Raadhuishof

openbare ruimte ID 0268300000000041 (terrein)

wijk 01 Stadscentrum

Raadsbesluit d.d. 4 december 1980: Raadhuishof
ptt post 1991: raadhuishof
Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: Raadhuishof

Deze hof tussen stadhuis en Marikenstraat grensde tot 1999 aan de Raadhuisstraat. In het raadsbesluit d.d. 15 december 1999 (raadsvoorstel 217/1999, beslispunt 5) wordt de openbare ruimte aangeduid als 'plantsoen'.

Raadhuisplein

Het voorstel om een parkeerterrein bij de Nieuwstraat en Raadhuisstraat de naam Raadhuisplein te geven, werd in 1969 afgewezen (besluit B&W d.d. 5 november 1969). Een raadsbesluit om de begrenzing van de Nieuwstraat en Raadhuisstraat aan te passen werd door B&W niet nodig geacht.

Raadhuisstraat

openbare ruimte ID 0268300000001528

wijk 01 Stadscentrum

Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: Raadhuisstraat
Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1951: inwerkingtreding
ptt post 1978: raadhuisstr
Raadsbesluit d.d. 4 december 1980: Raadhuisstraat
Raadsbesluit d.d. 14 september 2005: intrekking (gedeelte)

"De straat van de Mariënburgsestraat naar de achterkant van het stadhuis aan de Nieuwstraat kreeg bij R. van 5 november 1969 deze naam." (Hendriks 1987)

De door Hendriks (1987) genoemde datum klopt niet. Het collegebesluit d.d. 5 november 1969 heeft niet geleid tot een raadsvoorstel. Bij beslispunt 6 van het raadsbesluit d.d. 4 december 1980 is een niet-bestaand raadsbesluit d.d. 27 december 1950 ingetrokken.

De Raadhuisstraat loopt sinds de aanleg van de Marikenstraat (2000) dood tegen de achterzijde van de bebouwing langs deze straat, maar werd in de beslispunten van het raadsbesluit d.d. 15 december 1999 (raadsvoorstel 217/1999) niet genoemd. Deze fout is in 2005 gecorrigeerd.

Raamhof

"Vervallen naam (15e eeuw) voor een terrein, waar lakenwevers hun fabrikaat aan ramen droogden. Een raamhof was gelegen in het z.w. deel der stad (1414). 'In die Papengass bij die Raemhoff' (1417-1452).
Op P. 17e eeuw ziet men lakenramen op het terrein tusschen de Hertogstraat en Mariënburg." (Teunissen 1933)

Radboud Universiteit Nijmegen

Radboudplein

openbare ruimte ID 0268300000001948

wijken 17 Heijendaal, 18 Brakkenstein

Raadsbesluit d.d. 30 november 2022: Radboudplein

Het Radboudplein ligt voor de nieuwe hoofdingang van Berchmanianum dat in 2018 in gebruik genomen is als academiegebouw van de Radboud Universiteit. Door het plein de voorgestelde naam te geven, wordt volgens het raadsvoorstel d.d. 11 oktober 2022 de centrale rol van deze locatie binnen het Universiteitsterrein benadrukt. Bij de kanttekeningen staat:

"1.2 Het bestaande adres van het Berchmanianum aan Houtlaan 4 verandert niet.
Het is niet nodig om dit adres te hernummeren aan het voorgestelde Radboudplein, omdat het gebouw ook goed bereikbaar blijft via de Houtlaan." (raadsvoorstel d.d. 11 oktober 2022)

Radmakerstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000425

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit Elst d.d. 30 december 1949: Radmakerstraat
ptt post 1978: radmakerstr

"De Radmakersstraat is de laatste van de vier straten die na de oorlog werden aangelegd op grond die de gemeente Elst kocht van de Nederlands Hervormde Kerk. Eind 1949, begin 1950 kon de straat bewoond worden. De naam verwijst naar het oude beroep van radmaker. Dat waren specialisten. Sommige wagenmakers konden ook 'radmaken', maar de meesten lieten het over aan de radmakers." (Jansen 2003)

De andere straten waar Jansen (2003) op doelt, zijn de Dr. Ariënsstraat (Warmoezenierstraat), Hoge Bongerd en Wouter Reijndersstraat.

Rafaëlstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001869

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 26 juni 2019: Rafaëlstraat

Raffaello Sanzio (Rafaël) (Urbino 6 april 1483 – Rome 6 april 1520), Italiaanse kunstenaar

Voor de vaststelling van de straatnaam waren 19 woningen genummerd aan de Italiëstraat.

Rakkerpad

openbare ruimte ID 0268300000001529

wijk 18 Brakkenstein

Raadsbesluit d.d. 12 februari 1964: Rakkerpad

"Deze straat gelegen in de rechtersbuurt, dankt zijn naam aan 'rakker', vroeger politiedienaar: 'de schout en zijn rakkers'." (Hendriks 1987)

Randstraat

Besluit B&W d.d. 26 juli 1938: Randstraat
Besluit B&W d.d. 23 september 1938: Goffertweg

Rapsodiestraat

openbare ruimte ID 0268300000001530

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Rhapsodiestraat
Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Rapsodiestraat
ptt post 1978: rapsodiestr
Raadsbesluit d.d. 31 januari 1996: Albanystraat (gedeelte)

rapsodie, muziekstuk bestaande uit losse fragmenten gebaseerd op volksmelodie

Voor de nieuwbouwwoningen aan het begin van de straat zijn in 1995 slechts 19 huisnummers beschikbaar. In de vergadering van de Commissie voor de straatnaamgeving van 11 mei 1995 wordt dit spoedeisende probleem bij de rondvraag aangekaart:

"Onlangs [1995 /RE] is namelijk in Neerbosch-Oost de bouw van in totaal 38 woningen gestart, waarvan de toegangen geconcentreerd zijn aan het begin van de Rapsodiestraat. Wanneer de nieuwbouw genummerd wordt aan de Rapsodiestraat zal dit een enorme hernummering van de bestaande panden aan de Rapsodiestraat teweeg brengen. Derhalve wordt besloten om het eerste gedeelte van de Rapsodiestraat, gelegen tussen de Jachthoornstraat en de Masayalaan van een andere naam te voorzien.
De commissie kiest uiteindelijk om het betreffende gedeelte van de Rapsodiestraat te wijzigen in Duetstraat. Met deze naam, die aansluit op de naamgeving in de omgeving, wordt de vindbaarheid gewaarborgd.

Afgesproken wordt dat bij probleemgevallen steeds opnieuw bekeken zal worden of hernummering of aparte naamgeving aan de orde is." (Commissie voor de straatnaamgeving, notulen 11 mei 1995, vervolgvel 2)

In plaats van de naam Duetstraat krijgt een gedeelte van de Rapsodiestraat in 1996 de naam Albanystraat

Réaumurstraat

Rechtersbuurt

wijk 18 Brakkenstein

"gelegen tussen St. Annastraat, Houtlaan, Kannunnik Mijllinckstraat en Schutterspad" (Hendriks 1987)

Rechtersbuurt (vanaf 1964), buurt in de wijk Brakkenstein met de volgende openbare ruimten: Baljuwstraat, Burggraafstraat, Drostpad, Heemraadstraat, Rakkerpad, Schepenenstraat, Schoutstraat, Schutterspad

Vanwege de kapitale villa's in het westelijk deel werd de buurt in de volksmond ook de Goudkust genoemd.

Rechter Waalbandijk

Recitalstraat

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Recitalstraat

recital, muzikaal optreden van een solist

Reestraat

openbare ruimte ID 0268300000001531

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 14 november 1928: Reestraat
ptt post 1978: reestr

ree (Capreolus capreolus), slank hert, waarvan het mannetje een kort gewei heeft, uit de familie van de hertachtigen (Cervidae)

In het raadsvoorstel d.d. 26 oktober 1928 stond het volgende beslispunt:

"3. aan de straten in aanleg over het terrein van het voormalig hotel 'De Zonnebloem' aan de Groenestraat, de volgende namen te geven:
a) Fretstraat aan de straat, welke – de Reestraat kruisend – de Groenenstraat met den Hazenkampscheweg verbindt
b) Hermelijnstraat aan de rechthoekige straat, welke de Reestraat met de Fretstraat verbindt." (De Gelderlander, 14 november 1928)

Uit het raadssignaat blijkt dat op 14 november 1928 ook de naam Reestraat is vastgesteld.

Refreinstraat

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Refreinstraat

refrein, deel van liedtekst dat telkens wordt herhaald

Regentessestraat

openbare ruimte ID 0268300000000506

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 18 mei 1895: Regentessestraat
Nijmegen 1900: Regentessestraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Regentessestraat
ptt post 1978: regentessestr

"Adelheid Emma Wilhelmina Theresia. Prinses van Waldeck Pyrmont, geboren 2 Augustus 1858, overleden te 's-Gravenhage, 20 maart 1934. Regentes van 1890-1898.

De straat is naar de moeder van Koningin Wilhelmina genoemd, wijl (zie het R.V. van 1895. blz. 216) 'het rijtuig van H.M. de Regentes het eerste rijtuig is geweest dat deze straat bereed (Mei 1895)'." (Teunissen 1933)

Reggestraat

openbare ruimte ID 0268300000001532

wijk 20 Biezen

Besluit B&W d.d. 3 december 1948: Reggestraat
ptt post 1978: reggestr

"Regge, riviertje in Overijssel, ontspringt bij Goor en stroomt langs Nijverdal en Hellendoorn naar het Noorden en mondt tussen Ommen en Vilsteren in de Vecht uit." (Hendriks 1987)

Regtersplaats

Regulierenbroek

Adresboek 1892: Hatert regulierenbroek

"Regulieren- of Vinkbroek. Terrein ten zuiden van den Vossendijk." (Teunissen 1933)

Regulierenhof

openbare ruimte ID 0268300000001533

wijk 01 Stadscentrum

Raadsbesluit d.d. 18 maart 1953: Regulierenhof
ptt post 1978: regulierenhof

hof aan de Regulierstraat

Regulierstraat

openbare ruimte ID 0268300000001534

Wijk B (1812)
wijk 01 Stadscentrum

Kiers 1751¹: Regulier Str.
Van Suchtelen 1779: Reguliere straat
Nijmegen 1812: Regulierstraat, Regulierstraat / Agter de Wal, Regulierstraat (Het ABC), Uit de Regulierstraat op de Zeigelbaan
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Reguliere Straat
Wegenlegger 1859: Regulierstraat
Adresboek 1892: regulierstr
Nijmegen 1900: Regeliersstraat, Regulier straat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Regulierstraat
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: handhaving
ptt post 1978: regulierstr

"Deze straat werd, omstreeks 1540 aangelegd op grond, welke was aangekocht van de Reguliere Kanunniken van den H. Augustinus.
1552: Regulierenschestraat." (Teunissen 1933)

"Regulierstraat : Van achter de Wal tot de Kroonstraat" (Legger B 1859, nr. 105)

"Deze kloosterlingen moeten zich omstreeks 1300 te Nijmegen hebben gevestigd. De juiste tijd van stichting van hun klooster aan de Molenstraat (sedert 1591 Oud-Burgeren-Gasthuis) is niet bekend; het bestond echter reeds in 1340. De bij het klooster behoorende kerk wordt voor het eerst genoemd in het Stadsrekeningboek van 1429. Zij was later met een korte onderbreking sedert 1579 in handen der Protestanten, doch werd bij decreet van 25 Juli 1808 door Koning Lodewijk aan de Katholieken teruggegeven en op 17 Januari 1821 door de Paters Jezuieten in gebruik genomen (De terplaatse gebouwde nieuwe kerk werd op 20 Juni 1898 geconsacreerd)." (Teunissen 1933)

Het Oud-Burgeren Gasthuis in de Molenstraat is in 1969 gesloopt. De Regulierstraat is een van de straten die zwaar getroffen werden bij het bombardement op 22 februari 1944. Sinds de wederopbouw begint de Regulierstraat bij Doddendaal.

Reigerplaats

openbare ruimte ID 0268300000000088

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 27 augustus 1986: Reigerplaats
ptt post 1991: reigerplaats

reiger, vogel uit de familie van de reigerachtigen (Ardeidae)

Reijershof

Reijershofstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001809

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2015: Reijershofstraat
Raadsbesluit d.d. 16 december 2015: korter onderschrift

Reijershof was de naam van de boerderij Steltsestraat 18 Lent. Volgens de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT 1832) was tuinier Nicolaas Reijers eigenaar van een aantal percelen in de kadastrale gemeente Lent, Sectie B: Lent (nr. 116 t/m 123), die eigendom waren geweest van Berend Janssen. De naam van de boerderij is afgeleid van de familienaam. De naam Reijers is een patroniem.

Nicolaas Reijers werd op 4 november 1781 in Lent geboren als zoon van Wilhelmus Reijers en Johanna Baltussen. Hij trouwde op 21 januari 1790 in Arnhem met Johanna Dicks en overleed op 1 september 1857 op 75-jarige leeftijd in zijn huis te Lent.

Reijnierstraat

"Vervallen naam (1696) van een niet nader aan te duiden straatje in de buurt van den Steenstraat." (Teunissen 1933)

Rein van der Veldepad

openbare ruimte ID 0268300000001940

wijk 17 Heijendaal

Raadsbesluit d.d. 30 november 2022: Rein van der Veldepad

Rein van der Velde, geb. Sappemeer 24 nov. 1894, † Amersfoort 16 febr. 1982, zn. van Rein en Pietertje Hermans, tr. Arnhem 16 juli 1920 Willemijntje van Jelen, geb. Arnhem 9 dec. 1893, † na 1982, dr. van Abraham en Johanna Geertruida Snijder

"Rein van der Velde (1894-1982) was in 1924 de eerste promovendus aan de Radboud Universiteit. De titel van zijn proefschrift is Thessalische Dialektgeographie. Opvallend: Van der Velde was niet katholiek, maar protestants. Hij werkte als docent klassieke talen aan het gymnasium in Amersfoort." (raadsvoorstel d.d. 11 oktober 2022)

Reinaldstraat

openbare ruimte ID 0268300000001535

wijk 05 Hunnerberg

intern beraad 1884: Frankenstraat
intern beraad 1895: Reinaldstraat
Raadsbesluit d.d. 14 december 1895: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 8 februari 1896: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Reinaldstraat
Nijmegen 1900: Reinaldstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Reinaldstraat
Raadsbesluit d.d. 22 augustus 1951: Reinaldstraat

Reinald II (Reinoud II) (ca. 1295 – Arnhem 12 oktober 1343), graaf van Gelre, vanaf 1339 hertog; zie www.biografischportaal.nl

"Reinald II, de Zwarte, gehuwd met Eleonora van Engeland, regeerde van 1326-1343. Hij was graaf van Gelre en Zutphen. In 1339 werd zijn graafschap door Keizer Lodewijk IV tot hertogdom verheven en zoo werd Reinald II de eerste hertog van Gelderland." (Teunissen 1933)

"Reinald, ook wel Reinoud genoemd, naam van vier graven (hertogen van Gelre en Zutphen). Hier werd gedacht aan Reinald II (...)." (Hendriks 1987)

De Reinaldstraat is een van de straten die in september 1944 door oorlogshandelingen geheel of gedeeltelijk werden verwoest.*

Reinier Postlaan

openbare ruimte ID 0268300000000524

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 6 en 8 juni 1972: Reinier Postlaan
ptt post 1978: postln, r

Regnerus Richardus (Reinier) Post (Kloosterburen 18 mei 1894 – Nijmegen 27 oktober 1968), priester, hoogleraar; zie www.biografischportaal.nl

"Deze laan op het universiteitsterrein herinnert aan professor dr. Regnerus Richardus Post (1894-1968). Nederlands historicus, werd priester in 1919, secretaris van het Nederlands Historisch Instituut te Rome (1930-'37) en daarna hoogleraar voor middeleeuwse geschiedenis en kerkgeschiedenis te Nijmegen (1937-'64).
Zijn aandacht ging vooral uit naar de kerkgeschiedenis van Noord-Nederland in de middeleeuwen en aan de vooravond van de Reformatie.
Hij bezorgde o.a. nieuwe uitgaven van standaardwerken als het 'Handboek der kerkgeschiedenis' van J. de Jong (1947-'49).
Professor Post had ook een leeropdracht aan de faculteit der letteren en wijsbegeerte voor de algemene en vaderlandse geschiedenis der middeleeuwen, 1939-1957; tevens een leeropdracht voor diplomatiek en paleografie, 1957-1964." (Hendriks 1987)

Mgr. prof. dr. R.R. Post is begraven op de Begraafplaats Jonkerbos.

Rembrandtstraat

openbare ruimte ID 0268300000000525

wijk 04 Altrade

Raadsbesluit d.d. 5 maart 1904: Rembrandtstraat
Raadsbesluit d.d. 13 januari 1906: Rembrandtstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Rembrandtstraat
Besluit B&W d.d. 15 oktober 1935: Rembrandtstraat
ptt post 1978: rembrandtstr

Rembrandt Harmensz. van Rhijn (Leiden tussen 15 juli 1606 en 1607 – Amsterdam 4 oktober 1669), schilder; zie www.biografischportaal.nl

"Rembrandt Harmensz. van Rijn, de glorie der Nederlandsche Schildersschool, werd te Leiden geboren op 15 Juli 1606 en stierf te Amsterdam 5 Oktober 1669. Na korten tijd aande Leidsche universiteit te hebben gestudeerd volgde hij den drang van zijn talent. In tegenstelling met andere schilders ging hij niet naar Italië maar bleef werken in zijn atelier te Leiden waar hij reeds spoedig beroemd werd. In 1631 verhuisde hij naar Amsterdam waar hij zijn grootste meesterwerken schilderde." (Teunissen 1933)

"Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669), beroemd Nederlands schilder. Hij was een molenaarszoon uit Leiden, leerling van Swanenborgh en Lastman. Hij woonde sedert 1631 in Amsterdam; huwde in 1634 met Saskia van Uylenburgh, dochter van een rijk jurist, zij overleed in 1642. Rembrandt huwde daarna met zijn gewezen dienstmaagd Hendrikje Stoffels die in 1664 overleed.
In het tijdperk van 1656-1659 moest hij voor zijn onderhoud zijn huis en collecties antieke sculpturen verkopen, waaronder doeken van Rafaël e.a. Hij schilderde zo'n 700 schilderijen, voornamelijk portretten en groepen, zoals 'Anatomische les' (1632), 'Nachtwacht' (1642), 'Staalmeesters' (1661). Daarnaast veel bijbelse en mythologische doeken, (Offer van Manoah, Barmhartige Samaritaan, Jacob's zegening, Terugkeer van de verloren zoon, enz.). Beroemd zijn ook zijn etsen en tekeningen." (Hendriks 1987)

Het raadsbesluit d.d. 13 januari 1906 heeft betrekking op een verlenging van de straat in verband met de aanleg van Frans Halsstraat. Pas in 1935 is de straat doorgetrokken tot de Dommer van Poldersveldtweg.

Remmersteinstraat

openbare ruimte ID 0268300000000526

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit Heumen d.d. 10 augustus 1962: Remmersteinstraat
ptt post 1978: remmersteinstr

"Rhemmerstein, ook wel de Stenenkamer genoemd, voormalig kasteel in de provincie Utrecht, aan de weg Rhenen Veenendaal, gemeente Rhenen.
Op de plaats waar het kasteel heeft gestaan bevindt zich thans een groot herenhuis." (Hendriks 1987)

De Remmersteinstraat lag voor 1 juni 1963 in de gemeente Heumen.

Renate Rubinsteinstraat

openbare ruimte ID 0268300000001781

wijk 60 Ressen

raadsvoorstel d.d. 14 oktober 2014 (135/2014): Renate Rubinstraat
Raadsbesluit d.d. 12 november 2014: afgevoerd
raadsvoorstel d.d. 4 november 2014 (135/2014) (gewijzigd): Renate Rubinsteinstraat
Raadsbesluit d.d. 19 november 2014: Renate Rubinsteinstraat
Raadsbesluit d.d. 16 december 2015: korter onderschrift
Besluit B&W d.d. 10 mei 2016: vaststelling geometrie

Renate Rubinstein (Renate Ida Rubinstein) (Berlijn 16 november 1929 – Amsterdam 23 november 1990), Nederlandse schrijfster; zie www.biografischportaal.nl, www.dodenakkers.nl

De geometrie van de openbare ruimte is op 10 mei 2016 voor het eerst vastgesteld.

Renbaan

Rendierpad

openbare ruimte ID 0268300000000527

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1951: Rendierpad

verbinding tussen Wolfstraat en Tijgerstraat

Rendierstraat

openbare ruimte ID 0268300000000528

wijk 11 Hazenkamp

Besluit B&W d.d. 7 november 1940*: Rendierstraat
Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1951: Rendierstraat

rendier, kariboe (Rangifer tarandus), hert uit de familie van de hertachtigen (Cervidae), waarbij ook de vrouwtjes een gewei hebben

verbinding tussen Nimrodstraat en Wolfstraat

René Descartesdreef

openbare ruimte ID 0268300000000529

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 12 februari 1974: René Descartesdreef
Besluit B&W d.d. 30 januari 1979: René Descartesdreef
ptt post 1991: descartesdreef, r

René Descartes (La Haye en Touraine 31 maart 1596 – Stockholm 11 februari 1650), Franse filosoof en wiskundige, woonde in de periode 1628-1648 in de Nederlanden; zie www.biografischportaal.nl

"Deze weg op het universiteitsterrein, wil de herinnering levend houden aan René Descartes (1596-1650), Frans mathematicus en wijsgeer. de grondlegger van de moderne filosofie. Zijn ideeën werden zowel door katholieken als door protestanten heftig bestreden. Descartes bracht vele jaren van zijn leven in Nederland door. Hoofdwerk: Discours de la méthode (1637)." (Hendriks 1987)

Deze beukenlaan maakt deel uit van landhuis 'Oud Heyendaal', René Descartesdreef 21 Nijmegen. In de formele tekst van het besluit tot aanwijzing als gemeentelijk monument staat:

"b. René Descartesdreef.
Bij het onder a genoemde pand behorende landschappelijke omgeving, bestaande uit de René Descartesdreef, voorzover deze loopt vanaf de oostelijke zijgevel van het pand tot aan de Philips van Leijdenlaan, alsmede een strook grond ter weerszijden van deze dreef, met een breedte van 20 meter gemeten vanaf de as van de weg en over een lengte van 210 meter (...)." (monumentenregister van Nijmegen)

"De weg die van de Philips van Leydenlaan naar Oud-Heyendael loopt, heette eenvoudig Ziekenhuisweg. Midden jaren zeventig wilde de faculteit van deze naam af omdat hij verwarring schiep. De route naar het ziekenhuis voerde immers over het Geert Grooteplein. Vanuit de faculteit werd Beukenlaan of Beukendreef voorgesteld, maar dit was het college van bestuur te aards. Hoogleraar medische geschiedenis D. de Moulin werd om raad gevraagd. Hij opperde Cosmas en Damianus, de patroonheiligen van de geneeskunde, en Johannes Wier, een zeventiende eeuws arts uit de regio en een vooraanstaand bestrijder van heksenwaan. De heiligen waren niet meer van deze tijd en Wier was te onbekend (hij kreeg later een weg opzij van het centraal dieren lab). Zodoende koos het college voor De Moulins derde voorstel: René Descartesdreef, naar de zeventiende eeuwse Franse denker die als balling in Nederland leefde en met zijn 'cognito ergo sum' de grondlegger van het rationele denken was." (Wolf 1998, p. 112)

René Descarteslaan

Rentmeesterhof

openbare ruimte ID 0268300000000530

wijk 13 St. Anna

Raadsbesluit d.d. 19 december 1974: Rentmeesterhof
ptt post 1978: rentmeesterhof

hof aan de Rentmeesterlaan

De Commissie voor de straatnaamgeving en twee leden van het college van B&W waren voor de naam Rentmeesterplantsoen. Bij een hoofdelijke stemming werd dit voorstel van de heer Nooy (KVP) met 17 tegen 15 stemmen door de gemeenteraad verworpen.

Rentmeesterlaan

openbare ruimte ID 0268300000000531

wijken 13 St. Anna, 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: Weezenlaan
Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959: Wezenlaan
Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Rentmeesterlaan
Besluit B&W d.d. 9 december 1964: inwerkingtreding (per 4 januari 1965)
ptt post 1978: rentmeesterln

"Rentmeester is iemand die voor zijn heer de renten, dit zijn de pachten of huren, int. Ook beheerder van een landgoed." (Hendriks 1987)

De Rentmeesterlaan maakte voor 1965 deel uit van de Wezenlaan. De straatnaamwijziging hield verband met de aanleg van het ontbrekende deel van van de Slotemaker de Bruïneweg tussen Vossenlaan en Wezenlaan.

Rentmeesterplantsoen

Resedastraat

openbare ruimte ID 0268300000000532

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 14 november 1928: Resedastraat
ptt post 1978: resedastr

reseda (Reseda), kruidachtige plant, geslacht uit de resedafamilie (Resedaceae)

De Resedastraat ligt in het gedeelte van de wijk Wolfskuil tussen Graafseweg en spoorlijn Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen.

Ressen

openbare ruimte ID 0268300000001597 (administratief gebied)

woonplaats Ressen gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

CBS-code BU02680960 (was: BU02680600)
wijk 60

Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Ressen (per 1 januari 2007)
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: grenswijziging

Ressen, wijk in het stadsdeel Nijmegen-Noord, met de volgende openbare ruimten:
a. buurten: Grote Boel, Zuiderveld, Pelseland (gedeelte);
b. natuur- en recreatiegebied: De Waaijer (gedeelte)

De gehele woonplaats Ressen maakte voor 1 januari 1997 deel uit van de gemeente Bemmel. Het gelijknamige dorp ligt sinds 1 januari 2001 in de gemeente Lingewaard.

In de periode 1997-2006 werd de wijk aangeduid met de naam Ressen Nijmegen. Bij de wijk- en buurtindeling van het CBS (1997-2006) viel buurt 60 met de naam Ressen samen met Wijk 06 Ressen (woonplaats Ressen gemeente Nijmegen). De wijknaam is het eerst formeel door de gemeenteraad vastgesteld op 25 oktober 2006 (per 1 januari 2007).

Op 10 juni 2009 heeft de gemeenteraad besloten om de grens tussen de wijken Oosterhout en Ressen zodanig aan te passen, dat deze op de as van de Griftdijk komt, waarmee de nieuwe buurten Zuiderveld en Grote Boel (plan Groot Oosterhout) volledig binnen de grenzen van de nieuwe wijk Ressen vallen.

kadastrale gemeente Ressen, Sectie A: Ressen (1830)
Van der Aa 1846: RESSEN

Ressen is de oude benaming van Sectie A van de kadastrale gemeente Ressen. Delen van deze sectie hebben op minuutplan uit 1830 (Blad 3) de namen Den Boel en Zuider Veld. In het negende deel van het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden uit 1846 staat:

"RESSEN,  voorm. heerl. in de Over-Betuwe, distr. en arr. Nijmegen, kant. Elst, gem. Bemmel; palende N. en O. aan Bemmel, Z. aan Doornik, W. aan de Grift.
Het grondgebied van deze voorm. heerl, bevat het d. Ressen, benevens eenige verstrooid liggende huizen, en beslaat volgens het kadaster, eene oppervlakte van 422 bund. 31 v. r. 83 v. ell.. waaronder 422 bund. 11 v. r. 83 v. ell. belastbaar land. Men telt er 26 h., bewoond door 37 huisgez., uitmakende ongeveer 220 inw., die meest in den landbouw hun bestaan vinden. (...) Men heeft in dit dorp eene school, welke gemiddeld door een getal van ruim 60 leerlingen bezocht wordt." (Van der Aa 1846, deel 9, p. 436)

"Het d. RESSEN of REESEN ligt 1 u. N. van Nijmegen, ¾ u. Z. van Elst, ½ u. W. van Bemmel.
De kerk is een oud gebouw van duifsteen, met eenen half stompen toren, doch zonder orgel.
Men had hier vroeger ook een oud adell. h., het HUIS-TE-RESSEN geheeten. (...) De kermis valt in den tweeden Zondag in October. Bij den watervloed van het jaar 1799, heeft dit d. veel schade geleden." (Van der Aa 1846, deel 9, p. 437)

Ressen gem. Nijmegen

Ressen gemeente Nijmegen

woonplaats ID 2543: ingetrokken

woonplaats Ressen (gemeente Bemmel) (historisch)
woonplaats Ressen gemeente Nijmegen (per 1 januari 1997)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

Raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995: Ressen gemeente Nijmegen (per 1 januari 1997)
PTT Post 1997: RESSEN GEM NIJMEGEN
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: Ressen gemeente Nijmegen (per 10 juni 2009)
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: Nijmegen (per 1 januari 2010)

Ressen gemeente Nijmegen (1997-2009), woonplaats in de gemeente Nijmegen

Op 10 juni 2009 heeft de gemeenteraad besloten om het raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995 in te trekken en de woonplaatsnaam Ressen gemeente Nijmegen tijdelijk vast te stellen tot 1 januari 2010. Met ingang van die datum maken de woonplaatsen Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen deel uit van de (nieuwe) woonplaats Nijmegen.

In het kader van de invoering van de BAG is door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) op 27 maart 2009 aan de woonplaats Ressen gemeente Nijmegen in de gemeente Nijmegen woonplaatscode 2543 toegekend. Vooruitlopend op de woonplaatswijziging op 1 januari 2010 is deze code op 21 oktober 2009 per direct ingetrokken en is aan de (nieuwe) woonplaats Nijmegen woonplaatscode 3030 toegekend.

Ressen Nijmegen

wijk 60

Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Ressen (per 1 januari 2007)

Ressen Nijmegen (1997-2006), niet-vastgestelde naam van statistische wijk 60 in het stadsdeel Waalsprong (Nijmegen-Noord)

Ressen-Nijmegen

Ressense Zeeg

Ressense Wal¹

kadastrale gemeente Lent, Sectie A (1819): De Ressensche Wal, Het Ressensche Walleke
kadastrale gemeente Ressen, Sectie A (1830): Ressensche Wal, Ressensche Walleke

Op de grens tussen de kadastrale gemeenten Lent en Ressen lagen de Ressensche Wal (Ressense Wal) en het Ressensche Walleke (Zandsepad).

Ressense Wal²

openbare ruimte ID 0268300000001765 (weg)

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 12 november 2014: raadsvoorstel afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 19 november 2014: Ressense Wal
Raadsbesluit d.d. 16 december 2015: korter onderschrift

De openbare ruimte is genoemd naar de Middeleeuwse dwarsdijk ter bescherming (van Ressense landerijen) tegen overstromingen.

verkeerde woonplaats
Op de tekening met nummer 472634, versie 1, bij het raadsbesluit d.d. 19 november 2014 is de woonplaats­grens niet aangegeven. Openbare ruimte ID 0268300000001765 ligt niet in de woonplaats Nijmegen.

In het Nationaal Wegensbestand (NWB) ligt wegvak met de naam Ressense Wal in de woonplaats Lent.

Ressense Wal (Lent)

Ressensestraat (Ressen)

openbare ruimte ID 1705300000000242

woonplaats Ressen (gemeente Bemmel) historisch
woonplaats Ressen (gemeente Lingewaard) (per 1 januari 2001)

De Ressensestraat ligt ten oosten van de spoorlijn Arnhem - Nijmegen in het verlengde van de Stationsstraat.

Retiefstraat

openbare ruimte ID 0268300000000533

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 21 oktober 1953: Retiefstraat

Pieter (Piet) Retief (Wellington, West-Kaap 12 november 1780 – Umgungundlovu, Zoeloeland, 6 februari 1838), Zuid-Afrikaanse Boeren-leider

"Pieter Retief (1780-1838), Zuidafrikaans Boerenaanvoerder. Sloot in 1838 met de Kafferkoning Dingaan een verdrag, waarbij deze hem land afstond; werd onmiddellijk daarop met een groot aantal makkers vermoord (6 februari 1838)." (Hendriks 1987)

Rhijnvis Feithstraat

niet-bestaande naam; zie Feithstraat

Richard Holstraat

openbare ruimte ID 0268300000000534

wijk 06 Hengstdal

raadsvoorstel d.d. 14 september 1923: Limburgschestraat
Raadsbesluit d.d. 26 september 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1923: Snoekstraat
Raadsbesluit d.d. 10 oktober 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 26 oktober 1923: Richard Holstraat
Raadsbesluit d.d. 31 oktober 1923: Richard Holstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Richard Holstraat
ptt post 1978: holstr, r

Richard Hol (Rijk Hol) (Amsterdam 23 juli 1825 Utrecht 14 mei 1904), componist en dirigent; zie www.biografischportaal.nl

"Richard Hol toonkunstenaar, geboren te Amsterdam in 1825 en overleden te 's-Gravenhage in 1904." (Teunissen 1933)

"Richard (1825-1904), Nederlands componist, directeur van zangverenigingen, van de stadsconcerten in Utrecht, van de muziekschool aldaar en dirigent van verschillende orkesten. Hij schreef werken voor orkest, mannenkoor, opera's cantaten, liederen enz." (Hendriks 1987)

Ridder Lamberttunnel

openbare ruimte ID 0268300000001958 (kunstwerk)

wijken 36 Malvert, 37 Weezenhof

Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024: Ridder Lamberttunnel

tunnel onder de Van Boetbergweg

In een oorkonde uit 1379 stond dat ridder Lambert Zebars getrouwd was met vrouwe Johanna van Duyckenborch.

Ridderspoor

openbare ruimte ID 0268300000000461

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 23 mei 1990: Ridderspoor
ptt post 1991: ridderspoor

ridderspoor (Consolida), plantengeslacht uit de familie van de ranonkelachtigen (Ranunculaceae)

Ridderspoor ligt tussen de Graafseweg en de Tulpstraat. De straat loopt van de Nieuwe Nonnendaalseweg in noordelijke richting tot de Anjelierenweg, inclusief het gedeelte tot en met de trappen.

Ridderstraat

openbare ruimte ID 0268300000000535

Wijk C (1812)
wijk 00 Benedenstad

Kiers 1751¹: Ridders Str.
Van Suchtelen 1779: Ridder straet
Nijmegen 1812: Ridderstraat
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Ridder Straat
Wegenlegger 1859: Ridderstraat
Adresboek 1892: ridderstr
Nijmegen 1900: Ridderstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Ridderstraat
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: intrekking (?)
ptt post 1978: ridderstr
Raadsbesluit d.d. 13 november 1980: Ridderstraat

"Deze straat wordt in de oudste bescheiden gewoonlijk bij St. Anthonis of Achter St. Anthonis genoemd. Zie St. Anthoniusplaats.
1477: Ridderstraet naar het Ridderhuis, dat waarschijnlijk aan deze straat was gelegen.
1563: platea Regia
1629: Coninxstraet
1690: Muchterstraat (mogelijk abusief)
1786 en 1789: Ridderschapstraat
1792: Mugter- of Ridderstraet." (Teunissen 1933)

"Ridderstraat : Van de Mugterstraat tot het Hoogstraatje" (Legger B 1859, nr. 121)

Riekstraat

openbare ruimte ID 0268300000000536

wijk 10 Nije Veld

Besluit B&W d.d. 6 februari 1940: Riekstraat
ptt post 1978: riekstr

riek, mestvork met drie of meer tanden (landbouwwerktuig)

Riet van Alebeekstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001896

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021: Riet van Alebeekstraat

Maria Antonia Allegonda Wilhelmina (Riet) van Alebeek ('s-Hertogenbosch 7 februari 1914 – Amsterdam 19 oktober 1999), Nijmeegse verzetsdeelnemer in de Tweede Wereldoorlog, lerares Nederlands en geschiedenis op Mater Dei *; zie Nijmeegse biografieën 2021, pp. 20-21

Riet van Alebeek woonde bij haar ouders op het adres Rijksweg C 113 Malden. Zij trouwde op 13 december 1945 met Frans Johannes Goedhart (pseudoniem: Pieter 't Hoen) (1904-1990)*, stichter van het illegale Parool, lid Tweede Kamer (1945-1971).

Rietbaan

"Vervallen naam van een terrein (moeras) dat buiten de (oude) Hezelpoort bij den Waaldijk gelegen was." (Teunissen 1933)

Rietgraaf¹

woonplaats Oosterhout Gld (gemeente Valburg) (historisch)
woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (per 1 januari 1996)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

kadastrale gemeente Slijk-Ewijk, Sectie A en B (1819): De Rietgraaf

Deze watergang gegraven ten behoeve van de afwatering liep oorspronkelijk van De Grift op de grens van de kadastrale gemeente Lent, Sectie A (1819), naar de Verloren Zeeg op de grens van de van de kadastrale gemeente Elst, Sectie E (1819).

Ten noorden van de buurt Het Nijland wordt de grens met de gemeente Overbetuwe nog altijd voor een belangrijk deel bepaald door de oorspronkelijke loop van de Rietgraaf.

Rietgraaf²

wijk 50 Oosterhout

openbare ruimte ID 0268300000001835 (weg)

Raadsbesluit d.d. 21 december 2016: Rietgraaf

verbinding van de Griftdijk met afslag 38 Elst/Oosterhout (A15) en de Rietgraaf in de woonplaats Oosterhout

"Voor de Rietgraaf geldt nog dat deze zich aan de oostkant van het bedrijvenpark op grondgebied van de gemeente Nijmegen bevindt. Er is inmiddels contact met Nijmegen met het verzoek dat zij dit wegvak van dezelfde naam gaan voorzien." (Ambtelijk advies gemeente Overbetuwe d.d. 25 augustus 2014)

Raadsvoorstel 127/2016 heeft 27 maanden op zich laten wachten. Het (brom)fietspad aan de zuidzijde van de Rietgraaf is op tekening nummer 507351 (gewijzigd: 24-11-2016) niet bij de naamgeving betrokken.

Rietgraaf (Oosterhout)

openbare ruimte ID 1734301873004516 (weg)

woonplaats Oosterhout (gemeente Overbetuwe)

Besluit B&W Overbetuwe d.d. 16 september 2014: Rietgraaf

ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Park15 in de gemeente Overbetuwe

Het aansluitende weggedeelte naar afslag 38 Elst/Oosterhout (A15) en de Griftdijk ligt in de woonplaats Nijmegen.

Rijksstraatweg (Ubbergen)

openbare ruimte ID 0282300000000147

woonplaats Ubbergen (gemeente Ubbergen) (historisch)
woonplaats Ubbergen (gemeente Groesbeek) (per 1 januari 2015)
woonplaats Ubbergen (gemeente Berg en Dal) (per 2 januari 2016)

Op de grens van de gemeente Ubbergen verandert de naam Ubbergseweg in Rijksstraatweg (= van rijkswege bestrate weg). De nieuwe straatweg van Nijmegen naar de Pruisische grenzen werd op 25 maart 1825 voor algemeen gebruik opengesteld. In het Koninklijk Besluit d.d. 2 april 1825, stond:

"1º, Dat de route of heerbaan uit Duitschland over Bergendaal naar en op Nijmegen, zal worden beschouwd als te zijn ingetrokken, en vervangen, door den nieuwen straatweg over Beek en Upbergen naar en op Nijmegen." (Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden 1825, N°. 43, p. 2).

Rijkswald

"RIJKSWALD of REICHSWALD,  aanzienlijk bosch, gedeeltelijk in Gelderland en gedeeltelijk in Pruissen, hetwelk, ½ u. Z. O. van Nijmegen, op de hoogte van Ubbergen, een aanvang neemt en zich verder in die zelfde rigting uitstrekt, tusschen den nieuwen Cleefschen weg en de Mookerheide tot over de grenzen van het koningrijk, waarvan het Nederlandsch gedeelte bekend is onder den naam van Nederrijksche-wald (zie dat woord)." (Van der Aa 1846, deel 9, p. 448)

De eigenlijke naam van het Rijkswald was Ketel of Kelkt (bron: Gorissen 1956, p. 24). De naam Ketelwald of Ketelwoud is in de late middeleeuwen volledig verdrongen door Reichswald (Rijkswald).

Rijksweg (Malden)

openbare ruimte ID 0252300000000177

woonplaats Malden (gemeente Heumen)

Raadsbesluit Heumen d.d. 22 december 1956: RIJKSWEG (per 1 maart 1957)
Besluit B&W Heumen d.d. 16 november 2010: Rijksweg

verlengde van St. Annastraat

De naam van het weggedeelte dat door een wijziging van de gemeentegrens per 1 juli 1980 (Wet van 13 februari 1980, Stb. 40) van de gemeente Heumen is overgegaan naar de gemeente Nijmegen, is met ingang van 2 januari 1981 gewijzigd in St. Annastraat (raadsbesluit d.d. 13 november 1980).

Rijksweg (Lent)

Rijksweg 15

Rijksweg 15 (A15), autosnelweg van de Maasvlakte via Rotterdam, Gorinchem en Tiel naar de A325 (knooppunt Ressen)

Door de wijziging van de grens met de gemeente Valburg per 1 januari 1996 en de gemeente Bemmel per 1 januari 1997 kwamen een gedeelte van de A15 en enkele gebieden ten noorden daarvan in de gemeente Nijmegen te liggen.

Een gelijkluidend besluit van de gemeenteraden van Nijmegen en Elst d.d. 24 september 1997 en 28 oktober 1997 maakte hieraan per 1 januari 1998 een einde. Sindsdien ligt de grens van de gemeente Nijmegen geheel ten zuiden van de A15, met uitzondering van een klein gedeelte bij afslag 38 Elst/Oosterhout.

Volgens de BAG heeft het weggedeelte in de aangrenzende woonplaatsen Oosterhout, Valburg en Elst de naam A 15 (met spatie). Het gedeelte in de woonplaats Ressen heet A15 (zonder spatie). Voor het gedeelte in de woonplaats Nijmegen (km 159,55 t/m 159,653) is geen naam door het bevoegde gemeentelijke orgaan vastgesteld.

Rijksweg 52

Rijksweg 52 (A52), voormalige autosnelweg Arnhem - Nijmegen

De werd in 1946 geopend met één rijbaan; de tweede rijbaan volgde in 1953. Rijksweg 52 is in 1993 overgedragen aan de provincie Gelderland en vervolgens omgenummerd.

Rijksweg 53

Rijksweg 53 (N53), voormalige rijksweg Nijmegen - Wyler

De weg die in 1964 werd aangelegd, is in 1993 overgedragen aan de provincie Gelderland en vervolgens omgenummerd.

Rijksweg 73

Rijksweg 73 (A73), autosnelweg van knooppunt Ewijk via Nijmegen en Venray naar Venlo. Vervolgens loopt de weg via knooppunt Zaarderheiken en Het Vonderen naar de A2 richting Maastricht.

Het gedeelte tussen Beuningen en Lindenholt is in 1980 geopend; het gedeelte tussen het (voormalige) Knooppunt Lindenholt en het Knooppunt Rijkevoort is in 1986 geopend. In de woonplaats Nijmegen loopt de A73 vanaf het Knooppunt Neerbosch in oostelijke richting tot km 108,644 en in zuidelijke richting tot de grens van de woonplaats Nederasselt (gemeente Heumen).

In tegenstelling tot het gedeelte van Rijksweg 73 in de woonplaats Nijmegen is de openbare ruimte van het type 'weg' in de woonplaats Beuningen Gld wel geregistreerd in de BAG.

Rijksweg 73 (Beuningen Gld)

openbare ruimte ID 0209300000000121

woonplaats Beuningen Gld (gemeente Beuningen)

Rijksweg 783

Rijksweg 783 (RW783), gedeelte van Rijksweg 73 (A73) en Knooppunt Neerbosch richting Neerbosscheweg

De totale lengte is 1.506 meter. Nummer 783 is een administratief nummer. De hectometerpaaltjes zijn voorzien van de vermelding A73. Het beheergebied van Rijkswaterstaat eindigt bij km 108,644 op circa 785 meter voor de kruising met de Hogelandseweg en de IJpenbroekweg.

Rijksweg-Zuid (Elst)

openbare ruimte ID 1734301864003060

woonplaats Elst (gemeente Overbetuwe)

verlengde van de Griftdijk

Rijn-Waalpad

Rijnstraat

openbare ruimte ID 0268300000000537: ingetrokken
openbare ruimte ID 0268300000001627

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 25 mei 1921: Rijnstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Rijnstraat
Besluit B&W d.d. 6 februari 1940: Rijnstraat
ptt post 1978: rynstr
Raadsbesluit d.d. 14 oktober 2009: Rijnstraat
Raadsbesluit d.d. 1 december 2010: Rijnstraat, Oude Rijnstraat (gedeelte)

Op grond van het raadsbesluit d.d. 25 mei 1921 liep de Rijntraat van de Biezenstraat naar de Kanaalstraat. Sinds het 1940 begint de Rijnstraat bij de Niersstraat. Bij de intrekking van de naam Lekstraat in 2009 is deze straat betrokken bij de naamgeving van de Rijnstraat die sindsdien eindigt bij de Waterstraat. Het laatste deel van de voormalige Rijnstraat heet sinds 1 december 2010: Oude Rijnstraat.

"Rijn, langste rivier van West-Europa, 1326 km lang, stroomgebied 224.000 km2.
De Rijn ontstaat bij Reichenau (Graubünden, Zwitserland) uit Voor- en Achter Rijn. De eerste ontspringt op de Gotthardgroep, de tweede op de Rheinwald Horn. De Rijn stroomt in het Bodenmeer, daarna in de Untersee. en vormt bij Schaffhausen de beroemde waterval. Na Bazel stroomt de Rijn noordwaarts door de Bovenrijnse Laagvlakte, noordelijk daarvan is een nauw dal door het Leisteenplateau. Na Bonn komt hij in het laagland (Benedenrijn), en bereikt bij Lobith het Nederlandse grondgebied, en splitst zich bij Pannerden in twee armen, die zich in de Nieuwe Maas weer verenigen. De Rijn is een zeer belangrijke waterweg, voor 2000 tonsvaartuigen tot Bazel bevaarbaar." (Hendriks 1987)

RijnWaalpad

RijnWaalpad (F325, F325w), snelle fietsroute Arnhem - Nijmegen; zie www.snelfietsroutesgelderland.nl

vanaf woonplaatsgrens (F325)
↓↑  Nijmegen, Zwarteweg
↓↑  Nijmegen, naamloos
↓↑  Nijmegen, Koeweidepad
↓↑  Lent, Koeweidepad
↓↑  Lent, Notenlaantje

  westelijke route via Snelbinder (F325, F325w)
↓↑  Lent, Salamancastraat
↓↑  Lent, Ávilastraat
↓↑  Lent, naamloos
↓↑  Lent, Eisenhowertunnel
↓↑  Lent, naamloos
↓↑  Lent, Margaretha van Mechelenweg
↓↑  Lent, Griftdijk Noord
↓↑  Lent, Griftpad*
↓↑  Lent, Snelbinder
↓↑  Nijmegen, Snelbinder
↓↑  Nijmegen, Stieltjesstraat
↓↑  Nijmegen, Stationsplein
oostelijke route via Waalbrug (F325)
↓↑  Lent, Notenlaantje
↓↑  Lent, Visveldsestraat
↓↑  Lent, Laauwikstraat*
↓↑  Lent, Lentse Schoolstraat
↓↑  Lent, Lentse Tuinstraat
  Lent, Griftdijk Zuid
↑  Lent, Pastoor van Laakstraat
↑  Lent, Parmasingel (i.p.v. trappen)
↑  Lent, Turennesingel (i.p.v. trappen)
↓↑  Lent, Prins Mauritssingel*
↓↑  Lent, Waalbrug
↓↑  Nijmegen, Waalbrug
↓↑  Nijmegen, Keizer Traianusplein

*) Het Griftpad (westelijke route) en de Laauwikstraat (oostelijke route) zijn bij station Nijmegen Lent (Hertog Eduardplein) met elkaar verbonden door een naamloze fietstunnel (Laauwikpad). Het Griftpad (westelijke route) en de Prins Mauritssingel (oostelijke route) zijn met elkaar verbonden door een fietsstraat (Griftdijk Zuid).

"Rijnwaalpad wordt de naam van de nieuwe snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. De bedenker is Sjaak Verriet uit Ooij. Zijn voorstel werd door een jury gekozen uit liefst 762 suggesties die in het kader van een prijsvraag van de Stadsregio Arnhem Nijmegen werden ingezonden." (De Gelderlander, 3 september 2009)

"Bewegwijzering:
De definitieve bewegwijzering wordt binnenkort geplaatst. De geteste bewegwijzering (Paarse kleur) paste niet binnen de richtlijnen van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) en wordt vervangen door rode borden. Ook de eerst gekozen aanduiding F1 is afgekeurd door de bewegwijzeringsdienst en vervangen door F325. Dit nummer verwijst naar de naastgelegen snelweg." (rijnwaalpad.nl, 15 december 2015)

De naam van de snelle fietsroute is het resultaat van een prijsvraag en niet vastgesteld door het bevoegde gemeentelijke orgaan.

RijnWaalpad (Lent)

wijk 70 Lent

Rimboe

wijk 21 Wolfskuil

Rimboe, vroegere benaming van 'berucht' deel van de Wolfskuil met de volgende openbare ruimten:
a. Bremstraat, Ericastraat, Mosstraat, Varenstraat (gedeelte);
b. grensstraten (gedeelte): Bosbesstraat, Distelstraat, Floraweg Wolfskuilseweg

Al voor de Tweede Wereldoorlog gaven de buurtbewoners hun buurt zelf de naam Rimboe. Het gedeelte dat begrensd werd door de Mosstraat, Ericastraat, Floraweg en Wolfskuilseweg maakte in de jaren zestig plaats voor vervangende nieuwbouw (Irisstraat, Lavendelstraat, Pinksterbloemstraat, Primulastraat).

De naam Rimboe werd na de jaren zeventig niet meer gebruikt. De buurt is aan het begin 21e eeuw gesloopt. De oorspronkelijke straatnamen zijn verdwenen met uitzondering van de Varenstraat en de grensstraten. De namen Bremstraat en Lavendelstraat zijn hergebruikt.

Ringstraten

wijk 01 Stadscentrum

De Ringstraten zijn de aanloopstraten in het centrum van Nijmegen (Nijmegen-Centrum) en vormen een samen een halve cirkel rond het kernwinkelgebied. Het begrip 'ringstraten' verschilt per regeling:

a. Beleidsregels toekenning subsidies aanpak gevels ringstraten (2007) en Investeringsregeling Ringstraten (2008): Bloemerstraat, Hertogstraat, Houtstraat, In de Betouwstraat, Kelfkensbos, Lange Hezelstraat, Stikke Hezelstraat, van Broeckhuysenstraat, van Welderenstraat;
b. Investeringsregeling Economisch Offensief Ringstraten (2009): Bloemerstraat, de Spaarpot, Hertogplein, Hertogstraat (inclusief Hertoghof), In de Betouwstraat, Kelfkensbos, Lange Hezelstraat, Smetiusstraat, St. Jorisstraat, Stikke Hezelstraat, Tweede Walstraat, van Broeckhuysenstraat, van der Brugghenstraat, van Welderenstraat, Wintersoord;
c. Uitvoeringsprogramma Ringstraten Nijmegen Economische Offensief 2008 – 2009 – 2010: Bloemerstraat, de Spaarpot, Hertoghof, Hertogstraat, In de Betouwstraat, Lange Hezelstraat, Smetiusstraat, Stikke Hezelstraat, Tweede Walstraat, van Broeckhuysenstraat, van der Brugghenstraat, van Welderenstraat, Wintersoord;
d. www.ringstraten.nl (2012): Bloemerstraat, Hertogstraat, In de Betouwstraat, Kelfkensbos, Lange Hezelstraat, Smetiusstraat, St. Jorisstraat, Stikke Hezelstraat, Tweede Walstraat, van Broeckhuysenstraat, van der Brugghenstraat, van Welderenstraat, Wintersoord.

Het verkeersbesluit d.d. 29 maart 2018 (Stcrt. 2018, nr. 19821) heeft betrekking op de herinrichting van de ringstraten In de Betouwstraat, van Welderenstraat, Van Broeckhuysenstraat en Gerard Noodtstraat tot fietsstraten.

borden
In 2012 zijn door de gemeente in het Stadscentrum 28 borden aangebracht met de tekst 'Ringstraten'. De verklaring en rechtvaardiging hiervoor was:

"Het 'merk ringstraten' wordt sinds 2007 door de gezamenlijke ondernemers en de gemeente in de ringstraten vermarkt, onder meer met als doelstelling meer bezoek te genereren, het toeristisch bezoek te stimuleren en uiteindelijk een hogere omzet te bewerkstelligen voor de in deze straten gevestigde ondernemers. In deze zin is de verwijzing naar deze straten van gelijke strekking als de toeristische bewegwijzering in de binnenstad.
Wij zijn dan ook van mening, dat deze vorm van bewegwijzering niet valt onder de 'Verordening naamgeving en nummering 2011'." (brief B&W d.d. 3 oktober 2012; kenmerk EZ20/12.0018457)

Volgens de voetgangersbewegwijzering (2015) behoort ook de Eerste Walstraat tot de Ringstraten.

Rivier de Waal

Rivierenbuurt

wijken 20 Biezen, 22 Hees, 25 Haven- en industrieterrein

Rivierenbuurt (Waterkwartier) (vanaf 1921), buurt in de wijken Biezen, Haven- en industrieterrein en Hees, met straten genoemd naar waterwegen

"Rivierenbuurt: Amstelstraat, Kanaalstraat, Lekstraat, Lingestraat, Maasplein, Maasstraat, Merwedestraat, Niersstraat, Roerstraat, Rijnstraat, Waalstraat, Waterstraat en IJsselstraat. Zie de toelichting bij Vogelenbuurt. De Rivierenbuurt wordt ook wel genoemd Waterkwartier." (Teunissen 1933)

"Rivierenbuurt (Waterkwartier) omgeving Weurtseweg, Voorstadslaan en Bredestraat" (Hendriks 1987)

"Maar zeer te prijzen zijn de vroede vaderen van heden, die namen als Winselingschen weg invoerden en Biezenstraat en Waterstraat handhaafden, al gaf de laatste dan ook aanleiding tot het opkomen van den minder fraaie naam van Waterkwartier, waarvoor Rivierenbuurt beter te pas geweest ware." (Prof. W. Mulder S.J., De Gelderlander, 2 mei 1932)

Rivierenpark

Rivierpark (Lent)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Bij de voltooiing van het project 'Ruimte voor de Waal' is de naam Rivierpark geïntroduceerd voor een 'een nieuw stukje Nijmegen aan de Waal'. Het zogenaamde rivierpark dat op 28 maart 2016 feestelijk geopend is, ligt (vrijwel) geheel in de woonplaats Lent. De naam en geometrie van deze openbare ruimte zijn niet door de gemeenteraad vastgesteld.

"Met de opening van het rivierpark is het project 'Ruimte voor de Waal' klaar. Al in 2007 besloot de gemeente dat de dijk bij Nijmegen-Lent [lees: in Lent /RE] met 350 meter landinwaarts moest worden verlegd en dat er een nevengeul zou komen.

Eind 2012 begonnen de graafwerkzaamheden en werd een deel van het zand gebruikt voor de aanleg van het nieuwe stadseiland Veur Lent. Dit eiland vormt samen met de Spiegelwaal (de nevengeul) en de nieuwe kade Lentse Warande het Rivierpark." (De Gelderlander, 29 maart 2016)

Rivierpark Nijmegen - Waal
Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de Gemeente Nijmegen hebben op 11 juli 2017 een samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend voor de ontwikkeling en het beheer van het Rivierpark Nijmegen.

"Artikel 6 Gebieden van de samenwerking

a) Deze SOK heeft betrekking op de ontwikkeling van het gebruik en beheer van Rivierpark Nijmegen - Waal, het voormalig RVR-projectgebied Ruimte voor de Waal.

b) Deze samenwerking heeft géén betrekking op het hoogwatervrije deel op het stadseiland (zie bijlage I), de verlengde Waalbrug en de nieuwe brug de Oversteek." (Samenwerkingsovereenkomst gebruik en beheer Rivierpark Nijmegen - Waal d.d. 11 juli 2017)

Het 'Ruimte voor de Rivier'-projectgebied komt overeen met het plangebied van het bestemmingsplan 'Nijmegen Ruimte voor de Waal', dat op 21 maart 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld.** Bijlage I is Kaartblad 051 Waal 2, Bijlage IV bij het Waterbesluit, inwerkinggetreden per 1 januari 2017 (Stb. 2016, 345)

evenementenlocaties
In het Rivierpark zijn vier locaties benoemd waarvoor locatiegebonden evenementenbeleid is opgesteld (besluit B&W d.d. 6 maart 2018, nummer 4.5): Ossenwaard, Lentse Uiterwaarden, Lentse Warande en Bastion.

Rivierpark Nijmegen

Rivierpark Nijmegen - Waal

Rivierstraat

openbare ruimte ID 0268300000000538

wijken 20 Biezen, 25 Haven- en industrieterrein

Besluit B&W d.d. 6 februari 1940: Rivierstraat
Besluit B&W d.d. 3 december 1948: Rivierstraat
Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957: Rivierstraat
ptt post 1978: rivierstr
Raadsbesluit d.d. 18 december 2002: Oscar Carréstraat (gedeelte) (per 1 april 2003)

"Eigenlijk zijn er maar twee hoofdrivieren in ons land, de Maas en de Rijn, de andere stromen zijn zijtakken of armen van de Rijn, in alle opzichten onze grootste rivier." (Hendriks 1987)

De Rivierstraat liep in 1940 van de Niersstraat tot Biezenstraat en vanaf 1948 van de Bredestraat tot Weurtseweg. Na de hernummering in 1957 is richting omgedraaid en werd de straat doorgetrokken tot de Dorpsstraat (Hees) (Schependomlaan). Het gedeelte tussen Industrieweg en Schependomlaan heeft in 2002 op verzoek van de bewoners de naam Oscar Carréstraat gekregen. Hierdoor ligt de Rivierstraat sinds 1 april 2003 niet meer gedeeltelijk in de wijk Hees.

Volgens het in het gemeentelijke Adressenoverzicht ligt het adres Rivierstraat 10 Nijmegen sinds 1 november 2011 in de wijk Haven- en industrieterrein.

Roald Dahlhof

openbare ruimte ID 0268300000001761

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 12 november 2014: raadsvoorstel afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 19 november 2014: Roald Dahlhof
Raadsbesluit d.d. 16 december 2015: korter onderschrift

Roald Dahl (Llandaff, Zuid-Wales 13 september 1916 – Oxford 23 november 1990), Britse schrijver

Robbertsgesken

Robert Kochstraat

raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1957: Robert Kochstraat
Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 6 november 1957: Buys Ballotstraat
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Buys Ballotstraat Berzeliusstraat

Heinrich Hermann Robert Koch (Clausthal 11 december 1843 – Baden-Baden 27 mei 1910), Duitse arts en grondlegger van de bacteriologie, ontdekte in 1882 de tuberculosebacil. Hij ontving in 1905 de Nobelprijs voor geneeskunde.

Robijnstraat

openbare ruimte ID 0268300000000539

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 28 september 1960: Robijnstraat
ptt post 1978: robynstr

robijn, rode transparante korund; mineraal dat als edelsteen wordt gebruikt

Robinsonbuurt

wijk 07 Kwakkenberg

Deze buurt op de hoek Groesbeekseweg - Postweg is omstreeks 1986 aangelegd op de plaats waar vanaf 1930 de N.V. Schoenfabriek Robinson stond. Het fabrieksgebouw was vanaf 1970 in gebruik bij het W.N.O. (Werkvoorzieningschap Nijmegen en Omstreken).

Rochussenstraat

openbare ruimte ID 0268300000000540

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 2 september 1959: Rochussenstraat
Besluit B&W d.d. 13 juli 1960: Rochussenstraat
ptt post 1978: rochussenstr

Jan Jacob Rochussen (Etten, Brabant 23 oktober 1797 – 's-Gravenhage 21 januari 1871), schafte in 1859 als minister van Koloniën de slavernij in Nederlands-Indië af; zie www.biografischportaal.nl.

"Jan J. Rochussen (1779-1871), Nederlands staatsman. Van 1840 tot 1843 minister van Financiën. Hij was van 1845 tot 1851 gouverneur generaal van Nederlands Oost Indië. Tijdens zijn bestuur hadden de expedities naar Bali plaats (1846-'49). Van 1858 tot 1860 was hij minister van Koloniën." (Hendriks 1987)

Zijn zoon jhr. mr. Willem Frederik Rochussen (1832-1912), diplomaat, minister van Buitenlandse Zaken en lid van de Raad van State, werd in 1876 door Willem III in de adelstand verheven.*

Rode Dorp

wijk 06 Hengstdal

Teunissen 1933: Roode Dorp

"gelegen tussen de Berg en Dalseweg, Huygensweg en Ubbergseveldweg" (Hendriks 1987)

Rode Dorp, 't Rooie Dorp, deel van de Bomenbuurt in de wijk Hengstdal, ten noorden van Berg en Dalseweg

"Roode Dorp: Berkstraat, Eikstraat, Eschdoornstraat, Iepstraat, Plataanstraat, Populierenstraat en Wilgplein. Het Roode Dorp is een gedeelte van de Boomenbuurt. Zie de toelichting bij Vogelenbuurt." (Teunissen 1933)

In 1915 werden de eerste drieënzeventig woningen in het Rode Dorp opgeleverd. De loop en ligging van verschillende straten werd in 1998 aangepast bij de reconstructie van het Rode Dorp. De oude rode dakpannen zijn hergebruikt op de schuurtjes.

Rode Kruisbuurt

wijk 22 Hees

Hendriks 1987: Roode Kruisbuurt

"tussen Jacob van Campenstraat en Kerkstraat" (Hendriks 1987)

Rode Kruisbuurt (vanaf 1968), buurt in de wijk Hees met de volgende openbare ruimten: Clara Bartonpad, Dr. Hessel Groeneveldstraat, Florence Nightingalestraat, Henry Dunantstraat

De Rode Kruislaan ligt niet in de Rode Kruisbuurt.

Rode Kruislaan

openbare ruimte ID 0268300000000153

wijk 17 Heijendaal

Raadsbesluit d.d. 15 december 1993: Rode Kruislaan (per 1 maart 1994)

Rode Kruis, wereldwijde hulpverleningsorganisatie; het Internationaal Comité van het Rode Kruis in Genève ontving in 1963 Nobelprijs voor de Vrede.

"Tegen het huidige voorstel om Uniceflaan en Rode Kruislaan als straatnaam te gebruiken bestaan grote bezwaren. Het sterkst geldt dat voor Rode Kruislaan. Deze naam associeert met de vrouwelijke hormonale cyclus en de daarmee samenhangende maandelijkse periode. (...)
Deze straatnaam verwijst beslist niet naar Het Nederlandse Rode Kruis. In dat geval zou de straat 'Het (Nederlandse) Rode Kruis' als naamgevend deel moeten hebben. Met 'Rode Kruis' schiet de straatnaamcommissie er echt volledig naast." (brief van Kopers/Bewonersvereniging Park Heyendaal d.d. 11 juni 1993)

Rode Toren

openbare ruimte ID 0268300000000047

wijk 00 Benedenstad

Raadsbesluit d.d. 25 februari 1982: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 18 maart 1982: Rode Toren
ptt post 1991: rode toren

"Deze toren heeft gestaan op de hoek van de Nieuwe Markt en de Oude Haven. In 1541 komt deze oude verdedigingstoren voor als St. Hubertustoren [lees: St. Hubertstoren /RE]." (Hendriks 1987)

De Rode Toren loopt van de Veemarkt naar de Nieuwe Markt ten noorden van het Kartuizerhof.

Roemsche ...

Roerdompstraat

openbare ruimte ID 0268300000000541

wijk 21 Wolfskuil

Besluit B&W d.d. 22 september 1948: Roerdompstraat
ptt post 1978: roerdompstr

roerdomp (Botaurus stellaris), vogel uit de reigerfamilie (Ardeidae)

Roermondstraat

Raadsbesluit d.d. 21 oktober 1953: Roermondstraat
raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Roermondstraat
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Citroenvlinderstraat
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Citroenvlinderstraat

De Roermondstraat liep in de periode 1953-1955 van de Vierkwartierenweg evenwijdig aan de St. Jacobslaan naar de Heiweg. De Citroenvlinderstraat (raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955) begint bij de Oude Molenweg.

Roerstraat

openbare ruimte ID 0268300000000542

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 19 maart 1930: Roerstraat
ptt post 1978: roerstr

"Roer, zijrivier van de Maas. Ontspringt op de Hohe Venn (België), en stroomt via Monschau, Düren, Gulik door Duitsland naar ons land en komt bij Roermond in de Maas." (Hendriks 1987)

De huizen in de Roerstraat maken deel uit van een complex van 85 woningen aan de Niersstraat en de Waterstraat waarvoor B&W op 4 april 1930 een bouwvergunning aan de Woningvereeniging 'Nijmegen' (Portaal) hebben verleend.

Roggeweg

openbare ruimte ID 0268300000000543

wijk 12 Goffert

Raadsbesluit d.d. 3 augustus 1960: Roggeweg
ptt post 1978: roggewg

rogge (Secale cereale), graansoort

De Roggeweg ligt ten noorden van de St. Teunismolenweg.

Rolling Stonesstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000441

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 17 maart 2004: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 19 mei 2004: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 14 juli 2004: Rolling Stonesstraat

The Rolling Stones, Britse rockband, opgericht in 1963, met onder meer Mick Jagger (1943), Brian Jones (1942-1969), Keith Richards (1943) en Charlie Watts (1941-2021); Bill Wyman (1936) verliet de Rolling Stones in 1992.

In het kader van het Europese gedeelte van de Voodoo Lounge World Tour traden de Rolling Stones op 13 en 14 juni 1995 in Nijmegen op in het Goffertpark. Op 8 juni 2007 gaf de band nogmaals een concert op de Goffertweide en ondertekenden Mick Jagger, Charlie Watts, Keith Richards en Ron Wood een straatnaam­bord met de tekst 'Rolling Stonesstraat' en het onderschrift 'Lent-Nijmegen'. Dit bord hangt sinds 30 oktober 2007 achter veiligheidsglas op een centrale plek in de hal van het voorzieningenhart De Ster, Queenstraat 37B Lent.

Het besluit over raadsvoorstel 52/2004 is twee maal uitgesteld. De commissie straatnaamgeving heeft het voorstel op 9 juni 2004 gewijzigd, maar de naam Rolling Stonesstraat is gehandhaafd.

Romeinenbuurt

Romeinenweg

intern beraad 1884: Romeinenweg
intern beraad 1895: Batavierenweg
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Batavierenweg

"17 v. Chr. Romeinse soldaten stichten een groot legerkamp (castra) voor ca. 15.000 soldaten op de Hunnerberg." (www.noviomagus.nl)

Voor de weg langs de Bergrand was in 1884 de naam Romeinenweg bedacht. In 1896 is de naam Batavierenweg vastgesteld.

Romeins verleden

1946  Cerialisstraat
1946  Claudius Civilisstraat
1946  Drususstraat
1946  Trajanusstraat
1946  Veraxstraat
1956  Keizer Traianusplein
1956  Traianusstraat
1992  Caesarstraat
1992  Cerialisstraat
1992  Drususstraat
1992  Tiberiusplein
1997  Flavus
1997  Verax
1997  Victor
2001  Aquilastraat
2001  Claustrumstraat
  2001  Clavisstraat
2001  Denariusstraat
2001  Dolabrastraat
2001  Dupondiusstraat
2001  Fibulastraat
2001  Gladiusstraat
2001  Imbrexstraat
2001  Ligulastraat
2001  Panfluitstraat
2001  Pijlpuntstraat
2001  Tabellastraat
2001  Tegulastraat
2001  Terracottastraat
2001  Volsellastraat
2001  Wetsteenstraat
2001  Zegelringstraat
  2005  Claustrum
2006  Keizer Augustusplein
2016  Fabrica (buurtnaam)
2016  Ulpia (buurtnaam)
2021  Fortunastraat
2021  Patriastraat
2021  Prikklokstraat
2021  Salusstraat
2021  Silostraat
2021  Slachthuisstraat
2021  Slachthuisweg
2021  Tempelstraat
2021  Thermenplein
2021  Tiende Legioenstraat
2021  Ulpiaplein

Op 14 juli 2021 heeft de gemeenteraad de motie 'HIC LOCUS EST' aangenomen.* Voor de straatnaamborden in de buurten Ulpia en Fabrica is dr. Vincent Hunink als universitair docent van de Radboud Universiteit Nijmegen door het college gevraagd. Als latinist heeft hij simpelweg gedaan wat de gemeente hem vroeg. De keuze voor verlatijnsing van bepaalde straten is zeker raar maar het is en was niet aan hem een deel van de opdracht te weigeren.

De buurt Fabrica maakt geen deel uit van het Romeinse verleden. De Patriastraat (zie straatnamen) ligt ook niet bij de Prikklokstraat, Silostraat en Slachthuisstraat of Slachthuisweg.* In de bijlage bij de brief van B&W d.d. 27 juni 2023 staan echter de volgende gegevens:

"Straatnamen, onderschriften en Latijnse vertalingen in Ulpia en Fabrica
Hieronder staat de informatie zoals die op de straatnaamborden zal komen. In de volgorde straatnaam, onderschrift en Latijnse vertaling van de straatnaam.

Fortunastraat
Romeinse godin van het lot
Via Fortunae

Salusstraat
Romeinse godin van de welvaart
Via Salutis

Thermenplein
Op dit plein stond een Romeins badhuis
Platea thermarum

Ulpiaplein
Familienaam van Romeinse keizer Traianus
Platea Ulpiana

Patriastraat
Voormalige kinderwagen- en kruiwagenfabriek
Via Patriana

Prikklokstraat
Registratiemiddel in fabrieken
Via horologii punctualis

Silostraat
Opslag van HONIG-fabriek
Via infundibuli frumentarii

Slachthuisweg
Voormalig slachthuis 1900-2016
Via carnicerii

Tiende Legioenstraat
Romeins legeronderdeel
Via Legionis Decimae

Tempelstraat
Romeins religieus gebouw
Via templi"

Romeinse Veldherenbuurt

"omgeving Kopsehof (nabij Rode Dorp)" (Hendriks 1987)

Romeinse Veldherenbuurt (1946-1967), voormalige buurt in de wijk Hunnerberg met de volgende openbare ruimten: Cerialisstraat, Claudius Civilisstraat, Drususstraat, Kopseweg, Traianusstraat, Ubbergseveldweg (gedeelte), Veraxstraat (zie plattegrond)

Na de Tweede Wereldoorlog hebben bij de Kopseweg in totaal 100 noodwoningen gestaan. De laatste vier woningen zijn in 1967 afgebroken. Met de noodwoningen zijn ook de straatnamen bijna allemaal verdwenen. De namen Cerialisstraat en Drususstraat zijn op een andere locatie op de Kopse Hof hergebruikt.

"De huisjes lagen aan de Ubbergseveldweg en aan vier nieuwe straatjes die vanwege het vroegere legerkamp naar figuren uit de Romeinse tijd werden genoemd. Het waren van west naar oost de Cerialisstraat, de Claudius Civilisstraat (de bewoners hadden het over de Claudius op Wieletjesstraat), de Trajanusstraat en de Drususstraat (in de wandeling Drusenstraat geheten). De straatjes waren aan beide zijden bebouwd, behalve de Drususstraat, waar de bewoners vrij uitzicht hadden." (Wolf 1998, p. 3)

Rondeelstraat

De wijziging van de naam Parkdwarsstraat in Rondeelstraat ging in 1944 niet door.*

Rondom Hees en Neerbos

Volkstelling 1947: buurt 28 Rondom Hees en Neerbos
Woningtelling 1956: buurt 24 Dorp Neerbosch, 25 Haven- en Industrieterrein
Volkstelling 1960: buurt 24 Neerbosch, 25 Haven- en industrieterrein

Rondom Hees en Neerbos, buurt in WIJK 2 (aan weerszijden van het Maas-Waalkanaal) (Volkstelling 1947)

Bij de Volkstelling 1947 was Rondom Hees en Neerbos de benaming voor het buitengebied ten oosten van het Maas-Waalkanaal grenzend aan de buurten Hees en Neerbos. De buurt is bij de Woningtelling 1956 opgegaan in de buurten Dorp Neerbosch en Haven- en Industrieterrein.

Rondopad

openbare ruimte ID 0268300000000544

wijk 24 Neerbosch-Oost

Besluit B&W d.d. 20 april 1966: Rondopad
ptt post 1978: rondopad

rondo, muziekstuk waarin het thema steeds in andere vorm terugkeert (muziekterm)

Rondweg

openbare ruimte ID 0268300000000362

woonplaats Oosterhout Gld (gemeente Valburg) (historisch)
woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (per 1 januari 1996)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit Valburg d.d. 7 mei 1991: Rondweg
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: formalisering

De namen van drie straten op particulier terrein werden in 1991 op voorstel van de eigenaar B. Minnen vastgesteld.

Röntgenstraat

openbare ruimte ID 0268300000000545

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Röntgenstraat
Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958: Röntgenstraat
ptt post 1978: rontgenstr

Wilhelm Conrad Röntgen (Lennep 27 maart 1845 - München 10 februari 1923), Duitse natuurkundige

"Wilhelm C. Röntgen (1845-1923), Duits natuurkundige, studeerde o.a. te Utrecht. In 1895 ontdekte hij de Röntgenstralen (vroeger wel X-stralen genaamd)." (Hendriks 1987)

Röntgen ontving in 1901 de Nobelprijs voor natuurkunde.

Roode ...

Roode Leeuw

Van Suchtelen & Hollandt 1755: Brouwerÿ
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie A (1822): De roode Leeuw
Teunissen 1933: Roode Leeuw

"29 September 1762 werd Cornelis Rudolph Theodorus Krayenhoff (zie Krayenhofflaan) deelgenoot van zijn vader den luitenant-ingenieur Cornelis Johannes 'ten einde de functie van brouwer te kunnen exerceeren in de brouwerij buiten de Hezelpoort'.
In 1763 kocht zijn vader de bier- en azijnbrouwerij, mitsgaders stijfselfabriek 'de Roode Leeuw' met huis, stalling, schuur, tuin en bouwland onder Hees aan de rivier 'de Waal'. Op deze 'buitenplaats' leerde de zoon in zijn kinderjaren van zijn vader de eerste beginselen der vestingbouwkunde. Een paar jaren vóór het beleg der stad in 1794 verkocht de weduwe Krayenhoff, geboren de Man, 'de Roode Leeuw'.
Bij het beleg werd het goed ernstig beschadigd. Op 16 Juni 1798 werd 'het afgebrande huis de Roode Leeuw, gelegen bij Batavia' verkocht. Nagenoeg op deze plaats werd in 1824 het fort 'Krayenhoff' gebouwd. Dit fort is in 1931/32 gesloopt." (Teunissen 1933)

Rookstraatje

"Vervallen naam (1784) van een gasje (mogelijk 'Eenigheid' bij de Houtstraat." (Teunissen 1933)

Volgens Daniëls (1949) is het een van namen van de Rozenkransgas.

Roomsche Voet¹

kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Roomsche Voet
Nijmegen 1812: Agter Kronenburg
Wegenlegger 1859: Roomsche Voet
Raadsbesluit d.d. 17 juni 1882: Parkweg
Nijmegen 1900: Parkstraat
Teunissen 1933: Achter Cronenburg, Roemsche Voet, Roomschevoet

"Het gedeelte tussen Doddendaal en de Kronenburgergas wordt tot 1882 Roomsevoet genoemd. Tegenwoordig maakt het deel uit van de Parkweg. In 1382 komt de naam 'Roemsche Voet' al voor, alleen de oorsprong van de naam is ons niet bekend." (Nijmegen in kaart gebracht 1655-1832)

"Roomsche Voet : Van Kronenburgergas tot Doddendaal" (Legger B 1859, nr. 99)

"ROOMSCHE VOET. Een straat die voor de ontmanteling van af den Doddendaal en den Pikkegas tot aan den Hezelpoort liep. Vroeger behoorde deze naam aan een veel meer uitgebreid grondstuk, dat ten Z.W. van de stad voor de stadsgracht gelegen, van den tegenwoordigen Bottendaal tot aan de Waal reikte, doch in de loop der tijden geheel vergraven en verdwenen is, voornamelijk door het aanleggen der buitenwerken. (...)" (Van Schevichaven 1896, p. 206)

Roomsche Voet²

pand ID 0268100000028569

Raadsbesluit d.d. 19 december 2012: Roomsche Voet

wijk 01 Stadscentrum

Roomsche Voet, Parkweg 5 Nijmegen maakt deel uit van Het Grote Bolwerk (rijksmonument).*

"Al voor 1527 liep er langs de Parkweg een muur. Deze had kantelen en een weergang. Maar toen het kanon opkwam besloot men de muur te verbeteren en de Parkweg te verhogen zodat er een aarden wal achter de muur ontstond. Tegelijkertijd werd de zogenaamde Roomsche Voet aangelegd. Het plan deze uit te bouwen tot een verdedigingstoren is nooit uitgevoerd. (...)" (www.noviomagus.nl)

"Herkomst naam Roomsche Voet (bron: De Stedeatlas Nijmegen, in 1954 geschreven door de Kleefse gemeentearchivaris Friedrich Gorissen)
Omstreeks 1450 volgden de stadsmuren ongeveer het tracé van de huidige Nieuwe Markt-Parkweg-Doddendaal-Plein 1944-Koningstraat-Mariënburg-Mariënburgsestraat-Hoogstraat-Voerweg. Het landbouwgebied ten zuiden van de Doddendaal en ten westen van de Bloemerstraat heette volgens Gorissen destijds 'Ruemsche Vuet'. Het gebied besloeg ook het zuidelijk deel van het huidige Kronenburgerpark. Aan de noordwestzijde werd het gebied begrensd door een weg die ongeveer vanaf de hoek Pijkestraat-Parkweg in rechte lijn richting de huidige Floraweg liep. Laatstgenoemde straat was met de Oude Graafseweg een onderdeel van de oorspronkelijk Romeinse weg naar Wijchen. In een bron uit 1563 wordt de weg tussen Pijkestraat en Floraweg 'Roemsche strate' genoemd.
De naam van de Roomsche Voet verwijst dus mogelijk naar de aanwezigheid van een vroegere Romeinse weg.
De stad besloot in 1525 om de omwalling uit te breiden. (...) In de jaren 1526-1527 werd ter verdediging van deze muur het bolwerk of rondeel de Roomsche Voet gebouwd." (raadsvoorstel 184/2012)

Roomschestraat

Teunissen 1933: Roemsche strate, Roomschestraet

"Vervallen naam (1563) van een niet nader aan te duiden (mogelijk een Romeinsche) straat onder Hees." (Teunissen 1933)

Roos en Boukjepad

openbare ruimte ID 0268300000001945

wijken 17 Heijendaal, 18 Brakkenstein

Raadsbesluit d.d. 30 november 2022: Roos en Boukjepad

"Boukje Nieuwold [lees: Niewold /RE] (1978 2001) en Roos de Jong (1977 2001) studeerden kunst­geschiedenis en archeologie en kwamen door een ongeluk om het leven tijdens hun reis met andere studenten naar een opgravingscampagne in Pompeï. Net als de leider van deze tocht, prof. dr. J.A.K.E. de Waele, hoogleraar klassieke archeologie." (raadsvoorstel d.d. 11 oktober 2022)

"Het busje van de Nijmeegse universiteit vertrok zaterdagavond [30 juni 2001] om zes uur met negen inzittenden richting Italië. (...) Het ongeval gebeurde kort voor middernacht op de Duitse Autobahn A5 ter hoogte van Baden Baden. Prof. De Waele had het eerste stuk gereden en het stuur na een pauze overgegeven aan een student. Deze bestuurder verloor de macht over het stuur tijdens een inhaalmanoeuvre, waarna het busje over de kop sloeg.
Prof. De Waele en studente Boukje Niewold overleden ter plaatse. Een andere studente werd zwaargewond naar de universiteitskliniek in Freiburg vervoerd. (...)" (Reformatorisch Dagblad, 3 juli 2001)

Boukje Niewold (12 maart 1978 – 1 juli 2001) is begraven op de Begraafplaats Moscowa in Arnhem. Het graf van Roos de Jong (30 juni 1977 – 19 juli 2001) bevindt zich op de Begraafplaats Haagveld in Breda.

Het Roos en Boukjepad ligt ten oosten van het Ida Groenewoutpad en loopt van het Thea Ivenspad naar de Willem Nuyenslaan. Volgens de kaartviewer* ligt het pad in de wijk Brakkenstein.

Rooseboomstraat

Besluit B&W d.d. 2 april 1946: Rooseboomstraat
Besluit B&W d.d. 3 september 1948: Rooseboomstraat
Raadsbesluit d.d. 15 maart 1979: intrekking

Willem Rooseboom (Amsterdam 9 maart 1843 – 's-Gravenhage 6 maart 1920), vooraanstaand militair, lid Tweede Kamer, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1899-1904); zie www.biografischportaal.nl

Roosegasje

Roosestraatje

Roothaanstraat

openbare ruimte ID 0268300000000120

wijk 04 Altrade

Raadsbesluit d.d. 31 januari 1990: Roothaanstraat
ptt post 1991: roothaanstr

Carel Marie Victor Roothaan (Amsterdam 21 februari 1865 – Nijmegen 18 september 1930), zoon van Philippus Johannes Roothaan (Amsterdam ca. 1835 – Nijmegen 11 januari 1892), gemeenteontvanger; zie Nijmeegse Biografieën 2013, pp. 119-120

"(...) werd op voorstel van Philippus Johannes Roothaan door het College van B&W op 3 februari 1888 benoemd tot klerk ten kantore van zijn vader die gemeenteontvanger was tussen 1879-1892. C. Roothaan volgde zijn vader op en was gemeenteontvanger van 1892-1930. Bovendien was hij ontvanger van de Beurs Burghardt v.d. Bergh en beheerder van het Eversfonds." (gemeentearchivaris, 29 maart 1989)

C.M.V. Roothaan was de grondlegger van het St. Canisius-Ziekenhuis, St. Annastraat 289, dat in 1926 in gebruik genomen werd. Vader en zoon zijn begraven op verschillende plaatsen op de Begraafplaats Daalseweg.

Zijn zoon Johannes Philippus Maria Roothaan (Nijmegen 1 oktober 1922 – Bergen-Belsen 1 maart 1944) werd op 30 april 1943 gearresteerd omdat zijn broer in het verzet zat. Hij overleed in concentratiekamp Bergen Belsen aan tyfus.**

De Roothaanstraat loopt vanaf de van den Havestraat tot de Dominicanenstraat met een uitloop in zuidelijke richting tot aan de trappen.

raadsvoorstel d.d. 29 november 1895: Roothaanstraat
Raadsbesluit d.d. 14 december 1895: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 20 januari 1896: Brugmanstraat
Raadsbesluit d.d. 8 februari 1896: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 20 januari 1896 (gewijzigd): Dominicanenstraat
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Dominicanenstraat

"De VOORZITTER zegt dat het voornemens was een der straten de naam van 'Roothaanstraat' te geven, maar dat de heer Roothaan zich daar tegen verzet heeft." (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1895, p. 484)

"De burgemeester deelde de vergadering mee dat gemeenteontvanger C. Roothaan te kennen had gegeven geen prijs te stellen op een dergelijke geste. Dit waarschijnlijk vanwege het feit dat hij het niet correct vond een straat te noemen naar een familie die in 1893 een perceel land om niet aan de gemeente had geschonken onder voorwaarde dat het perceel 'tot openbare weg bestemd worde en blijve'.
Deze weg is de straat die in de raadsvergadering van 22 februari 1896 de naam Dominicanenstraat kreeg." (gemeentearchivaris, 29 maart 1989)

Rooyesteyn

Rosa de Limastraat

openbare ruimte ID 0268300000000032

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Ouverturestraat
Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Ouverturestraat
Raadsbesluit d.d. 14 april 1965: Otto C. Huismanstraat (O.C. Huismanstraat)
Raadsbesluit d.d. 15 januari 1981: Rosa de Limastraat
ptt post 1991: limastr, r de

Rosa van Lima (Isabel Flores de Oliva) (Lima 20 april 1568 – Lima 30 augustus 1617); zie www.heiligen.net

"Rosa de Lima, heilige uit Peru (1586-1617) geboren te Lima, lid van de wereldlijke derde orde van de H. Dominicus. Patrones van Amerika en Indië. Rosa werd in 1668 door paus Clemens IX zalig, en 1671 door Clemens X heilig verklaard.
In Nederland sedert 1668 bijzonder vereerd te Sittard als patrones van de stad. Feestdag 23 augustus." (Hendriks 1987)

"1332  Klooster St. Rosastichting, Dennestr., Neerbosch" (telefoongids 1915)

De straatnaamwijziging in 1981 houdt verband met de nieuwbouw van de Zusters Dominicanessen van Neerbosch (1980). Hierdoor kon een hernummering van de O.C. Huismanstraat achterwege blijven.

[bord]

Rosa Luxemburgstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001726

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 15 mei 2013: Rosa Luxemburgstraat
Raadsbesluit d.d. 17 september 2014: wijziging geometrie

Rosa Luxemburg (Rozalia Luksenburg) (Zamość 5 maart 1871 – Berlijn 15 januari 1919), Pools-Duitse filosofe

"Rosa Luxemburg was een marxistisch politica, econome, filosofe en revolutionair. Ze heeft steeds benadrukt dat de bevrijding van de vrouw integraal deel moest uitmaken van de bevrijding van de arbeidersklasse, en dat omgekeerd, de bevrijding van de arbeidersklasse nooit volledig kan zijn zonder de bevrijding van de vrouw." (Reservelijst straatnamen 2009, bijlage 1)

De loopbrug naar het pand met de oneven huisnummers 1 t/m 7 en 17 t/m 35 ligt in de Karl Marxstraat, evenals de toegang tot de woningen met de even huisnummers 12 t/m 24. De woningen met de oneven huisnummers 37 t/m 59 zijn uitsluitend bereikbaar via een naamloze openbare ruimte naast Karl Marxstraat 22 Lent.

Alleen de toegang tot de verblijfsobjecten met de huisnummers 4, 6, 8, 10 en 26 ligt in de Rosa Luxemburgstraat. Voor de ingebruikname hadden 26 woningen (oneven nummers) een adres met een even huisnummer in de Karl Marxstraat. Deze adressen zijn per 22 en 26 juni 2015 gewijzigd. De adressen Rosa Luxemburgstraat 9 t/m 15 Lent (was: Karl Marxstraat 38 t/m 44 Lent) zijn per 19 april 2021 gewijzigd in Rosa Luxemburgstraat 53 t/m 59 Lent.

Rosamundstraat

openbare ruimte ID 0268300000000363

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 7 juli 1999: Rosamundstraat

Rosamund, appel

Rosenburg

kadastrale gemeente Hatert, Sectie D (1822): Rosenburg
Teunissen 1933: Rosenburg, Rosenburgh

"Voormalig buitengoed, thans boerderij aan het Kerkstraatje te Hatert achter de R.K. kerk." (Teunissen 1933)

Vanaf 1910 was het adres Kerkstraatje 12. De boerderij is in 1957 gesloopt.

Rosenburgweg

Rosendaelstraat

Rouaanstraat

openbare ruimte ID 0268300000000364

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 7 juli 1999: Rouaanstraat

Rouaan, Bigarreau Napoleon, grote bont gekleurde geel-rode, soms bijna rode kersen

Roukensstraat

openbare ruimte ID 0268300000000546

wijk 04 Altrade

Adresboek 1908: zg. aalbersstraat
Raadsbesluit d.d. 28 oktober 1911: Roukensstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Roukensstraat
ptt post 1978: roukensstr

"Blijkens de toelichting tot het R. van 28 October 1911 is deze straat genoemd naar het oud aanzienlijk Nijmeegsch geslacht waarvan zeer vele leden hooge waardigheden in hun vaderstad en den lande bekleed hebben." (Teunissen 1933)

Willem Roukens (Nijmegen 1633 – Nijmegen 8 augustus 1705), advocaat, stedelijk regent/bestuurder, was in 1702 burgemeester van Nijmegen; zie Nijmeegse Biografieën 2013, pp. 121-122, www.biografischportaal.nl

"Mr. Willem Roukens, oud-burgemeester van Nijmegen, werd tijdens de burgertwisten (Plooierij) op 72-jarigen leeftijd op de binnenplaats van het stadhuis onthoofd: 8 Augustus 1705. De 'nieuwe Plooi', een democratische partij, had in 1703 het stadsbestuur in handen gekregen. Willem Roukens was een leider van de tegenpartij de 'Oude Plooi', die in 1705 een poging waagde om het bestuur weer te bemachtigen. Op 7 augustus 1705 drongen haar aanhangers het stadhuis binnen om den Raad te overrompelen. De aanslag mislukte echter. Roukens werd gevangen genomen en viel als slachtoffer der staatkundige woelingen." (Teunissen 1933)

Johan Michiel Roukens (Nijmegen 26 januari 1703 – Nijmegen 10 april 1772), achterneef van Willem Roukens (1633-1705); zie Nijmeegse biografieën 2021, pp. 113-115, www.biografischportaal.nl

"Johan Michiel Roukens (...) bekend rechtsgeleerde, was raad en tweemaal schepen der stad. Hij is ook bekend als Latijnsch dichter. In 1749 werd hij vanwege de stad benoemd om den Erfstadhouder Willem V ten doop te houden.
Terecht of ten onrechte werd hij door oproerige menigte beschouwd als het hoofd van den tegenstand tegen de uitroeping van den stadhouder Willem Karel Friso (Willem IV) tot erfstadhouder met de daaraan verbonden machtsuitbreiding. Zijn woning aan de Ridderstraat no. 4 (...) werd op 12 december 1747 bestormd. Men had geen medelijden met zijn echtgenote, Agneta Jannetta Verspijck, die juist in het kraambed lag, doch een opstekende hevige stormwind, gepaard met een stroomende regen, deed de oproerigen de vlucht nemen. Dit redde Roukens, die ter herinnering aan deze aanslag een gedenkpenning liet slaan, waarvan exemplaren in het gemeente-museum bewaard worden. Zijn wapen en dat zijner echtgenoote is in de achtergevel van genoemd gebouw (zijn geboortehuis) aangebracht. (Zie verder 'Penschetsen uit Nijmegen's verleden' door H.D.J. van Schevichaven 1898, deel I, blz. 61 e.v.)" (Teunissen 1933)

Arent Anthony Roukens (Nijmegen 29 oktober 1747 – Arnhem 1 december 1822 ), politicus, regent, zoon van Johan Michiel Roukens (1703-1772), was in 1789 en 1792 burgemeester van Nijmegen; zie Nijmeegse Biografieën 2013, pp. 120-121, www.biografischportaal.nl

In de periode 1902-1907 hadden de woningen in deze straat een even huisnummer aan de Groesbeeksche dwarsweg (nummer 252 t/m 318). De bestaande nummering dateert uit 1908. De gronden waarop de particuliere straat was aangelegd, zijn in 1911 door de gemeente overgenomen.

"Tot 28 October 1911 werd de straat genoemd Aalbersstraat. (...)" (Teunissen 1933)

Rouwenboschweg

openbare ruimte ID 0268300000000547

wijk 47 Westkanaaldijk

Raadsbesluit d.d. 22 februari 1973: Rouwenboschweg
ptt post 1978: rouwenboschwg
Raadsbesluit d.d. 15 januari 1981: Rouwenboschweg

"Deze naam is afgeleid van een oude veldnaam uit deze omgeving 'het Rouwenbosch'." (Hendriks 1987)

Royenstein

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie F (1822): Vijverberg

"Royenstein. Voormalig buitengoed, aan de Dennenstraat; dat in 1698 in het bezit kwam van Dr. Isaac Royenstein en naar hem genoemd werd. Zijn weduwe Agnita in de Betouw, verkocht het pand in 1723 aan een landbouwer, die het in 1763 overdeed aan burgemeester Peter Verschoor. Het goed droeg nog in 1771 den naam 'Royenstein'." (Teunissen 1933)

Matth. Berkenboom vervaardigde omstreeks 1700 een ets van 'Huys en Thuyn van de Heer Rooyesteyn tot Neerbos' (zie ook Holwerda 2018). Het in 1698 door Isaac Royenstein gekochte en verbouwde buiten met aan­gebouwde boerderij en formele tuinen in Franse stijl. Er is geen aantoonbaar verband met buitenplaatsen met de naam Royestein in de provincie Utrecht.

Rozemarijngas

Wijk C (1812)

Nijmegen 1812: Rosemarijnsteeg
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Rozenmaryn Steeg
Wegenlegger 1859: Rozenmarijngas
Adresboek 1892: rozemarijngas
Raadsbesluit d.d. 3 december 1898: onttrekking
Nijmegen 1900: Rosenmarijngas

"De gas bestond reeds in 1411.
1563: Rozemaryngas. Ook After 't Slot en Achter dat Hoff genoemd.
Aan deze gas woonde bedelaars en ander onguur volkje.
1649: Villersgas
1721: Vildersgas
17e eeuw: Goudgraversgas
18e en begin 19e eeuw: Stillevegersgas
1791: Rosemarijnsteeg of Villersgasch.
Er waren wel personen onder de bewoners, die een beroep uitoefenden dat hun den naam viller, goudgraver of stilleveger bezorgde. Ook de beul woonde in de 16e en 17e eeuw aan deze gas." (Teunissen 1933)

"Rozenmarijngas : Van de Voerweg tot de Langebaan" (Legger B 1859, nr. 110)

"In 1895 werd een begin gemaakt met de slooping der meest beruchte huizen. De gas verbond de Lange Baan met den Voerweg. (Zie P. 1839 en 1897)." (Teunissen 1933)

"Op 15 december 1894 wordt het besluit genomen alle huizen vanwege de 'ontucht' te slopen." (Nijmegen in kaart gebracht 1655-1832)

Het voorstel tot uitbreiding van de wandelplaats 'het Hof' en niet meer voor den openbare dienst bestemd te verklaren van 'De Rozemarijngas' werd op 3 december 1898 met 21 tegen 1 stem door de gemeenteraad aangenomen (zie Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1898, pp. 511-514).

Rozemarijnsteeg

Rozemarijnstraat¹

Van Suchtelen 1779: Roosmarijn Straet
Teunissen 1933: Rozemarijnstraat

"De Rozemarijnstraat, ook genoemd achter de Windmolenpoort. Wat verder heet deze straat de oude Varkensmarkt." (Buurman 1829, p. 45)

"ROZEMARIJNSTRAAT zoo heette weleer de tegenwoordige Oude Varkensmarkt. De naam komt het eerst voor in een prot. van 12 Juli 1679; (...). Later werd het de Varkensmarkt, en toen deze verplaatst was „de Oude Varkensmarckt of sogenaamde Rozemarynstraet”." (Van Schevichaven 1896, pp. 211-212)

Volgens het PLAN DER STADT NŸMEGEN van Van Suchtelen (1779) lag de 'Roosmarijn Straet' in het verlengde van de 'Zeyl baan' (Zeigelbaan) op de plaats van de Kroonstraat en Achter Valburg.

"Vervallen naam. Zie Oude Varkensmarkt." (Teunissen 1933)

Rozemarijnstraat²

openbare ruimte ID 0268300000000548

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 26 juni 1952: Rozemarijnstraat
ptt post 1978: rozemarynstr

rozemarijn (Rosmarinus officinalis), plant uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae)

Sinds 1952 draagt een van de straten in de Heesterbuurt de naam Rozemarijnstraat.

Rozenmarijn...

Rozenbuurt

wijk 21 Wolfskuil

Rozenbuurt (vanaf 1913), zuidelijk deel van de wijk Wolfskuil met de volgende openbare ruimten:
a. ten zuiden van Graafseweg: Asterstraat, Leliestraat, Resedastraat, Rozenstraat, Hatertseveldweg (gedeelte);
b. ten noorden van Graafseweg: Braamhof, Derde van Hezewijkstraat, Oude Azaleastraat, Palmstraat, Villanovastraat en omgeving;
c. verdwenen naam: Azaleastraat

De eerste huizen in deze buurt zijn gebouwd voor 1900. Het centrum van deze buurt was de in 1930 gebouwde rooms-katholieke kerk H. Thomas a Villanova, Graafseweg 178. De Villanovakerk is in 1973 gesloten en in 1975 afgebroken.

Rozengas

Wijk D (1812)

Kiers 1751¹: Roose gaske
Nijmegen 1812: Achter de Vischmarkt / Rosegast
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Het Rozen Gastje
Wegenlegger 1859: Rozengasje
Adresboek 1892: rozengas
Nijmegen 1900: Rozengas
Raadsbesluit d.d. 23 februari 1921, onttrekking (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Rozengas
Raadsbesluit d.d. 5 juli 1951: intrekking

"De naam van deze gas, die aan een huisteeken werd ontleend, komt reeds voor in 1411." (Teunissen 1933)

"Rozengasje : Van de Nonnenstraat tot achter het Gasthuis" (Legger B 1859, nr. 154)

Rozengas, Grotegas, Proosthof en de doodlopende Schapengas waren vier gasjes tussen Achter de Vismarkt en Nonnenstraat.

Rozenkransgas

kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Het Rozenkrans Gastje
Wegenlegger 1859: Rozenkransgasje
Adresboek 1892: rozenkransgas
Nijmegen 1900: Rozenkransgas
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Rozenkransgas
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: intrekking
Raadsbesluit d.d. 28 februari 1951: intrekking (per 28 februari 1951)

"Deze gas, die reeds in 1459 bekend was, is genoemd naar het huis 'de Rozekrans', dat aan de Houtstraat was gelegen, in protocollen van 1751, 1772 en 1794 komt de naam 'Roozestraetje in de Houtstraat' voor. Mogelijk is hier de Rozenkransgas bedoeld." (Teunissen 1933)

"Rozenkransgas, ook genaamd Groenegas, b.v. in Protocol van Bezwaar, verder:
Bloemengeske, Schepenprotocol 3.5.1679
Roosegasje en Roosestraatje, Schepenprotocol 17.8.1751, 15.10.1772, 30.4.1794
Rookstraatje (!), Schepenprotocol 30.4.1784, 26.7.1787.
Het huis op de Oosthoek Houtstraat / Rozenkransgas (Nieuw protocol f° 173) reeds Schepenprotocol 1459, 3ª post Exaudi met de naam: de Rozenkrans." (Daniëls 1949, voetnoot 6, p. 89)

"Rozenkransgasje : Straat zonder uitgang in de Houtstraat" (Legger B 1859, nr. 89)

Pompengasje (Enigheid), Rozenkransgas en Scheidemakersgas lagen op de plaats van wat nu de noordzijde van Plein 1944 is.

Rozenstraat

openbare ruimte ID 0268300000000549

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 14 juni 1913: Rozenstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Rozenstraat
ptt post 1978: rozenstr

"Ingevolge het R. van 11 Januari 1913 is deze straat, die toen reeds onder dezen naam bekend was, door de gemeente overgenomen." (Teunissen 1933)

rozen (Rosa), bloemen en plantengeslacht uit de rozenfamilie (Rosaceae)

De Rozenstraat ligt in het deel van de wijk Wolfskuil tussen Graafseweg en spoorlijn Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen.

Rubinettestraat

openbare ruimte ID 0268300000000365

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 7 juli 1999: Rubinettestraat

Rubinette, Rafzubin, appel (Malus domestica Rubinette)

Rudolf Lauwerierstraat

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1992: Rudolf Lauwerierstraat
Raadsbesluit d.d. 27 januari 1993: Nicolaas Molenaarstraat

Rudolphus Lauwerier (Nijmegen 20 december 1797 [doop] – Nijmegen 5 juni 1883), rijtuigschilder, kunstschilder en tekenaar; zie Nijmeegse biografieën 2006, pp. 91-92, www.biografischportaal.nl

Grote bekendheid en verdiensten door het vastleggen van poorten en wallen van de stad kort voor de ontmanteling.

De Rudolf Lauwerierstraat was in de oorspronkelijke plannen de verbinding tussen de Nicolaas Molenaarstraat en Eugène Lückerstraat.*

Ruijs de Beerenbrouckstraat

Ruimzicht

Ruimzigt

"Voormalig buitengoed te Hees, dat in 1802 en in 1808 werd verkocht. De plaats waar dit goed lag, is niet bekend." (Teunissen 1933)

- Volgens een schepenprotocol d.d. 26 juni 1798 is na de dood van Judith Petronella Engelberts († 1793), weduwe van Jacob Smits (1688-1749), op 30 juni 1794 aan kleindochter Judith Petronella van de Sande (1775-1845) toebedeeld:

"Eerstelijk Een buıȷtengoed genaamd RuıȷmZigt, bestaande in een Hoff  Huijsje, en Boerewooning, met Zijn Stallinge en verkens Schot  Tuijn en Bij gehorig Bouwland te Zamen groot 3½ Morgen, (...)." (Oud-Rechterlijk Archief Nijmegen, inventarisnummer 2231, folio 29)

- In de volgende beschrijving van Ruimzigt in een schepenprotocol d.d. 9 april 1808 staat een verwijzing naar de nabijgelegen buitenplaats van Hendrika Margaretha Smits (1736-1816):

"Buitengoed; bestaande in een boerenhuis, met annexe stal voor paarden en beesten, tuin en daar aan gelegen bouwland over de Buitenplaats van de Jongvrouwe Smits onder Hees geleegen van ouds genaamd Ruim Zicht groot ongeveer een en een halve morgen, ten N P van beswaar fol 76 bekend." (Oud-Rechterlijk Archief Nijmegen, inventarisnummer 2001, folio 135-135v)

Ruimzigt lag aan de oostzijde van de Voorstadslaan tegenover Vredenburg; zie ook Nieuw Protocol van Bezwaar (Oud-Rechterlijk Archief Nijmegen, inventaris­nummer 2098, folio 76). Het huis en de naam Ruimzigt hebben plaatsgemaakt voor een villa met de naam Leeuwenstein.

Ruisdaelstraat

openbare ruimte ID 0268300000000550

wijk 04 Altrade

Raadsbesluit d.d. 26 september 1923: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 10 oktober 1923: Ruisdaelstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Ruisdaelstraat
ptt post 1978: ruisdaelstr

Jacob Isaackszoon van Ruisdael (Jacob van Ruysdael) (Haarlem ca. 1629 – Amsterdam 14 maart 1682), schilder; zie www.biografischportaal.nl

"Jacob Ruisdael, beroemd landschapschilder en etser, werd te Haarlem geboren in 1629 en stierf te Amsterdam in 1682." (Teunissen 1933)

"Jacob van Ruysdael (1628-1682), na Rembrandt de belangrijkste Nederlandse landschapschilder der Gouden eeuw, ook als graficus van groot belang. Eén van zijn bekendste werken is de 'Molen bij Wijk bij Duurstede'." (Hendriks 1987)

Volgens andere bronnen werd Jacob Isaackszoon van Ruisdael in 1627 geboren en hij overleed hij ook in Haarlem waar hij in 1682 in de St. Bavo werd begraven. Jacob Isaackszoon is een neef van de schilder Jacob Salomonszoon van Ruysdael (Haarlem ca. 1630 – Haarlem 13 november 1681).*

Rusland

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B (1822): Rusland

"Landgoed Rusland: landgoed met huis en stallen; voorganger van Andelshof; omvatte ook grond op de Schoonhorst; oudste document 1808; (...)" (Brauer & Termeer 2011, p. 159)

Bij de Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks van 13 mei 1800 wordt al melding gemaakt van 'Hendrina Jaspers, Weduwe van Gerrit Scheers, in leeven Pachter van een Bouwhof, genaamd Rusland, gelegen onder Hees, in het Schependom van Nymegen'.

Rusland staat op het minuutplan uit 1822 van de kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B: Hees (één Blad), bij perceel nr. 286. Volgens de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT 1832) was Pieter Roeland Scheers eigenaar van Sectie B: Hees, perceel nr. 286 t/m 290, en Sectie A: de Biezen, perceel nr. 274 en 274a. Hij trouwde op 14 november 1839 in Briele met Neeltje Petronella van Andel.

Rust en Vrede

"Villa Rust en Vrede: medio 19e eeuw gebouwd door familie De Villeneuve op de zuidelijke hoek Voorstadslaan, Bredestraat naast de Villa Welgelegen. (...)" (Brauer & Termeer 2011, p. 159)

Rust en Vreugd
Philippe Godart Renaud baron Snouckaert van Schauburg (1795-1869)* kocht in 1858 een 'Buitenverblijf, bestaande uit Huis erf en tuin, gelegen te Hees aan de Breedestraat' van kostchoolhouder Elias de Jong (bron: akte notaris Robbers d.d. 3 mei 1858). Op 13 november 1861 verwief hij een gedeelte van het aangrenzende perceel dat eigendom was van de beide Weeshuizen. Waarschijnlijk kreeg de vervangende nieuwbouw in of omstreeks 1862 de naam 'Rust en Vreugd'.

De gepensioneerde generaal-majoor woonde sinds 1851 in Hees en werd begraven op de Algemene begraaf­plaats Neerbosch in de Dorpsstraat (naast het witte kerkje).

De weduwe Catharina Louisa de Villeneuve-Serres (1807-1895) heeft de naam gewijzigd in 'Rust en Vrede'. Vanaf 1874 woonde zij op deze buitenplaats aan de Voorstadslaan op de hoek van de Bredestraat. Haar laatste adres was 'Hees villa „Rust en vrede”, voorstadslaan 93' (bron: Adresboek 1895). Volgens de overlijdensakte is zij op 21 augustus 1895 overleden te 'Hees aan de Breedestraat in nummer drie en negentig' (= Wijk E, nr. 93).

Op 8 april 1913 kocht Edith Maud Adams de buitenplaats 'Rust en Vrede' van de Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van Onroerend Goederen, gevestigd te Nijmegen.* Zij was de weduwe van Oscar Carré en directice van Naamlooze Vennootschap 'Oscar Carré's Nederlandsch Circus'.

Bij de controle op 28 december 1933 bleek dat Voorstadslaan 266 was afgebroken.* Op de plaats van de villa Rust en Vrede zijn in 1934 vier woonhuizen gebouwd (Bredestraat 5 t/m 11 Nijmegen).

Rust en Vreugd

Rustoord

wijk 07 Kwakkenberg wijk 06 Hengstdal

"Begraafplaats aan den Postweg." (Teunissen 1933)

Begraafplaats Rustoord (vroeger: Rust-Oord), Postweg 60 Nijmegen; zie www.online‑begraafplaatsen.nl

De begraafplaats werd op 26 juli 1897 geopend en kwam op 1 januari 1915 in de gemeente Nijmegen te liggen (Wet van 13 juli 1914, Stb. 303). Het beheer was tot 1978 in handen van de Diaconie. Het poortgebouw is een gemeentelijk monument.*

De volgende openbare ruimten zijn genoemd naar personen die op deze begraafplaats zijn begraven:
a. Adrianaweg, Beijensstraat, Corduwenerstraat, Dr. Claas Noorduijnstraat, Ds. ter Haarstraat, Graadt van Roggenstraat, Krayenhofflaan, Krayenhoffpark, Piersonstraat, Quackplein, Semmelinkstraat, Sophiaweg, Truus Mastpark van Schevichavenstraat;
b. niet-vastgestelde en verdwenen namen: Jan van Vucht Tijssenstraat, Mauritsstraat, Mualketen, van Houweningeweg.

Tien paden op de begraafplaats kregen op 30 oktober 2005 de volgende namen: Eeuwigheidslaan, Engelenpad, Groenewoudpad, Herdenkingslaan, Herfstpad, Het laatste pad, Lindelaan, Pad van de vergeet-me-nietjes, Paradijslaantje, 't Hemeltje.

Op grond van beslispunt 3 van het raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006 ligt het adres Postweg 60 Nijmegen in de wijk Hengstdal.

Rutgers van Rozenburgweg

Ruusbroecstraat

openbare ruimte ID 0268300000000551

wijk 10 Nije Veld

raadsvoorstel d.d. 7 november 1922: Johannes van Ruusbroec (Ruusbroecstraat)
Raadsbesluit d.d. 15 november 1922: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 22 november 1922: Ruusbroecstraat
Raadsbesluit d.d. 29 november 1922: Ruusbroecstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Ruusbroecstraat
ptt post 1978: ruusbroecstr
raadsvoorstel 181/2013: Ruusbroecstraat, Ds. ter Haarstraat (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 18 december 2013: afgevoerd
Raadsbesluit d.d. 29 januari 2014: Ruusbroecstraat

Jan van Ruusbroec (Johannes van Ruysbroeck) (Brussel ca. 1293 – Groenendaal, Vlaams-Brabant 2 december 1381), schrijver, mysticus, geboren in Ruisbroek aan de Zenne ten zuiden van Brussel; zie www.biografischportaal.nl.

"Jan van Ruusbroeck (...) prior van het door hem gestichtte Augustijnenklooster te Groenendaal (bij Brussel), was een der voornaamste beoefenaars van de middeleeuwsche stichtelijke prozalitteratuur." (Teunissen 1933)

"Aanvankelijk kapelaan van de St. Goedele te Brussel, later prior van het Augustijner klooster te Groenendaal. Zijn mystiek draagt een sterk persoonlijk karakter, zijn proza schreef hij in de taal van zijn volk. Ruusbroec's hoofdwerk is 'Die chierheit der gheesteliker Brulocht'." (Hendriks 1987)

In raadsvoorstel 181/2013 was de Ruusbroecstraat ingekort en begon de Ds. ter Haarstraat bij de Jan Luykenstraat. In raadsvoorstel 13/2014 is de geometie van de Ds. ter Haarstraat niet aangepast. Dit voorstel waarmee de gemeenteraad op 29 januari 2014 heeft ingestemd (hamerstuk), heeft geen gevolgen voor de reeds bestaande adressen.

Ruys de Beerenbrouckstraat

openbare ruimte ID 0268300000000552

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 2 september 1959: Ruys de Beerenbrouckstraat
Besluit B&W d.d. 13 juli 1960: Ruys de Beerenbrouckstraat
ptt post 1978: r de beerenb str
verkorte schrijfwijze: Ruys de Beerenbrouckstr

Jhr. mr. Charles Joseph Marie (Charles) Ruijs de Beerenbrouck (Roermond 1 december 1873 – Utrecht 17 april 1936), staatsman; zie www.biografischportaal.nl

"Charles J.M. Ruys de Beerenbrouck (1873-1936). Nederlands r.-k. staatsman, lid gemeenteraad Maastricht van 1899 tot 1918, lid van de Tweede Kamer in 1905. In 1918 werd hij commissaris der koningin van Limburg, kort daarop kabinetsformateur: minister-president 1918-1922, 1923-1925, 1929-1933, tevens minister van Binnenlandse Zaken. Van 1925 tot 1929 en van 1933 tot 1936 was hij lid en voorzitter van de Tweede Kamer." (Hendriks 1987)

De familienaam is bij vonnis van de arrondissementsrechtbank Roermond d.d. 21 maart 1895 veranderd van 'Ruijs van Beerenbroek' in 'Ruijs de Beerenbrouck'.

Besluit B&W d.d. 19 juli 1946: Ruijs de Beerenbrouckstraat
Besluit B&W d.d. 3 september 1948: Ruijs de Beerenbrouckstraat
Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957: intrekking (per 13 april 1957)

Van 1946 tot 1957 was Ruijs de Beerenbrouckstraat een van de niet-aangelegde straten tussen Muntweg en Goffertweg. De geplande zijstraat halverwege de Goffertweg liep evenwijdig aan de Troelstrastraat naar de Groen van Prinstererstraat.

Ruysdaelstraat

Ruytersteegje

de Ruyterstraat 225 t/m 251
Het zogenaamde Ruytersteegje of De Ruytersteegje liep evenwijdig aan de Trompstraat. De veertien woningen (bouwjaar circa 1890) hadden aanvankelijk een oneven huisnummer aan de Graafsche straat (nummers 77 t/m 103). In 1899 kregen deze een nieuw oneven huisnummer aan de Groenesteeg (nummer 225 t/m 251).

Op 18 november 1899 werd de officiële straatnaam vastgesteld. De adressen de Ruyterstraat 245 t/m 251 zijn in 1924 gewijzigd in Dr. Jan Berendsstraat 132 t/m 126. De woningen zijn omstreeks 1970 gesloopt.

RW783

Ryswickstraat

openbare ruimte ID 0268300000000553

wijk 18 Brakkenstein

Raadsbesluit d.d. 26 juni 1952: Ryswickstraat
ptt post 1978: ryswickstr

"Willem Ryswick, deken van het kapittel van de St. Steven en pastoor van die kerk van 1571 tot 1591, tevens laatste deken en pastoor voor de reductie." (Hendriks 1987)

S...

StatCounter