eeuwen in Lent woonde (in Villa Bato aan de Oosterhoutsedijk) en veel voor Lent heeft betekend. De Reijndersen die bekend zijn, waren opeenvolgend:

Isaac, ca. 1750 (zijn naam staat vermeld op de gevelsteen van de NH Kerk)
Jan, ca. 1750
Wouter, 1760-1833
Wouter Isaac, 1804-1891
Wouter Isaac, 1838-1921

Jan begon vermoedelijk met de fabriek. Hij wordt al in 1774 genoemd als 'tot de meulen en het huis aan den bandijk gelegen'. In 1825 bezit Wouter de molenwei, 7 morgen land, 6 morgen weiland, de molen en het grote huis.
Op 10 augustus 1875 brandde de hele zaak af, maar werd spoedig herbouwd. In 1876 komt er een bierbrouwerij en een stijfsel- en azijnfabriek. De oude fabriek is met de grote brand van 1875 verloren gegaan.
Wouter Isaac was een goede ondernemer, die veel weiland, een hofstede en huizen kocht. Hij was een man van grote betekenis in Lent en de Over-Betuwe. Zo was hij hoofdgeërfde polderdistrict Over-Betuwe, lid Provinciale Staten. lid Heemraad Over-Betuwe, dijkgraaf en stichter van de christelijke school (in 1906). Hij stierf op 4 januari 1921. (...)." (Jansen 2003)

"352  Rijnders, W. I., Waaldijk K 7, Lent" (telefoongids 1915)

Op de gedenksteen ANNO CI)I)CCLV (1755) boven de ingang van de protestantse kerk in Lent staat de naam I:Rijnders. In de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT 1832) van de kadastrale gemeente Lent, Sectie C: het Hof, staat bij perceel nr. 169 t/m 178 de naam Rijnders, Wouter. Bij het schoolgebouw Weverstraat 37 Lent, waarin nu Kinderopvang SKAR 'De Kleine Wereld' is gevestigd, zijn twee verschillende gevelstenen aangebracht:

"Spreuken 10 vs. 7 
WOUTER RIJNDERS
GEBOREN TE NIJMEGEN  10 JULI 1735
 OVERLEDEN TE LENT  16 JULI 1795"

"School met den Bijbel 
Gesticht door W.J.Rijnders
 1 Juli 1906"

Op de grafsteen naast de kerk staat de naam 'WOUTER ISAÄK RIJNDERS', met daaronder 'Geb. 17 maart 1838' en 'Overl. 4 jan. 1921'. Hij was een neef (oomzegger) van Jan Anne Beijerinck (1800-1874). De gemeenteraad van Elst heeft in 1949 – conform het voorstel van B&W d.d. 24 oktober 1949 – de naam Wouter Reijndersstraat (met eij) vastgesteld.

Wouter Rijndersstraat

Wulpstraat

openbare ruimte ID 0268300000000479

wijk 21 Wolfskuil

Besluit B&W d.d. 22 september 1948: Wulpstraat
ptt post 1978: wulpstr

wulp (Numenius arquata), vogel uit de familie van snipachtigen (Scolopacidae)

Wundtlaan

openbare ruimte ID 0268300000000078

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 16 juli 1985: Wundtlaan
ptt post 1991: wundtln

Wilhelm Max Wundt (Mannheim 16 augustus 1832 – Großbothen 31 augustus 1920), Duitse psycholoog, psychiater, fysioloog en filosoof, introduceerde de experimentele psychologie

Wusicksgas

X...

StatCounter