D

d'Almarasweg

openbare ruimte ID 0268300000000969

Wijk G (1906)
wijken 08 Groenewoud, 18 Brakkenstein

Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: d'Almarasweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: d'Almarasweg
ptt post 1978: almaraswg, d

"Aldus genoemd 'naar den naam in den volksmond'. Omstreeks 1800 was een Exalto d'Almaras predikant in de Ooy. Of er verband bestaat tusschen den naam van dezen predikant en den naam van den weg is niet bekend." (Teunissen 1933)

"De d'Almarasweg werd vroeger in de volksmond 'het paadje van d'Almaras' genoemd." (Hendriks 1987)

"De genoemde predikant Adam Huygen Exalto d'Almaras, was 3 februari 1771 te Hengelo (Gld.) geboren als zoon van de predikant Frans Hendrik Adam Exalto d'Almaras en was dus bij zijn vestiging te Beek in het voorjaar van 1796 pas 25 jaar. Hij trouwde 5 maart 1809 te Beek met de Nijmeegse Anna Elisabeth Doreman (1784-1847) en bleef te Beek werkzaam tot aan zijn dood aldaar op 1 februari 1829." (Schmitz-Evers 1970, p. 53)

"De d'Almarasweg is een eind vorige eeuw opgewaardeerde privéveldweg naast het pand van de advocaat F.H. d'Almaras (hoek Driehuizerweg) die weer relaties had met de eigenaars van het buiten Mariënbosch en de Beekse dominee Exalto d'Almaras die in 1829 overleed." (De Grood 2000, p. 19)

feiten
Op de plaats van de d'Almarasweg ligt op het minuutplan uit 1822 van de kadastrale gemeente Hatert, Sectie B: de Driehuizen, een langgerekt perceel met nr. 1f. Volgens de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT 1832) was Het dorp Hatert de eigenaar van deze 'Weg als bouwland'.

Mr. Frans Hendrik Adam Exalto d'Almaras (Nijmegen 28 januari 1803 [doop] – Nijmegen 16 januari 1873), advocaat, rechter plv. te Nijmegen, woonde vanaf 1846 in Nijmegen op de St. Joristraat (Wijk A, nr. 52) en daarna tot zijn dood op de Grotestraat (Wijk D, nr. 287).

Zijn vader ds. Marcus Theodorus Hendrik Susan Jacobs Exalto d'Almaras (1767-1822) was predikant van de Hervormde Gemeente van Ooij en Persingen. Ds. Adam Huijgen Exalto d'Almaras (1771-1829) was een broer van zijn vader en predikant van de Hervormde Gemeente van Beek en Ubbergen.

De familienaam Exalto d'Almaras is onstaan door het huwelijk op 14 juli 1587 in Leiden van Johan Arends Exalto (1545-1604) met Mechelina Alvaro d'Almaras (1560-1615). Mechelina was de kleindochter van Alvaro d'Almaras (1478-1535) die in Segovia in de Spaanse regio Castilië en León werd geboren. Almaraz de Duero (tot begin 20e eeuw: Almaraz del Pan) ligt in de provincie Zamora. Het toponiem Almaraz is mogelijk van Arabische afkomst en zou akkerbouw of landerijen betekenen.

D.C. Lankhoornlaan

Dirk Cornelis Lankhoorn (Amsterdam 5 oktober 1881 – Amsterdam 2 juli 1942), boekdrukker, directeur N.V. Drukkerij v.h. De Brakke Grond, voorzitter afdeling Amsterdam der oud-wezen

Hij was als oud-wees onder meer betrokken bij de inzamelingen voor het geschenk ter gelegenheid van het gouden feest van de Weesinrichting Neerbosch in 1913. Bij de opening van het zwembad op 29 juli 1930 bood hij ds. Kuin namens de oud-wezen een koperen gedenkplaat aan. Deze bevindt zich in het Van 't Lindenhoutmuseum, Scherpenkampweg 58 Nijmegen.

Vermoedelijk kreeg Het Laantje van de Westkanaaldijk naar de wezeninrichting na zijn dood in 1942 de naam D.C. Lankhoornlaan.

da Costastraat

openbare ruimte ID 0268300000000970

wijk 10 Nije Veld

Raadsbesluit d.d. 14 juli 1917: Da Costastraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: da Costastraat
ptt post 1978: costastr, da

Isaac da Costa (Amsterdam 14 januari 1798 – Amsterdam 28 april 1860), dichter en historicus; zie www.biografischportaal.nl

"Isaäc Da Costa (1798-1860), Nederlands dichter uit aanzienlijk Portugees-joods geslacht, studeerde te Leiden o.a. bij Bilderdijk, ging 1822 tot reformatorisch christendom over, werd advocaat te Amsterdam, en was daar Bilderdijk's medestrijder voor behoud van het geloof (réveil beweging) en tot handhaving van het orthodox-gereformeerde teerstelsel. Zijn gedichten houden nauw verband met zijn levensopvatting (25 jaren, Slag bij Nieuwpoort, Wachter wat is er van den nacht?, Hagar en Elisabeth); schreef tal van polemische (Bezwaren tegen den geest der eeuw), religieuze en historische-literaire geschriften." (Hendriks 1987)

da Vincistraat

raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1957: da Vincistraat
Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 6 november 1957: Lavoisierstraat
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Lavoisierstraat

Daal

Daalderstraat

openbare ruimte ID 0268300000000094

wijk 10 Nije Veld

Raadsbesluit d.d. 25 juni 1987: Daalderstraat
ptt post 1991: daalderstr

daalder, oude munt, bedrag van anderhalve gulden (= 0,68 euro)

Een daalder was 30 stuivers waard ('Op de markt is uw gulden een daalder waard.'); een rijksdaalder had een waarde van tweeënhalve gulden.

Daalsche Broek

Daalsche Hof

Daalsche...

Daalsedwarsweg

openbare ruimte ID 0268300000000971

wijk 04 Altrade

Raadsbesluit d.d. 9 september 1899: Daalschedwarsweg
Nijmegen 1900: Daalsche dwarsweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Daalschedwarsweg
ptt post 1978: daalsedwwg

De naam Daalschedwarsweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Daalsedwarsweg.*

"Bij R. van 9 september 1899 kreeg de weg van de Daalse- naar de Groesbeeksedwarsweg de naam Daalsedwarsweg." (Hendriks 1987)

Daalsehof

openbare ruimte ID 0268300000000118

wijk 04 Altrade

Raadsbesluit d.d. 31 januari 1990: Daalsehof
ptt post 1991: daalsehof

binnenterrein dat vanaf de Poeyenstraat in westelijke richting doodloopt

Daalsehof (Hatert)

kadastrale gemeente Hatert, Sectie D (1822): Daalschen Hof
Teunissen 1933: Daalschehof

"Terrein onder Hatert ten Zuiden van den Maldenscheweg." (Teunissen 1933)

Daalseplein

wijk 06 Hengstdal

pleintje tussen Daalseweg 309 en 331

Daalsestraat

Raadsbesluit d.d. 17 juni 1882: Daalsche weg
Raadsbesluit d.d. 6 juni 1891: Daalsche straat
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Jacob Canisstraat

In 1882 besloot de gemeenteraad om:

"n. aan den nieuwe weg in de richting naar de begraafplaats achter den renbaan den naam te geven van: Daalsche weg, aansluitende aan den reeds bestaanden weg van dien naam." (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1882, p. 154)

Het eerste deel kreeg op 6 juni 1891 een andere naam:

"b. Het begin van den tegenwoordige Daalschen weg van de Berg en Dalsche straat tot de hierna onder c bedoelde straat [= Steenenkruisstraat /RE]: Daalsche straat." (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1891, p. 136)

In 1896 is alleen de naam gewijzigd in Jacob Canisstraat.

Daalseweg

openbare ruimte ID 0268300000000489

wijken 04 Altrade, 06 Hengstdal

kadastrale gemeente Hatert, Sectie A (1822): De Daalsche Weg
Wegenlegger 1859: Veldweg (2 maal)
Raadsbesluit d.d. 17 juni 1882: Daalsche weg
Raadsbesluit d.d. 6 juni 1891: Daalsche straat (gedeelte)
Adresboek 1892: Hatert daalsche weg
Raadsbesluit d.d. 9 september 1899: Fortweg (gedeelte)
Nijmegen 1900: Daalsche weg, Oude Daalsche weg
Raadsbesluit d.d. 4 maart 1905: Daalsche weg
Raadsbesluit d.d. 13 januari 1906: Prins Hendrikstraat (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Daalscheweg
ptt post 1978: daalsewg

De naam Daalscheweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Daalseweg.*

Op de Wegenlegger uit 1859 staan de volgende twee veldwegen waarvan de eerste deels betrekking heeft op de latere Tooropstraat:

- "Loopende van de Vesting werken buiten de Hertog Steegpoort en vereenigt zich met de Oude Kleefsche baan aan Broerdijk" (Legger B 1859, nr. 32);
- "Loopende uit vooromschreven Veldweg naar de Postweg bij Stad en Veldzigt" (Legger B 1859, nr. 33).

"R. 17 Juni 1882. Bij dit besluit werd de naam Daalscheweg gegeven aan 'den nieuwen weg (thans Jacob Canisstraat) van de Berg en Dalschestraat naar de begraafplaats achter de renbaan, aansluitende aan den reeds bestaanden weg van dien naam.'
R. 6 Juni 1891. 'Het begin van den tegenwoordigen Daalscheweg van de Berg en Dalschestraat tot aan de Steenenkruisstraat' (thans Jacob Canisstraat (...)) werd Daalschestraat genoemd.
R. 9 September 1899. Zie Tooropstraat, die Daalscheweg genoemd werd." (Teunissen 1933)

"R. 4 Maart 1905. Bij dit besluit werd de Daalscheweg verlengd met het gedeelte tusschen den Oranjesingel en den Waldeck Pyrmontsingel.
Sedert R. 13 Januari 1906 draagt dit gedeelte den naam Prins Hendrikstraat.
Het gedeelte tusschen den Postweg (De Dommer van Poldersveldtweg bestond toen nog niet) en de Koolemans Beynenstraat (zie P. 1897) droeg vroeger den naam Oude Daalscheweg.
Zie Dommer van Poldersveldtweg (het gedeelte tusschen den Postweg en den Daalscheweg alsmede dan oudsten Fortweg, niet dus de Tooropstraat, en het daartusschen gelegen weggedeelte)." (Teunissen 1933)

Eind 19e eeuw werden op verschillende terreinen langs Daalseweg huizen gebouwd die in de loop van de 20e eeuw zijn gesloopt. De woningen in deze zijstraten waren genummerd aan de Daalseweg.

Daalseweg (Hatert)

kadastrale gemeente Hatert, Sectie D (1822): De Daalscheweg

Deze weg op de grens met de gemeente Heumen liep naar de Daalsche Hof.

Daendelsstraat

Besluit B&W d.d. 2 april 1946: Daendelsstraat
Besluit B&W d.d. 3 september 1948: Daendelsstraat
Raadsbesluit d.d. 24 april 1968: Daendelsstraat
Besluit B&W d.d. 30 mei 1968: inwerkingtreding (per 1 juli 1968)
ptt post 1978: daendelsstr
Raadsbesluit d.d. 15 maart 1979: intrekking

Herman Willem Daendels (Hattem 21 oktober 1762 – St. George d'Elmina, Guinea 2 mei 1818), gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1808-1811) en de Nederlandse bezittingen aan de Afrikaanse Goudkust (1815-1818); zie www.biografischportaal.nl

"Naar Herman W. Daendels (1762-1818), Nederl. generaal, gouverneur generaal van Ned. Indië. Fel patriot. advocaat, leider van het verzet te Hattem in 1786 tegen Prins Willem V. Hij trad als luitenant-generaal in dienst van de Bataafse Republiek. Had een leidend aandeel in de staatsgrepen van 22 jan. en 12 juni 1798. Bestreed onder Brune met succes de in 1799 in N.-Holland gelande Engelsen en Russen bij Bergen en Castricum. Koning Lodewijk Napoleon benoemde hem in 1807 tot maarschalk van Holland en tot gouverneur-generaal van Oost-Indië. Koning Willem I benoemde hem in 1815 tot gouverneur van St. George del Mina (Westkust van Afrika), waar hij overleed." (Hendriks 1987)

De Daendelsstraat liep van de Driehuizerweg (Professor Korsstraat) naar de Jan Pieterszoon Coenstraat.

Dagpauwoogstraat

openbare ruimte ID 0268300000000972

wijk 14 Hatertse Hei

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Wachtendonkstraat
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Dagpauwoogstraat
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Dagpauwoogstraat
ptt post 1978: dagpauwoogstr

dagpauwoog (Inachis io), distelvlinder met vier opvallende oogvlekken op de vleugels

Dahliastraat

dahlia, plantengeslacht uit de composietenfamilie (Asteraceae)

Daleslaan

Dalidastraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001643

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 8 juni 2011: Dalidastraat
Raadsbesluit d.d. 12 november 2014: wijziging geometrie

Dalida (Yolanda Christina Gigliotti) (Caïro 17 januari 1933 – Parijs 3 mei 1987), Egyptisch-Franse zangeres en actrice van Italiaanse afkomst

Het raadsbesluit d.d. 12 november 2014 is op 22 juni 2016 als brondocument ingeschreven in de BAG.

Daltonstraat

openbare ruimte ID 0268300000000973

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Daltonstraat
Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958: Daltonstraat
ptt post 1978: daltonstr

John Dalton (Eaglesfield 6 september 1766 – Manchester 27 juli 1844), Engelse natuurkundige

"Naar John Dalton (1766-1844), Engelse natuurkundige die o.a. een begin maakte met de uitwerking van een atoomtheorie. Bekend zijn de door hem geformuleerde wetten: Wet der veelvouden en de Wet eigenschappen van gassen." (Hendriks 1987)

Dam

Daniël Heinsiuslaan

openbare ruimte ID 0268300000000014

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 3 januari 1980: Daniël Heinsiuslaan

Daniël Heinsius (Gent 9 juni 1580 – Leiden 25 februari 1655), humanistische geleerde; zie www.biografischportaal.nl

"Daniël Heinsius (1580-1655), Nederlands filoloog en dichter. Heinsius was één van de beroemdste hoogleraren te Leiden in het Grieks, staatkunde en geschiedenis. Zijn gedichten werden in het Duits en Frans vertaald. Guustaaf Adolf schonk hem de titel van historieschrijver en raadsheer, de Venetiaanse Republiek verhief hem tot ridder en de Staten van Holland tot historieschrijver." (Hendriks 1987)

De Daniël Heinsiuslaan loopt van de Montessorilaan naar de Comeniuslaan.

Daniëlsplein

openbare ruimte ID 0268300000000465

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 7 oktober 1992: Daniëlsplein (per 1 april 1993)

De naam van het plein dat aan de Daniëlsweg grenst, is in 1992 officieel vastgesteld op verzoek van de beheerscommissie van het wijkcentrum De Heseweide.

Daniëlsweg

openbare ruimte ID 0268300000000974

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 19 mei 1954: Daniëlsweg
Raadsbesluit d.d. 14 december 1955: Daniëlsweg
ptt post 1978: danielswg

Mattheus Petrus Maria Daniels (Mathé Daniëls) (Nijmegen 1 oktober 1877* – Nijmegen 2 mei 1952), gemeentearchivaris, archeoloog; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 35-36.

"Matheus Petrus Maria Daniëls, geboren 1-10-1877. Benoemd bij raadsbesluit van 24-4-1919 tot gemeente-archivaris te Nijmegen. Eervol ontslagen in verband met pensionering met ingang van 1 oktober 1942. Overleden te Nijmegen 2 mei 1952." (Hendriks 1987)

M.P.M. Daniels was een zoon van Petrus Jacobus Franciscus Daniels (1845-1930), gemeenteraadslid en wethouder. Vader en zoon zijn begraven in de grafkelder van de familie Daniels-Sengers op de Begraafplaats Daalseweg. De achternaam wordt in het bevolkingsregister zonder trema geschreven.

zwager
De Hendrik Wiegersmalaan in Rosmalen en de H.J.M. Wiegersmastraat in Waspik zijn genoemd naar zijn zwager, de arts en schilder Hendrik Josephus Maria Wiegersma (1891-1969)* die getrouwd was met Petronella Johanna Antonia Maria Daniels (1892-1962).

Van de Daniëlsweg naar Het tuinpad van mijn vader is slechts een kleine stap... Hun zoon Friso Wiegersma (1925-2006)* is de tekstschrijver van het nummer Het Dorp van Wim Sonneveld. In 2008 kreeg het pad naast zijn ouderlijk huis in Deurne de naam: Het tuinpad van mijn vader (besluit B&W Deurne d.d. 22 april 2008).*

De Daniëlsweg ligt in het verlengde van de Slotemaker de Bruïneweg. Een hoge spoorwegovergang op de plaats van de Kerkhofweg (Cavaljéweg) had beide wegen met elkaar moeten verbinden. Het weggedeelte tussen de Hatertseveldweg (Muntweg) en de Oude Graafseweg is echter nooit aangelegd.

Darrenhof

openbare ruimte ID 0268300000000975

wijk 14 Hatertse Hei

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Wijchenplaats
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Darrenhof
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Darrenhof
ptt post 1978: darrenhof

dar, mannetjesbij

Dasstraat

openbare ruimte ID 0268300000000490

wijk 13 St. Anna

Besluit B&W d.d. 26 juli 1938: Eekhoornstraat
Besluit B&W d.d. 16 augustus 1938: Dasstraat
Raadsbesluit d.d. 8 november 1961: Dasstraat
ptt post 1978: dasstr

das (Meles meles), marterachtig dier

In 1961 werd de naam Dasstraat ook gegeven aan de straat welke zou komen te liggen tussen Dasstraat en de Marterstraat. Deze verbinding tussen Vossenlaan en Hazenkampseweg is nooit aangelegd. Een intrekkingsbesluit is niet aangetroffen.

David Leanstraat

openbare ruimte ID 0268300000001847

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 28 maart 2018: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 16 mei 2018: David Leanstraat

Sir David Lean (Croydon, Surrey 25 maart 1908 – Limehouse, Londen 16 april 1991), Britse filmregisseur

De 19e-eeuwse stadsuitleg >

De Achterste Spenders (Lent)

De Ackerwijken

De Akker

De Anderhalve Morgen

openbare ruimte ID 0268300000001882 (weg)

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2020: De Anderhalve Morgen

De Anderhalve Morgen, verdwenen veldnaam

Met een 'morgen' werd een gebied aangeduid dat in een ochtend geploegd kon worden. De oppervlakte verschilt per streek. De openbare ruimte van het type 'weg' ligt ten westen van de Zandse Plas.

De Ark

De Bastei

de Berendonck (Wijchen)

openbare ruimte ID 0296300000000502 (water)

woonplaats Wijchen (gemeente Wijchen)

recreatiegebied in de gemeente Wijchen ten westen van Rijksweg 73 (A73)

Op het minuutplan uit 1820 van de kadastrale gemeente Wijchen, Sectie C: Hoogbroek (Tweede Blad), staat 'den Berendonk' bij perceel nr. 368 met huis en erf, aan de noordzijde van het Wijchense Ven. Op het verzamelplan staat 'De Berendonk' (eveneens zonder c). Perceel nr. 360 t/m 370 zijn volgens de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT 1832) eigendom van het Oud Burger Gasthuis van Nijmegen.

"De bouwhof 'de Berendonk' onder Wijchen, groot 24.23.50 H.A., is op 21 Feb. bij H. Hendriks te Wichen door Notaris van Koolwijk te Nijmegen verkocht; in massa aangekocht door J.  Lamers te Malden voor f 7652 (...)" (De Gelderlander, 23 februari 1893)

De Berg

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie C (1822): Den Berg
Teunissen 1933: De Berg

"Terrein aan de Z.W. zijde van de Dennenstraat bij den Graafscheweg." (Teunissen 1933)

Dit terrein lag op de plaats van het Sportpark De Dennen.

De Beuken

wijk 22 Hees

"De Koepel (thans 'de Beuken') aan de Kerkstraat te Hees schijnt oorspronkelijk een boerengoed geweest te zijn.
Den 20sten Februari 1799 ontving Cornelis Weyer Vermehr, oud-raad en secretaris der stad, op zijn verzoek van den Raad vergunning om een streep weiland, liggende 'aan het einde van zijn hofstede De Koepel onder Hees buiten de vergraven zandkuil, strekkende tot St. Anthonisallee' bij zijn goed te trekken. Het buitenverblijf stond er reeds vroeg in de 19e eeuw (...)." (Teunissen 1933)

"1571  Noë-Fikkert, Mevr. Wed. C. H., Huize 'de Beuken', Kerkstr. 5, Hees" (telefoongids 1915)

Op 18 oktober 1912 hebben B&W vergunning verleend voor de bouw van een villa met tuinmanswoning en schuur. Villa De Beuken, Kerkstraat 5 Nijmegen, is op 6 juni 2012 aangewezen als gemeentelijk monument.

De Biezantijn

pand ID 0268100000087527

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 5 september 2012: De Biezantijn

De Biezantijn, Waterstraat 146 Nijmegen, voorzieningenhart (bouwjaar 2013) in het Waterkwartier

De naam van het voorzieningenhart in de wijk Biezen is het resultaat van een prijsvraag. De jury koos uit circa 100 inzendingen drie namen. De bewoners mochten kiezen uit de namen De Monding, De Kolk en De Biezantijn. De door Menno den Daas bedachte naam De Biezantijn kreeg de meeste stemmen.

de Biezen¹

Van Suchtelen & Hollandt 1755: DE BIESEN
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie A: de Biezen (1822)
Teunissen 1933: De Biezen

'de Biezen' is de oude benaming van Sectie A van de kadastrale gemeente Neerbosch. Dit is op het minuutplan uit 1822 (Eerste en Tweede Blad) ook de naam van een deel van deze sectie; andere delen hebben de volgende namen: Oost-Indiën, De roode Leeuw, De Uiterwaarden, Het Waaische Veld (Eerste Blad) en De Hertekamp (Tweede Blad).

"De Biezen. Terrein onder Hees. Zie Biezenstraat en Waterstraat." (Teunissen 1933)

Bij de aanleg van het Maas-Waalkanaal stonden enkele woonketen in de Bieze (zonder n):

- "Woonkeet i/d Bieze bij de Sluis" (Woningkaarten 1920-1946);
- "Woonkeet i/d Bieze No. 2" en "Bieze Keet 2" (Woningkaarten 1920-1946).

de Biezen²

openbare ruimte ID 0268300000000976 (weg)

wijk 25 Haven- en industrieterrein

Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: De Biezen
Raadsbesluit d.d. 15 april 1964: de Biezen
Besluit B&W d.d. 3 augustus 1965: inwerkingtreding
ptt post 1978: biezen, de

"Toelichting: het aan deze te noemen straat gelegen rioolgemaal draagt eveneens de naam 'De Biezen'." (Commissie voor de straatnaamgeving, agenda 18 juli 1955)

De straat met de naam de Biezen (met lidwoord) ligt niet in de wijk Biezen (zonder lidwoord), maar in de wijk Haven- en industrieterrein. In 1955 was De Biezen (met twee hoofdletters) de naam voor de verbinding tussen de Biezendwarsweg en de Kanaalstraat. Bij de intrekking van de naam Biezendwarsweg kreeg een deel van deze weg eveneens de naam de Biezen.

De Bloedkuul

De Boel

Hottinger 1783: den Boel
kadastrale gemeente Ressen, Sectie A (1830): Den Boel
Van der Aa 1840: BOEL (DE)

'Den Boel' staat op het minuutplan vermeld 1) als de naam van een deel van Sectie A: Ressen (Blad 3), en 2) bij perceel nr. 275 met huis en erf. Op het verzamelplan uit 1830 staat bij dit perceel de naam 'De Boel'.

"BOEL (DE), landgoed, in de Over-Betuwe, prov. Gelderland, kw., distr., arr. en 3¼ u. van Nijmegen, kant., gem. en 1 u. Z. van Elst, gem. en ¾ u. W. ten Z. van Bemmel, ½ u. Z. ten W. van Ressen, waartoe het behoort, bij den Griftdijk of Grootenweg van Nijmegen naar Arnhem.
Dit landgoed hetwelk vroeger eene oppervlakte van ruim 60 bund. moet beslagen hebben, is thans slechts 6 bund. 66 v. r. 46 v. ell. groot, en behoort aan den Heer GOSWIN VOET, te Arnhem." (Van der Aa 1840, deel 2, p. 523)

Volgens de overlevering zou hier een kasteel hebben gestaan. Het landgoed De Boel werd al voor 1830 opgesplitst. Op de plaats van het adellijke landhuis verrees boerderij De Kleine Boel (bouwjaar 1869). De hergebruikte stenen voor boerderij De Groote Boel (bouwjaar 1871) waren vermoedelijk afkomstig van het afgebroken herenhuis. De Kleine Boel (gemeentelijk monument) en De Groote Boel zijn in 2000 en 2004 gesloopt.

de Boel

openbare ruimte ID 0268300000000384: ingetrokken (weg)

woonplaats Ressen (gemeente Bemmel) (historisch)
woonplaats Ressen gemeente Nijmegen (per 1 januari 1997)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit Bemmel d.d. 19 augustus 1954: de Boel
ptt post 1978: boel, de
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: formalisering
Raadsbesluit d.d. 27 mei 2015: intrekking

'de Boel' was een zijweg van de Griftdijk (bij de Ressense Wal) waaraan twee boerderijen lagen: De Kleine Boel en De Groote Boel (huisnummer 2 en 4).

"1. de Boel.
Vanaf de Noord-West-grens van het kadastrale perceel gemeente Ressen, sectie A, nr. 569 in algemeen Zuidelijke richting tot de Zuid-Oost-grens van het kadastrale perceel gemeente Ressen, sectie A, nr. 280." (raadsbesluit d.d. 19 augustus 1954)

B&W van Bemmel hebben in 1954 aan de gemeenteraad voorgesteld de reeds van oudsher bestaande benaming te handhaven. In het raadsbesluit d.d. 19 november 2014 (raadsvoorstel 135/2014) ontbreekt de Boel. De naam is op 27 mei 2015 alsnog ingetrokken.

De Boog (Lent)

pand ID 0268100000105963

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 16 november 2021: De Boog

De Boog, Dick Boerrigterplein 2 en 4 Lent, (bouwjaar 2021), sporthal en gezondheidscentrum in de buurt Hof van Holland

Het adres van de sporthal is Dick Boerrigterplein 4 Lent. Het gezondheidscentrum dat in hetzelfde pand is gevestigd, heeft huisnummer 2.

"kanttekeningen
2.1 Een deel van het gebouw is niet in het bezit van de gemeente Nijmegen, maar omdat mede-eigenaar Cortese Development instemt met de naamgeving is dat geen probleem." (raadsvoorstel d.d. 16 november 2021)

De Boomgaard

openbare ruimte ID 0268300000001538 (administratief gebied)

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: De Boomgaard

De Boomgaard, buurt in de wijk Oosterhout met de volgende openbare ruimten:
a. ten noorden van de Fruitlaan (appels en peren): Bellefleurstraat, Colmarstraat, Elstarstraat, Ewartstraat, Golden Deliciousstraat, Holsteinstraat, Jonagoldstraat, Melrosestraat, Primusstraat, Rosamundstraat, Rubinettestraat;
b. idem (bodemvondst): Carbatinastraat;
c. ten zuiden van de Fruitlaan (kersen): Annabellastraat, Asdonksestraat, Boskooperstraat, Hofkersstraat, Knapkersstraat, Meikersstraat, Morelstraat, Oktaviastraat, Rouaanstraat, Stroopkriekstraat, Wijnkersstraat;
d. grensstraten (gedeelte): Griftdijk, Oude Groenestraat, van Boetzelaerstraat;
e. verdwenen naam: Vleeskersstraat

Op de bij het raadsbesluit behorende tekening LM 23437 (datum: 29-09-1999) ligt het gedeelte van de Groenestraat (Oude Groenestraat) tussen de Annabellastraat en de Griftdijk in de buurt De Boomgaard.

De Brack

pand ID 0268100000038336

wijk 42 't Broek

Wijkcentrum De Brack, Leuvensbroek 1200 Nijmegen

De naam van het wijkcentrum (bouwjaar 1987), opgebouwd uit de beginletters van de wijknamen 't Broek en 't Acker, is het resultaat van een prijsvraag.

De Broekwijken

de Bultkamp

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: de Bultkamp
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: intrekking
Hendriks 1987

"veldnaam in Neerbosch, bekend sedert de 17e eeuw." (Hendriks 1987)

In een advertentie van notaris Wiegand in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 2 november 1832 wordt 'Een parceel (...), groot 1½ bunder, de Bultkamp genaamd' te koop aangeboden dat gelegen was 'bij het Gemeene Broek, onder Hatert' dat ook 'Hatertsche Bultenbroek' werd genoemd.

de Bultkamp, niet-bestaande buurt in de wijk De Kamp

De Burcht

De Byzantijn

De Campus

De Citadel

de Coekamp

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: de Coekamp
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: intrekking
Hendriks 1987

"veldnaam in Neerbosch, bekend sedert de 17e eeuw." (Hendriks 1987)

de Coekamp, niet-bestaande buurt in de wijk De Kamp

de Daal

De Dam

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie F (1822): Den Dam
Teunissen 1933: De Dam

"Bouwhoeve aan de Dorpstraat te Neerbosch tegenover 't Slotje. Het terrein is door het Maas-Waalkanaal doorsneden. De in 1649 gebouwde boerderij werd omstreeks 1930 gesloopt. Toen deze werd bewoond door den landbouwer Schamp, werd hij ook wel Schampendam genoemd. Zij droeg ook nog den naam Vredesheim." (Teunissen 1933)

De Del

kadastrale gemeente Hatert, Sectie D (1822): De Del

"Boerderij en terrein onder Hatert aan den Maldenscheweg." (Teunissen 1933)

De Diervoort

De Dobbelman

wijk 02 Bottendaal

De Dobbelman (2006), inbreidingslocatie in de wijk Bottendaal met de volgende openbare ruimten: Biesmanstraat, Castellastraat, de Ruyterstraat (gedeelte), Graafsedwarsstraat (gedeelte)

In december 2005 werd een begin gemaakt met de gefaseerde uitvoering van de herontwikkeling van het voormalig industrieel complex Dobbelman (zeepfabriek) en omgeving.

De Doorsteek (Lent)

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

verdwenen fietspad dat van de Visveldsestraat naar Lentseveld (Murciastraat) liep

De Draaiom

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie C: Den Draaiom
Teunissen 1933: De Draaiom

Op 27 september 1814 vond in 't Zwaantje te Neerbosch de 'finale verkooping' door notaris J.A. van Manen plaats van een aantal onroerende goederen van de erven van Teeuwis Kersten, waaronder:

"6.º  Een HOFSTEDE, bestaande in Huis, Schuur, Bakoven en Land, groot een en een halve morgen, den Draaiom genaamd, gelegen aan de Graafsche weg onder Neersbosch, by inzet door de Heer W. Peters gebracht op  f  550 - 0 - 0." (Nymeegsche Courant, 16 september 1814)

'Den Draaiom' staat op het minuutplan uit 1822 van de kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie C: den Heikant (één Blad), bij perceel nr. 141 met huis en erf aan de Groote Weg van Grave naar Nijmegen (St. Teunismolenweg)

Uit de Perceelkaart Landgoed Duckenburg voor de veiling in 1930 blijkt dat 'De Draaiom' (koop XXVI) deel uitmaakt van het landgoed dat op 24 maart 1930 door de gemeente wordt aangekocht.

"Land onder aan het einde van den St. Teunismolenweg bij het Maas-Waalkanaal, thans woonwagenkamp en terrein der gemeente-gasfabriek." (Teunissen 1933)

Woonwagenkamp en gasfabriek zijn verdwenen. Het terrein is opgegaan in het Bedrijventerrein Winkelsteeg in de wijk Goffert in het stadsdeel Nijmegen-Midden. De Draaiom was een van de locaties die door justitie zijn onderzocht in de vuile-grondaffaire (1996). In 2008 heeft een openbare ruimte in de wijk De Kamp in het stadsdeel Lindenholt de naam Draaiom (zonder lidwoord) gekregen.

De Drie Huizen

pand ID 0268100000022159, 0268100000061431

wijk 18 Brakkenstein

kadastrale gemeente Hatert, Sectie B (1822): de Drie Huizen

De Drie Huizen, Driehuizerweg 321 t/m 329 Nijmegen, is gebouwd in 1868 in opdracht van de Duitse Zakenman Bernhard Bahlmann (1800-1882).

"25940  Terwindt, S. A. C. M. Driehuizerw. 321." (telefoongids 1950)

Het woonhuis met stalgebouwen is in 1988 aangewezen als gemeentelijke monument. Kort daarop stortte de indrukwekkende paardenstal in.

de Driehuizen

kadastrale gemeente Hatert, Sectie B: de Driehuizen (1822)

'de Driehuizen' is de oude benaming van Sectie B van de kadastrale gemeente Hatert. Op het minuutplan uit 1822 (Tweede Blad) staat de naam 'de Drie Huizen' bij enkele bebouwde percelen aan het einde van de Driehuizensche Weg (Driehuizerweg).

De Driewegen

kadastrale gemeente Hatert, Sectie C (1822): St. Anna
Teunissen 1933: niet vermeld

Huize Driewegen (De Driewegen), St. Annastraat 270, was een monumentaal pand op de hoek van de Hatertseweg dat in 1971 is afgebroken.

Op het minuutplan uit 1822 van de kadastrale gemeente Hatert, Sectie C: het Veld (Tweede Blad), staat bij perceel nr. 154 met huis en erf van de erven van tapper Antonius (Antoon) de Champs de naam St. Anna. Perceel nr. 154 t/m 157 werden in 1845 eigendom van Abraham van Pelt.*

De villa met koetshuis is mogelijk gebouwd na de grote brand van 16 juli 1868 waarbij drie panden van de heer A. van Pelt verloren gingen en de nabijgelegen molen ternauwernood behouden kon worden. Het koetshuis, Hatertseweg 3 Nijmegen, is een gemeentelijk monument.

De oudste (?) vermelding van de naam Driewegen stond in een advertentie in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 22 augustus 1869, waarin 'Mevrouw van Reigersberg Versluijs, St. Anna, (Driewegen)' een tweede meid vraagt. Jhr. Hugo van Reigersberg Versluijs (1836-1907) en zijn echtgenote Anna Adriana Sophia Wijckerheld Bisdom (1843-1904) woonden hier van 13 mei 1869 tot 22 december 1870. Zij waren de eerste bewoners na de brand.

Latere bewoners gebruiken de naam 'Huize Driewegen'. Na het overlijden van de weduwe Boerlage-Soekias (1843-1916) is het pand in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 3 april 1917 te koop aangeboden als 'De Villa "Driewegen"'.

In 1919 is het pand in opdracht van Arnold Hartog (1880-1966) ingrijpend verbouwd door de Nijmeegse architect Oscar Leeuw en wordt de naam "DE DRIEWEGEN" boven de ingang aangebracht. Na het vertrek van de familie A. Hartog-Elias in 1932 koopt J.P.M. Benthem (1900-1968) de villa.

"26789  Benthem, J. v. Dir. N.V. Ver. Draadfabr., St. Annastr. 270." (telefoongids 1950)

Vanaf het begin jaren zestig is het Huisartseninstituut van de Katholieke Universiteit Nijmegen in het monumentale pand gevestigd, totdat De Driewegen in 1971 plaats moet maken voor één weg.

zie www.noviomagus.nl

de Duckenburg

de Duekenburg

kadastrale gemeente Hatert, Sectie F: de Duekenburg (1822)

'de Duekenburg' is de oude benaming van Sectie F van de kadastrale gemeente Hatert. Op de minuutplans (Eerste en Tweede Blad) uit 1822 is De Duekenburg ook de naam van het noordwestelijke deel van deze sectie; de naam van het andere deel (Eerste blad) is De Hulzen.

De Eenheid

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie A (1822): De Eenheid

"Terrein in de Biezen." (Teunissen 1933)

De Elten

openbare ruimte ID 0268300000001537 (administratief gebied)

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: De Elten

De Elten, buurt in de wijk Oosterhout met de volgende openbare ruimten:
a. Aquilastraat, Claustrum, Clavisstraat, Denariusstraat, Disselstraat, Dolabrastraat, Dupondiusstraat, Fibulastraat, Gladiusstraat, Imbrexstraat, Ligulastraat, Panfluitstraat, Pijlpuntstraat, Slingerkogelstraat, Spinklosstraat, Tabellastraat, Tegulastraat, Terracottastraat, Terralaan, Volsellastraat, Weefgewichtstraat, Wetsteenstraat, Zegelringstraat;
b. grensstraten (gedeelte): Griftdijk, van Boetzelaerstraat;
c. verdwenen namen: Claustrumstraat, Fruitlaan (gedeelte), Tuigbeslagstraat

Op de bij het raadsbesluit behorende tekening LM 23437 (datum: 29-09-1999) liggen de grensstraten buiten het gebied. De wijkgrens ligt op de as van de Griftdijk (raadbesluit d.d. 10  juni 2009). De Carbatinastraat ligt in het noordelijke deel van de aangrenzende buurt De Boomgaard.

Tegelijk met de wijziging van de woonplaatsnaam is de naam Fruitlaan in De Elten met ingang van 1 januari 2010 vervangen door Terralaan.

De Fest

De Fest was de benaming van de gronden en het pad tussen de Heyendaalseweg (tegenover Gerardsweg) en de St. Annastraat. Het pad is verdwenen bij de aanleg van de Kanunnikenbuurt (1959) en Rechtersbuurt (1964). Boerderij De Fest, St. Annastraat 395, lag tegenover de Heiweg.

De Fest is nu de naam van het winkelcentrum dat grenst aan de Kanunnik Mijllinckstraat, Kanunnik van de Putstraat, Kanunnik Boenenstraat en Kanunnik Pelsstraat.

De Gasthuisweide

de Geer

geer, schuin toelopend stuk land
geren, schuin toelopen

'de Geer' was de benaming van een aantal percelen aan de noordkant van de Broekstraat in Neerbosch op de plaats van het oostelijk deel van Heeskesacker.

In een akte d.d. 20 oktober 1863* van notaris Van Heuven staan verschillende percelen 'genaamd de Geer' (derde t/m vijfde koop). Het betreft hier de kadastrale gemeente Neerbosch, sectie E, perceel nr. 61, 62, 65 en 66, langs de Schaapswetering tot aan de Broekstraat.*

In kadastrale gemeente Hatert bij de schaapskooi bij Ton Peters op de Duckenburg lag een schuin toelopend grondstuk dat 'Geerkamp' werd genoemd.

de Geerkamp¹

openbare ruimte ID 0268300000000271 (versie 1) (administratief gebied)
openbare ruimte ID 0268300000001737 (versie 1) (administratief gebied)

wijk 41 De Kamp

Raadsbesluit d.d. 2 december 1976: de Geerkamp
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: de Geerkamp
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)
verklaring d.d. 11 maart 2014: opnieuw opgevoerd

"veldnaam in Neerbosch, bekend sedert de 17e eeuw." (Hendriks 1987)

Waarschijnlijk is de naam van deze kamp afgeleid van de veldnaam 'de Geer', waaraan een bij de wijknaam passend achtervoegsel is toegevoegd.

de Geerkamp, buurt in de wijk De Kamp met de volgende openbare ruimten:
a. de Geerkamp;
b. grensstraten (gedeelte): St. Agnetenweg, Wijchenseweg, Zwanenstraat;
c. niet-vastgestelde namen: de Geerkamp 10e t/m 16e straat

Op 11 maart 2014 is het type 'administratief gebied' bij openbare ruimte ID 0268300000000271 gewijzigd in 'weg' en is de Geerkamp opnieuw opgevoerd als openbare ruimte van het type 'administratief gebied'.

de Geerkamp²

openbare ruimte ID 0268300000000271 (versie 2) (weg)

wijk 41 De Kamp

Besluit B&W d.d. 26 oktober 1976: kaderstellend
ptt post 1991: geerkamp, de
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)

de Geerkamp, alle straten in de buurt de Geerkamp waarvoor geen andere namen zijn vastgesteld (huisnummers 1001 t/m 1666)

de Geerkamp 10e t/m 16e straat staan sinds 22 januari 2009 niet meer in het gemeentelijke Adressenoverzicht.

de Geerkamp 10e straat >

wijk 41 De Kamp

de Geerkamp 1001 t/m 1019 Nijmegen
de Geerkamp 1002 t/m 1062 Nijmegen

de Geerkamp 11e straat

wijk 41 De Kamp

de Geerkamp 1101 t/m 1139 Nijmegen
de Geerkamp 1102 t/m 1184 Nijmegen

de Geerkamp 12e straat

wijk 41 De Kamp

de Geerkamp 1201 t/m 1211 Nijmegen

de Geerkamp 13e straat

wijk 41 De Kamp

de Geerkamp 1302 t/m 1336 Nijmegen

de Geerkamp 14e straat

wijk 41 De Kamp

de Geerkamp 1401 t/m 1435 Nijmegen
de Geerkamp 1402 t/m 1450 Nijmegen

de Geerkamp 15e straat

wijk 41 De Kamp

de Geerkamp 1501 t/m 1573 Nijmegen
de Geerkamp 1502 t/m 1538 Nijmegen

de Geerkamp 16e straat

wijk 41 De Kamp

de Geerkamp 1601 t/m 1615 Nijmegen
de Geerkamp 1602 t/m 1666 Nijmegen

De Gelderse Poort

De Geldershof

de Génestetlaan

openbare ruimte ID 0268300000000977

wijk 10 Nije Veld

Raadsbesluit d.d. 14 juli 1917: De Genestetlaan
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: de Génestetlaan
ptt post 1978: genestetln, de
Hendriks 1987: Génestetlaan

Petrus Augustus de Génestet (Amsterdam 21 november 1829 – Rozendaal, Gelderland 2 juli 1861); zie www.biografischportaal.nl, www.dodenakkers.nl

"Petrus Augustinus de Génestet (...) Remonstrantsch predikant en dichter." (Teunissen 1933)

"Petrus A. de Génestet (1829-1861), Nederlands dichter-predikant, zeer geliefd in zijn tijd; schreef eenvoudige, zoetvloeiende, weemoedige poëzie. Hoofdwerken: Eerste gedichten, Fantasio, St. Nicolaasavond, Leekedichtjes en Laatste der eerste." (Hendriks 1987)

Deze straat wordt in de volksmond Ge·ne·stet·laan genoemd (met de klemtoon op de voorlaatste lettergreep).

De Geologenstrook

openbare ruimte ID 0268300000001602 (terrein)

wijk 32 Zwanenveld

Raadsbesluit d.d. 19 mei 2010: aangehouden
Raadsbesluit d.d 15 september 2010: De Geologenstrook

In een verzoekschrift dat op 11 mei 1965 bij de gemeente werd ingediend, gaf een groep vooraanstaande Nederlandse wetenschappers uiting aan de bezorgdheid over de vrijwel totale vernietiging van een geologisch en bodemkundig zeer belangrijk terrein:

"De Duckenburg omvat het grootste en interessantste deel van een gebied, waarin aan de oppervlakte bewaard is gebleven een als zodanig nog goed te herkennen fossiel riviersysteem, waarvan de kenmerken typisch zijn voor een rivier onder een glaciaal regime. (...)
Daarom dringt hij bij deze met klem aan op conservering van althans een enkel belangrijk terreingedeelte, waarbij met name wordt gedacht aan de plm. 100 m brede, met 3 à 4 m veen opgevulde fossiele rivierarm tussen de Teersdijk en Huize De Duckenburg, met ruime stroken langs beide (geologisch verschillend geaarde) oevers." (Teunissen 1966, p. 31)

Het park aan de noordoostzijde van de Van Schuylenburgweg, tussen Spijkerhofplein en Steve Bikoplein, is alles wat er overbleef van dit belangrijke terrein (zie straatnamen).

de Gildekamp¹

openbare ruimte ID 0268300000000272 (versie 1) (administratief gebied)
openbare ruimte ID 0268300000001738 (versie 1) (administratief gebied)

wijk 41 De Kamp

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: de Gildekamp
Raadsbesluit d.d. 15 maart 1979: de Gildekamp
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: de Gildekamp
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)
verklaring d.d. 11 maart 2014: opnieuw opgevoerd

"veldnaam in Neerbosch, bekend sedert de 17e eeuw." (Hendriks 1987)

de Gildekamp, buurt in de wijk De Kamp met de volgende openbare ruimten:
a. de Gildekamp;
b. grensstraten (gedeelte): IJpenbroekweg, Nieuwstadweg, St. Agnetenweg;
c. niet-vastgestelde namen: de Gildekamp 10e t/m 60e straat

Op 11 maart 2014 is het type 'administratief gebied' bij openbare ruimte ID 0268300000000272 gewijzigd in 'weg' en is de Gildekamp opnieuw opgevoerd als openbare ruimte van het type 'administratief gebied'.

de Gildekamp²

openbare ruimte ID 0268300000000272 (versie 2) (weg)

wijk 41 De Kamp

Besluit B&W d.d. 26 oktober 1976: kaderstellend
ptt post 1991: gildekamp, de
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)

de Gildekamp, alle straten in de buurt de Gildekamp waarvoor geen andere namen zijn vastgesteld (huisnummers 1001 t/m 6022)

de Gildekamp 10e t/m 60e straat staan sinds 22 januari 2009 niet meer in het gemeentelijke Adressenoverzicht.

de Gildekamp 10e straat >

wijk 41 De Kamp

de Gildekamp 1001 t/m 1039 Nijmegen
de Gildekamp 1004 t/m 1038 Nijmegen

de Gildekamp 11e straat

wijk 41 De Kamp

de Gildekamp 1101 t/m 1161 Nijmegen
de Gildekamp 1102 t/m 1144 Nijmegen

de Gildekamp 20e straat

wijk 41 De Kamp

de Gildekamp 2001 t/m 2047 Nijmegen
de Gildekamp 2002 t/m 2038 Nijmegen

de Gildekamp 21e straat

wijk 41 De Kamp

de Gildekamp 2101 t/m 2147 Nijmegen
de Gildekamp 2102 t/m 2138 Nijmegen

de Gildekamp 22e straat

wijk 41 De Kamp

de Gildekamp 2201 t/m 2259 Nijmegen
de Gildekamp 2202 t/m 2258 Nijmegen

de Gildekamp 23e straat

wijk 41 De Kamp

de Gildekamp 2301 t/m 2365 Nijmegen
de Gildekamp 2302 t/m 2344 Nijmegen

de Gildekamp 30e straat

wijk 41 De Kamp

de Gildekamp 3001 t/m 3069 Nijmegen
de Gildekamp 3002 t/m 3054 Nijmegen

de Gildekamp 31e straat

wijk 41 De Kamp

de Gildekamp 3101 t/m 3129 Nijmegen
de Gildekamp 3102 t/m 3132 Nijmegen

de Gildekamp 32e straat

wijk 41 De Kamp

de Gildekamp 3201 t/m 3247 Nijmegen
de Gildekamp 3202 t/m 3228 Nijmegen

de Gildekamp 33e straat

wijk 41 De Kamp

de Gildekamp 3301 t/m 3315 Nijmegen
de Gildekamp 3302 t/m 3332 Nijmegen

de Gildekamp 34e straat

wijk 41 De Kamp

de Gildekamp 3401 t/m 3427 Nijmegen
de Gildekamp 3402 t/m 3418 Nijmegen

de Gildekamp 40e straat

wijk 41 De Kamp

de Gildekamp 4001 t/m 4045 Nijmegen
de Gildekamp 4002 t/m 4052 Nijmegen

de Gildekamp 41e straat

wijk 41 De Kamp

de Gildekamp 4101 t/m 4143 Nijmegen
de Gildekamp 4102 t/m 4154 Nijmegen

de Gildekamp 42e straat

wijk 41 De Kamp

de Gildekamp 4202 t/m 4270 Nijmegen

de Gildekamp 50e straat

wijk 41 De Kamp

de Gildekamp 5001 t/m 5081 Nijmegen
de Gildekamp 5002 t/m 5054 Nijmegen

de Gildekamp 60e straat

wijk 41 De Kamp

de Gildekamp 6002 t/m 6022 Nijmegen

De Goffert

wijk 12 Goffert

Van Suchtelen & Hollandt 1755: De Goffert
De Witte 1756: De Goffert
Hattinga 1757: De Goffert
Hottinger 1783: de Goffert
kadastrale gemeente Hatert, Sectie C (1822): De Goffert
Adresboek 1892: Hatert goffert

"gofferdgofferd, groot, zwaar persoon; bijnaam van de boer die woonde op de plek van het huidige park de Goffert; wij schrijven het met een 'd', maar zoals het park 'de Goffert' laat zien wordt het woord ook met een 't' aan het slot geschreven. De Goffert hebbe se genoemd näör de gofferd, 'n dikke boer die däör fru.ger gewônd het.
Goffert, de – (eigenn.) • de Goffert, de bloedkuul. (...)" (Van Hout e.a. 2006, p. 88)

"Het Stadspark De Goffert ontleent zijn naam aan de gelijknamige in het park gelegen en tot café-restaurant verbouwde boerderij 'De Goffert'. Deze boerderij heeft verschillende benamingen gehad waarvan 'Evert Reindershoff', die reeds in 1668 vermeld wordt, wel de oudste genoemd mag worden. De naam 'De Goffert' duikt voor het eerst op als een zekere Jonas Reijnen in 1740 van de Raad toestemming krijgt om op de door hem gepachte percelen bouwland gelegen op de 'Hasencamp' onder Hatert 'een huijs off schuur te mogen setten' met het doel om 'daerinne te stellen een tropje schapen, die althans bij Jan Derkse den Goffert aen de heijde waren leggende en welke schapen aen de heijde soude blijven weijde'.

Naar alle waarschijnlijkheid bezat of pachtte de genoemde Jan Derkse den Goffert een boerderij op de toenmalige Malderheide. Met zekerheid kan worden aangenomen dat zijn bijnaam 'Den Goffert', dat wil zeggen een groot en dik persoon, later op de boerderij is overgegaan.

De boerderij 'De Goffert' wordt pas in 1780 vermeld als het Borger Kinderen Weeshuis te Nijmegen zijn op de Malderheide gelegen bezittingen, de zogenaamde Weezenheide, weet uit te breiden door de aankoop van een hofstede met bouwland en weiland, vanouds 'Maldenburg' en ook wel Maldenbij, Maldenbein of De Goffert genaamd, afkomstig uit de nalatenschap van een zekere kapitein W. Keizer.

De boerderij en omliggende percelen, welke aan het sinds 1817 Protestants Kinderen Weeshuis geheten Borgeren Kinderen Weeshuis toebehoorden, werden in 1921 door de Gemeente Nijmegen aangekocht. (...)" (Andreas & De Mol 1984, p. VI)

Huys de Goffert
Op 27 augustus en 3 september 1751 stond in de Leydse Courant een bericht over de vondst van een babylijkje in de buurt van Huys de Goffert:

"Alzoo op den 18 Augusty 1751 in 't Schependom der Stad Nymegen, aan de Mookse Heyde, by en omtrent het Huys de Goffert, is gevonden een dood eerst gebooren Kind, zynde een Jonge, zonder dat den Dader of Daders voor het voorsz. Feyt tot nog toe zyn bekend geworden; en vermits de Justitie daar aan ten hoogsten geleegen is, dat den Dader of Daders deswegens na behooren worden gestraft; Zoo is 't, dat Burgermeesteren, Scheepenen en Raaden der Stad Nymegen belooven aan alle die geene, welke den Dader of Daders weeten aan te brengen, dat ze in handen van de Justitie geraaken en van het Feyt kunnende worden overtuigd, eene Præmie van honderd Zilvere Ducatons : Zullende des Aanbrengers Naam, zulks requireerende, worden gesecreteerd." (Leydse Courant, 27 augustus 1751)

"De naam 'de Goffert' is waarschijnlijk ontleend aan de naam van een oude boerderij die ter hoogte van het huidige Goffertbad gestaan moet hebben. De bewoonster van deze boerderij moet een struise boerin zijn geweest: 'een goffert van een wief' is een plat-Nijmeegse uitdrukking voor een fors gebouwde vrouw. Op deze wijze is haar naam via de boerderij doorgegeven aan het latere stadspark. (...)" (Trots van de wijk 2004, p. 4)

Op kaarten uit de tweede helft van de 18e eeuw staat het huis met de naam De Goffert nog op een perceel op de zuidwestelijke hoek van de tegenwoordige Goffertweg en Wezenlaan. Mogelijk is de boederij in 1794 verwoest en daarna op de huidige locatie herbouwd.

brand
De grote boerenhofstede, genaamd de Goffert, brandde op 14 februari 1859 geheel af. De brand was begonnen in de schuur en had zich verder tot de belendende gebouwen uitgestrekt. De herbouw van de hofstede Maldenbein, bijgenaamd De Goffert, werd op 15 maart 1859 door de Regenten van de beide Weeshuizen aanbesteed. Op 11 december 1929 ging boerderij De Goffert, Goffertscheweg 17, opnieuw in vlammen op.

aankoop 'De Goffert'
In de raadsvergadering d.d. 15 december 1921 werd het voorstel tot aankoop van 'de perceelen, kadastraal bekend Hatert, sectie C, nos. 104, 107, 108, 109, 113, 114, 473, 546, 547 en 548, te zamen groot pl.m. 63 H.A. voor de som van f 202500', zonder hoofdelijke stemming aangenomen. In het verslag van de vergadering staat onder meer:

"Het is toch te verwachten, dat deze gronden, welke gelegen zijn nabij het gedeelte der Gemeente, waar de aaneengesloten bebouwing een aanvang neemt, ten deele reeds in een niet verre toekomst, als bouwterrein in aanmerking zullen komen, zoodat de gemeente, profijt zal trekken van de vermeerdering van waarde, welke van deze verandering van bestemming het gevolg zal zijn." (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 16 december 1921)

De bebouwing is beperkt gebleven tot een gedeelte van perceel nr. 104 en perceel nr. 114 ten noorden van de Goffertscheweg. Hierop zijn later de Muntenbuurt en het zuidelijk gedeelte van de Landbouwbuurt aangelegd inclusief de bebouwing langs de Muntweg (oneven nummers) en de Wezenlaan (even nummers).

De Goffertwijken

De Gouverneur

De Grift¹

Isaac van Geelkercken 1639: Grift
Van der Aa 1843: GRIFT (DE)

De Grift (1610-1930), kanaal tussen de Waaldijk in Lent en de Rijndijk bij Arnhem, in 1742 voor alle scheepvaartverkeer gesloten

"GRIFT (DE),  water in de Over-Betuwe, prov. Gelderland.
Het is een overblijfsel van eene vroegere vaart, welke volgen SMETIUS (1), reeds in 1310, met toestemming van Keizer HENDRIK VII, zoude gegraven zijn, met eenen hoogen grindweg daar langs, zijnde de groote rijweg tusschen Arnhem en Nijmegen; doch eerst in 1608 is men begonnen, van de Waal bij Nijmegen tot den Rijn bij Arnhem, op kosten der beide steden, door de dorpen Lent, Elst en Elden, eene grift of trekvaart te graven, welke Grift en Griftdijk, met den tot en het weggeld, waarvan die van Over-Betuwe vrijdom genoten, in het jaar 1741, aan de Provinciale Rekenkamer, later aan de Domeinen is overgegaan.
Deze GRIFT moet te Lent, door eene groote steenen sluis, van de Waal zijn gescheiden geweest, welke sluis volgens SMETIUS, in Januarij 1635, bij eene doorbraak is weggespoeld. De vaart is op sommige plaatsen nog bruikbaar, maar op andere droog of toegegroeid." (Van der Aa 1843, deel 4, p. 360)

"(1) Chronijk van de stad der Bataven, bl. 63."

Tot aan het begin van de jaartelling liep de hoofdstroom van de Waal noordelijker. Van de Lentse tak was rond 1100 nog slechts een kleine stroom over.*

"Bij Lent werd de oude Waalgeul lang opengehouden, maar ze slibde toch gaandeweg dicht. In het begin van de zeventiende eeuw is men haar weer gaan uitgraven, als begin voor een kanaal­verbinding met Elden, via Elst. Dat werd trekvaart de Grift, met op de Griftdijk een jaagpad. Een van de redenen om dit kanaal te graven was economisch van aard: er was geld mee te verdienen." (Abma 2021, pp. 173-174)

"De slechte verbinding tussen Arnhem en Nijmegen was de belangrijkste reden om een trekvaart te graven. (...) In de jaren 1608-1610 werd de Grift door zo'n 200 mannen met de schop uitgegraven; de kosten bedroegen rond de f  90.000,--. Hij was tien meter breed en drie meter diep. Een of twee paarden trokken de schepen aan een lange lijn over het jaagpad. De tocht van Arnhem naar Nijmegen duurde drie uren; onthaasten was nog niet aan de orde in die jaren. Er was geen open verbinding tussen de Grift en de Waal: de dijk lag er tussen. Het waterpeil van de Grift werd met een stuw geregeld." (Jansen 2003)

De grote stenen sluis aan de zijde van de Waal werd op 14 januari 1634 door het hoge water weggespoeld (bron: Smetius 1784, p. 177).

"Men probeerde de Grift op diverse manieren rendabel te maken. In 1644 werd aan het Oudemannenhuis in Nijmegen het visrecht in de Grift verleend. Op de dijken langs de Grift werd tol geheven en er werd ook een trekschuitendienst ingesteld van Elden naar Lent. Toch werd het onderhoud van de Grift te duur en in 1741 stopten de gemeenten Nijmegen en Arnhem met het vergoeden van de kosten. De Grift slibde dicht en werd als waterweg steeds moeilijker te gebruiken. Om Lent-Oost met Lent-West te verbinden werden vijf klei­dammen gelegd (...). In 1930 werd de Grift gedempt voor de aanleg van de autoweg Arnhem-Nijmegen." (Jansen 2003)

De aangelegde dammen verdeelden de vaart in lange vakken stilstaand water die in de zomer voor stankoverlast zorgden.

De Grift²

woonplaats Oosterhout Gld (gemeente Valburg) (historisch)
woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (per 1 januari 1996)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

woonplaats Ressen (gemeente Bemmel) (historisch)
woonplaats Ressen gemeente Nijmegen (per 1 januari 1997)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijken 50 Oosterhout, 60 Ressen

De Grift (Bedrijventerrein De Grift, Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o., Industrieterrein De Grift), bedrijventerrein in de wijken Oosterhout en Ressen, inclusief Bedrijvenpark De Rietgraaf en Industrieterrein Oosterhout.

"Bedrijventerrein de Grift omvat het bestaande industrieterrein Oosterhout, de Rietgraaf en de strook aan weerszijden van de Stationsstraat tot aan de A15. Het terrein is door de gemeentelijke herindeling i.v.m. de Waalsprong aan het grondgebied van Nijmegen toegevoegd.
Het totale gebied omvat circa 71,5 ha waarvan 34,5 ha bestaand terrein is: industrieterrein Oosterhout (circa 15,5 ha), de Rietgraaf grenzend aan regionaal bedrijvenpark Overbetuwe (circa 6 ha), en de strook ten zuiden van de Stationsstraat waar Barenbrug gevestigd is (13 ha).
Resteert nog 47 ha bruto nieuw te ontwikkelen en uitgeefbaar te maken bedrijventerrein.
     o  de Grift Noord tussen Stationsstraat en grenzend aan de A15: 37 ha
     o  de Grift Zuid ten zuiden Stationsstraat exclusief bestaande strook met bedrijven: 10 ha
Daarnaast ligt er nog een perceel van circa 4,6 ha aan de Stationsstraat richting Oosterhout (Gld.) waarop een voormalig kassencomplex en een bedrijfswoning gevestigd zijn. (...)" (raadsvoorstel 2008/183)

In het Ambitiedocument De Grift. Ontwikkeling bedrijventerrein (besluit B&W d.d. 3 februari 2015, nummer 3.8) worden de volgende gebieden onderscheiden:
•  Grift Noord en Oost: het gebied tussen de A15 en de Stationsstraat.
•  Grift Zuid: het gebied ten zuiden van de Stationsstraat.
•  Grift West: het gebied ten westen van de Griftdijk.

2017
De gebied van de beheersverordening Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. (raadsbesluit d.d. 14 juni 2017, raadsvoorstel 44/2017) bestaat uit een een oostelijk en een westelijk gebied:

"Het oostelijke besluitgebied beslaat (globaal) het bestaande bedrijventerrein de Rietgraaf, chaletpark 'De Halve Weg', Mona's eetcafé, en de percelen Stationsweg [lees: Stationsstraat /RE] 25, 27 en 27a.

Het westelijke besluitgebied wordt (globaal) begrensd door het bestaande industrieterrein Oosterhout in het westen, in het noorden door de A15, de spoorlijn Arnhem-Nijmegen in het oosten en in het zuiden vormen de Stationsstraat en Stationsweg de grens." (Stcrt. 2017, nr. 34731)

Het zogenaamde 'oostelijke besluitgebied' van het Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. ligt aan de westzijde van de Griftdijk in de wijk Oosterhout. Met het 'bedrijventerrein de Rietgraaf' wordt het Bedrijvenpark De Rietgraaf bedoeld. Het 'westelijke besluitgebied' gebied met het Industrieterrein Oosterhout ligt aan de oostzijde van de Griftdijk in de wijk Ressen.

de Groene Parel

wijk 04 Altrade

Raadsbesluit d.d. 23 oktober 2013: Truus Mastpark

benaming groengebied (2011-2013) op de hoek van de Bachstraat en van Beethovenstraat dat na de sloop van Sportfondsenbad-Oost (2013) is opgegaan in het Truus Mastpark

"Een paar jaar geleden, toen het eerste deel van het park al werd aangelegd – op de plek van het eerder gesloopte buitenbad –, hing de gemeente er zelfs al een straatnaambordje op met de tekst 'De Groene Parel'; het blauwe bordje hangt momenteel op het oude trafohuisje in het park." (De Gelderlander, 6 augustus 2014)

Het straatnaambord met de naam 'de Groene Parel' op het transformatorhuisje tegenover Bachstraat 38 is in november 2014 (week 47) alsnog verwijderd.

De Groene Route

De Grondel

pand ID 0268100000040423

wijk 32 Zwanenveld

Raadsbesluit d.d. 19 mei 2010: aangehouden
Raadsbesluit d.d 15 september 2010: De Grondel

De Grondel, Zwanenveld 9082 Nijmegen, ontmoetingscentrum (gesloten per 1 augustus 2021)

"De naam 'De Grondel' is afkomstig van grondelen: 'met de kop en voorkant van het eendelichaam (of zwaan, denk aan Zwanenveld) onder water zoeken naar waterplanten, slakken of waterdieren." (raadsvoorstel 69/2010)

Het ontmoetingscentrum is niet genoemd naar:

grondels (Gobiidae), familie van vissen uit de orde van baarsachtigen (Perciformes)

Of deze zoetwatervisjes in de watergangen in Zwanenveld voorkomen, is niet bekend.

De Groote Boel

De Groote Wiel

De Hasenkamp

De Haven

Isaac van Geelkercken 1639: de Haven
Blaeu 1649: Nieuwe haven
Nicloaes van Geelkercken 1653: Nieuwe haven
Feltman 1669: Nieuwe haven
Kiers 1751¹: Nieuwe Haven en Mont
Kiers 1751²: Haven Mond
De Witte 1756: de Haven
Van Suchtelen 1779: De Haven
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Haven

"Oude Haven (...)
Deze haven kwam in 1603 gereed en lag binnen de stadswallen. Ook deze haven voldeed niet; in 1630 was ze grootendeels verzand en toegegroeid.
In 1855 werd een nieuwe haven gegraven. De Oude Haven is toegedempt en in een plantsoen veranderd." (Teunissen 1933)

"Jaar 1881
5 Februari. Besluit, om de Oude Haven te dempen. Dit werk was voltooid 1 Aug. 1884." (Van Schevichaven 1901¹)

de Heikant

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie C: den Heikant (1822)
Adresboek 1892: Neerbosch heijkant
Teunissen 1933: De Heikant, Heikant

'den Heikant' is de oude benaming van Sectie C van de kadastrale gemeente Neerbosch.

"De Heikant. Terrein onder Neerbosch ten Noorden van den Graafscheweg en ten Westen van de Dennenstraat." (Teunissen 1933)

"Heikant. Neerbosch. Terrein ten N.W. van den Graafscheweg en ten O. van den Oostkanaaldijk." (Teunissen 1933)

De Hel

Raadsbesluit d.d. 18 maart 1953: De Hel
Raadsbesluit d.d. 6 juni 1956: St. Thomashof

De Hel was de benaming van een nabijgelegen gasje. In 1953 was niet duidelijk dat er ook woningen aan deze expeditiehof zouden komen. De straatnaam De Hel is in 1956 op verzoek van de bewoners gewijzigd.

kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Pastoor Straatje
Wegenlegger 1859: De Hel
Teunissen 1933: De Hel, Pastoorsgasje

"De Hel : Straat zonder uitgang [in de] Sint Jorisstraat" (Legger B 1859, nr. 66)

"Steegje aan het Kelfkensbosch. De oorsprong van den naam is niet bekend. Tot 1880 werd het steegje ook wel Pastoorsgasje genoemd, vermoedelijk naar de pastorie der vroegere St. Gertrudiskerk." (Teunissen 1933)

De Hertekamp

de Hoefkamp¹

wijk 41 De Kamp

openbare ruimte ID 0268300000000273 (versie 1) (administratief gebied)
openbare ruimte ID 0268300000001739 (versie 1) (administratief gebied)

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: de Hoefkamp
Raadsbesluit d.d. 15 maart 1979: de Hoefkamp
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: de Hoefkamp
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)
verklaring d.d. 11 maart 2014: opnieuw opgevoerd

"veldnaam in Neerbosch, bekend sedert de 17e eeuw." (Hendriks 1987)

de Hoefkamp, buurt in de wijk De Kamp met de volgende openbare ruimten:
a. de Hoefkamp;
b. grensstraten (gedeelte): Nieuwstadweg, Westkanaaldijk;
c. niet-vastgestelde namen: de Hoefkamp 10e en 11e straat

Op 11 maart 2014 is het type 'administratief gebied' bij openbare ruimte ID 0268300000000273 gewijzigd in 'weg' en is de Hoefkamp opnieuw opgevoerd als openbare ruimte van het type 'administratief gebied'.

de Hoefkamp²

openbare ruimte ID 0268300000000273 (versie 2) (weg)

wijk 41 De Kamp

Besluit B&W d.d. 26 oktober 1976: kaderstellend
ptt post 1991: hoefkamp, de
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)

de Hoefkamp, alle straten in de buurt de Hoefkamp waarvoor geen andere namen zijn vastgesteld (huisnummers 1001 t/m 1164)

de Hoefkamp 10e en 11e straat staan sinds 22 januari 2009 niet meer in het gemeentelijke Adressenoverzicht.

de Hoefkamp 10e straat

wijk 41 De Kamp

de Hoefkamp 1001 t/m 1021 Nijmegen
de Hoefkamp 1002 t/m 1096 Nijmegen

de Hoefkamp 11e straat

wijk 41 De Kamp

de Hoefkamp 1101 t/m 1113 Nijmegen
de Hoefkamp 1102 t/m 1164 Nijmegen

De Hoek

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B (1822): Den Hoek

Den Hoek staat op het minuutplan uit 1822 van de kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B: Hees (één Blad), bij perceel nr. 309 op Het Kerkeveld, op de hoek van de Dennenstraat en de Kerkstraat. Het huis en erf met brouwerij en mouterij zijn volgens de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT 1832) eigendom van Jan de Groot, landbouwer.

Bierbrouwerij De Leeuw werd in 1900 opgeheven. De naam van café 'De Brouwerij', Kerkstraat 205 Hees, veranderde in of omstreeks 1923 in 'De Witte Poort'.

De Hooge Hof

Teunissen 1933: Hooge Hof

"Buitengoed aan de Dennenstraat." (Teunissen 1933)

"Dennenstraat 7
Het vroegere missiehuis Sint Theresia is in 1907 gebouwd als landhuis De Hooge Hof door de gebroeders Haspels te Hilversum. In 1965-66 werden gastenhuis en kapel aangebouwd door bureau Swinkels en Salemans te Maastricht. In 1977 gesloopt." (Nicolaisen 1989, p. 223)

De Hooge Hof in Neerbosch werd gebouwd als woning voor de zenuwarts en geneesheer-directeur van sanatorium Berkenoord, dr. Jacob Wiardi Beckman (Amsterdam 7 februari 1869 – Nijmegen 10 april 1938). Zijn zoon Herman Bernard (Stuuf) Wiardi Beckman (Nijmegen 4 februari 1904 – Dachau 15 maart 1945), hoofdredacteur van Het Volk, Eerste Kamerlid (1937-1940), naar wie de Wiardi Beckman Stichting is genoemd, woonde hier vanaf circa 1908 tot hij na zijn opleiding aan het gemeentelijk Gymnasium in 1922 in Leiden ging studeren; zie Nijmeegse biografieën 2006, pp. 139-140.***

Van 1949 tot 1974 was het een missiehuis van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed (Marianhill) uit Tienray. In 1974 werd het een studentenhuis en brachten enkele bewoners de naam Boeckstaete aan. In 1981 is op deze plaats het complex Welgelegen van de SSHN (SSH&) gebouwd.

Paijensweg 6A
Op de Kwakkenberg staat een andere villa met de naam 'De Hooge Hof'. Deze villa (bouwjaar 1908) heette aanvankelijk 'Heideheuvel'. De nieuwe eigenaar veranderde de naam in 1911 in 'Hooge Hof'. De villa lag tot 1 januari 1915 in de gemeente Groesbeek en heeft sinds 1920 een huisnummer aan de Paijensweg (was: nummer 8).

de Horst

Van Suchtelen & Hollandt 1754: De Horst
Van Suchtelen & Hollandt 1755: De Horst
kadastrale gemeente Hatert, Sectie E: de Horst (1822)
Adresboek 1892: Hatert horst
Teunissen 1933: De Horst

'de Horst' is de oude benaming van Sectie E van de kadastrale gemeente Hatert. Het aangrenzende deel van Sectie D: Hatert heeft op het minuutplan uit 1822 (Tweede Blad) dezelfde naam, waarbij het lidwoord met een hoofdletter begint.

"Horst. De - Terrein ten Westen van den Staddijk." (Teunissen 1933)

De Hulzen

de Hunnerberg

kadastrale gemeente Hatert, Sectie A: de Hunnerberg (1822)

'de Hunnerberg' is de oude benaming van Sectie A van de kadastrale gemeente Hatert. Dit is op het minuutplan uit 1822 (Een Blad) ook de naam van een deel van deze sectie; andere delen hebben de namen Het Galgeveld en Het Moleveld.

De Kaap

de Kadijk

Van Suchtelen & Hollandt 1752: Cadyk
Van Suchtelen & Hollandt 1754: de Cadyck
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Cadyck
De Witte 1756: Ca Dyk
Hattinga 1757: Kadyk
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie A (1822): De Kadijk
Wegenlegger 1859: De Kadijk
Nijmegen 1900: Kadijk
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: de Kadijk
Raadsbesluit d.d. 21 juli 1965: Dijkgraaf van Wijckweg

"De Kadijk : Beginnende aan den Ooijschendijk bij de Meersluis en loopende langs het riviertje het Meer op Persingen tot aan den Kouwendijk aldaar" (Legger B 1859, nr. 63)

"Sedert de grens wijziging bij de wet van 13 Juli 1914, Staatsblad no. 303, behoort het grootste deel van dezen dijk in het Ooysche Schependom tot het grondgebied der gemeente Ubbergen." (Teunissen 1933)

De verlegde Kadijk kreeg in 1965 de naam Dijkgraaf van Wijckweg.

De Kamp

openbare ruimte ID 0268300000001590 (administratief gebied)

CBS-code BU02680841 (was: BU02680401)
wijk 41

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: de Kamp
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: De Kamp
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: De Kamp (per 1 januari 2007)

De Kamp, wijk in het stadsdeel Lindenholt met de buurten de Geerkamp, de Gildekamp, de Hoefkamp, de Kluijskamp, de Voorstenkamp en de Wellenkamp

"De wijk de Kamp is onderverdeeld in negen kleinere buurten: de Voorstenkamp, de Geerkamp, de Kluiskamp, de Wijnhovenkamp, de Coekamp, de Wellenkamp, de Hoefkamp, de Bultkamp en de Gildekamp, veldnamen in Neerbosch, bekend sedert de 17e eeuw." (Hendriks 1987)

De buurtnamen de Bultkamp, de Coekamp, de Wijnhovenskamp zijn wel door de gemeenteraad vastgesteld, maar uiteindelijk niet gebruikt. In het raadsbesluit d.d. 15 maart 1979 wordt expliciet voor drie andere buurtnamen gekozen. De buurten in de wijk De Kamp worden soms ten onrechte Kampwijken of De Kampwijken genoemd.

De Kampenaar

pand ID 0268100000031363

wijk 41 De Kamp

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: De Kampenaar

De Kampenaar, Zwanenstraat 1A Nijmegen, wijkcentrum voor de wijk De Kamp (gesloten per 1 april 2021)

"De naam De Kampenaar verwijst naar de wijknaam De Kamp. Alle buurten van deze wijk hebben het achtervoegsel -kamp in hun naam. De bewoners van deze wijk die het nieuwe wijkcentrum gaan gebruiken, noemen en voelen zich 'kampenaars'." (raadsvoorstel 101/2009)

De Kampwijken

De Kat

Teunissen 1933: de Kat

"Naam van een terrein ten Westen van de Regulierstraat en ten Z.W. van Achter Valburg. Zie P. 1839.
In 1583 werd hier een vestingwerk aangelegd, dat in de vestingbouwkunde met den naam 'Kat' wordt aangeduid, d.i. een hooggeplaatste batterij, die ook wel cavalier genoemd wordt. Na 1839 was het terrein onbebouwd. In 1850 werd ter plaatse door de Leidsche firma Schretlen de eerste gasfabriek gebouwd." (Teunissen 1933)

"Het was in de maand September ll. [1850 /RE] dat onder de leiding van genoemden directeur en den Nederlandschen Ingenieur, den Heer H. F. Roll, de werkzaamheden tot de oprigting van de Gaz-fabrijk werden aangevangen op het zeer ongunstig gelegen terrein de Kat; een terrein, hetwelk, in verband gebragt met de eigenaardige ligging onzer stad op hare zeven heuvelen, tot de meest ongunstige voorspellingen aanleiding gaf. (...)" (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 28 mei 1851)

De Kempenaerstraat

openbare ruimte ID 0268300000000978

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 2 september 1959: De Kempenaerstraat
Besluit B&W d.d. 13 juli 1960: De Kempenaerstraat
ptt post 1978: kempenaerstr, de
raadsvoorstel 161/2010: de Kempenaerstraat

Jacobus Mattheüs de Kempenaer (Amsterdam 6 juli 1793 – Arnhem 12 februari 1870), Tweede Kamerlid, minister van Binnenlandse Zaken (1848-1849); zie www.biografischportaal.nl

"Jacob Mattheus de Kempenaer, Nederlands politicus (...) Zijn staatkundige loopbaan begon in 1840, toen hij zitting nam in de dubbele Kamer. Hij behoorde in 1844 tot de 'negen mannen', die onder leiding van Thorbecke het initiatief namen voor een grondwetsherzienjng in liberale zin. Hij was een tijdlang minister." (Hendriks 1987)

Volgens tekening M.D. Nº 8272A (15-7-1960) verbindt deze straat de van Hogendorpstraat met de Couwenbergstraat. Raadsvoorstel 161/2010 heeft de raadsagenda niet gehaald:

"Bij besluit van 9 november 2010, nummer 4.3, heeft ons College besloten aan de Raad voor te stellen tot naamgeving van een stuk weg in het gebied van de Couwenbergstraat, Zijpendaalstraat en Cort van der Lindenstraat in verband met het nieuwbouwplan 'Centrale Hart Hatert'.
Achteraf is gebleken dat de naamgeving voor het betreffende gedeelte straat al bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van 13 juli 1960, nummer 13, is vastgesteld." (collegevoorstel d.d. 23 november 2010)

Op grond hiervan hebben B&W op 7 december 2010 besloten het voorstel d.d. 9 november 2010 (raadsvoorstel 161/2010) in te trekken.

De Ketelenberg

De Kleine Boel

De Klif

pand ID 0268100000015203

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 10 november 2004: de Klif

De Klif, Pijlpuntstraat 1 Nijmegen, voorzieningenhart (bouwjaar 2003) in De Elten in de wijk Oosterhout

De schrijfwijze in de besluitenlijst wijkt onbedoeld af van het raadsvoorstel.

de Kluijskamp¹

openbare ruimte ID 0268300000000274 (versie 1) (administratief gebied)
openbare ruimte ID 0268300000001740 (versie 1) (administratief gebied)

wijk 41 De Kamp

Raadsbesluit d.d. 2 december 1976: de Kluijskamp
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: de Kluijskamp
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)
verklaring d.d. 11 maart 2014: opnieuw opgevoerd

"veldnaam in Neerbosch, bekend sedert de 17e eeuw." (Hendriks 1987)

de Kluijskamp, buurt in de wijk De Kamp met de volgende openbare ruimten:
a. de Kluijskamp, Draaiom, Johannushof;
b. grensstraten (gedeelte): St. Agnetenweg, Westkanaaldijk, Wijchenseweg, Zwanenstraat;
c. niet-vastgestelde namen: de Kluijskamp 10e t/m 15e straat

Op 11 maart 2014 is het type 'administratief gebied' bij openbare ruimte ID 0268300000000274 gewijzigd in 'weg' en is de Kluijskamp opnieuw opgevoerd als openbare ruimte van het type 'administratief gebied'.

de Kluijskamp²

openbare ruimte ID 0268300000000274 (versie 2) (weg)

wijk 41 De Kamp

Besluit B&W d.d. 26 oktober 1976: kaderstellend
ptt post 1978: kluyskamp, de
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)

de Kluijskamp, alle straten in de buurt de Kluijskamp waarvoor geen andere namen zijn vastgesteld (huisnummers 1001 t/m 1471)

de Kluijskamp 10e t/m 15e straat staan sinds 22 januari 2009 niet meer in het gemeentelijke Adressenoverzicht.

de Kluijskamp 10e straat >

wijk 41 De Kamp

de Kluijskamp 1001 t/m 1065 Nijmegen
de Kluijskamp 1002 t/m 1030 Nijmegen

de Kluijskamp 11e straat

wijk 41 De Kamp

de Kluijskamp 1101 t/m 1165 Nijmegen
de Kluijskamp 1102 t/m 1134 Nijmegen

de Kluijskamp 12e straat

wijk 41 De Kamp

de Kluijskamp 1201 t/m 1289 Nijmegen
de Kluijskamp 1202 t/m 1216 Nijmegen

de Kluijskamp 13e straat

wijk 41 De Kamp

de Kluijskamp 1301 t/m 1331 Nijmegen
de Kluijskamp 1302 t/m 1328 Nijmegen

de Kluijskamp 14e straat

wijk 41 De Kamp

de Kluijskamp 1401 t/m 1471 Nijmegen
de Kluijskamp 1402 t/m 1438 Nijmegen

de Kluijskamp 15e straat

wijk 41 De Kamp

De Kluis (Malden)

Van Suchtelen & Hollandt 1754: De Klúys
Van Suchtelen & Hollandt 1755: De Klüÿs
De Witte 1756: De Klúys
Hattinga 1757: De Kluyf

Op het minuutplan uit 1820 van de kadastrale gemeente Heumen, Sectie A: St. Jacob (één Blad), staat de naam 'de Kluis' bij perceel nr. 66 met huis, schuur en erf aan de Weg van Malden naar Nijmegen.

De Koepel

De Koeweide (Lent)

De Kolk

openbare ruimte ID 0268300000001935 (weg)

wijk 25 Haven- en industrieterrein

Raadsbesluit d.d. 22 september 2021: De Kolk

"De Kolk verwijst naar een grote en een kleine kolk die zich in de buurt van het plein rondom de Vasim bevonden. De kolken ontstonden waarschijnlijk na een dijkdoorbraak in 1799. Begin jaren dertig van de twintigste eeuw zijn de kolken gedempt." (raadsvoorstel d.d. 13 juli 2021)

Een deel van de kolken staat nog op de luchtfoto uit 1936.* Na het bombardement op 22 februari 1944 wordt een gedeelte van Nijmegen bouwrijp gemaakt. De PROVINCIALE GELDERSCHE COURANT - NIJMEEGSCHE COURANT schrijf op 29 februari 1944:

"EEN KOLK WORDT GEDEMPT
Met het puin, dat op het oogenblik weggevoerd wordt, wordt de groote kolk bij de Nyma gedempt en voor de rest gaat het naar de verschillende afnemers en Rijkswaterstaat. Natuurlijk wordt alles, wat onder het begrip puin valt, nauwkeurig nagekeken: wat absoluut niet meer gebruikt kan worden, verhuist naar de bedoelde kolk, het overige wordt nog nuttig gemaakt.

De Kop

"Terrein bij den Kruisweg." (Teunissen 1933)

De Kopse Hof

De la Reystraat

openbare ruimte ID 0268300000000979

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 14 december 1955: De la Reystraat
ptt post 1978: reystr, de la

Generaal Jacobus Herculaas (Koos) de la Rey (Winburg, Oranje Vrijstaat 22 oktober 1847 – Langlaagte 15 september 1914), generaal van de Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) gedurende de Tweede Boerenoorlog (1899-1902)

"Jacobus H. de la Rey, bijgenaamd Oom Koos (1847-1914), Boerengeneraal, in 1893 lid van de le Volksraad der Zuidafrikaanse republiek. Hij stond aanvankelijk ruim tegenover de uitheemsen, echter na dreigende houding van de Engelsen jegens de republiek (1899) voorstander van het Kruger-ultimatum dat tot de oorlog leidde (1899).
Tot generaal benoemd, deed hij een inval in N.O.-Kaapkolonie, vocht bij Kraaipan en later in het Westen onder Cronjé (zie Cronjéstraat). De la Rey nam 11 juli 1900 bij Nitralsnek Baden-Powell's troepen gevangen, doch kon na Cronjé's overgave de Engelsen niet tegenhouden. Hij behaalde overwinningen bij IJzerspruit en Klerksdorp, pleitte op grond van nooddwang ten slotte voor de vrede. Hij zocht in Engeland steun voor zijn volk.
Sedert 1910 was hij lid van de senaat. In 1914 keurde hij het voorstel, om een inval in Duits (koloniaal) gebied te doen en actief aan oorlog deel te nemen, af. In september 1914 kwam hij bij een politieactie door toeval om het leven." (Hendriks 1987)

De Lange Kamp

de Lankhorst

De Leemkuil

wijk 07 Kwakkenberg

Speeltuin De Leemkuil, Luciaweg 2 Nijmegen

De speeltuin werd in 1946 ingericht om de jeugd van de straat te houden. De naam is ontleend aan de kuil die ontstond, nadat een dakpannenfabriek er leem had afgegraven.

de Leemptstraat

De Landloper

De Lentloper (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001818 (kunstwerk)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 8 juli 2015: De Lentloper (GEHEIM)
persbericht d.d. 9 juli 2015: Spiegelwaal

De naam De Lentloper is bedacht door Edwin Hendriks uit Lent. De gemeenteraad heeft op 8 juli 2015 voor de zogenaamde Promenadebrug over de nevengeul (Spiegelwaal) de naam De Lentloper vastgesteld. De naam is op 9 juli 2015 openbaar gemaakt. De brug heeft een lengte van 220 meter.

De weg over de brug maakt op grond van het raadsbesluit d.d. 10 juni 2015 deel uit van de Oosterhoutsedijk. De openbare ruimte van het type 'weg' in het verlengde van de brug tussen de Lentse Warande en de Parmasingel heeft geen naam.

In beslispunt 2 van raadsvoorstel 104/2015 staat: 'openbare ruimte van het type object'. De Lentloper is in de BAG geregistreerd als openbare ruimte van het type 'kunstwerk'.

De Lentse Kust (Lent)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Notenlaantje 100 t/m 116 Lent
Koeweidepad 10 t/m 44 Lent

De Lentse Kust, projectnaam waterwoningen Lentse Plas

De 27 waterwoningen zijn ten onrechte geregistreerd als pand en verblijfsobject (begin geldigheid: 10-07-2020). Drijvende objecten kunnen in de BAG uitsluitend als ligplaats worden geregistreerd.

de Lentsebrug

De Limos

wijk 06 Hengstdal

De Limos (vanaf 2003), buurt in de wijk Hengstdal met de volgende openbare ruimten: Bospomplaan, Garnizoenslaan, Limoslaan, Molenveldlaan, Wachterslaan

De buurt wordt ook aangeduid als Limos (zonder lidwoord), Limosterrein en Molenveld.

LIMOS, Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School (1961-1991)

"De Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School was gevestigd te Nijmegen in 3 Kazernes. De PH, Prins Hendrik, de Snijders en de Krayenhoff. Aanvankelijk, als Instructie Regiment, verzorgde het de 'Primary Training' voor de dienstplichtigen en de Kadervorming voor de Beroeps Onder-Officieren. Later, als LIMOS alleen nog de opleidingen voor de LB, Luchtmacht Bewaking, en dienstplichtigen. Na het afschaffen van de dienstplicht verloor de LIMOS het grootste deel van haar bestaansrecht en werden de overblijvende opleidingen overgeplaatst naar de Vlb Woensdrecht. (...)
Nijmegen had trouwens een rijke militaire traditie. De PH b.v. was de Opleidingsschool voor de soldaten en Onder-Officieren van het KNIL, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Ook de Kapel v.d. KLu heeft decennia lang haar onderkomen in Nijmegen gehad." (www.luchtmacht.nl)

In 1995 hebben de militairen het Limosterrein verlaten.*

kazernes
De Krayenhoffkazerne aan de Groesbeekseweg (Molenveldlaan 10-170) is gebouwd in of omstreeks 1905, de Snijderskazerne aan de Gelderselaan (Molenveldlaan 180-292) in 1906 en de Prins Hendrikkazerne aan de Daalseweg (Dommer van Poldersveldtweg 112) in 1909-1912. De eerste steen voor de derde kazerne is op 18 januari 1910 gelegd door prins Hendrik. De Krayenhoffkazerne, Snijderskazerne en Prins Hendrikkazerne zijn aangewezen als rijksmonument.*

Infanterie Kazerne No. 1 (Krayenhoffkazerne) en Infanterie Kazerne No. 2 (Snijderskazerne) behoren tot de tien kazernes van het type 'Lineair met achtervleugels' die in de periode 1877-1906 in Nederland zijn gebouwd. De laatste twee kazernes van dit type zijn in 1906 in Ede gebouwd (Oosterboer 2011, bijlage 1 en 3).

De twee Nijmeegse infanteriekazernes zijn gebouwd onder leiding van kapitein A. Vogelenzang (Brielle 1 februari 1860 – Nijmegen 14 juli 1907)*, die in juni 1902 kapitein J.P. Koolemans Beijnen opvolgde als eerstaanwezend ingenieur in Nijmegen. Arie Vogelenzang is begraven op de begraafplaats Rustoord. De Prins Hendrikkazerne is in opdracht van het Ministerie van Koloniën gebouwd als infanteriekazerne voor de Koloniale Reserve door de Haagse architect ir. Joseph Limburg (1864-1945).*

1934
De Infanterie Kazernes No. 1 en No. 2 zijn in 1934 genoemd naar respectievelijk generaal C.R.Th. Krayenhoff (1758-1840)* en generaal C.J. Snijders (1852-1939)*. De Snijderskazerne wordt ten onrechte ook wel Generaal Snijderskazerne genoemd.**

"Nieuwe namen voor de Infanteriekazernes.
De Minister van Defensie, door H. M. de Koningin daartoe gemachtigd, heeft bepaald dat o.a. de Infanterie­kazernes te Nijmegen, welke tot nu toe waren geheeten Infanterie Kazerne No. 1 en No. 2, in den vervolge zullen worden genoemd, wat betreft de Infanterie Kazerne No. 1 aan den Groesbeekschenweg en waarin is gelegerd het 11e Regiment Infanterie, de 'Krayenhoffkazerne', en de Kazerne No. 2 aan de Geldersche laan, waarin het 15e Regiment Infanterie is ondergebracht, de 'Snijderskazerne'." (De Gelderlander, 24 november 1934)

de Maldensche Scheidingswal

de Mandevillestraat

intern beraad 1895: van Mandevillestraat

Emanuel de Mandeville (Nijmegen 5 maart 1611 [doop] – Nijmegen 25 oktober 1660 [begraven]), arts, hoogleraar Kwartierlijke Academie van Nijmegen; zie www.biografischportaal.nl

De Marsch

de Meeuwse Acker¹

openbare ruimte ID 0268300000000275 (versie 1) (administratief gebied)
openbare ruimte ID 0268300000001741 (versie 1) (administratief gebied)

wijk 40 't Acker

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: de Meeuwse Acker
Raadsbesluit d.d. 8 november 1979: de Meeuwse Acker
Raadsbesluit d.d. 22 december 1982: de Meeuwse Acker
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: de Meeuwse Acker
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)
verklaring d.d. 11 maart 2014: opnieuw opgevoerd

"veldnaam in Neerbosch" (Hendriks 1987)

Waarschijnlijk is de naam afgeleid van de veldnaam 'Meeuwsche Kampen' (zonder lidwoord), waarbij het achtervoegsel is aangepast aan de wijknaam.

de Meeuwse Acker, buurt in de wijk 't Acker met de volgende openbare ruimten:
a. de Meeuwse Acker, Fausto Coppipad, Tom Simpsonpad;
b. grensstraten (gedeelte): Broekstraat, IJpenbroekweg;
c. niet-vastgestelde namen: de Meeuwse Acker 10e t/m 20e straat

Op 11 maart 2014 is het type 'administratief gebied' bij openbare ruimte ID 0268300000000275 gewijzigd in 'weg' en is de Meeuwse Acker opnieuw opgevoerd als openbare ruimte van het type 'administratief gebied'.

de Meeuwse Acker²

openbare ruimte ID 0268300000000275 (versie 2) (weg)

wijk 40 't Acker

Besluit B&W d.d. 26 oktober 1976: kaderstellend
Raadsbesluit d.d. 22 december 1982: de Meeuwse Acker (20e straat)
ptt post 1991: meeuwse acker, de
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)

de Meeuwse Acker, alle straten in de buurt de Meeuwse Acker waarvoor geen andere namen zijn vastgesteld (huisnummers 1102 t/m 2051)

de Meeuwse Acker 10e t/m 20e straat staan sinds 22 januari 2009 niet meer in het gemeentelijke Adressenoverzicht.

de Meeuwse Acker 10e straat >

wijk 40 't Acker

de Meeuwse Acker 11e straat

wijk 40 't Acker

de Meeuwse Acker 1102 t/m 1146 Nijmegen

de Meeuwse Acker 12e straat

wijk 40 't Acker

de Meeuwse Acker 1201 t/m 1271 Nijmegen
de Meeuwse Acker 1202 t/m 1224 Nijmegen

de Meeuwse Acker 13e straat

wijk 40 't Acker

de Meeuwse Acker 1302 t/m 1312 A Nijmegen

de Meeuwse Acker 14e straat

wijk 40 't Acker

de Meeuwse Acker 1401 t/m 1415 Nijmegen
de Meeuwse Acker 1402 t/m 1412 Nijmegen

de Meeuwse Acker 15e straat

wijk 40 't Acker

de Meeuwse Acker 1502 t/m 1526 Nijmegen

de Meeuwse Acker 17e straat

wijk 40 't Acker

de Meeuwse Acker 1701 t/m 1729 Nijmegen
de Meeuwse Acker 1702 t/m 1730 Nijmegen

Deze straat is aangelegd op de plaats van het verdwenen deel van de Broekstraat die tot 1980 begon bij de Nieuwstadweg (de Meeuwse Acker 20e straat).

de Meeuwse Acker 20e straat

wijk 40 't Acker

Van Suchtelen & Hollandt 1754: Nieustadts Straet
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Nieustadts Straet
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie F (1822): De Nieuw Stads Straat
Wegenlegger 1859: De Nijstadsche Straat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Nieuwstadweg
Raadsbesluit d.d. 22 december 1982: de Meeuwse Acker (20e straat)

de Meeuwse Acker 2001 t/m 2051 Nijmegen
de Meeuwse Acker 2002 t/m 2032 Nijmegen

"3. het deel van de onder 1. vermelde weg [Nieuwstadweg /RE], dat is gelegen tussen de IJpenbroekweg en de Neerbosscheweg, op te nemen in de Meeuwse Acker met een nader door de Hoofdingenieur-Directeur van de Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting vast te stellen straatnummer;" (raadsvoorstel d.d. 18 november 1982)

De Mersch

De Middelste Spenders (Lent)

de Meihorst

De Molenberg

De Omloop

openbare ruimte ID 0268300000000253 (versie 2) (terrein)

wijken 40 't Acker, 42 't Broek

Raadsbesluit d.d. 7 mei 2008: De Omloop
verklaring d.d. 21 augustus 2012: ambtshalve correctie (type)

park in het stadsdeel Lindenholt met vijvers De Ontmoeting en Het Anker en waterspeelplaats 't Floddertje

"De Omloop is een wielerterm, en sluit daarmee goed aan bij de fiets- en wandelpaden in het park die genoemd zijn naar wielrenners. Ook verwijst de naam naar 'een ommetje lopen'. Het is een term die onthaasting suggereert." (raadsvoorstel 75/2008)

De herinrichting van de vijvers in Lindenholt (2007) is één van de werkzaamheden die uitgevoerd zijn vanuit het Waterplan Nijmegen. Op 21 augustus 2012 is het type 'administratief gebied' in de BAG gewijzigd in 'terrein'.

De Ontmoeting

openbare ruimte ID 0268300000000255 (water)

wijken 40 't Acker, 42 't Broek

Raadsbesluit d.d. 7 mei 2008: De Ontmoeting

vijver in het zuidelijke deel van het park De Omloop in het stadsdeel Lindenholt, waar mensen van verschillende leeftijden, verschillende culturen en met verschillende interesses elkaar kunnen ontmoeten

De Oosterholtsche Weilanden

De Oversteek¹

openbare ruimte ID 0268300000001632 (kunstwerk)

wijk 25 Haven- en industrieterrein

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: De Oversteek
verklaring d.d. 19 mei 2011: registratie
Raadsbesluit d.d. 2 maart 2016: wijziging geometrie (per 5 mei 2016)

"De Oversteek: De stadsbrug is geprojecteerd op de plaats van de Waaloversteek, waarbij geallieerde militairen in het kader van de Operation Market Garden op 20 september 1944 de rivier overstaken in kleine bootjes. De naam De Oversteek houdt de herinnering aan deze heldhaftige gebeurtenis levend en eert de geallieerde soldaten die hun leven gaven voor de bevrijding van Nederland en West-Europa. (...)" (raadsvoorstel 94/2009)

De gemeenteraad heeft op 10 juni 2009 de naam De Oversteek zonder voorvoegsel 'stadsbrug' vastgesteld voor de brug én de weg die het Nymaplein in de woonplaats Nijmegen met de Graaf Alardsingel in de woonplaats Lent verbindt. Op 26 april 2011 hebben B&W vergunning verleend voor de bouw van een 'stadsbrug' op percelen tussen de Weurtseweg en Oosterhoutsedijk.

De Oversteek in de woonplaats Nijmegen is op 19 mei 2011 alsnog in de BAG geregistreerd als openbare ruimte van het type 'kunstwerk'. De brug is officieel geopend op 23 november 2013. Hoewel het na de Spoorbrug (1879) en Waalbrug (1936) de derde vaste oeververbinding tussen Nijmegen en Lent is, wordt De Oversteek ook wel Tweede Waalbrug genoemd.

bebouwde kom
Op 4 december 2013 heeft de gemeenteraad met 34 tegen 5 stemmen ingestemd met het voorstel van B&W om de komgrenzen zodanig te wijzigen dat De Oversteek geheel binnen de bebouwde kom (artikel 20a, Wegenverkeerswet 1994) ligt.

"Uit esthetische en verkeerstechnische overwegingen is er voor gekozen om bij het bepalen van de overgang van de komgrens af te wijken van de woonplaatsgrens Nijmegen en Lent gemeente Nijmegen. Deze woonplaatsgrens ligt namelijk midden op de brug halverwege rivier de Waal. Op deze plek zouden de portalen met daarin de borden waarmee de bebouwde kom wordt aangeduid het aanzicht van de brug schaden. Bovendien is het lastig om op deze plek voldoende ruimte te vinden voor het plaatsen van deze portalen. In verband hiermee is er voor gekozen de overgang van de grens bebouwde kom Lent gem. Nijmegen - gemeente Nijmegen aan de Lentse zijde van de Waal aan te wijzen." (raadsvoorstel 167/2013, vervolgvel 2)

De Oversteek²

openbare ruimte ID 0268300000000304: ingetrokken (weg)

wijk 25 Haven- en industrieterrein

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: De Oversteek
Raadsbesluit d.d. 2 maart 2016: intrekking (per 5 mei 2016)

Voor 19 mei 2011 was De Oversteek in de BAG alleen geregistreerd als openbare ruimte van het type 'weg' in de woonplaats Nijmegen. De weg begint bij het Nymaplein.

Op 2 maart 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met een initiatiefvoorstel van de Stadspartij DNF om de weg over De Oversteek een andere naam te geven. Deze maakt sinds 5 mei 2016 deel uit van het Generaal James Gavinsingel.

De Oversteek³ (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001631 (kunstwerk)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: De Oversteek
verklaring d.d. 19 mei 2011: registratie
Raadsbesluit d.d. 2 maart 2016: wijziging geometrie (per 5 mei 2016)

Op 19 mei 2011 is De Oversteek in de woonplaats Lent alsnog in de BAG geregistreerd als openbare ruimte van het type 'kunstwerk'. Als brondocument is het raadsbesluit d.d. 10 juni 2009 ingeschreven (registratiedatum: 19-05-2011).

monument*
Aan de Lentse kant van de brug ligt langs de Oosterhoutsedijk het oorlogsmonument 'De Oversteek' van Marius van Beek uit 1984, dat herinnert aan de oversteek van de Waal op 20 september 1944 waarbij aan geallieerde zijde 47 Amerikaanse militairen sneuvelden. Op de oude gedenksteen stonden 48 namen. In 2014 is hiervoor een gedenkmuur in de plaats gekomen waarop 49 namen staan vermeld.

De naam Jack D. Howard* is op het nieuwe monument gehandhaafd. Hij sneuvelde op 21 september 1944 in de buurt van Visveld. Van Norris B. Case* staat niet met zekerheid vast dat hij op 20 september 1944 aan de Waaloversteek heeft deel­genomen. Zijn naam is in 2014 op het nieuwe monument toegevoegd.

Op 20 september 2007 werd een plaquette* onthuld aan de gevel van het CP Kelco-pand, Winselingsweg 12 Nijmegen. Na een tijd van afwezigheid is de plaquette 'De Oversteek' op 3 juli 2018 door burgemeester Bruls onthuld op een nieuwe locatie op de gelijknamige brug aan de Lentse zijde van de Waal. De tekst 'From this spot' is misleidend.

De Oversteek⁴ (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001630: ingetrokken (weg)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: De Oversteek
verklaring d.d. 19 mei 2011: registratie
Raadsbesluit d.d. 2 maart 2016: intrekking (per 5 mei 2016)

Op 19 mei 2011 is De Oversteek in de woonplaats Lent alsnog in de BAG geregistreerd als openbare ruimte van het type 'weg'. Als brondocument is het raadsbesluit d.d. 10 juni 2009 ingeschreven (registratiedatum: 19-05-2011). De weg eindigde bij de Graaf Alardsingel.

Op 2 maart 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met een initiatiefvoorstel van de Stadspartij DNF om de weg over De Oversteek een andere naam te geven. Deze maakt sinds 5 mei 2016 deel uit van het Generaal James Gavinsingel.

[bord]

De Oversteek⁵ (Lent)

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (gemeente Nijmegen) (per 10 juni 2009)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 12 maart 2014: Het Sprongetje

fietsbruggetje tussen Diederik van Lentlaan in Visveld-Oost en Fluitenkruid in Visveld-Noord

In het voorstel van B&W d.d. 19 mei 2009 inzake de naamgeving van de Stadsbrug (De Oversteek) en omgeving stond:

"Via de Wijkraad Lent is contact gezocht met de initiatiefnemers van de niet-officiële naam De Oversteek die wordt gebruikt voor het verbindingsbruggetje tussen de Diederik van Lentlaan en Fluitenkruid in Visveld. In overleg zal voor dit bruggetje een andere naam worden bedacht. Deze naam zullen wij uw raad op een later moment ter besluitvorming voorleggen." (raadsvoorstel 94/2009)

Het straatnaambord is in de loop van 2013 verdwenen. Op 25 februari 2014 hebben B&W aan de gemeenteraad voorgesteld voorgesteld om het fietsbruggetje de naam Het Sprongetje te geven.

De Paddepoel

De Pas

Teunissen 1933: de Pas

"Bouwhof, die in 1798 deel uitmaakte van het landgoed Hulzen." (Teunissen 1933)

De Plak

"De Plak: naam van tot 1985 onbebouwd terrein tussen de Bredestraat en de Korte Bredestraat, waar de wijk Lievekamphof werd gebouwd." (Brauer & Termeer 2011, p. 158)

De Poel

De Pol

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie C (1822): De Pol
Teunissen 1933: Poeltje (De Pol)

"Boerderij aan den Teersdijk. n.z." (Teunissen 1933)

De naam is waarschijnlijk ontleend aan de vijver naast het pand. Dr. De Blécourt maakte in 1912 bij zijn beschrijving van Neerbosch (Wijk F) melding van:

"(...) een zeer laag gelegen boerderij, de Pol of het Poeltje, met een moerasachtigen vijver ter zijde van het huis." (Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld 1912, p. 198)

de Pulsberg

de Réaumurstraat

openbare ruimte ID 0268300000000980

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: de Réaumurstraat
Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958: de Réaumurstraat
ptt post 1978: reaumurstr, de

René-Antoine Ferchault de Réaumur (La Rochelle 28 februari 1683 – Saint-Julien-du-Terroux, 17 oktober 1757)

"Réné A.F. de Réaumur (1683-1757), Frans natuurkundige en zoöloog. Bekend door zijn in onbruik geraakte thermometerschaal, waarbij 0 graden overeen kwam met het smeltpunt van ijs, en 80 graden met dat van kokend water bij 1 atmosfeer luchtdruk." (Hendriks 1987)

De Renbaan

De Ressensche Wal

De Rietgraaf

De Roode Leeuw

De Rosenburg

De Ruytersteegje

de Ruyterstraat

openbare ruimte ID 0268300000000981

wijk 02 Bottendaal

Adresboek 1898: groenesteeg
raadsvoorstel d.d. 18 augustus 1899: de Ruijterstraat
Raadsbesluit d.d. 9 september 1899: Schoolstraat
Raadsbesluit d.d. 18 november 1899: De Ruyterstraat
Nijmegen 1900: Ruyterstraat (De)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: de Ruyterstraat
ptt post 1978: ruyterstr, de

Michiel Adriaenszoon de Ruyter (Michiel de Ruyter) (Vlissingen 24 maart 1607 – Baai van Syracuse 29 april 1676); zie www.biografischportaal.nl, www.deruyter.org*

"Michiel Adriaanszoon de Ruyter, onze meest beroemde zeeheld, werd geboren te Vlissingen op 24 Maart 1607 en is overleden te Syracuse (Sicilië) op 29 April 1676 aan de wonden, die hij zeven dagen te voren, in den zeeslag nabij genoemde stad had bekomen. Hij werd met groote plechtigheid op 18 Maart 1677 om de Nieuwe Kerk te Amsterdam begraven.
De straat werd vroeger (Zie P. 1897) Groenesteeg genoemd en van 9 September tot 18 November 1899 Schoolstraat." (Teunissen 1933)

"Michiel Adriaanszoon de Ruyter (1607-1676), Nederlands admiraal en zeeheld, bijgenaamd 'Bestevaer'. Ging op 11-jarige leeftijd naar zee, aanvankelijk bij de koopvaardij. In 1652 ging hij over naar de marine.
Hij onderscheidde zich in de 1e Engelse oorlog (1653 overwinning bij Plymouth). De Ruyter behaalde grote roem in de 2e Engelse zeeoorlog (1665-1667): vierdaagse zeeslag 1666, tocht naar Chatham 1667.
De Ruyter verhinderde de Engelse en Franse landingspogingen in 1672 door de overwinning bij Solebay en in 1673 door de zeeslagen bij Schooneveld en Kijkduin. Hij sneuvelde tegen de Fransen in 1676 bij Stromboli." (Hendriks 1987)

Veertien schepen werden genoemd naar deze zeeheld. In de Tweede Wereldoorlog was Hr.Ms. De Ruyter het vlaggenschip van Schout-bij-Nacht Karel Doorman bij de Allied Striking Force, later Combined Allied Striking Force. Na diverse gevechten tegen de Japanse Marine werd het schip tijdens de slag in de Javazee getorpedeerd en is het op 28 februari 1942 gezonken. De huidige Zr.Ms. De Ruyter (2004) is een van de LC-fregatten (luchtverdedigings- en commandofregatten) uit De Zeven Provinciënklasse.

De Salaadben

de Savornin Lohmanstraat

openbare ruimte ID 0268300000000982

wijk 16 Hatert

Besluit B&W d.d. 11 maart 1964: de Savornin Lohmanstraat
ptt post 1978: s lohmanstr, de

Alexander Frederik de Savornin Lohman (Groningen 29 mei 1837 – 's-Gravenhage 11 juni 1924), jurist en politicus; zie www.biografischportaal.nl

"Jhr. A.F. de Savornin Lohman (1837-1924), Nederlands staatsman, jurist. Sloot zich in 1879 aan bij de Anti-Revolutionaire Partij. Hij werd in de Tweede Kamer een van haar voornaamste woordvoerders. Van 1883 tot 1895 was hij hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was in 1890-1891 minister van Binnenlandse Zaken, raakte met dr. A. Kuyper in conflict over de ontwikkelingen binnen de ARP. Richtte in 1908 de Christelijk Historische Unie op. Hij was een staatsman van groot gezag, bovendien voorvechter voor de bijzondere school." (Hendriks 1987)

Raadsbesluit d.d. 2 september 1959: de Savornin Lohmanstraat
Besluit B&W d.d. 13 juli 1960: de Savornin Lohmanstraat
Besluit B&W d.d. 11 maart 1964: intrekking

Volgens de oorspronkelijke plannen liep de de Savornin Lohmanstraat van de Ruys de Beerenbrouckstraat naar de van der Duyn van Maasdamstraat op de plaats waar de Troelstrastraat is aangelegd.

Besluit B&W d.d. 19 juli 1946
Besluit B&W d.d. 3 september 1948
Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957: intrekking (per 13 april 1957)

Van 1946 tot 1957 was de Savornin Lohmanstraat een van de niet-aangelegde straten tussen Muntweg en Goffertweg. De geplande straat liep evenwijdig aan de Goffertweg van de Troelstrastraat naar de Ruys de Beerenbrouckstraat.

De Schans (Lent)

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: De Schans
Raadsbesluit d.d. 4 juni 2008: intrekking

De Schans, 1) Fort Knodsenburg; – 2) niet-gerealiseerde buurt in de wijk Lent

In 1590 werd in het kader van de Tachtigjarige Oorlog de naam Knodsenburg gebouwd, dat in 1794 werd gesloopt. De geplande buurt is door de dijkverlegging voor het grootste gedeelte komen te vervallen. Het resterende gedeelte is betrokken bij de buurt Veur Lent.

schans, in het veld opgeworpen versterkingswerk

"In 1585, na een geslaagde opstand van de Nijmegenaren tegen het Staatse gezag, wierp prins Maurits in Lent de schans Knodsenburg op om Nijmegen te bestoken. De naam is afgeleid van het verhaal dat de Nijmegenaren met knotsen vochten. Pogingen vanuit Nijmegen om Knodsenburg te vernietigen, mislukten. De stad werd zwaar bestookt door de troepen van prins Maurits. Na de inname van Nijmegen op 21 oktober 1591 door de prins (de Reductie) werd de schans uitgebouwd tot een fort, dat in 1794 werd gesloopt. (...)" (Historische stadswandeling 2007, pp. 51-52)

De Slaben

De Sluis (Weurt)

openbare ruimte ID 0209300000000405 (administratief gebied)

woonplaats Weurt (gemeente Beuningen)

bedrijventerrein

Het terrein grenst aan het Bedrijventerrein Westkanaaldijk in de woonplaats Nijmegen. De beide terreinen die ook Bedrijventerrein West Kanaaldijk Sluis (Bedrijventerrein WKS) worden genoemd, maken sinds 2008 deel uit van het Bedrijventerrein TPN-West.

De Snap

"Bouwland onder Hatert bij den Groesbeekscheweg (Valenbaart)." (Teunissen 1933)

De Snelbinder

De Sonnaville

de Spaarpot

openbare ruimte ID 0268300000000983

wijk 01 Stadscentrum

Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: De Spaarpot
Raadsbesluit d.d. 24 oktober 1951: De Spaarpot (inwerkingtreding)
ptt post 1978: spaarpot, de

"Dit voetgangersstraatje, gelegen tussen de Ned. Bank en de Algem. Bank Nederland, verbindt de Hertogstraat met het Mariënburg, en kreeg deze toepasselijke naam hij R. van 18 oktober 1950." (Hendriks 1987)

In het pand van de Nederlandse Bank was later de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) gevestigd; de Algemene Bank Nederland is opgegaan in ABN AMRO.

De Spenders (Lent)

de Stad

kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C: de Stad (1822)

'de Stad' is de oude benaming van Sectie C van de kadastrale gemeente Nijmegen.

De Stadswaard

de Steekse Acker¹

openbare ruimte ID 0268300000000276 (versie 1) (administratief gebied)
openbare ruimte ID 0268300000001742 (versie 1) (administratief gebied)

wijk 40 't Acker

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: de Steekse Acker
Raadsbesluit d.d. 8 november 1979: de Steekse Acker
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: de Steekse Acker
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)
verklaring d.d. 11 maart 2014: opnieuw opgevoerd

"veldnaam in Neerbosch" (Hendriks 1987)

de Steekse Acker, buurt in de wijk 't Acker met de volgende openbare ruimten:
a. De Omloop (gedeelte), de Steekse Acker, Het Anker (gedeelte);
b. grensstraat (gedeelte): Broekstraat;
c. niet-vastgestelde namen: de Steekse Acker 10e t/m 12e straat

Op 11 maart 2014 is het type 'administratief gebied' bij openbare ruimte ID 0268300000000276 gewijzigd in 'weg' en is de Steekse Acker opnieuw opgevoerd als openbare ruimte van het type 'administratief gebied'.

de Steekse Acker²

openbare ruimte ID 0268300000000276 (versie 2) (weg)

wijk 40 't Acker

Besluit B&W d.d. 26 oktober 1976: kaderstellend
ptt post 1991: steekse acker, de
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)

de Steekse Acker, alle straten in de buurt de Steekse Acker waarvoor geen andere namen zijn vastgesteld (huisnummers 1101 t/m 1257)

de Steekse Acker 10e t/m 12e straat staan sinds 22 januari 2009 niet meer in het gemeentelijke Adressenoverzicht.

de Steekse Acker 10e straat >

wijk 40 't Acker

de Steekse Acker 1002 Nijmegen

de Steekse Acker 11e straat

wijk 40 't Acker

de Steekse Acker 1101 t/m 1137 Nijmegen
de Steekse Acker 1102 t/m 1160 Nijmegen

de Steekse Acker 12e straat

wijk 40 't Acker

de Steekse Acker 1201 t/m 1257 Nijmegen
de Steekse Acker 1202 t/m 1216 Nijmegen

De Stelt (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001548 (administratief gebied)

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: De Stelt
Raadsbesluit d.d. 4 juni 2008: De Stelt

De Stelt, buurt in de wijk Lent met de volgende openbare ruimten:
a. Coenraad Weckestraat, Jan Anne Beijerinckstraat, Jan van Moockstraat, Jan van Ruitenbeekstraat, Parmasingel (gedeelte), Reijershofstraat, Schrouwmolde, Turrennesingel (gedeelte);
b. zuidelijk deel (De Stelt-Zuid): Jacob de Ranitzstraat, Porrenhofstraat, Zuster Hélènepad;
c. oostelijk deel: Huis De Stelt;
d. niet-vastgestelde naam: Steltsebrug;
e. grensstraten (gedeelte): Bemmelsedijk, Lentse Tuinstraat, Lentse Warande, Pastoor van Laakstraat, Steltsestraat, Vossenpelssestraat

'huis de Stelt'
In het REGLEMENT, aanwijzende den loop der liniën van toezigt, welke (...) in applicatie der wet van 3 October 1816, staatsblad nº. 53, over den in- en uitvoer van goederen en koopmanschappen, het vrije van het onvrije territoir afscheiden, wordt 'huis de Stelt' twee maal genoemd. In artikel 2 van dit reglement, waarin de landzijde van de binnenlinie wordt beschreven, staat onder meer:

"(...) vervolgens langs dezen grooten weg [naar Huessen /RE], tot aan het boerenhuis, genaamd de laatste stuiver; van dit in eene regte lijn, op het huis, de Plak genaamd; verder, in eene regte lijn, op het boerenhuis van Willem Vos; van dit laatste in eene regte lijn op dat van A. Meuleman, en voorts langs den grooten weg tot aan het huis de Stelt aan den opweg van den Waalschen Bandijk, aan den regter oever van de rivier de Waal gelegen; van het voormelde huis de Stelt, in eene regte lijn, kruisende de rivier de Waal, op het huis van Gerardus Gruntjes, staande aan de Ooijsche Sluis, aan den linker over van gezegde rivier; van dit huis, in eene regte lijn, op het zoogenaamde huis van de Kinderen de Ridder, en van dit laatste huis, in eene regte lijn, tot aan den grooten weg van Nijmegen naar Mook, aan het noordeinde van bet gehucht St. Anne." (Koninklijk Besluit van 9 november 1816, Stb. 58, p. 24)

De Stelt-Zuid (Lent)

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

zuidelijk deel van De Stelt

De Ster (Lent)

pand ID 0268100000012344

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 24 januari 2007: De Ster

De Ster, Queenstraat 37B Lent, voorzieningenhart (bouwjaar 2007) in Visveld in de wijk Lent

"De commissie [straatnaamgeving /RE] stemt unaniem in met de tweede keus die haar namens de toekomstige gebruikers is voorgelegd, namelijk om het voorzieningenhart 'De Ster' te noemen. Deze naam past in de omgeving, waar straten de namen van popgroepen dragen en suggereert tevens iets van een middelpunt. (...)

"De eerste keus, 'Spring!' achtte de commissie minder geschikt, omdat deze naam onbedoeld zou kunnen verwijzen naar de architect die het voorzieningenhart heeft ontworpen." (raadsvoorstel 26/2007)

De Swartstraat

"Vlaamschegas. (...)
Een doodlopend, in 1929 door afbraak der hieraan gelegen huizen vervallen gedeelte van de gas werd genoemd Swartstraat. P.P.J. de Swart, geboren in 1862 te Nijmegen, herbergier, had hier eigendommen." (Teunissen 1933)

Petrus Paulus Johannes de Swart (Nijmegen 29 juni 1862 – Nijmegen 4 oktober 1934), koopman

P.P.J. de Swart is begraven op de Begraafplaats Daalseweg.

"Jonge Herderhonden te koop
De Swartstraat no. 24, hoek Vlaamsche gas" (De Gelderlander, 24 november 1923)

Met De Swartstraat no. 24 wordt vrijwel zeker het adres Vlaamschegas 24 bedoeld. In de advertentietekst is het officiële huisnummer van het hoekpand kennelijk gekoppeld aan de officieuze straatnaam.

de Takenhof

Teunissen 1933: Takenhof

De Teers

Hollandt & Van Suchtelen 1752: De Teers
Van Suchtelen & Hollandt 1754: De Teers
Van Suchtelen & Hollandt 1755: De Teers
De Witte 1756: De Teers
Hattinga 1757: De Teers
Van der Aa 1848: TEERS (DE)

Op de kaarten Van Suchtelen & Hollandt uit 1754 en 1755 staat 'De Teers' vermeld bij het begin van de 'Leurse Wegh' (Woesiksestraat). In het elfde deel van het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden uit 1848 staat:

"TEERS (DE),  gemeenlijk DEN TERS genoemd, geh. in het Rijk-van-Nijmegen, prov. Gelderland, arr. en 1½ u. van Nijmegen, kant., gem. en ½ u. N. O. van Wijchem; met 5 h. en 30 inw." (Van der Aa 1848, deel 11, p. 46)

Het gehucht aan het einde van de Teersdijk is waarschijnlijk genoemd naar het aangrenzende Teersche Broek.

De Tempel

De Triangel (Lent)

pand ID 0268100000085802

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2012: De Triangel

Sporthal De Triangel, Griftdijk Noord 9B Lent

"Inwoners van de gemeente Nijmegen hebben actief geparticipeerd in alle fasen van de naamgeving. In de periode juni-augustus 2012 hebben zij 112 naamsvoorstellen gedaan.

"Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van sportverenigingen, het Citadelcollege en wijkbewoners heeft hieruit uiteindelijk 3 namen geselecteerd te weten 'De Grift', 'De Triangel', en 'De Verbinding'. (...) Uiteindelijk zijn 160 stemmen (46,92%) op de naam 'De Triangel' uitgebracht, op 'De Grift' 150 stemmen (43,99%) en op de 'De Verbinding' 31 stemmen (9,09%)." (raadsvoorstel 118/2002)

De sporthal is op 4 oktober 2012 officieel geopend door de wethouders Hannie Kunst en Bert Frings

De Uiterwaarden

De Vaele Baard

De Vaelt

Van Suchtelen & Hollandt 1755: De Vaelt

"Bouwland aan den St. Teunismolenweg bij den Lijkweg, thans gedeeltelijk als gemeentelijke vuilnisbelt in gebruik." (Teunissen 1933)

De naam is veel ouder dan de gemeentelijke vuilnisbelt. Volgens Van Schevichaven wordt al in 1395 van 'joncfrou Aleyd van Hulzen' gezegd, dat zij vroeger in het bezit was van 'een erfnisse, geheeten die Vaelt, palende met het eene einde aan den Wichemschen weg, met het andere te »Hulsewert”' (Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld 1912, p. 82).

De Valenbaert

De Veerstraat

De Verbinding

De verbrande Molen

De vergulde Wagen

De verloren Zeeg

De Vest

de Vesting

kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie B: de Vesting (1822)

'de Vesting' is de oude benaming van Sectie B van de kadastrale gemeente Nijmegen.

De Vier Perken

wijk 07 Kwakkenberg

bosgebied aan de zuidoostzijde van de Kwakkenberg

De Gemeente Nijmegen heeft in 1928 een terrein van bijna 38 hectare in de gemeente Groesbeek van Joachimus van Houweninge aangekocht voor f 94.990 (raadsbesluit d.d. 16 mei 1928). Het gedeelte ten noorden van de Johannaweg ligt sinds de grenswijziging per 1 januari 2019 (raadsbesluit d.d. 10 oktober 2018) in de gemeente Nijmegen.

De Vier Perken (Berg en Dal)

Berg en Dal (gemeente Groesbeek)
Berg en Dal (gemeente Berg en Dal) (per 2 januari 2016)

Het gebied dat De Vier Perken wordt genoemd, behoorde in het verleden tot het Nederrijkswald. In of omstreeks 1768 is een productiebos aangelegd. Bij de invoering van het kadaster in 1832 lag het geheel in de kadastrale gemeente Groesbeek, Sectie H: Meerwijk (perceel nr. 154 t/m 158). De eerste advertentie waarin de naam de Vier Perken voorkomt, dateert uit 1850. Op topografische kaarten uit de periode 1890-1900 staat voor het eerst De Vier Perken.

In de jaren zestig van de 20e eeuw is in het zuidoostelijk deel van De Vier Perken een groot perceel afgegraven ten behoeve van de nieuwbouwwijken in Dukenburg.

De Vier Perken (Heilig Landstichting)

Heilig Landstichting (gemeente Groesbeek)
Heilig Landstichting (gemeente Berg en Dal) (per 2 januari 2016)

Een klein gedeelte aan de zuidwestzijde van De Vier Perken ligt in de woonplaats Heilig Landstichting.

De Vieze Broek (Lent)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Natuurspeeltuin De Vieze Broek, John Lennonstraat Lent

Door de aankoop en gedeeltelijke verkoop van een perceel grond nabij Vrouwe Udasingel (besluit B&W d.d. 9 december 2014, nummer 3.24) wordt voorkomen dat het perceel in de toekomst wordt bebouwd.

de Vijfhuizen

De Vlietberg

de Vlotkampweg

openbare ruimte ID 0268300000000984

wijk 47 Westkanaaldijk

Raadsbesluit d.d. 26 november 1969: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 7 januari 1970: de Vlotkampweg
ptt post 1978: vlotkampwg, de

"Deze naam is ontleend aan de veldnaam de Vlotkamp uit het oude Neerbosch." (Hendriks 1987)

In een advertentie uit 1858 werd met De Vlotkamp en De Weezenkampen een bos van 7 bunders (7 ha) in de kadastrale gemeente Hatert aangeduid:

"Uit de Hand te Koop:
Twee BOSSCHEN, gelegen onder Hatert, bij Nijmegen, als: een HET GROOTE HATERTSCHE BROEK genaamd, ongeveer 60 Bunders, en een DE VLOTKAMP en DE WEEZENKAMPEN genaamd, groot ongeveer 7 Bunders. Narigten zijn te verkrijgen bij de Notaris C. FRANKEN, te Elst (Gelderland). (...)" (Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad, 16 juli 1858)

Bij de 24 percelen bouwland onder Hatert die op 10 januari 1910 werden verpacht, waren '2 perc. bij de Vlotkamp in het Regulierenbroek'. Op 21 februari 1933 werd WEIDE 'DE VLOTKAMP' onder Hatert, Sectie D, perceel nr. 277 en 278, groot 1.55.80 H.A., 'uitwegende over de Weezengrippen naar den Vossendijk', in Hatert geveild en verkocht. De weg die in 1970 de naam de Vlotkampweg kreeg, ligt circa 5 km noordelijker in een ander stadsdeel.

De Vogelzang

De Voorste Spenders (Lent)

de Voorstenkamp¹

wijk 41 De Kamp

openbare ruimte ID 0268300000000277 (versie 1) (administratief gebied)
openbare ruimte ID 0268300000001743 (versie 1) (administratief gebied)

Raadsbesluit d.d. 2 december 1976: de Voorstenkamp
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: de Voorstenkamp
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)
verklaring d.d. 11 maart 2014: opnieuw opgevoerd

"veldnaam in Neerbosch, bekend sedert de 17e eeuw." (Hendriks 1987)

de Voorstenkamp, buurt in de wijk De Kamp met de volgende openbare ruimten:
a. de Voorstenkamp;
b. grensstraten (gedeelte): IJpenbroekweg, Spijkerhofweg, St. Agnetenweg, Wijchenseweg;
c. niet-vastgestelde namen: de Voorstenkamp 10e t/m 20e straat, Willem de Haasstraat

Ook de Viaductweg en het Valkenaerhof tussen de Wijchenseweg en de spoorlijn Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen worden soms tot deze buurt gerekend.

Op 11 maart 2014 is het type 'administratief gebied' bij openbare ruimte ID 0268300000000277 gewijzigd in 'weg' en is de Voorstenkamp opnieuw opgevoerd als openbare ruimte van het type 'administratief gebied'.

de Voorstenkamp²

openbare ruimte ID 0268300000000277 (versie 2) (weg)

wijk 41 De Kamp

Besluit B&W d.d. 26 oktober 1976: kaderstellend
ptt post 1978: voorstenkamp, de
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)

de Voorstenkamp, alle straten in de buurt de Voorstenkamp waarvoor geen andere namen zijn vastgesteld (huisnummers 1001 t/m 1969)

de Voorstenkamp 10e t/m 20e straat staan sinds 22 januari 2009 niet meer in het gemeentelijke Adressenoverzicht.

de Voorstenkamp 10e straat >

wijk 41 De Kamp

de Voorstenkamp 1001 t/m 1063 Nijmegen
de Voorstenkamp 1002 t/m 1022 Nijmegen

Deze straat ligt op de plaats van een verdwenen deel van de St. Agnetenweg.

de Voorstenkamp 11e straat

wijk 41 De Kamp

de Voorstenkamp 1101 t/m 1191 Nijmegen
de Voorstenkamp 1102 t/m 1190 Nijmegen

de Voorstenkamp 12e straat

wijk 41 De Kamp

de Voorstenkamp 1201 t/m 1231 Nijmegen
de Voorstenkamp 1202 t/m 1246 Nijmegen

de Voorstenkamp 13e straat

wijk 41 De Kamp

de Voorstenkamp 1301 t/m 1395 Nijmegen
de Voorstenkamp 1302 t/m 1398 Nijmegen

de Voorstenkamp 14e straat

wijk 41 De Kamp

de Voorstenkamp 1402 t/m 1424 Nijmegen

de Voorstenkamp 15e straat

wijk 41 De Kamp

de Voorstenkamp 1501 t/m 1549 Nijmegen
de Voorstenkamp 1502 t/m 1566 Nijmegen

de Voorstenkamp 16e straat

wijk 41 De Kamp

de Voorstenkamp 1601 t/m 1635 Nijmegen
de Voorstenkamp 1602 t/m 1698 Nijmegen

de Voorstenkamp 17e straat

wijk 41 De Kamp

de Voorstenkamp 1701 t/m 1729 Nijmegen
de Voorstenkamp 1702 t/m 1764 Nijmegen

de Voorstenkamp 18e straat

wijk 41 De Kamp

de Voorstenkamp 1801 t/m 1871 Nijmegen
de Voorstenkamp 1802 t/m 1872 Nijmegen

de Voorstenkamp 19e straat

wijk 41 De Kamp

de Voorstenkamp 1901 t/m 1969 Nijmegen
de Voorstenkamp 1902 t/m 1968 Nijmegen

de Voorstenkamp 20e straat

wijk 41 De Kamp

Deze straat maakte tot 1992 deel uit van de Viaductweg.

"Ten onrechte ontbreekt een vermelding van de Voorstenkamp 20e straat in de gemeentelijke stratenlijst. Ook dit verzuim zal worden hersteld." (hoofd Regionaal Archief, 12 december 2006)

Het verzuim werd hersteld in gemeentelijke Adressenoverzicht van 18 oktober 2007. Sinds 22 januari 2009 is de afzonderlijke vermelding inclusief straatcode uit het overzicht verdwenen.

de Vossen

Raadsbesluit d.d. 30 november 1966: de Vossen
Besluit B&W d.d. 30 mei 1968: de Vossen
raadsvoorstel d.d. 26 april 1971: de Vossen
Raadsbesluit d.d. 13 mei 1971: Weezenhof
Raadsbesluit d.d. 5 augustus 1971: Weezenhof (handhaving)

De wijk de Vossen was een van de geprojecteerde wijken in het uitbreidingsplan Dukenburg. Deze wijk is in de gewijzigde plannen samengevoegd met de wijk Weezenhof.

De Vredestraat

De Waaier

De Waaijer

openbare ruimte ID 0268300000001696 (landschappelijk gebied)

wijken 50 Oosterhout, 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 5 september 2012: De Waaijer

De Waaijer, natuur- en recreatiegebied
a. Oosterhout: Landgoed Oosterhout, Park Waaijenstein, Waaijenstein (buurt), Waaijenstein (weg);
b. Ressen: De Anderhalve Morgen (weg), Koeweidepad, Pelseland (gedeelte) (buurt), Willem van Arenberg­straat, Zandse Plas, Zandsepad

Een klein gedeelte ten zuiden van de Zandse Plas ligt in de buurt Pelseland. Een gedeelte van De Waaijer ligt in de woonplaats Lent:
c. Lent: Koeweidepad, Lentse Plas, Notenlaantje (gedeelte), Oosterhoutse Plas, Park Waaijenstein, Spenderspad, Willem van Arenbergstraat, Woenderskamp (gedeelte) (buurt)

Eind 2011 organiseerde de gemeente een namenwedstrijd voor de zogenaamde Landschapszone in Nijmegen-Noord. Op 8 februari 2012 maakte wethouder Jan van der Meer de winnaar bekend. De jury was het unaniem eens over de door Winston Arntz bedachte naam De Waaijer.

De Waaijer is een groot groen natuur- en recreatiegebied in het hart van het stadsdeel Nijmegen-Noord met water, oevers, strand, bos, speelweiden en ongeveer 300 woningen. De megabioscoop CineMec, Willem van Arenbergstraat 4 Nijmegen, is op 5 december 2015 geopend. De naam van de bioscoop is op 7 juli 2018 gewijzigd in Pathé Nijmegen.

De Waaijer (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001695 (landschappelijk gebied)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 5 september 2012: De Waaijer

De Waalsprong

De Wedren

De Weem

openbare ruimte ID 0268300000000146 (weg)

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 7 oktober 1992: De Weem

"Bouwhof bij de R.K. kerk te Hatert. Weem (wedeme) is de oude naam voor pastorie en kerkelijk goed." (Teunissen 1933)

De gemeenteraad besloot op 7 oktober 1992 aan de straat die vanaf de Vossendijk in zuidwestelijke richting doodloopt, de naam De Weem met straatcode 23566 te geven.

De Weezenhof

De Weijer

de Wellenkamp¹

openbare ruimte ID 0268300000000278 (versie 1) (administratief gebied)
openbare ruimte ID 0268300000001744 (versie 1) (administratief gebied)

wijk 41 De Kamp

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: de Wellenkamp
Raadsbesluit d.d. 15 maart 1979: de Wellenkamp
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: de Wellenkamp
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)
verklaring d.d. 11 maart 2014: opnieuw opgevoerd

"veldnaam in Neerbosch, bekend sedert de 17e eeuw." (Hendriks 1987)

de Wellenkamp, buurt in de wijk De Kamp met de volgende openbare ruimten:
a. de Wellenkamp;
b. grensstraten (gedeelte): IJpenbroekweg, Kees Pellenaarspad, Westkanaaldijk;
c. niet-vastgestelde namen: de Wellenkamp 10e t/m 15e straat

Op 11 maart 2014 is het type 'administratief gebied' bij openbare ruimte ID 0268300000000278 gewijzigd in 'weg' en is de Wellenkamp opnieuw opgevoerd als openbare ruimte van het type 'administratief gebied'.

De oorspronkelijke naam was waarschijnlijk Wellenskamp (met bezits-s), afgeleid van de familienaam Wellen. Mogelijk heette een voormalige eigenaar Willem Wellen.

de Wellenkamp²

openbare ruimte ID 0268300000000278 (versie 2) (weg)

wijk 41 De Kamp

Besluit B&W d.d. 26 oktober 1976: kaderstellend
ptt post 1991: wellenkamp, de
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)

de Wellenkamp, alle straten in de buurt de Wellenkamp waarvoor geen andere namen zijn vastgesteld (huisnummers 1101 t/m 1594)

de Wellenkamp 10e t/m 15e straat staan sinds 22 januari 2009 niet meer in het gemeentelijke Adressenoverzicht.

de Wellenkamp 10e straat >

wijk 41 De Kamp

de Wellenkamp 11e straat

wijk 41 De Kamp

de Wellenkamp 1101 t/m 1161 Nijmegen
de Wellenkamp 1102 t/m 1150 Nijmegen

de Wellenkamp 12e straat

wijk 41 De Kamp

de Wellenkamp 1201 t/m 1227 Nijmegen
de Wellenkamp 1202 t/m 1232 Nijmegen

de Wellenkamp 14e straat

wijk 41 De Kamp

de Wellenkamp 1401 t/m 1453 Nijmegen
de Wellenkamp 1402 t/m 1470 Nijmegen

de Wellenkamp 15e straat

wijk 41 De Kamp

de Wellenkamp 1501 t/m 1561 Nijmegen
de Wellenkamp 1502 t/m 1594 Nijmegen

De Westerhelling

De Weteringskant

De Wetstraat

openbare ruimte ID 0268300000000985

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 17 september 1952: De Wetstraat
ptt post 1978: wetstr, de

Christiaan Rudolf (Christiaan) de Wet (Leeuwkop, Oranje Vrijstaat 7 oktober 1854 – Dewetsdorp 3 februari 1922), Zuid-Afrikaans politicus en generaal gedurende die Tweede Boerenoorlog (1899-1902)

"Christiaan de Wet (1854-1922), Zuidafrikaans Boerengeneraal. In 1899 commandant in Natal; daarna generaal aan de Westgrens. In juni 1900 hoofdcommandant der Vrijstaatse troepen; voerde tot 1902 een hardnekkige guerrilla tegen de Engelsen.
De Wet kwam in 1914 met generaal Beijers in gewapend verzet tegen het plan der Unie-regering om Duits Z.W.-Afrika aan te vallen. Hij werd gevangen genomen en veroordeeld tot een boete en gevangenisstraf, maar weer vrijgelaten." (Hendriks 1987)

de Wijnhovenskamp

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: de Wijnhovenskamp
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: intrekking
Hendriks 1987

"veldnaam in Neerbosch, bekend sedert de 17e eeuw." (Hendriks 1987)

In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 27 november 1889 werd door notaris Koppel de verkoop aangekondigd van '7 Perc. ELZEN en ESSCHENHAKHOUT, op Wijnhovenskamp'.

de Wijnhovenskamp, niet-bestaande buurt in de wijk De Kamp

De Winkelsteeg

wijk 12 Goffert

kadastrale gemeente Hatert, Sectie D (1822): De Winkelsteeg
Van der Aa 1848: WINKELSTEEG (DE)

"WINKELSTEEG (DE),  landg. in het Rijk van Nijmegen, prov. Gelderland, arr., kant., gem. en ¾ u. Z. van Nijmegen.
Dit landg. beslaat, met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte van 43 bund. 64 v. r.  93 v. ell, en wordt in eigendom bezeten door den heer M. J. DE BRUYN en consorten, woonachtig te Hatert." (Van der Aa 1848, deel 12, p. 495)

1437
Gorissen (1959)
noemt in een voetnoot '2) 1437, 7 (Februari 15): ad Wynkelstege'. Bij de Registraties eigenaren percelen, 14e-16e eeuw, staat bij de straat (volgens fiche): Hautart ad Wynkelstege.* De gegevens zijn ontleend aan een kaartsysteem dat in de jaren ’50 is gemaakt ten behoeve van zijn publicatie Stede-atlas van Nijmegen (1956). In het Oud-Rechterlijk Archief Nijmegen, inventarisnummer 1808, folio 7, zijn de namen nauwelijks te lezen.

1653
De Winkelsteeg (Winckelsteegh, Winkelsteegh, Wynkelstege) is een voormalig landgoed dat dateert uit de late middeleeuwen. In 1653 werd wijnkoper Anthonis Vos, schepen van Nijmegen, burgemeester in 1655 en 1658, met de 'Hofstede te Hatert' beleend.

"Het was Anton Vos die aan het goed den naam Winkelsteeg gaf. Een aanteekening in het leenregister op 29 April 1661, luidt: »Petrus Voss is beleent met het gut ter Haetert, huys ende hoffstede, mit omtrent 17 morgen lants, aen dryen stucken, ter Hatert in den schependom van Nijmegen gelegen. Nu genoemt Winckelsteegh.” Deze naam komt reeds voor in een pandveilige overdracht van 12 Juni 1656 [lees: 12 juli 1656 /RE], waarin zekere bouwhof beschreven wordt, als »palende aan de bouwhof de Winckelsteegh genoempt.”" (Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld 1912, p. 75)

vanaf 1811
Huize Winkelsteeg, Winkelsteegseweg 99 Nijmegen, is in 1811 in opdracht van Jean Baptiste de la Couture (Dax, Frankrijk 14 september 1764 – Hatert 27 november 1833) herbouwd. Op 1 februari 1836 kocht luitenant-generaal Adriaan Frans Meijer het landgoed.

In de periode 1862-1867 werd De Winkelsteeg bewoond door dr. Antonius van der Linde (1833-1897)*, theoloog, historicus en bibliothecaris, met zijn eerste echtgenote Sandrina Cornelia Punt en dienstbode Sanneke Oenes de Jong.

Hij geldt als de eerste wetenschappelijke onderzoeker van de geschiedenis van het schaakspel. Zijn eerste boek over schaken De schaakpartijen van Gioachino Greco verscheen in 1865 in Nijmegen. De Schaakclub Van der Linde in Winschoten, opgericht in 1874, is een van de oudste schaakverenigingen in Nederland.

"15 october 1887 [lees: 1878 /RE] werd de heer Dobbelmann eigenaar van het landgoed 'de Winkelsteeg' met het Jonkerbos." (Hendriks 1987)

"In de bossen van Hatert heeft zeer kort, in 1880, verdreven door Bismarcks Kulturkampf, een groepje novicen, geleid door hun 49-jarige overste Gundisalva [Maria Gundisalva Gottfring (1831-1898) /RE], een winter lang met vreugde kou geleden in villa De Winckelsteegh." (Nicolaisen 1989, p. 16)

In de periode 1926-1929 was hier Hotel-Pension-Theetuin-Restaurant 'Jonckerbosch' gevestigd. In 1932 werd een deel van het Jonkerbos verkocht aan de Broeders van Liefde voor de stichting van het Pensionaat Jonkerbosch. In de periode 1942-1946 was de Winckelsteegh een doorgangshuis voor strafrechtelijk minderjarigen (Departement van Justitie, Zevende Afdeling, No. 1123) van dezelfde congregatie.

"Huize de Winckelsteegh is nu een verpleeghuis voor zwakzinnige kinderen." (Hendriks 1987)

Villa De Winkelsteeg, Winkelsteegseweg 99 Nijmegen, is sinds 10 februari 1988 een gemeentelijk monument (bouwjaar: 1811).* In de BAG staat 'Oorspronkelijk bouwjaar 1850'.

De Winckelsteegh
De zwakzinnigeninrichting (zorginstelling) van de St. Martinusstichting en Stichting De Winckelsteegh is tegenwoordig een vestiging van Pluryn.* Een deel van het terrein heeft de namen Koolmeespad, Merelplein, Reigerlaan en Spechtlaan.

De Winseling

De Wittepoort

De Woenderskamp (Lent)

De Wolfskuil

De Zonnebloem

"Het bij den aanleg van de Fretstraat, Hermelijnstraat en Reestraat gesloopte voormalig hôtel 'De Zonnebloem', droeg vroeger den naam 'Sana Vita' en daarvoor, toen het werd bewoond door wethouder A.B.A. Quack, 'Hoogerhuizen'." (Teunissen 1933)

Villa Hoogerhuizen in St. Anna was in de periode 1874-1899 eigendom van Adolf Quack. 'Den aan- en verbouw der Villa „Hoogerhuizen” bij de St. Annalaan te Nijmegen tot Sanatorium' werd op 24 november 1905 aanbesteed (bron: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 19 november 1905).

"1346  Hôtel de Zonnebloem, P. J. A. Busschenhenke, Groenestr. 101" (telefoongids 1915)

In de periode 1911-1927 deed het pand Groenestraat 101 dienst als hotel en pension. In 1918 was het in gebruik als interneringskamp voor Engelsen.*

"De Zonnebloem.
• De vereischte goedkeuring van Ged. Staten is verleend aan het raadsbesluit dezer gemeente tot den in openbare veiling gedanen aankoop van het aan de Groenestraat gelegen voormalig hotel 'Zonnebloem' met bijbehorende villa, tuinen, boomgaard en weiland, groot 2.40.04 H.A., voor een som van f 50.788." (De Gelderlander, 4 maart 1927)

In de toelichting van het bestemmingsplan 'Nijmegen Midden 2015' dat op 2 november 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld*, staat in een van de bijlagen bij de cultuurhistorisch waardevolle ensembles: '9. Woonbuurt Reestraat, Hermelijnstraat en Fretstraat (‘Zonnebloemkwartier’)'.

"(...) De oprijlaan vanaf de St. Annstraat werd opgenomen als onderdeel van de stedenbouwkundige opzet van de woonwijk (thans oostelijk deel van de Reestraat). Hetzelfde gold voor de Fretstraat. Op de plek van het hotel werd een rechthoekig pleintje aangelegd, dat ten opzichte van het orthogonale stratenpatroon diagonaal georiënteerd is. De namen van de Reestraat, Fretstraat en Hermelijnstraat werden op 14 november 1928 door de gemeenteraad vastgesteld;" (Bijlage 9. Cultuurhistorische waarden)

De Zonnekamp

"Heerenhuis op het terrein van het sanatorium Berkewoud [lees: Berkenoord /RE] aan den Graafscheweg." (Teunissen 1933)

Deep Purplestraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000448

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Besluit B&W Elst d.d. 22 februari 1978: Smitjesland (per 1 januari 1979)
Raadsbesluit d.d. 9 november 2005: Deep Purplestraat (per 1 april 2006)

Deep Purple, Engelse hardrock band, opgericht in 1968 door Jon Lord onder de naam Roundabout

De Deep Purplestraat was het middelste deel van Smitjesland.

Deijlstraatje

Teunissen 1933: Deylstraetgen

"Vervallen naam (1620) van een straatje, waarvan de ligging niet bekend is." (Teunissen 1933)

"Op 26 april 1621 verklaarde Goossen Beijer, brouwer, en Grijetgen Beijer, weduwe van Johan Portman, en Johan van Doornenburch de jonge, apotheker, de somma van 38 gulden te hebben ontvangen van Trijnneken Janssen, weduwe van Derck van Wageningh, en haar stiefzoon Cornelis Dercksen, sleedrijver, zijnde een schuld welke zij hadden uit een huis en hof, gelegen in de „Holtstraat” (Houtstraat), aan de ene zijde grenzend aan het „Deijlstraetgen”, aan de andere zijde aan het huis van Jacob Haemmaecker." (Numaga V (1958), nr. 3 (juli), p. 108)

Deken de Lanckstraat >

openbare ruimte ID 0268300000000986

wijk 18 Brakkenstein

raadsvoorstel d.d. 19 augustus 1959: Wilhelmus de Lanckstraat
Raadsbesluit d.d. 23 september 1959: Deken de Lanckstraat
Besluit B&W d.d. 2 december 1959: Deken de Lanckstraat
ptt post 1978: lanckstr, dkn de

"Wilhelm de Lanck, in 1521 genoemd als deken van de St. Steven." (Hendriks 1987)

Deken de Raetstraat

openbare ruimte ID 0268300000000987

wijk 18 Brakkenstein

raadsvoorstel d.d. 19 augustus 1959: Arnoldus de Raetstraat
Raadsbesluit d.d. 23 september 1959: Deken de Raetstraat
Besluit B&W d.d. 2 december 1959: Deken de Raetstraat
ptt post 1978: raetstr, dkn de

"Arnoldus de Raet, in 1672 genoemd als deken van de St. Steven." (Hendriks 1987)

Deken Gruenwaltstraat

openbare ruimte ID 0268300000000988

wijk 18 Brakkenstein

raadsvoorstel d.d. 19 augustus 1959: Gruenwaltstraat
Raadsbesluit d.d. 23 september 1959: Deken Gruenwaltstraat
Besluit B&W d.d. 2 december 1959: Deken Gruenwaltstraat
ptt post 1978: gruenwaltstr, dkn

"Johan Gruenwalt, in 1515 genoemd als deken van de St. Steven." (Hendriks 1987)

Deken Heijdenstraat

openbare ruimte ID 0268300000000989

wijk 18 Brakkenstein

raadsvoorstel d.d. 19 augustus 1959: Stephanus Heijdenstraat
Raadsbesluit d.d. 23 september 1959: Deken Heijdenstraat
Besluit B&W d.d. 2 december 1959: Deken Heijdenstraat
ptt post 1978: heydenstr, dkn

"Stephanus Heijden, in 1566 genoemd als deken van de St. Steven." (Hendriks 1987)

Deken Hensburchstraat

openbare ruimte ID 0268300000000990

wijk 18 Brakkenstein

raadsvoorstel d.d. 19 augustus 1959: Hensburchstraat
Raadsbesluit d.d. 23 september 1959: Deken Hensburchstraat
Besluit B&W d.d. 2 december 1959: Deken Hensburchstraat
ptt post 1978: hensburchstr, dkn

"Johan Hensburch, in 1530 genoemd als deken van de St. Steven." (Hendriks 1987)

Del

Delistraat

openbare ruimte ID 0268300000000991

wijk 03 Galgenveld

Besluit B&W d.d. 6 augustus 1937: Delistraat
ptt post 1978: delistr

Deli, deel van het eiland Sumatra

Den Boel

Den Berg

Den Draaiom

den Duckenburg

den Heikant

den Valkenburg

Denariusstraat

openbare ruimte ID 0268300000000331

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2001: Denariusstraat

denarius, zilveren Romeinse munt met beeltenis van keizer Traianus, vondst uit Bataafs dorpje onder deze wijk (0 – 250 na Chr.)

Dennendaal

"Terrein aan de Graafscheweg en den Oude Graafscheweg. Op dit terrein is door de Paters Augustijnen in 1925 een klooster met openbare kapel gebouwd." (Teunissen 1933)

De naam Dennendaal dateert uit ca. 1880. Daarvoor werd de buitenplaats 'Schoonzicht' genoemd. Deze werd in 1877 met het 'onlangs zoo goed als geheel vernieuwde huis' te koop aangeboden (bron: Het Nieuws van den Dag, 13 juli 1877). In 1889 werd de naamloze verbindingsweg aan de oostzijde aan het openbaar verkeer onttrokken:

"BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NIJMEGEN, doen te weten, dat de Raad dier gemeente in zijne vergadering van 15 dezer, niet meer voor den openbaren dienst bestemd heeft verklaard den weg, verbindende den Graafschen weg met den daaraan evenwijdig loopenden niet begrinten weg, en loopende langs de oostzijde van de buitenplaats 'Dennendaal' te Hees." (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 18 juni 1889)

De villa Dennendaal, Graafseweg 284, heeft plaats gemaakt voor een gelijknamig nieuwbouwproject (bouwjaar 2004), Oude Graafseweg 17 t/m 51 Nijmegen.

Dennenlaan

Dennenstraat

openbare ruimte ID 0268300000000992

wijk 24 Neerbosch-Oost

Van Suchtelen & Hollandt 1754: Denne Straet
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Denne Straet
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie A, B, C en F (1822): De Dennenstraat
Wegenlegger 1858: De Dennen Straat
Adresboek 1892: Hees dennestr, Neerbosch dennestr, Neerbosch kloosterlaan
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Dennenstraat, Lindenhoutscheweg
Raadsbesluit d.d. 21 oktober 1925: Dr. de Blécourtstraat (gedeelte)
raadsvoorstel d.d. 25 september 1957: Dr. de Blécourtstraat
Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
ptt post 1978: dennenstr

"De Dennen Straat : Deze straat neemt een begin bij de Steenenburg aan de Jonkerstraat Gemeente Weurt en loopt tot aan den weg op Grave in de nabeiheid van den St. Antonis Molen. (...) De beplantingen bestaande uit verschillende hout soorten behooren de Eigenaren der aangrenzende perceelen." (Legger A 1858, nr. 6)

"363  Pastorie, Kloosterlaan 4, Neerbosch" (telefoongids 1915)

"Het gedeelte van dezen weg tusschen den Graafscheweg en de Dorpstraat te Neerbosch werd vroeger Kloosterlaan genoemd. De weg is ook onder den naam Lindenholtschestraat bekend geweest. De Emmahoeve onder Weurt werd nog tot omstreeks 1890 'Het Lindenhout' genoemd." (Teunissen 1933)

Op verzoek van de bewoners werd de naam Dennenstraat in 1957 niet veranderd in Dr. de Blécourtstraat; in het raadsvoorstel d.d. 6 november 1957 kwam dit onderdeel niet meer voor.

huisnummering
Tot 1910 hadden de panden aan de linkerzijde een wijkgebonden huisnummer in Wijk F (Neerbosch) en aan de rechterzijde een wijkgebonden huisnummer in Wijk E (Hees). Sinds de invoering van de straatgebonden huisnummers liggen de oneven nummers aan de linkerzijde en de even nummers aan de rechterzijde van de straat.

Het klooster (bouwjaar 1849-1850) van de Zusters Dominicanessen van Neerbosch, Dennenstraat 97, staat op de gemeentelijke monumentenlijst.

Dennenweg

Derde van Hezewijkstraat

openbare ruimte ID 0268300000000001

wijk 21 Wolfskuil

Adresboek 1908: 3e v hezewijkstraat
Teunissen 1933: Derde van Hezewijkstraat
ptt post 1978: hezewykstr, 3e v
Raadsbesluit d.d. 8 november 1979: Derde van Hezewijkstraat

Gerardus Wilhelmus van Hezewijk (Heumen 27 oktober 1850 – Nijmegen op 17 januari 1935), timmerman, koffiehuishouder, aannemer

"Gerardus Wilhelmus van Hezewijk (...) bouwde de aan deze straat gelegen woningen." (Teunissen 1933)

"1316  Hezewijk, G. W. v., Aannemer, St. Antoniusplaats 1" (telefoongids 1915)

G.W. van Hezewijk die van huis uit timmerman was, vestigde zich in 1887 met zijn gezin in Nijmegen. Tot omstreeks 1910 was hij koffiehuishouder van Hôtel-Café 'De Burchtpoort', Lange Burchtstraat 55 (hoek Hoogstraat), waar hij zich als ondernemer met allerlei zaken bezighield. Hij is begraven op de Begraafplaats Daalseweg.

B&W verleenden op 25 juni 1907 vergunning om een gebouw, bestaande uit acht woonhuizen, op te richten aan de z.g. 3e van Hezewijkstraat. Op 15 december 1965 werd aan zijn dochter mw. E.L.J. de Haas-van Hezewijk vergunning verleend tot het aanleggen van huisriolering in deze woningen (huisnummers 7 t/m 21).

De Derde van Hezewijkstraat is een van de drie straten die G.W. van Hezewijk in deze buurt heeft aangelegd. De Eerste van Hezewijkstraat kreeg op 14 juni 1913 de naam Palmstraat. De Tweede van Hezewijkstraat kreeg op 15 oktober 1935 de naam Azaleastraat; op 16 september 2009 is deze naam gewijzigd in Oude Azaleastraat (per 1 januari 2010). Pas 1979 blijkt dat de naam Derde van Hezewijkstraat nooit is vastgesteld en besluit de gemeenteraad:

"aan de straat, welke is gelegen tussen de Azaleastraat en de Looimolenweg en een verbinding vormt van de Graafseweg met de Floraweg, de naam 'Derde van Hezewijkstraat' te geven." (raadsbesluit d.d. 8 november 1979)

De straat werd tot dan toe aangeduid als Derde van Hezewijkstraat, z.g. Derde van Hezewijkstraat, 3e van Hezewijkstraat of z.g. 3e van Hezewijkstraat.

Derde Volksbelang

Raadsbesluit d.d. 9 september 1899: Volksbelang III
Nijmegen 1900: Volksbelang III
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Volksbelang I-II-III
Besluit B&W d.d. 15 oktober 1935: handhaving
Besluit B&W d.d. 27 maart 1936: Derde Volksbelang
Besluit B&W d.d. 15 december 1936: handhaving
Besluit Burgemeester d.d. 21 juli 1943: Bleustraat
Besluit B&W d.d. 19 september 1944: Derde Volksbelang
Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953, Vonckstraat

Derde Waalbrug

Derde Walstraat

openbare ruimte ID 0268300000000993

wijk 01 Stadscentrum

intern beraad 1884: 3e Walstraat
Raadsbesluit d.d. 22 maart 1884: Derde Walstraat
Adresboek 1892: 3e walstr
Nijmegen 1900: Walstraat (3e), Derde Walstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Derde Walstraat
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: handhaving
ptt post 1978: walstr, 3e

"De straat volgt den loop der in 1467 aangelegde en in 1874 gesloopte stadswallen." (Teunissen 1933)

De Derde Walstraat is een van de straten die in september 1944 door oorlogshandelingen geheel of gedeeltelijk werden verwoest.*

Derick Huessenstraat

openbare ruimte ID 0268300000000994

wijk 18 Brakkenstein

Raadsbesluit d.d. 26 juni 1952: Derick Huessenstraat
Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: Derick Huessenstraat
ptt post 1978: huessenstr, d
Raadsbesluit d.d. 12 januari 1978: intrekking (gedeelte)

"Derick Huessen, eerste Proost van het Kapittel van de St. Steven van 1517 tot 1530." (Hendriks 1987)

Descartesdreef

Deurvoort

Diamantstraat

openbare ruimte ID 0268300000000995

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 28 september 1960: Diamantstraat
ptt post 1978: diamantstr

diamant, mineraal dat uit zuivere koolstof bestaat, bekendste en kostbaarste edelsteen

Dichtersbuurt

wijk 10 Nije Veld

"omgeving Willemsweg (Willemskwartier), gelegen tussen Groenestraat, spoorlijn Nijmegen-Den Bosch, spoorlijn Nijmegen-Venlo en St. Annastraat" (Hendriks 1987)

Dichtersbuurt (Willemskwartier) (vanaf 1917), buurt in de wijk Nije Veld met straten genoemd naar dichters

"Anna Bijnsstraat, Beetsplein, Bilderdijkstraat, Brederostraat, da Costastraat, Feithstraat, de Génestetlaan, Guido Gezellestraat, Ds. ter Haarstraat, Helmersstraat, Heyestraat, Hofdijkstraat, Jacob Catsstraat, Jan Luykenstraat, ten Katestraat, Maerlantstraat, Pater van Meursstraat, Pootstraat, Potgieterplein, Ruusbroeckstraat, Dr. Schaepmanstraat, Schonckstraat, Spieghelstraat, Tesselschadestraat, Thijmstraat, en Tollenstraat [lees: Tollensstraat /RE].
De Dichtersbuurt wordt ook wel Willems- of Willemswegkwartier genoemd. Zie Volegelenbuurt." (Teunissen 1933)

"Ondergetekende stelt nu voor in het bedoelde wegennet (en in de later door wegen in te deelen omgeving) de straten, enz. te benoemen naar Nederlandsche dichters (...)." (directeur gemeentewerken, 4 juli 1917)

"In het dichterskwartier was men weer niet consequent, anders had men den Willemsweg, wiens naam toch wel niet aan den vlaamschen schrijver en taalgeleerde Jan Frans Willems zal herinneren, moeten vervangen door een dichternaam van beteekenis. Daar zou ook de Vondelstraat beter op haar plaats zijn, dan waar zij nu is. (...)" (Prof. W. Mulder s.j., De Gelderlander, 2 mei 1932)

De volgende openbare ruimten die naar dichters zijn genoemd, liggen niet in de wijk Nije Veld: Henk van Tienhovenstraat, Huygensweg, Staringstraat, Vondelstraat.

Dichterspark

openbare ruimte ID 0268300000001798 (terrein)

wijk 10 Nije Veld

Raadsbesluit d.d. 27 mei 2015: Dichterspark

parkje op de hoek van de Thijmstraat en de Tollensstraat in de buurt Willemskwartier

Het parkje is aangelegd op de plaats waar de Fatimaschool heeft gestaan. Buurtbewoners konden door middel van een enquête hun voorkeur uitspreken voor de naam Dichterspark of Fatimapark. Met 108 tegen 84 stemmen kwam de naam Dichterspark als winnaar uit de bus. Het park is op 23 mei 2015 geopend door oud-wethouder Hannie Kunst. De naam is op 27 mei 2015 vastgesteld.

Dichtersplein

wijk 10 Nije Veld

Dichtersplein, projectnaam

nieuwbouwproject uit 2007 in het westelijke deel van de Dichtersbuurt (locatie: de Génestetlaan, Dr. Schaepmanstraat, Helmersstraat, Jacob Catsstraat, Pater van Meursstraat, Potgieterplein)

Dick Boerrigterplein (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001899

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021: Dick Boerrigterplein

Johan Herman Jacobus (Dick) Boerrigter (Djokjakarta 13 februari 1906 – Utrecht 9 juli 1942), Nijmeegse verzetsdeelnemer in de Tweede Wereldoorlog*; zie www.oorlogsdodennijmegen.nl, www.oorlogslevens.nl

Boerrigter vestigde zich in mei 1935 met zijn gezin vanuit 's-Gravenhage op het adres Witsenburgschelaan 8 Nijmegen en verhuisde in september 1940 naar Sophiaweg 119 in de gemeente Groesbeek. Hij werd op 9 juli 1942 gefusilleerd in Fort Rhijnauwen in Utrecht. Volgens de overlijdensakte d.d. 28 januari 1956 woonde hij in 's-Gravenhage.*

Dick Brunastraat

openbare ruimte 0268300000001856

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 10 oktober 2018: Dick Brunastraat

verbinding tussen de Griftdijk en de Hella Haassestraat

Dick Bruna (Hendrikus Magdalenus Bruna) (Utrecht 23 augustus 1927 – Utrecht 16 februari 2017), Nederlandse schrijver en illustrator, geestelijk vader van nijntje*

In de woonplaats Utrecht is een Nijntje Pleintje (2001) en een Dick Brunasingel (2011). In Voorschoten is een Dick Brunabrug (2013).

Die Roy (Lent)

Diederik van Lentlaan (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000436

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 23 september 1998: Diederik van Lentlaan

Diederik van Lent (14e eeuw), Lentse edelman, burggraaf van Nijmegen (1347)

"De naam 'Diederik van Lent' is tot stand gekomen op verzoek van Woningstichting Nijmegen, dat op haar beurt in overleg is getreden met de Lentse Historische Kring. Diederik van Lent refereert aan een magistraat die in zijn tijd van zeer groot belang is geweest.
Het appartementencomplex, dat momenteel in aanbouw is op de hoek van de Diederik van Lentlaan en de Kastanjelaan [lees: Magnolialaan /RE], zal de naam 'Diederikhove' gaan dragen." (raadsvoorstel 148/1998)

"Wie was deze Lentse edelman?
Rond 1350 waren verschillende leden van de familie van Lent in ambtelijke dienst van de Hertog van Gelre. De belangrijkste van hen was Diederik, een man van aanzien binnen het hertogdom. Vanaf 1342 bekleedde hij de belangrijke functie van rentmeester van het hertogdom en was lid van de hertogelijke raad. Hij was daardoor een van de naaste adviseurs van de hertog: eerst van Reinald II en later van diens zoon en opvolger Reinald III. De hertog schonk hem tijdens zijn ambtsperiode vele landerijen en rechten, die hem inkomsten en aanzien opleverden. (...)
Diederik van Lent stond aan de kant van Reinald III. De tegenstanders van Reinald III richtten hun aanvallen daarom ook op hem. Tijdens een expeditie van Eduard en stad Nijmegen in 1354 werd Diederiks kasteel te Lent verwoest. Ook zijn burcht Buinswaard (bij Beuningen) werd niet gespaard. Diederik kreeg de bezittingen die hij tijdens de burgeroorlog verloor wel terug, maar zijn politieke rol in Gelre was uitgespeeld.
Het kasteel van de heren van Lent heeft vermoedelijk in het gat naast de oprit van de Waalbrug gestaan. Later stond hier het huis 'Lent', een 18e eeuws groot herenhuis. Het heeft vele bewoners gehad, zoals rechters, hoofdofficieren en burgemeesters. De familie Trouw was de laatste bewoner. In 1932 is het met de aanleg voor de oprit naar de Waalbrug afgebroken." (Jansen 2003)

kasteel Lent
Bij archeologische onderzoeken in verband met de dijkteruglegging zijn in 2012 in zone O2 langs de Griftdijk Zuid in Lent ten westen van het gedempte kanaal De Grift resten van kasteel Lent aangetroffen (bron: Coot & Heirbout 2016). Dit bouwwerk strekte zich uit van Griftdijk Zuid 77-79 Lent tot de Lentse Warande aan de noordkant van Spiegelwaal. Huis Lent stond ten oosten van De Grift in de buurt Veur Lent aan de zuidkant van de Spiegelwaal.

Diemerkamp

pand ID 0268100000021865

wijk 22 Hees

Teunissen 1933: Diemercamp

"Landhuis en tuin aan de Breedestraat." (Teunissen 1933)

Huize Diemerkamp, Bredestraat 70 Nijmegen, is een gemeentelijk monument.

In een schepenprotocol d.d. 25 januari 1699 wordt melding gemaakt van bouwland dat 'den diemercamp' wordt genoemd (bron: Oud-Rechterlijk Archief Nijmegen, inventarisnummer 1895, folio 2v).

In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 31 oktober 1855 werd 'Het BUITENVERBLIJF Diemerkamp genaamd, en gelegen te Hees, een klein half uur Nijmegen' per 1 mei 1856 door eigenaar Anthonij IJsbrand Arnoldus Looijen te huur aangeboden.

Diepenbrockstraat

openbare ruimte ID 0268300000000996

wijk 06 Hengstdal

raadsvoorstel d.d. 14 september 1923: Overijselschestraat
Raadsbesluit d.d. 26 september 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1923: Bliekstraat
Raadsbesluit d.d. 10 oktober 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 26 oktober 1923: Diepenbrockstraat
Raadsbesluit d.d. 31 oktober 1923: Diepenbrockstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Diepenbrockstraat
ptt post 1978: diepenbrockstr

Alphonsus Joannes Maria Diepenbrock (Amsterdam 2 september 1862 – Amsterdam, 5 april 1921), componist; zie www.biografischportaal.nl

"Zie Componistenbuurt. Dr. Alphons J.M. Diepenbrock 1862-1921." (Teunissen 1933)

"Alphons Diepenbrock (1862-1921) Nederl. componist en leraar klassieke letteren, schreef als autodidact belangrijke geestelijke liederen en koren, muziek bij klassieke Griekse teksten (De Vogels van Aristophanes), bij Goethe's Faust enz.; zijn opstellen werden na zijn dood als 'Ommegangen' uitgegeven." (Hendriks 1987)

Dierenbuurt

wijken 11 Hazenkamp, 13 St. Anna

"Fretstraat, Hermelijnstraat, Hertstraat, Hindestraat, Marterstraat, en Reestraat." (Teunissen 1933)

"omgeving Hazenkampseweg-Vossenlaan, gelegen tussen Groenestraat, Wezenlaan, Hatertseweg en St. Annastraat" (Hendriks 1987)

Dierenbuurt (vanaf 1928), buurt in de wijken Hazenkamp en St. Anna met de volgende openbare ruimten:
a. ten noorden van de Hazenkampseweg (Hazenkamp): Fretstraat, Hazenhof, Hermelijnstraat, Hertstraat, Hindestraat, Marterstraat, Moeflonstraat, Nimrodstraat, Panterstraat, Poemastraat, Reestraat, Rendierpad, Rendierstraat, St. Hubertusstraat, Tijgerpad, Tijgerstraat, Wolfstraat, Wolvenpad;
b. idem, geprojecteerde straten: Hazenpark, Korenwolfstraat (intrekking?), Sneeuwhaasstraat, Wasbeerstraat;
c. ten zuiden van de Hazenkampseweg (Hazenkamp): Alligatorstraat, Bisonstraat, Buffelstraat, Dingostraat, Dromedarisstraat, Egelstraat, Giraffestraat (gedeelte), Gnoestraat, IJsbeerstraat, Jagerspad, Kameelstraat, Kangoeroestraat, Karbouwstraat, Koedoestraat, Lamastraat, Leeuwstraat, Luipaardstraat, Neushoornstraat, Nijlpaardstraat, Okapistraat, Pandastraat, Steenbokstraat (gedeelte), Tapirstraat, Wisentstraat, Zeboestraat;
d. tussen Vossenlaan en Hatertseweg (St. Anna): Antiloopstraat, Beverweg, Dasstraat, Eekhoornstraat, Gemsstraat, Giraffestraat (gedeelte), Steenbokstraat (gedeelte), Visotterstraat, Zebrastraat;
e. verdwenen namen: Geitenpad, Impalastraat, Klipspringerstraat, Springbokstraat

De straatnaamgeving in de Dierenbuurt houdt vrijwel zeker verband met een voorstel van de heer P.T.H.M. Dobbelmann in de raadsvergadering van 26 september 1923.

De vervanging van de namen Impalastraat en Klipspringerstraat is in 1964 niet geheel correct verlopen. In het verslag van de raadsvergadering staat:

"Wethouder Mr. DE HAAS durft niet toe te zeggen om deze namen nog eens in de commissie te bekijken. Hij weet niet hoe ver men daar is met bouwen en of nu al direct namen gegeven moeten worden. Als men echter met het bouwen nog niet zover is, is hij gaarne bereid deze kwestie nog eens in de commissie te bespreken.
Vervolgens wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten." (VERGADERING van de Raad der gemeente NIJMEGEN op woensdag 12 februari 1964; Raadssignaat p. 282)

Uit het besluit van B&W d.d. 18 maart 1964 blijkt dat de namen Dromedarisstraat en Egelstraat de voorkeur genieten. Dit besluit leidt niet tot een raadsvoorstel en -besluit. Desondanks worden op 20 april 1964 nieuwe straatnaamborden met deze namen besteld waarbij wordt verwezen naar het raadsbesluit d.d. 12 februari 1964.

Dierenweide Kobus

wijk 21 Wolfskuil

De dierenboerderij in het Florapark is genoemd naar Kobus Hendriks (Nijmegen 16 juni 1946 – Nijmegen 5 juli 1986), buurtbewoner en oprichter.

Diervoort

kadastrale gemeente Hatert, Sectie D (1822): De Diervoort
Adresboek 1892: Hatert diervoort
Teunissen 1933: Diervoort

"Terrein onder Hatert bij het eindpunt van den Vossendijk." (Teunissen 1933)

De Diervoort lag aan de Vossendijk en was eigendom van Het Roomsch Katholijke Weeshuis van Nijmegen. Door de grenscorrectie (Wet van 6 juli 1983, Stb. 327) in verband met de komst van Rijksweg 73 (A73) ligt de Diervoort sinds 1 januari 1984 in de gemeente Wijchen.

dijken

a. woonplaats Nijmegen: Broerdijk, Griftdijk, Oostkanaaldijk, Ooysedijk, Palkerdijk, Staddijk, Teersdijk, Vossendijk, Waalbandijk, Waaldijk, Westkanaaldijk;
b. woonplaats Lent: Bemmelsedijk, Griftdijk Noord, Griftdijk Zuid, Oosterhoutsedijk, Oudedijk;
c. verdwenen namen: de Kadijk, Engeldijk, Gele Dijk, Hoofddijk, Kleidijk, Leemdijk, Linker Waalbandijk, Marsdijk, Nieuwe Dijk, Nieuwe Havendijk, Oud Palkerdijk, Rechter Waalbandijk, Waalbandijk (Lent), Waaldijk (Lent)

Dijkgraaf van Wijckweg

openbare ruimte ID 0268300000000997

wijk 09 Ooyse Schependom

Van Suchtelen & Hollandt 1752: Cadyk
Van Suchtelen & Hollandt 1754: de Cadyck
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Cadyck
De Witte 1756: Ca Dyk
Hattinga 1757: Kadyk
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie A (1822): De Kadijk
Wegenlegger 1859: De Kadijk
Nijmegen 1900: Kadijk
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: de Kadijk
Raadsbesluit d.d. 21 juli 1965: Dijkgraaf van Wijckweg
ptt post 1978: wykwg, dykgr v

Theodorus Andreus (Thé) van Wijck (Millingen 16 november 1901 – Millingen a/d Rijn 4 april 1964), landbouwer, wethouder, dijkgraaf

"Thé; ruim 30 jaar, waarvan vele als Wethouder, stond hij op de bres voor de belangen der Gemeente en haar ingezetenen. Daarnaast was hij de actieve en consciëntieuze Dijkgraaf van het Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen." (Leeuwrik z.j.)

Hij is begraven op het oude kerkhof in Millingen aan de Rijn.

"Dijkgraaf van Wijck, overleden in april 1964, heeft de grote plannen tot verbetering van de afwatering in het gebied van het polderdistrict Ooy ter hand genomen en tot uitvoering gebracht. Op verzoek van de Dijkstoel van het polderdistrict 'Circul van de Ooy en Millingen' is de benaming Kadijk gewijzigd in Dijkgraaf van Wijckweg." (Hendriks 1987)

De weg waarvan het grootste deel in de gemeente Ubbergen ligt, heette vroeger 'de Kadijk'. Het Hollandsch-Duitsch gemaal (1933), Dijkgraaf van Wijckweg 4 Nijmegen, is een rijksmonument.*

Dijkgraaf van Wijckweg (Ooij)

openbare ruimte ID 0282300000000204

woonplaats Ooij (gemeente Ubbergen) (historisch)
woonplaats Ooij (gemeente Groesbeek) (per 1 januari 2015)
woonplaats Ooij (gemeente Berg en Dal) (per 2 januari 2016)

verlengde van de gelijknamige Dijkgraaf van Wijckweg in de woonplaats Nijmegen

"De geometrie van de openbare ruimte van Dijkgraaf van Wijckweg (Ooij) zal inderdaad worden gewijzigd op 1 januari 2019." (B&W Berg en Dal, 31 oktober 2018)

Dijkkwartier

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 11 mei 2016: Fabrica

Dijkkwartier, projectnaam deelgebied Waalfront

Op 29 oktober 2020 is vergunning verleend voor het bouwen van 8 bouwblokken met 324 appartementen en diverse bijbehorende voorzieningen (Gemeenteblad 2020, nr. 283822).

De naam Dijkkwartier komt in de BAG niet voor.

Dijkplein

Raadsbesluit d.d. 19 oktober 1912: Dijkplein
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Dijkplein
Raadsbesluit d.d. 9 mei 1934: Lijnbaanstraat

"Het geprojecteerde plein werd hier niet aangelegd." (Teunissen 1933)

Dijkstraat

openbare ruimte ID 0268300000000998

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 19 oktober 1912: Dijkstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Dijkstraat
ptt post 1978: dykstr

"Deze straat verbindt den Weurtscheweg met den Waalbandijk." (Teunissen 1933)

"Deze naam is richtingaangevend bedoeld, en vormt de verbinding tussen de Weurtseweg en de Waalbandijk." (Hendriks 1987)

[bord]

Dijkstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000402

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: De Dijkstraat
ptt post 1978: dykstr
Besluit B&W Elst d.d. 6 juli 1982: Dijkstraat
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: formalisering
Raadsbesluit d.d. 5 september 2012: Margaretha van Mechelenweg (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 8 maart 2017: Margaretha van Mechelenweg (geometrie)

zijstraat van de Griftdijk Noord, richting spoordijk

In het raadsvoorstel d.d. 9 oktober 1935 stond naast de voorgestelde naam De Dijkstraat ook de niet-officiële benaming De Vredestraat vermeld.

gelijkluidende namen
Bij hernoeming van 16 (bijna) gelijkluidende straatnamen op 16 september 2009 is geen besluit genomen over de Dijkstraat:

"Twee straatnamen, de Spoorstraat en de Dijkstraat, beide in Lent en Nijmegen, worden voorlopig niet hernoemd, omdat het gebied van de Lentse straten zozeer in ontwikkeling is, dat consequenties nu niet goed zijn te overzien. Dit voorstel betreft dan ook de hernoeming van 16 straatnamen." (raadsvoorstel 154/2009)

In de raadsbesluiten d.d. 5 september 2012 en 8 maart 2017 wordt de Dijkstraat niet genoemd.

Dijkzone (Lent)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Dijkzone, zone langs de Oosterhoutsedijk in de buurten Hof van Holland en Woenderskamp

De naam Dijkzone komt in de BAG niet voor.

Dikke Boom

"Punt van samenkomst van de Dorpsstraat (Hees), de Voorstadslaan, de Oude Heeschelaan [Oude Heesschelaan /RE] en den Wolfskuilscheweg. Hier stond vroeger een dikke boom (zie blz. 141 en 142 van 'Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld', uitgave van de vereeniging 'Dorpsbelang' 1912)." (Teunissen 1933)

"Om de stam van de boom was een bank gemaakt. De boom werd [in 1903] geveld door een slechts kortdurend onweer, vergezeld gaande van enige hevige rukwinden." (Hendriks 1987)

Op 21 november 2003 – precies 100 jaar later – werd een nieuwe 10 meter hoge lindeboom onthuld op de hoek van de Schependomlaan en de Voorstadslaan.

Dikkeboomweg

openbare ruimte ID 0268300000000999

wijk 22 Hees

Besluit B&W d.d. 24 april 1936: Dikkeboomweg
Raadsbesluit d.d. 5 juli 1961: Dikkeboomweg
ptt post 1978: dikkeboomwg

De Dikkeboomweg maakte tot 1936 deel uit van de Wolfskuilscheweg. Uit het raadsbesluit uit 1961 blijkt dat het de bedoeling was de Dikkeboomweg te laten eindigen bij Distelstraat (Insulindestraat) en de Klaverstraat door te trekken tot de Dikkeboomweg.

Dillestraat

openbare ruimte ID 0268300000000332

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 7 juli 1999: Fruitlaan
Raadsbesluit d.d. 9 november 2005: intrekking (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007: Dillestraat

dille (Anethum graveolens), keukenkruid

De Dillestraat in de buurt Het Nijland ligt in het verlengde van de Fruitlaan.

Falk 21e druk (2001): DILLESTRAAT
Raadsbesluit d.d. 9 november 2005: Dillestraat
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007: intrekking

De Dillestraat was ten noorden van de Fruitlaan gepland; in de gewijzigde plannen heeft dit pad geen naam.

Dingostraat

openbare ruimte ID 0268300000001000

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 8 november 1961: Dingostraat
ptt post 1978: dingostr

dingo (Canis dingo), Australische wilde hond

Dinkelstraat

openbare ruimte ID 0268300000001001

wijk 22 Hees

Besluit B&W d.d. 24 mei 1950: Dinkelstraat
ptt post 1978: dinkelstr

"Naar de Dinkel, zijriviertje van de Overijsselse Vecht. De Dinkel komt hij Clane ons land binnen, stroomt via Losser, Tilligen langs de Oostgrens van Overijssel en verlaat daar weer ons land om bij Neuenhaus in de Duitse Vecht uit te monden. De Vecht komt ongeveer bij Gramsbergen ons land binnen, stroomt via Hardenberg, Ommeren, Dalfsen naar het Zwarte Water om via het Zwartemeer en het Ketelmeer uit te monden in het IJsselmeer." (Hendriks 1987)

Disselstraat

openbare ruimte ID 0268300000000333

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2001: Disselstraat

dissel, ijzeren gereedschap voor hout- of landbewerking, vondst uit Bataafs dorpje onder deze wijk (0 – 250 na Chr.)

Distelpark

openbare ruimte ID 0268300000000242 (terrein)

wijk 22 Hees

Raadsbesluit d.d. 24 januari 2007: Distelpark

onderdeel van Park West tussen Wolfskuilseweg en het deel van de Distelstraat waarvan de naam is gewijzigd is in Oscar Carréstraat en Insulindestraat.

"De Commissie straatnaamgeving stemt unaniem in met het verzoek de ingeburgerde naam 'Distelpark' te formaliseren. De omwonenden blijken een voorkeur te hebben voor deze naam die verwijst naar de nabijgelegen Distelstraat, welke straat voorheen doorliep tot aan de Schependomlaan." (raadsvoorstel 31/2007)

Distelstraat

openbare ruimte ID 0268300000001002

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 19 oktober 1927: Distelstraat
Raadsbesluit d.d. 25 januari 1933: Distelstraat
Besluit B&W d.d. 6 augustus 1937: Distelstraat
Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957: Distelstraat
ptt post 1978: distelstr
Raadsbesluit d.d. 8 september 1993: Oscar Carréstraat (gedeelte) (per 1 januari 1994)
Raadsbesluit d.d. 2 februari 2005: Insulindestraat (gedeelte)

distel (Carduus), plantengeslacht met stekelige stengels en bladeren uit de composietenfamilie (Asteraceae)

In 2005 kreeg ook het laatste gedeelte van de Distelstraat in de wijk Hees een andere naam en ligt de straat geheel in de wijk Wolfskuil.

Distributieweg

openbare ruimte ID 0268300000001730

wijk 25 Haven- en industrieterrein

Raadsbesluit d.d. 29 mei 2013: Distributieweg

distributie, verspreiding van goederen

Disveldpad

wijk 17 Heijendaal

Raadsbesluit d.d. 30 november 2022: Gerard Disveldpad

Het pad van de Willem Nuyenslaan naar de Houtlaan tegenover de Kanunnik Mijllinckstraat werd vanaf het begin van de jaren negentig Disveldpad genoemd.

Dobbelman

Dobbelmannweg

openbare ruimte ID 0268300000001003

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 5 februari 1910: Dobbelmannweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Dobbelmannweg
ptt post 1978: dobbelmannwg

Franciscus Theodorus Johannes Hubertus (Theodoor) Dobbelmann (Nijmegen 8 augustus 1830 – Nijmegen 18 december 1912), fabrikant, politicus; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 40-41, www.biografischportaal.nl

"Franciscus Theodorus Johannes Hubertus Dobbelmann (...) was lid van den Gemeenteraad en van de Tweede Kamer der Staten Generaal." (Teunissen 1933)

Zijn vader Johann Peter Dobbelmann (Siegburg 26 december 1799 – Nijmegen 29 februari 1880), ondernemer en gemeenteraadslid (1863-1878), had zich in 1826 in Nijmegen gevestigd. In 1854 kocht hij voor zijn zoons zeepfabriek Het Anker; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 38-39.

F.T.J.H (Theodoor) Dobbelmann, gemeenteraadslid 1878-1905, was de vader van Petrus Theodorus Hubertus Maria (Pierre) Dobbelmann (1862-1934), fabrikant en politicus, gemeenteraadslid 1905-1927; zie Nijmeegse biografieën 2004, pp. 39-40.*

"15 october 1887 werd de heer Dobbelmann eigenaar van het landgoed 'de Winkelsteeg' met het Jonkerbos." (Hendriks 1987)

"987  Dobbelmann, P. T. H. M., Mary' Home, Vondelstr. 1"
"
888  Dobbelmann, P. V. H. M., Huize de Winkelsteeg, Hatert" (telefoongids 1915)

Het familiegraf bevindt zich op de Begraafplaats Daalseweg.

Doddendaal

openbare ruimte ID 0268300000001004

Wijk B (1812)
wijk 01 Stadscentrum

Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: Doddendaal
Besluit B&W d.d. 13 december 1950: inwerkingtreding
ptt post 1978: doddendaal
Raadsbesluit d.d. 18 maart 1982: Kroonstraat (gedeelte)

"Net als de Zeigelbaan verdwijnt deze straat bij het bombardement van 1944. Het geheel wordt in gewijzigde vorm herbouwd." (Nijmegen in kaart gebracht 1655-1832)

Doddendaal verbindt Plein 1944 met de Parkweg. Het laatste gedeelte maakte voor 13 december 1950 deel uit van Achter Valburg. Op 18 maart 1982 heeft het laatste gedeelte van het oude Doddendaal (huisnummer 61 rood t/m 89 rood) de naam Kroonstraat gekregen, waarbij een niet-bestaand raadsbesluit d.d. 27 december 1950 is ingetrokken.

Kiers 1751¹: Croonenburgse Str.
Van Suchtelen 1779: Cronenburgse Straet
Nijmegen 1812: Doddendaal , Doddendaal naar de Oude Varkensmarkt
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Den Doddendaal
Wegenlegger 1859: Doddendaal
Adresboek 1892: doddendaal
Nijmegen 1900: Doddendaal
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Doddendaal
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: intrekking
Besluit B&W d.d. 13 december 1950: intrekking (per 13 december 1950)

"De straat is omstreeks 1467 aangelegd door het sloopen van den ringmuur en het opvullen der stadsgracht. Zij werd ook wel Oude Gracht genoemd. (In een protocol van 1554: Alde Graeff).
De naam Doddendaal komt voor het eerst voor in 1587. Later werd de straat ook Doddendaalschestraat genoemd. Het groot woonhuis der heeren van Doddendaal (een slot en heerlijkheid onder Ewijk) was aan deze straat gelegen. Het huis kwam later (zie Achter Valburg) in het bezit van den Graaf van Palsterkamp. Dirk van Steprayde, heer van Doddendaal, werd in 1535 burger van Nijmegen." (Teunissen 1933)

"Doddendaal : Van de Roomsche Voet tot oude Varkensmarkt" (Legger B 1859, nr. 100)

In de periode 1866-1886 was het Canisius-Ziekenhuis aan de Doddendaal gevestigd. Voor de wederopbouw vormden de Oude Varkensmarkt en Doddendaal een oost-westverbinding tussen Korte Molenstraat (Broerstraat) en Parkweg. Zij behoren tot de straten die zwaar getroffen werden bij het bombardement op 22 februari 1944.

Slot Doddendael (Ewijk)

"Veelal wordt aangenomen, dat het Huis Doddendael rond de jaren dertig van de 14e eeuw gebouwd werd. In 1332 had 'her Robert van Appeltern' de grond in pacht gekregen[1]. De naam Doddendael dateert uit 1379. Over de naam Doddendael zijn verschillende theorieën in omloop. De meest bloemrijke verklaring is dat het huis is vernoemd naar de lisdodden, die er rijkelijk in de drassige omgeving voorkomen.Voor het eerst wordt Doddendael genoemd in verband met het geslacht Appeltern. Later behoort het toe aan de familie Van Buren en Jasper van Culemborg, die het kasteel in leen had rond 1474. Doddendael werd toen beschreven als “Borch, huys ende hoff tot Ewic”. In de 15e eeuw is een ommuring aangelegd en is de gracht tussen het huis en de muur gedempt." (nl.wikipedia.org)

"1. Gorissen, F., Die Burgen im Reich von Nimwegen ausserhalb der Stadt Nimwegen in Nierderrheinnisches Jahrbuch IV,(1959) p. 105 ev" *

Doedelzakpad

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Doedelzakpad

doedelzak, blaasinstrument bestaande uit leren zak met pijpen

Dokstraat

openbare ruimte ID 0268300000001719

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 17 april 2013: Dokstraat

1. laad- en losdock, laadperron, plaats tegen of in een gebouw waar een vrachtwagen kan laden en lossen
2. dok, grote bak waarin een schip wordt gerepareerd

[bord]

Dokter Huijgenhof (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000520

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 26 september 2001: Dokter Huijgenhof

Frans Jozef Aloysius Huijgen (Frans Jozef Huygen) (Utrecht 6 april 1917* – Lent 21 november 1998), sinds 1943 woonachtig in Lent, was bijna 40 jaar huisarts in Lent, Oosterhout en Slijk-Ewijk; zie Nijmeegse Biografieën 2013, pp. 84-85.

"21029  Huijgen, Dr. F. J. A. Arts, Kleid. 30, Lent (spr.u. 8–9)." (telefoongids 1950)

Hij was in 1956 medeoprichter van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en later hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (1968-1984). Dr. Frans Jozef Huygen is begraven op de R.K. Begraafplaats Lent, Pastoor van Laakstraat 42 Lent.

Dr. F.J.A. Huygen heeft voor de huisartsgeneeskunde in Nederland en daarbuiten grote betekenis gehad. Hij was de grondlegger van de gezinsgeneeskunde en daarmee met de hedendaagse huisartsgeneeskunde.

De gemeenteraad heeft op 26 september 2001 – conform raadsvoorstel 161/2001 – de naam Dokter Huijgenhof (met ij) vastgesteld. In het tweede kwartaal van 2011 is het straatnaambord met de vastgestelde naam vervangen door een exemplaar met de naam Dr. Huygenhof.

Dolabrastraat

openbare ruimte ID 0268300000000334

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2001: Dolabrastraat

dolabra, bronzen miniatuur van Romeins hakwerktuig (dolabra), vondst uit Bataafs dorpje onder deze wijk (0 – 250 na Chr.)

Domela Nieuwenhuisstraat

openbare ruimte ID 0268300000001005

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 2 september 1959: Domela Nieuwenhuisstraat
Besluit B&W d.d. 13 juli 1960: Domela Nieuwenhuisstraat
ptt post 1978: nieuwenhuisstr, d

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (Ferdinand Nieuwenhuis) (Amsterdam 31 december 1846* – Hilversum 18 november 1919), socialist en anarchist; zie www.biografischportaal.nl.

De geboorteakte d.d. 31 december 1846 is door zijn vader ondertekend met 'F.J. Domela Nieuwenhuis'. De geslachtsnaam is bij Koninklijk Besluit van 10 juli 1859, nr. 78, gewijzigd in Domela Nieuwenhuis.

"Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919), Ned. volksleider, pionier van het Ned. socialisme. Was van de oprichting in 1881 af leider van de Sociaal-Democratische bonden hoofdredacteur van zijn orgaan 'Recht voor allen'. Werd in 1886 wegens een artikel in zijn blad tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld; na 8 maanden gegratieerd. 1888-1891 Kamerlid voor Schoterland, de eerste Nederlandse socialistische volksvertegenwoordiger. Ontwikkelde zich na 1891 in anarchistische richting, hetgeen tot een breuk leidde met v.d. Goes, Troelstra c.s. die de tactiek en de beginselen der internationale sociaal-democratie wilden handhaven. Gevolg was de oprichting van de SDAP in 1894 en de langzame achteruitgang van de Socialistenbond. Domela speelde tijdens de staking van 1903 nog eenmaal een belangrijke rol.
In Amsterdam werd een standbeeld voor hem opgericht." (Hendriks 1987)

Domineeskamp

Teunissen 1933: niet vermeld

In advertenties in het Algemeen Handelsblad van 19 en 27 maart 1852 en in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 7 en 10 april 1852 werd de naam Dominéskamp respectievelijk Dominé'skamp gebruikt.

Dit was kennelijk de benaming van een perceel bouwland aan de Bredestraat, naast Zomerlust. Volgens de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT 1832) was J. Kloosterman uit Rijswijk eigenaar van de kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie A: de Biezen (Tweede Blad), perceel nr. 232.

Bredestraat 170
Domineeskamp lag op de plaats waar de Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid uit Ronse (België) in 1913 Villa 'Sancta Maria' (Villa Madeleine) liet uitbreiden om er een 'Pensionaat voor Dames' te vestigen.

Dominicanenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001006

wijk 04 Altrade

raadsvoorstel d.d. 29 november 1895: Roothaanstraat
Raadsbesluit d.d. 14 december 1895: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 20 januari 1896: Brugmanstraat
Raadsbesluit d.d. 8 februari 1896: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 20 januari 1896 (gewijzigd): Dominicanenstraat
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Dominicanenstraat
Nijmegen 1900: Dominicanenstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Dominicanenstraat
ptt post 1978: dominicanenstr

"De naam herinnert aan de stichting van de kerk der Paters Dominicanen aan den Berg en Dalscheweg en tevens aan den bouw van het klooster met scholen der Zusters Dominicanessen. B. en W. hadden 29 November 1895 voorgesteld de straat Roothaanstraat te noemen wijl zij werd ontworpen en aangelegd door den Heer Ph.J. Roothaen van wiens erfgenamen de gemeente haar overnam. (Zie R.V. 1895, bladz. 484.)" (Teunissen 1933)

Een voorstel van het gemeenteraadslid Berkhoff om de Dominicanenstraat de naam Dominicanessenstraat te geven, werd op 22 februari 1896 met 12 tegen 9 stemmen verworpen.

"1353  Dominicanessen, Klooster, Dominicanenstr. 2a" (telefoongids 1915)

Op nummer 117 werd op 10 januari 1911 de schrijver Tjalie Robinson geboren. Hij vertrok op 1 april 1911 met zijn ouders vanuit Amsterdam naar Batavia.

Dominicanessenstraat

Dominicushof

wijk 24 Neerbosch-Oost

Dominicushof (1995), buurt op de plaats van het St. Dominicus College, Dennentraat 135 Nijmegen, in de wijk Neerbosch-Oost, met de volgende openbare ruimten: Frans Kellendonkstraat, Jan Brinkhoffplantsoen, Nesciostraat, Tjalie Robinsonstraat

Dommelstraat

openbare ruimte ID 0268300000001007

wijk 22 Hees

Besluit B&W d.d. 24 mei 1950: Dommelstraat
Raadsbesluit d.d. 8 november 1961: Dommelstraat
ptt post 1978: dommelstr

"Naar het riviertje in de provincie N.-Brabant, komt vanuit Belgisch Limburg bij Schaft ons land binnen en stroomt via Dommelen, Eindhoven, Son, Boxtel en Vught naar Den Bosch, waar het samenvloeit met de Aa." (Hendriks 1987)

Dommer van Poldersveldtweg

openbare ruimte ID 0268300000001008

wijken 04 Altrade, 06 Hengstdal

kadastrale gemeente Hatert, Sectie A (1822): De Daalsche Weg (gedeelte)
Wegenlegger 1859: Veldweg (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 6 juni 1891: Fortweg
Adresboek 1892: Hatert daalsche weg
Raadsbesluit d.d. 9 september 1899: Dommer van Poldersveldtweg
Nijmegen 1900: Dommer v. Polderveldtweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Dommer van Poldersveldtweg
ptt post 1978: poldersv wg, d v
verkorte schrijfwijze: Dommer v Poldersveldtweg

Jhr. Gustaaf Eugenius Gijsbert Constant Karel Dommer van Poldersveldt (Amsterdam 23 juli 1817 – Bonn 17 mei 1862); zie Nijmeegse biografieën 2021, pp. 47-48, www.biografischportaal.nl

"Jhr. G.E.G.C.K. Dommer van Poldersveldt (...) in 1848 voor de eerste maal gekozen tot afgevaardigde naar de Tweede Kamer der Staten Generaal, bevorderde de verbinding van Nijmegen met het spoorwegnet." (Teunissen 1933)

Het is onduidelijk waarop Teunissen (1933) zich baseert. Gustaaf overleed voor de aanleg van de spoorlijn Nijmegen - Kleve (geopend op 9 augustus 1865). Hij werd op 23 mei 1862 begraven op het R.K. Kerkhof in Beek, gemeente Ubbergen. Zijn broer jhr. F.A.J. (Frans) Dommer van Poldersveldt (1820-1871)*, burgemeester van Ubbergen (1857-1871), was lid van de Nijmeegsche spoorwegcommissie 1860.

Gustaafs zoon jhr. Gijsbert Johann Jacobus Josephus Maria Dommer van Poldersveldt (Ubbergen 29 juni 1846 – Ubbergen 11 februari 1914) was burgemeester van Groesbeek (1874-1881) en gedeputeerde van Gelderland (1889-1914).

De Jan Dommer van Poldersveldtweg in Ubbergen is genoemd naar een zoon van Frans, die van 1893 tot 1917 burgemeester van Ubbergen was. Tot 1991 was er in de woonplaats Beek in de gemeente Ubbergen ook een Frans Dommer van Poldersveldtweg. Om verwarring te voorkomen is deze omgedoopt in De Ravenberg.

"Het gedeelte van dezen weg tusschen den Berg en Dalseweg en de Fortstraat werd vroeger (zie P. 1897) Fortweg genoemd. Een deel van den vroegeren Oude Daalscheweg en de nieuwe weg tusschen den Oude Daalscheweg en de Fortstraat, alsmede de Fortweg bovengenoemd, wordt sedert 9 September 1899 Dommer van Poldersveldtweg genoemd." (Teunissen 1933)

Dommerplein

wijk 06 Hengstdal

plein bij de kruising Van 't Santstraat - Dommer van Poldersveldtweg

Donatellostraat

openbare ruimte ID 0268300000001866

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 26 juni 2019: Donatellostraat

Donato di Niccolò di Betto Bardi (Donatello) (Florence 1386 – Florence 13 december 1466), Italiaanse beeldhouwer

Donderslaan

Donker Curtiusstraat

openbare ruimte ID 0268300000001009

wijk 16 Hatert

Besluit B&W d.d. 11 maart 1964: Donker Curtiusstraat

Mr. Dirk Donker Curtius ('s-Hertogenbosch 19 oktober 1792 – Spa, België 17 juli 1864); zie www.biografischportaal.nl

"Dirk Donker Curtius (1792-1864), Nederlands liberaal staatsman. Advocaat. Maakte in 1830 de grieven der opstandige Belgen aan koning Willem I bekend en bepleitte tegemoetkoming. De koning weigerde; Donker voorspelde toen de afval der Belgen. IJverde in de 40-er jaren in zijn 'De Arnhemsche Courant' voor grondwetsherziening in liberale geest. In 1848 werd hij lid van de grondwetcommissie, in 1848-1849 minister van Justitie en, na aftreden van Schimmelpenninck, eerste minister, en van 1853-1856 weer minister van Justitie." (Hendriks 1987)

De Donker Curtiusstraat liep van de Thorbeckestraat naar de Couwenbergstraat. Bij de renovatie van het winkel­centrum Hatert in of omstreeks 2000 is de straat verdwenen. Het besluit van B&W d.d. 11 maart 1964 is niet ingetrokken.

Op 4 februari 2020 hebben B&W besloten een gedeelte (circa 132 m²) van de Donker Curtiusstraat te verkopen in verband met de herontwikkeling van winkelcentrum Hatert.

Raadsbesluit d.d. 2 september 1959: Donker Curtiusstraat
Besluit B&W d.d. 13 juli 1960: Donker Curtiusstraat
Besluit B&W d.d. 11 maart 1964: intrekking

Volgens de oorspronkelijke plannen liep de Donker Curtiusstraat van de van Hogendorpstraat naar de Couwenbergstraat.

Doodegraaf

"Vervallen naam (1791) Neerbosch. Wij vonden de volgende omschrijving: 'bouwland schietende van het buiten van Luit. Wolff, te weten van de Landweer tot aan de Doodegraaf'." (Teunissen 1933)

Doornenburgstraat

raadsvoorstel d.d. 7 december 1960: Molecatenstraat
Raadsbesluit d.d. 20 december 1960: Doornenburgstraat
Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: intrekking

De Doornenburg, kasteel in de gemeente Lingewaard uit de 13e eeuw, bekend van de televisie-serie Floris (1968); zie www.kasteleninnederland.nl

"Spreekster [mw. Mr. NOOTEBOOM-IVENS / RE] stelt voor de naam Doornenburgstraat aan deze lijst toe te voegen en daarvoor een andere naam, bij voorkeur Schalunenburgstraat, af te voeren." (VERGADERING van de Raad der gemeente NIJMEGEN op dinsdag 20 december 1960; Raadssignaat p. 846)

De gemeenteraad stemde in 1960 met 28 tegen 5 stemmen in met dit voorstel, waarbij het aan B&W werd overgelaten om te bepalen welke naam zou wijken.

Doorsteek (Lent)

Doorwerthstraat

openbare ruimte ID 0268300000001010

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 27 juni 1962: Doorwerthstraat
Raadsbesluit Heumen d.d. 10 augustus 1962: Doorwerthstraat
ptt post 1978: doorwerthstr

"Naar het kasteel Doorwerth of Dorenweert, gelegen in de gemeente Renkum. Bestond reeds in 1260, in 1910 gerestaureerd onder leiding van Jos Th.J. Cuypers. Sinds 1913 legermuseum, het werd in de Meidagen van 1940 bijna geheel verwoest, waarbij de collecties eveneens verloren gingen." (Hendriks 1987)

De Doorwerthstraat lag voor 1 juni 1963 gedeeltelijk in de gemeente Heumen.

Dorp Hatert (Hatert)

Adresboek 1892: Hatert dorp

Dorp Hees

Volkstelling 1947: buurt 20 Hees (gedeelte)
Woningtelling 1956: buurt 22 Dorp Hees
Volkstelling 1960: buurt 22 Hees (gewijzigd)

Dorp Hees, buurt in WIJK 2 Nijmegen West (Woningtelling 1956)

Hees werd bij de Woningtelling 1956 opgesplitst in de buurten Dorp Hees en Heseveld. Bij de Volkstelling 1960 is de naam Dorp Hees gewijzigd in Hees en zijn grenzen drastisch gewijzigd.

Dorp Lent (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001549 (administratief gebied)

woonplaats Lent gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: Dorp Lent
Raadsbesluit d.d. 10 mei 2000: Dorp Lent
Raadsbesluit d.d. 4 juni 2008: Dorp Lent

Dorp Lent, buurt in de wijk Lent met de volgende openbare ruimten:
a. Lentse Bloemenbuurt: Azaleastraat, Begoniastraat, Bloemenhof, Callapad, Cyclamenstraat, Dokter Huijgenhof, Dorpsplein, Floralaan, Fuchsiapad, Gloxiniapad, Hortensiastraat, Lentse Schoolstraat, Pelargoniumstraat, Petuniastraat, Primulapad, Salviastraat;
b. grensstraten (gedeelte): Laauwikpad, Laauwikstraat, Lentse Tuinstraat, Steltsestraat, Turennesingel, Pastoor van Laakstraat;
c. niet-vastgestelde namen: Azaleahof, Scholtenpad;
d. verdwenen namen: Cyclamepad, Lobeliastraat, Violenpad

"De juiste begrenzing tussen de buurten 'Dorp Lent' en 'Visveld' dient te liggen op de Laauwickstraat [lees: Laauwikstraat /RE]. Hiermede komt de begrenzing, die aanvankelijk abusievelijk verkeerd is weergegeven ten noorden van de Vrouwe Udasingel te vervallen.
Op de aangepaste LM-tekening 23250 is de begrenzing tussen beide buurten nu hersteld weergegeven." (raadsvoorstel 79/2000)

Dorp Neerbosch

Volkstelling 1947: buurt 21 Neerbos, 28 Rondom Hees en Neerbos (gedeelte)
Woningtelling 1956: buurt 24 Dorp Neerbosch
Volkstelling 1960: buurt 24 Neerbosch (gewijzigd)

Dorp Neerbosch, buurt in WIJK 2 Nijmegen West (Woningtelling 1956)

Door de samenvoeging van de buurt Neerbos en een gedeelte van de buurt Rondom Hees en Neerbos uit 1947 ontstond bij de Woningtelling 1956 de buurt Dorp Neerbosch, die bij de Volkstelling 1960 de naam Neerbosch kreeg. In 1977 is de naam gewijzigd in Neerbosch-Oost.

dorpen

Dorpensingel

wijk 60 Ressen

De zogenaamde Dorpensingel (was: Dorpensingel Oost) is de geprojecteerde oost-westverbinding tussen de Zandsestraat in Bemmel en het Keizer Augustusplein in Nijmegen.

Op 11 november 2013 zetten de wethouders mobiliteit van de gemeenten Lingewaard en Nijmegen hun handtekening onder een bestuursconvenant dat had moeten leiden tot de realisatie van de Dorpensingel in 2016.

Op 19 maart 2019 tekenden wethouder Noël Vergunst van de gemeente Nijmegen en wethouder Johan Sluiter van de gemeente Lingewaard de 'Samenwerkings- en realisatieovereenkomst (SOK/ROK) Dorpensingel, Lingewaard-Nijmegen'. Daarbij werd de verwachting uitgesproken dat de Dorpensingel en alle samenhangende verkeersmaatregelen in 2022 klaar zou zijn.

Dorpensingel Oost

De toevoeging 'Oost' heeft geen functie meer omdat de in 2009 in gebruik genomen Dorpensingel West de naam Keizer Hendrik VI-singel heeft gekregen.

Dorpensingel West

Dorpspark Hees

openbare ruimte ID 0268300000000213 (versie 2) (terrein)

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 17 september 2003: Dorpspark Hees
verklaring d.d. 21 augustus 2012: ambtshalve correctie (type)

park, omsloten door Kometenstraat, Uranusstraat, Venusstraat en Daniëlsweg en doorkruist door Planetenstraat, onderdeel van Park West

"Unaniem kiest de commissie voor de naam Dorpspark Hees. Hiermede wordt een relatie gelegd met de buurt Hees waarmee de vindbaarheid van het park gewaarborgd is." (raadsvoorstel 170/2003)

Dorpspark Hees ligt niet in de wijk Hees, maar in de wijk Heseveld. De naam is tot stand gekomen in overleg met de Vereniging Dorpsbelang Hees.

"Een prijsvraag was daarvoor al in november 2001 uitgeschreven. (...) Uit de circa twaalf inzendingen heeft men de eenvoudige naam 'Dorpspark Hees' gekozen. De vraag was nog even of het park nou in Hees ligt of in Heseveld, maar uiteindelijk deze keuze. De naam is bedacht door Jan Lieskamp uit de Jekerstraat. Hij vindt het leuk om de naam Hees op allerlei manieren levend te houden, dus deze naam sloot daar voor hem goed bij aan." (www.dorpsbelanghees.nl)

Op 21 augustus 2012 is het type 'administratief gebied' in de BAG gewijzigd in 'terrein'.

Dorpsplein (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000403

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit Elst d.d. 24 februari 1965: Dorpsplein
ptt post 1978: dorpspln

Dorpstraat

Dorpsstraat

openbare ruimte ID 0268300000001011

wijk 24 Neerbosch-Oost

Van Suchtelen & Hollandt 1755: Neerbosse Straet
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie C en F (1822): De Dorp Straat
Wegenlegger 1858: Grooteweg van Nijmegen door Hees en Neerbosch naar den Teersdijk
Adresboek 1892: Neerbosch dorpsstr
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Dorpsstraat (Neerbosch), St. Agnetenweg
Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: Dorpsstraat
ptt post 1978: dorpsstr neerb
Besluit B&W d.d. 9 mei 1978: inwerkingtreding (per 1 juli 1978)
Raadsbesluit d.d. 13 november 1980: Energieweg (gedeelte)
Besluit B&W d.d. 11 augustus 1981: inwerkingtreding (per 4 januari 1982)
ptt post 1991: dorpsstr
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2012: Gaziantepplein (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 12 oktober 2016: wijziging geometrie

"Deze straat in het dorp Neerbosch liep vóór den aanleg van het Maas-Waalkanaal door tot den Graafscheweg. Een deel (zie St. Agnetenweg en Tolhuisweg) werd vroeger Nonnenstraat genoemd naar het voormalig klooster St. Agnes." (Teunissen 1933)

Sinds de aanleg van de nieuwe Neerbosschebrug maakt het gedeelte van de Dorpsstraat tussen de Dr. de Blécourtstraat en de Neerbosscheweg (Gaziantepplein) deel uit van de Energieweg. De wijziging van de geometrie op 12 oktober 2016 houdt verband met de vaststelling van de naam Gaziantepplein (raadsbesluit d.d. 3 oktober 2012).

Dorpsstraat (Hatert)

"Dorpsstraat Hatert. Vervallen naam. Omstreeks 1850-1860 werd de Hatertscheweg met dezen naam aangeduid." (Teunissen 1933)

Dorpsstraat (Hees)

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B (1822): De Nijmegensche Laan
Wegenlegger 1858: Grooteweg van Nijmegen door Hees en Neerbosch naar den Teersdijk
Adresboek 1892: Hees kerkstr, Hees dorpsstr, Hees dorpsstr b/d kerk
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Dorpsstraat (Hees)
raadsvoorstel d.d. 25 september 1957: Heselaan
Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 6 november 1957: Schependomstraat, Korte Bredestraat
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Schependomlaan, Korte Bredestraat

"Deze straat in het dorp Hees werd vroeger Heesschelaan genoemd." (Teunissen 1933)

De straat werd in de periode 1890-1910 ook aangeduid als 'Hees kerkstraat'. In 1910 kregen de huizen een straatgebonden huisnummer in de Dorpstraat (Dorpsstraat (Hees)). Het eerste deel heeft in 1957 de naam Schependomlaan gekregen; het verlengde van de Korte Bredestraat heet sindsdien Korte Bredestraat.

Dorpsstraat (Neerbosch)

Dorsvlegelstraat

openbare ruimte ID 0268300000000296

wijk 10 Nije Veld

Raadsbesluit d.d. 10 september 2008: Dorsvlegelstraat
Besluit B&W d.d. 15 december 2009: vaststelling geometrie

dorsvlegel, landbouwwerktuig om graan te dorsen

zijstraat van de Ploegstraat

Het besluit van 15 december 2009 is niet als brondocument ingeschreven in de BAG. De huisnummers 1 t/m 13 (oneven) liggen aan de rechterkant van de straat.

Douglasbosje

wijk 31 Tolhuis

Raadsbesluit d.d. 16 maart 2005: Grand Canal

douglas, douglasspar (Pseudotsuga menziesii), boom uit de dennenfamilie (Pinaceae)

Dit bosje ten zuidwesten van het Steve Bikoplein is in 2005 betrokken bij de naamgeving van het Grand Canal.

Douwine Norelpad

openbare ruimte ID 0268300000001939

wijk 17 Heijendaal

Raadsbesluit d.d. 30 november 2022: Douwine Norelpad

Douwine Anna Elizabeth (Wineke) Norel (Zutphen 27 november 1909 – Colmschate 1 oktober 2000); zie Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2580

"Douwine Norel (1909–2000) was in 1956 de eerste vrouw die in Nijmegen in de geneeskunde promo­veerde. Norel was bovendien in 1941 de eerste vrouw die in Nederland als chirurg werd geregistreerd. Zij werkte als arts afwisselend in Afrika en Nederland." (raadsvoorstel d.d. 11 oktober 2022)

Dr. Ariënsstraat (Lent)

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Raadsbesluit Elst d.d. 30 december 1949: Dr. Ariënsstraat
ptt post 1978: ariensstr, dr
Raadsbesluit d.d. 16 september 2009: Warmoezenierstraat (per 1 januari 2010)

Dr. Alphonse Marie Auguste Joseph (Phons) Ariëns (Utrecht 26 april 1860 – Amersfoort 7 augustus 1928), priester en grondlegger van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland; zie www.biografischportaal.nl

"De straat is genoemd naar Dr. Ariëns, de grote voorvechter voor de belangen van de arbeiders." (Jansen 2003)

De naam Dr. Ariënsstraat is met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Warmoezenierstraat.

[bord]

Dr. Banninghof

openbare ruimte ID 0268300000001880 (weg)

wijk 12 Goffert

Raadsbesluit d.d. 27 november 2019

De Dr. Banninghof is een openbare ruimte (parkeerplaats) naast Kolpingstraat 61 Nijmegen, die bereikbaar is vanuit Leo XIII-straat (inrit naast nummer 6). Tegenover de inrit is in 2020 (week 37) alsnog een straatnaam­bord aangebracht. Vier weken later volgde een tweede bord in de Kolpingstraat.

Franciscus Bernardus Banning (Oldenzaal 29 december 1867 – Velp, gemeente Rheden 13 september 1944), arts, gemeenteraadslid, curator R.K. Universiteit; zie Nijmeegse Biografieën 2013, pp. 26-27

"Naar dr. F. Banning, 1867-1944, arts en gemeenteraadslid. Katholiek voorman in de sociale beweging." (Hendriks 1987)

"379  Banning, Dr. F. B., Arts, Bijleveldsingel 46" (telefoongids 1915)

Dr. Banning is begraven op de Begraafplaats Daalseweg.

Dr. Banningstraat

openbare ruimte ID 0268300000001012: ingetrokken

wijk 12 Goffert

Besluit B&W d.d. 13 december 1950: Dr. Banningstraat
ptt post 1978: banningstr, dr
Raadsbesluit d.d. 27 november 2019: intrekking

Bij de vernieuwing van de Kolpingbuurt zijn alle 10 woningen (bouwjaar 1950-1951) gesloopt. De openbare ruimte met de naam Dr. Banningstraat is verdwenen.

De nieuwbouw waarvoor op 16 juli 2018 bouwvergunning is verleend, is genummerd aan de Kolpingstraat (oneven huisnummers 51 t/m 61). Met de nieuwe huisnummering liepen B&W vooruit op het intrekkings­besluit dat pas op 27 november 2019 door de gemeenteraad is genomen.

Dr. Brinkhoffstraat

wijk 22 Hees

Raadsbesluit d.d. 25 januari 1989: Dr. Brinkhoffstraat
Raadsbesluit d.d. 10 mei 1989: Breehofstraat

Conform het collegevoorstel d.d. 10 januari 1989 kreeg de straat die vanaf de Dikkeboomweg in westelijke richting doodloopt de naam Dr. Brinkhoffstraat.

"Terecht komt er een dr. Brinkhoffstraat (...). De bezielde Brinkhoff schreef zelf geschiedenis. Totdat hij op Kerstavond van 1985, in het hartje van de stad die hij liefhad, verongelukte. Bij het oversteken van de Bloemerstraat werd hij door een auto geschept.
Als postuum eerbewijs krijgt hij nu zijn straat. Maar het is wat wrang dat het uitgerekend een doodlopend zijstraatje in Hees wordt." (De Gelderlander, 18 januari 1989)

De Commissie voor de straatnaamgeving erkende op 20 april 1989 dat het 'geen gelukkige keuze' was. Vanwege alle negatieve reacties werd de straatnaam na enkele maanden weer ingetrokken. Het zoeken naar een andere locatie zou vijf jaar duren.

Dr. Claas Noorduijnstraat

openbare ruimte ID 0268300000001013

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 17 juni 1882: Spaarbankstraat
Adresboek 1892: spaarbankstr
Nijmegen 1900: Spaarbankstraat
Raadsbesluit d.d. 12 juli 1913: Dr. Claas Noorduijnstraat (per 14 juli 1913)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Dr. Claas Noorduijnstraat
ptt post 1978: noorduynstr, dr c
verkorte schrijfwijze: Dr Claas Noorduijnstraat

Claas Noorduijn (Nijmegen 14 juli 1823 – Nijmegen 30 juni 1916), geneesheer-directeur van het Wilhelmina Ziekenhuis; zie Nijmeegse Biografieën 2013, pp. 116-117

"Dr. Claas Noorduijn (...) promoveerde op 12 September 1846 en vestigde zich na een studiereis door Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk, in 1848 in zijn geboortestad, waar hij de drukke praktijk van zijn vader overnam. Bij gelegenheid van zijn 90en verjaardag besloot de Gemeenteraad de Spaarbankstraat (aldus genoemd ingevolge R. 17 Juni 1882) te noemen naar de medicus 'die zich voor de gemeente steeds zoo verdienstelijk heeft gemaakt, waarbij zijn praktijk onder de armen zeker niet mag worden vergeten'. De eerste huizen aan deze straat werden door de Spaarbank gebouwd." (Teunissen 1933)

"1537  Noorduijn, Dr. C., Franckenstr. 18" (telefoongids 1915)

Dr. Claas Noorduijn was de oudste zoon van dr. Jan Matthijs Noorduijn (1795-1863) en een neef van Arend Noorduijn (1803-1896). Hij is begraven op de begraafplaats Rustoord. Het adres Franckenstraat 18 Nijmegen is in de loop van de 20e eeuw gewijzigd in Mr. Franckenstraat 76 Nijmegen.

Dr. Claes Noorduijnstraat

Dr. Daamesstraat

raadsvoorstel d.d. 14 september 1923: Dr. Daamesstraat
Raadsbesluit d.d. 26 september 1923: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 10 oktober 1923: Vermeerstraat

Hendrik Willem Daames ('s-Gravenhage 17 oktober 1813 – Nijmegen 28 juni 1893), arts, wethouder gemeente Nijmegen van 1 september 1863 tot zijn dood op 28 juni 1893 (langstzittende wethouder)

"De heer DOBBELMANN heeft gezien dat men de Vermeerstraat in het schilderskwartier wil omdopen in 'Dr. Daamesstraat' naar den naam van een vroegeren Wethouder deze gemeente. Dit nu lijkt hem te breken met het beginsel, in de toelichting zelf gehuldigd, daar n.l. het van een zulk groot gemak is om wanneer men een naam hoort en men weet dat deze een schilder was, een zeeheld, of wat dan ook, ter stond te weten in welke wijk men moet zoeken. Op zich zelf is dit een zeer practisch denkbeeld en maakt het zoeken, al naar mate de stad zich uitbreidt, gemakkelijker." (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1923, p. 734)

Het raadsvoorstel werd op 26 september 1923 aangehouden en de Dr. Daamesstraat is in het gewijzigde raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1923 vervangen door Vermeerstraat.

Dr. de Blécourtstraat

openbare ruimte ID 0268300000001014

wijk 24 Neerbosch-Oost

Van Suchtelen & Hollandt 1754: Denne Straet
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Denne Straet
kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie A, C en F (1822): De Dennenstraat
Wegenlegger 1858: De Dennen Straat
Adresboek 1892: Hees dennestr, Neerbosch dennestr
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Dennenstraat
Raadsbesluit d.d. 21 oktober 1925: Dr. de Blécourtstraat
Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
ptt post 1978: blecourtstr, dr de

Jan Johannes Wildervanck de Blécourt (Wildervank 13 juli 1860* – Laag-Soeren 19 maart 1925), arts; zie Nijmeegse Biografieën 2013, p. 36

"Het gedeelte van de Dennenstraat tusschen de Kerkstraat en het Maas Waalkanaal is genoemd naar Dr. Jan Johannes de Blécourt, geboren te Wildervank, 13 Juli 1860, overleden te Rheden – waar hij tijdelijk verblijf hield – 19 Maart 1925, een zeer gezien geneesheer, die tot zijn dood te Hees woonde. Voor de vereeniging 'Dorpsbelang' stelde hij het in 1912 verschenen werkje, getiteld 'Het Schependom [van Nijmegen] in woord en beeld' samen." (Teunissen 1933)

"498  Blécourt, Dr. J. J. de, Arts, Kerkstr. 197 Hees" (telefoongids 1915)

Doctor J.J. de Blécourt uit Appingedam werd op 28 augustus 1886 door de Nijmeegse gemeenteraad benoemd tot geneesheer voor Hees, Neerbosch en Hatert. Hij trouwde op 1 december 1886 in Veendam met zijn volle nicht Wilhelmina Nauta (1861-1941). In 1908 nam hij deel aan de Olympische Spelen in Londen.

"Als eerste Nijmeegse olympiër kwam hij uit op het onderdeel 'revolver individueel' – waarbij hij op de 36e plaats eindigde (van de 43). Verder maakte hij deel uit van het Nederlands revolverteam dat verdienstelijk zesde werd." (Brauer & Termeer 2011, p. 105)

Hij was in 1908 niet de enige Nijmeegse deelnemer. Schermer Maurits Jacob van Löben Sels (1876-1944) woonde sinds 1 juli 1905 in Nijmegen.

"Van Löben Sels nam deel aan de Olympische Zomerspelen van 1906 en won daar met het Nederlands team (...) op het onderdeel sabel een bronzen medaille. Ook in 1908 nam hij deel." (nl.wikipedia.org)

In Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld (1912) staat vermeld dat dr. J.J. de Blécourt, arts, op 21 juni 1888 Huize Rusthof in Hees betrok en daar nog steeds woonde. De inboedel van Huize Rusthof, Dorpsstraat 155 te Hees, werd na de dood van zijn weduwe in 1941 publiek verkocht. Huize Rusthof stond op de hoek van de Korte Bredestraat en de Kerkstraat.

Dr. Jan Johannes de Blécourt is begraven op de Begraafplaats Graafseweg. Zijn dochter Wobbina was getrouwd met J.P.J.H. Clinge Doorenbos, de tekstschrijver van het officiële Vierdaagselied (1932).*

andere plaatsen
In 1958 werd in Rotterdam een straat genoemd naar een jongere broer (B&W Rotterdam d.d. 27 mei 1958: De Blécourtstraat). Anne Siberdinus de Blécourt (Appingedam 4 oktober 1873 – 's-Gravenhage 8 november 1940)*, was rechtshistoricus en hoogleraar oudvaderlands recht in Leiden.

Anne Siberdinus bezocht het gymnasium in Nijmegen en legde hier in 1892 het eindexamen af. Hij schreef onder meer het boek Ambacht en Gemeente. De regeering van een Hollandsch dorp gedurende de 17e, 18e en 19e eeuw (1912), waarin de geschiedenis van Kralingen wordt behandeld.

In Groningen zijn de A.S. de Blécourtlaan in Winsum en de Professor d Blécourtstraat (sic) in Appingedam naar dezelfde broer genoemd. Ook de de Blécourtstraat in de 'rechtsgeleerdenbuurt' in Eindhoven is op 5 juni 1961 genoemd naar deze rechtshistoricus.

De L W de Blecourtstraat (sic) in Garnwerd, gemeente Winsum, is genoemd naar een andere broer: Lucas Wildervanck de Blécourt (Appingedam 2 maart 1867 – Groningen 5 september 1934) die burgemeester van Ezinge was.

Dr. de Visserstraat

openbare ruimte ID 0268300000001015

wijk 16 Hatert

Besluit B&W d.d. 11 maart 1964: Dr. de Visserstraat
ptt post 1978: visserstr, dr de

Johannes Theodoor de Visser (Utrecht 9 februari 1857 – 's-Gravenhage 14 april 1932), Tweede Kamerlid, minister (1918-1925); zie www.biografischportaal.nl

"Dr. Johannes Th. de Visser (1857-1932), Nederlands theoloog en staatsman, Predikant te Leusden, Almelo, Rotterdam en Amsterdam. Hij maakte uitgebreide studiën op bijbels oudheidkundig gebied. In 1897 werd hij lid van de Tweede Kamer, hij was de eerste voorzitter van de Christelijk-Historische Unie. Van 1918 tot 1922 en van 1922 tot 1925 was Dr. Visser minister van O.K. en W. (Lageronderwijswet 1920).
Ook belangrijke verdiensten op sociaal gebied; in 1898 stichtte hij de christelijke nationale werkmansbond. Publicaties o.a. 'Hosea, de man des geestes', 'Hebreeuwsche archaeologie', 'Onze plichten'." (Hendriks 1987)

raadsvoorstel d.d. 29 juli 1959: Loudonstraat
Raadsbesluit d.d. 2 september 1959: Dr. de Visserstraat
Besluit B&W d.d. 13 juli 1960: Dr. de Visserstraat
Besluit B&W d.d. 11 maart 1964: intrekking

Volgens de oorspronkelijke plannen liep de Dr. de Visserstraat van de Ruys de Beerenbrouckstraat naar de van der Duyn van Maasdamstraat op de plaats waar het eerste deel van de Mr. van Houtenstraat is aangelegd.

Dr. Hessel Groeneveldstraat

openbare ruimte ID 0268300000001624

wijk 22 Hees

Raadsbesluit d.d. 1 december 2010: Dr. Hessel Groeneveldstraat
verkorte schrijfwijze: Dr Hessel Groeneveldstr

Hessel Louws Groeneveld (Scheveningen 10 juni 1907 – Malden 3 maart 1997), huisarts (1935-1975)

"In 1935 vestigde Dr. Groeneveld zich als jonge arts in Nijmegen. In de oorlog van 1940-1945 werkte hij voor het Rode Kruis en andere organisaties. Hij werd 'staatsgevaarlijk' voor de Duitse bezetters omdat hij Joden liet onderduiken, is gevangen gezet in verschillende concentratiekampen en werd in 1945 bevrijd. (...) In 1950 ontving hij drie onderscheidingen voor zijn menslievende activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog, waaronder het Herinneringskruis 1940-1945 van het Rode Kruis." (raadsvoorstel 2010/162)

Dr. Huygenhof

Dr. Jan Berendsstraat

openbare ruimte ID 0268300000001016

wijk 02 Bottendaal

raadsvoorstel d.d. 18 augustus 1899: Sweersstraat
Raadsbesluit d.d. 9 september 1899: Dr. Jan Berendsstraat
Nijmegen 1900: Jan Berendsstraat (Dr.)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Dr. Jan Berendsstraat
ptt post 1978: berendsstr, dr j

Johannes Petrus Stephanus Berends (Nijmegen 30 juli 1818 – Nijmegen 16 september 1913), arts; zie Nijmeegse biografieën 2021, pp. 23-24

"Johannes Petrus Stephanus Berends (...) was een zeer gewaardeerd geneesheer, die een zeventigtal jaren te Nijmegen de praktijk uitoefende. Als lid van den Gemeenteraad en ook buiten dien raad was hij een leidende persoonlijkheid." (Teunissen 1933)

"Johannes Petrus Stephanus Berends, geboren te Nijmegen 30 juli 1818 als zoon uit een eenvoudig middenstandsmilieu. Zijn ouders waren eigenaren van een café op het Valkhof. J.P.S. Berends 'Doctor der geneeskunst, stedelijk en plattelandsch heel- en vroedmeester' luidde zijn volledige titulatuur. (...)
Door zijn invloed werd een traditie uit de middeleeuwen weer opgenomen door de plaatsing van een groot, door beeldhouwer Coollinet [lees: Eduard Colinet /RE] vervaardigd Mariabeeld onder het baldakijn aan de gevel van het stadhuis. Door oorlogsgeweld zwaar geschonden, werd het in 1953 vervangen door het gracieuze beeld van Albert Termote.
Berends werd in 1845 de eerste journalist van de toen opgerichte Gelderlander. Mede door zijn ijver en doorzettingsvermogen, groeide de Gelderlander spoedig van een weekblad naar een volwaardig dagblad. Na een welbesteed leven overleed dr. Berends te Nijmegen op 16 september 1913." (Hendriks 1987)

Dr. J.P.St. Berends is begraven in de grafkelder van de familie Berends-Ottenhoff op de Begraafplaats Daalseweg. Het grafmonument is in de Tweede Wereldoorlog verwoest.

"   54  Berends, Erven J.P.S., Houtstr. 74" (telefoongids 1915)

"474  Automatic Screw Works, Dr. Jan Berendsstr. 20" (telefoongids 1915)

Dr. Kuyperstraat

openbare ruimte ID 0268300000001017

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 2 september 1959: Dr. Kuyperstraat
Besluit B&W d.d. 13 juli 1960: Dr. Kuyperstraat
ptt post 1978: kuyperstr, dr

Dr. Abraham Kuijper (Maassluis 29 oktober 1837* – 's-Gravenhage 8 november 1920), 'Abraham de Geweldige', sociaal denker, antirevolutionair politicus en staatsman; zie www.biografischportaal.nl

"Abraham Kuyper (1837-1920), gereformeerd theoloog en staatsman, in 1869 nederl. herv. predikant te Amsterdam, 1874 lid der Tweede Kamer, 1880 hoogleraar aan de door hem gestichte Vrije Universiteit, van 1901 tot 1905 minister-president. Als politicus bestreed hij het liberalisme en de sociaal-democratie als 'paganisme' en stelde daar zijn anti-revolutionaire politiek tegenover, waarbij hij met de R.-K Staatspartij als 'stoelende op de zelfde wortel des geloofs' een coalitie aanging. Zowel op de kerkelijke als politieke geschiedenis van zijn tijd heeft Kuyper zijn onuitwisbare stempel gezet." (Hendriks 1987)

Besluit B&W d.d. 19 juli 1946: Dr. Kuyperstraat
Besluit B&W d.d. 3 september 1948: Dr. Kuyperstraat
Raadsbesluit d.d. 13 maart 1957: intrekking (per 13 april 1957)

Van 1946 tot 1957 was Dr. Kuyperstraat de naam van een deel van de huidige Ploegstraat in de Landbouwbuurt. De aangelegde straat liep van de Muntweg naar het Thorbeckeplein.

Dr. Poelsstraat

openbare ruimte ID 0268300000001018

wijk 12 Goffert

Besluit B&W d.d. 13 december 1950: Dr. Poelsstraat
ptt post 1978: poelsstr, dr

Dr. Hendricus Andreas (Henri) Poels (Venray 14 februari 1868 – Heerlen 7 september 1948), hoofdaalmoezenier van de arbeid in Limburg en pleitbezorger van de rooms-katholieke standsorganisatie; zie www.biografischportaal.nl

Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank Roermond d.d. 8 februari 1883 kreeg Poels, op verzoek van zijn vader, Andreas als tweede voornaam.

"Henricus Andreas Poels (1868-1948), Nederlands bijbelgeleerde en socioloog, werd priester gewijd in 1891, studeerde Bijbelwetenschap te Leuven, waar hij in 1897 promoveerde, doceerde twee jaar exegese te Antwerpen en was van 1904 tot 1910 hoogleraar in het O.T. aan de kath. universiteit te Washington.
Naar Nederland teruggekeerd werd hij benoemd tot hoofdaalmoezenier van de arbeid in Limburg en was pionier en leider van de kath. sociale beweging in de Limburgse mijnstreek." (Hendriks 1987)

2018-2019
Bij de vernieuwing van de Kolpingbuurt zijn alle 20 woningen (bouwjaar 1952) gerenoveerd. Er zijn in de Dr. Poelsstraat geen woningen gesloopt. De geometrie van de openbare ruimte is niet gewijzigd.

Dr. Schaepmanstraat

openbare ruimte ID 0268300000001019

wijk 10 Nije Veld

Raadsbesluit d.d. 25 mei 1918: Dr. Schaepmanstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Dr. Schaepmanstraat
ptt post 1978: schaepmanstr, dr

Dr. Hermanus Johannes Aloijsius Maria (Herman) Schaepman (Tubbergen 2 maart 1844 – Rome 21 januari 1903), Nederlands dichter, priester en staatsman; zie www.biografischportaal.nl

"Dr. H.A.J.M. Schaepman (...), staatsman, redenaar en letterkundige, was van 1880 tot zijn dood lid van de Tweede Kamer. Hij stichtte de R.K. Staatspartij. (Zie de redevoeringen, gehouden op de Akademiezitting van den senaat der R.K. Universiteit op 23 januari 1928, uitgegeven bij Dekker en van der Vegt te Nijmegen, en 'De Gelderlander' van 24 Januari 1928)." (Teunissen 1933)

"Hermanus J.A.M. Schaepman (1844-1903), Nederlands priester, dichter en staatsman; hoogleraar in de kerkgeschiedenis aan het Groot Seminarie te Rijsenburg.
Als Kamerlid (1880) en voorzitter der katholieke fractie voorstander van uitbreiding van het kiesrecht en van sociale wetgeving. Hij ijverde om de overmacht van de liberalen te breken door samengaan met de christelijke partijen, hetgeen in 1901 leidde tot de coalitie.
Hij trad sinds 1872 op als hoofdredacteur van het dagblad 'De Tijd', stichtte later het dagblad 'Het Centrum' en in 1871, samen met dr. Nuyens, het tijdschrift 'De Wachter'. Dr. Schaepman werd begraven te Rome." (Hendriks 1987)

Dr. Schrijverplantsoen

Dr. Jan Schrijver (Weesperkarspel 12 april 1861 – Denekamp 13 februari 1941), predikant-directeur (1903-1926) van de Weesinrichting Neerbosch

"   47  Schrijver, Jan, Predikant Dir. v.d. Weesinrichting, Neerbosch" (telefoongids 1915)

"Het plantsoen voor de kleermakerij, kreeg de naam Schrijverplantsoen. De gedenksteen werd op 22 mei 1941 op Oud Wezendag onthuld ter nagedachtenis aan Ds. Schrijver, oud directeur, die op 79 jarige leeftijd op 13 februari van dat jaar in Denekamp was overleden." (www.kinderdorpneerbosch.nl)

De gedenksteen met de naam van het plantsoen staat niet meer op de oorspronkelijke locatie, maar voor het Van 't Lindenhoutmuseum, Scherpenkampweg 58 Nijmegen.

Draaiom

openbare ruimte ID 0268300000000302 (weg)

wijk 41 De Kamp

Raadsbesluit d.d. 19 november 2008: Draaiom

draaiom, draaiwinde, volksnaam voor de haagwinde (Calystegia sepium)

De Draaiom lag oorspronkelijk aan de oostzijde van het Maas-Waalkanaal aan het einde van de St. Teunismolenweg. In 2008 is de naam Draaiom vastgesteld voor de openbare ruimte tussen Westkanaaldijk en Zwanenstraat in de wijk De Kamp in het stadsdeel Lindenholt.

"In verband met de vindbaarheid mag de naamgeving van dit terrein in geen geval aansluiten bij de naamgeving in de Kluijskamp, omdat de doorgang tussen dit terrein en de Kluijskamp is geblokkeerd voor het gemotoriseerde verkeer (...)." (raadsvoorstel 179/2008)

Drakensteinstraat

openbare ruimte ID 0268300000001020

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit Heumen d.d. 10 augustus 1962: Drakensteinstraat
ptt post 1978: drakensteinstr

"Naar het historisch landhuis Drakensteyn (voorheen Drakestein) gelegen ten oosten van de Lage Vuursche in de gemeente Baarn. Het dateert in zijn huidige staat uit 1640, werd in de 18e eeuw verbouwd en voordat prinses Beatrix er in 1963 haar intrek in nam, geheel gerestaureerd. Het kasteeltje is een grotendeels gewit achthoekig huis, omgeven door een gracht. Het omringende park is aangelegd in Engelse stijl." (Hendriks 1987)

De Drakensteinstraat lag voor 1 juni 1963 in de gemeente Heumen.

Drentschestraat

raadsvoorstel d.d. 14 september 1923: Drentschestraat
Raadsbesluit d.d. 26 september 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1923: Karperstraat
Raadsbesluit d.d. 10 oktober 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 26 oktober 1923: Dunklerstraat
Raadsbesluit d.d. 31 oktober 1923: Dunklerstraat

Drenthe, Nederlandse provincie, gelegen in het noordoosten van het land

dreven

dreef, 1) weg met bomen (laan); – 2) brede landweg waarlangs het vee naar het open veld werd gedreven

Er zijn in de woonplaats Nijmegen drie openbare ruimten waarvan de naam eindigt op -dreef:
- Boeckstaetedreef (onduidelijk), René Descartesdreef (laan), Van Bronckhorstdreef (weidegronden).

Driehuizen

wijk 18 Brakkenstein

Driehuizen (vanaf 1997), buurt in de wijk Brakkenstein met de volgende openbare ruimten: d'Almarasweg (gedeelte), Driehuizerweg (gedeelte), Hoefslag, Parkzoom

Van der Aa 1851: DRIEHUIZEN
Adresboek 1892: Hatert driehuizen
Teunissen 1933: Driehuizen

"DRIEHUIZEN,  geh. in het Rijk van Nijmegen, prov. Gelderland, arr., kant., gem. en ¾ u. Z. van Nijmegen, 20 min. W van Hatert, waartoe het behoort." (Van der Aa 1851, deel 13, aanhangsel, p. 750)

"d'Almarasweg (gedeeltelijk), Driehuizerweg (gedeeltelijk) en Scheidingsweg (gedeeltelijk)." (Teunissen 1933)

Driehuizenscheweg

Driehuizerbos

wijk 18 Brakkenstein

bosgebied tussen de Driehuizerweg en de spoorlijn Nijmegen - Venlo, dat grenst aan de Scheidingsweg

Driehuizerweg

openbare ruimte ID 0268300000001021

Wijk G (1906)
wijken 17 Heijendaal, 18 Brakkenstein

Blaeu 1649: Wech naer Moeck
Nicolaes van Geelkercken 1653: Wech naer Moeck
De Witte 1756: Weg op Mook
Hattinga 1757: Weg op Mook
kadastrale gemeente Hatert, Sectie A en B (1822): De Driehuizensche Weg
kadastrale gemeente Hatert, Sectie B (1822): Weg van de Driehuizen naar Groesbeek (gedeelte)
Wegenlegger 1859: Veldweg de Driehuizenscheweg
Nijmegen 1900: Driehuizensche weg

Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: Driehuizerweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Driehuizerweg
Raadsbesluit d.d. 24 maart 1965: Heyendaalseweg (gedeelte)
Besluit B&W d.d. 27 oktober 1965: gedeeltelijke inwerkingtreding
Raadsbesluit d.d. 24 april 1968: Heyendaalseweg (gedeelte), Professor Korsstraat (gedeelte)
Besluit B&W d.d. 30 mei 1968: inwerkingtreding (per 1 juli 1968)
Raadsbesluit d.d. 18 oktober 1973: intrekking (gedeelte)
ptt post 1978: driehuizerwg

"Veldweg de Driehuizenscheweg : Loopende uit de Groesbeeksche baan langs de Driehuizen tot aan de Mookerheide Gemeente Heumen" (Legger B 1859, nr. 36)

"De naam van dezen weg werd 27 Januari 1906 opnieuw door den Gemeenteraad vastgesteld. Het R. van 9 Juli 1924 voegde de brug over de spoorweg en het weggedeelte tusschen die brug en het tweede deel van den weg bij den Driehuizerweg. Vóór laatstgenoemd R. behoorde bedoeld weggedeelte bij de Verlengde Groenestraat. De naam is ontleend aan Drie Huizen, die geruimen tijd de enige huizen aan deze weg waren." (Teunissen 1933)

"Deze weg liep tot 1968 van de Groesbeekseweg via een stenen bruggetje over het spoor naar Brakkenstein. Bij de bouw van de nieuwe brug over het spoor en een gedeeltelijke verlegging van de weg kwam deze bij de Verl. Groenestraat uit tegenover de Heyendaalseweg. De gehele weg heeft nu de naam van Heyendaalseweg. De Driehuizerweg loopt nu vanuit Brakkenstein dood tegen het gebouw voor wiskunde en natuurwetenschappen." (Hendriks 1987)

Het nieuwe viaduct ter vervanging van het oude stenen bruggetje werd op 19 oktober 1965 officieel geopend. In verband met de uitbreiding van het Universiteitsterrein verdween begin jaren zeventig een gedeelte van de Driehuizerweg in de wijk Heijendaal. Door realisatie van het bètapark op de campus is meer dan 30 jaar later een nieuw weggedeelte ontstaan.

"Het beeld van de Nijmeegse bètafaculteit is vanaf de Heijendaalseweg gezien een icoon op de campus. Veel minder in het oog maar zeker zo mooi, is de campusomgeving omgeving die de afgelopen jaren vorm heeft gekregen aan de achterkant van het Huygensgebouw. De rode draad door dit parklandschap is de Driehuizerweg, toegangsweg tot een aantal fraai vormgegeven laboratoria, bedrijfsgebouwen en andere onderkomens van de universiteit." (Park in beeld 2012, p. 24)

In de 21e eeuw begint de weg bij de Heyendaalseweg, tegenover de Kapittelweg. De naamgeving van de openbare ruimte moet nog worden aangepast. Volgens de BAG is het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 het meest recente brondocument. De panden langs het eerste deel van de weg hebben een adres op het Toernooiveld.

Driekoningenweg

openbare ruimte ID 0268300000001022

wijk 07 Kwakkenberg

Raadsbesluit d.d. 11 januari 1961: Driekoningenweg
ptt post 1978: driekoningenwg

"Genoemd naar de drie wijzen uit het Oosten, die naar Bethlehem kwamen om Jezus als de pasgeboren koning der Joden te begroeten. Pas sinds de 9e eeuw spreekt men van koningen. Hun namen Kaspar, Melchior en Balthasar, worden in het Westen sinds de 7e eeuw genoemd." (Hendriks 1987)

De Driekoningenweg loopt van de Twaalf Apostelenweg tot de gemeentegrens van Berg en Dal.

"De Driekoningenweg is pas in 1960 aangelegd. Na het overlijden in 1956 van Mevrouw de weduwe C.A.H. Lycklama à Nijeholt-Tabingh Suermondt werden huis en landgoed 'Zonneheuvel', toen Twaalf Apostelenweg 5, verkocht en verkaveld. Vanaf de Twaalf Apostelenweg werd er een brede rechte weg aangelegd, die in de plaats van de romantische, lange, smalle, kronkelige oprijlaan naar de villa 'Zonneheuvel' kwam en de naam Driekoningenweg kreeg. (...)" (Van Rijn 1990, p. 7)

Drieskensacker¹

openbare ruimte ID 0268300000000279 (versie 1) (administratief gebied)
openbare ruimte ID 0268300000001745 (versie 1) (administratief gebied)

wijk 40 't Acker

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: Drieskensacker
Raadsbesluit d.d. 8 november 1979: Drieskensacker
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Drieskensacker
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)
verklaring d.d. 11 maart 2014: opnieuw opgevoerd

"naar de veldnaam Drisekens, bekend in Neerbosch sedert 1710" (Hendriks 1987)

Drieskensacker, buurt in de wijk 't Acker met de volgende openbare ruimten:
a. Drieskensacker;
b. grensstraten (gedeelte): Broekstraat, Weteringweg;
c. niet-vastgestelde namen: Drieskensacker 10e t/m 15e straat

Op 11 maart 2014 is het type 'administratief gebied' bij openbare ruimte ID 0268300000000279 gewijzigd in 'weg' en is Drieskensacker opnieuw opgevoerd als openbare ruimte van het type 'administratief gebied'.

Drieskensacker²

openbare ruimte ID 0268300000000279 (versie 2) (weg)

wijk 40 't Acker

Besluit B&W d.d. 26 oktober 1976: kaderstellend
ptt post 1991: drieskensacker
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)

Drieskensacker, alle straten in de buurt Drieskensacker waarvoor geen andere namen zijn vastgesteld (huisnummers 1001 t/m 1531)

Drieskensacker 10e t/m 14e straat staan sinds 22 januari 2009 niet meer in het gemeentelijke Adressenoverzicht.

Drieskensacker 10e straat >

wijk 40 't Acker

Drieskensacker 1001 t/m 1073 Nijmegen
Drieskensacker 1002 t/m 1088 Nijmegen

Drieskensacker 11e straat

wijk 40 't Acker

Drieskensacker 1101 t/m 1141 Nijmegen
Drieskensacker 1140 Nijmegen

Drieskensacker 12e straat

wijk 40 't Acker

Drieskensacker 1201 t/m 1215 Nijmegen
Drieskensacker 1202 t/m 1216 Nijmegen

Drieskensacker 13e straat

wijk 40 't Acker

Drieskensacker 1301 t/m 1315 Nijmegen
Drieskensacker 1302 t/m 1310 Nijmegen

Drieskensacker 14e straat

wijk 40 't Acker

Drieskensacker 1401 t/m 1409 Nijmegen
Drieskensacker 1402 t/m 1412 Nijmegen

Drieskensacker 15e straat

wijk 40 't Acker

Drieskensacker 1501 t/m 1531 Nijmegen
Drieskensacker 1502 t/m 1508 Nijmegen

De woningen in de zogenaamde 15e straat zijn gebouwd in 2010-2011.

Driewegen

Dromedarisstraat

openbare ruimte ID 0268300000001023

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 12 februari 1964: Impalastraat
Besluit B&W d.d. 18 maart 1964: Dromedarisstraat
ptt post 1978: dromedarisstr

dromedaris (Camelus dromedarius), diersoort uit de kamelenfamilie (Camelidae) met één bult

Uit niets blijkt dat B&W op 18 maart 1964 bevoegd waren de naam Impalastraat te wijzigen in Dromedarisstraat.

Dronkemanspad

Droogstadt

Droogstal

Van Suchtelen & Hollandt 1754: Droogstal
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Droogstal
De Witte 1756: Drosse Steeg
Hattinga 1757: Drosse Steeg
kadastrale gemeente Heumen, Sectie A (1820): Groote Stal

In een schepenprotocol d.d. 4 februari 1692 wordt als locatieaanduiding van een huis, hof en schuur en het bijbehorende bouwland 'op Droog stadt' genoemd (bron: Oud-Rechterlijk Archief Nijmegen, inventaris­nummer 1891, folio 71v).

Bij Van Suchtelen & Hollandt uit 1754 en 1755 is -stadt vervangen door -stal. De naam 'Drosse Steeg' bij De Witte en Hattinga is mogelijk een verschrijving. Op de Topographische kaart van het terrein tussen de rivieren de Maas en Waal (ca. 1806-1811), vervaardigd door M.J. de Man, is de naam ingekort tot 'de Stal'.*

Op een van de kaarten van Tranchot und v. Müffling 1803-1820 staat 'Droogstadt'.* Op de kaart van de belegering van Nijmegen in 1794, gemaakt door Adam Vandelincourt en voor het eerst gepubliceerd in 1806, staat 'Draeg Stat'.*

In 1820 wordt op het minuutplan van de kadastrale gemeente Heumen, Sectie A: St. Jacob (één Blad), onder­scheid gemaakt tussen 'Groote Stal' (perceelnummer 239) en 'Kleine Stal' (perceelnummer 11). 'Groote Stal' wordt aan het begin van de 20e eeuw 'Groot Stal' en daarna 'Grootstal'. De Groot Stalschelaan (raadsbesluit d.d. 27 januari 1906) is genoemd naar de boerderij 'Groot Stal'. De spatie in de straatnaam is op 9 juli 1924 geschrapt.

Drosse Steeg

Drostpad

openbare ruimte ID 0268300000001024

wijk 18 Brakkenstein

Raadsbesluit d.d. 12 februari 1964: Drostpad
ptt post 1978: drostpad

"Drost, (drossaet, drossaart), oorspronkelijk de bediende, die met de tafelverzorging was belast, later kasteelbewaarder of kastelein. Meestal werd hij meer algemeen tot plaatsvervanger van de heer, d.w.z. bestuurder en leider van het opperste gerecht in een streek, onderdeel van het graafschap of bisdom." (Hendriks 1987)

Drususstraat

openbare ruimte ID 0268300000000141

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1992: Drususstraat

Nero Claudius Drusus (38 – 9 v. Chr.), Drusus de Oudere, Romeins generaal onder keizer Augustus

"Drusus is de bijnaam van een tak van het Romeinse geslacht der 'Livii' in de keizertijd, ook van enige 'Claudii'. De bekendste was Nero Claudius Drusus geheten (38 v. Chr. – 9 v. Chr., zoon van Tiberius Claudius Nero en van Livia, jongere broeder van de latere keizer Tiberius, stiefzoon van Augustus en gehuwd met Antonia.
In 13 v.Chr. was hij stadhouder van Gallië, streed tegen Usipetes en Sugambri en onderwierp de Friezen. Bekend is ook zijn tocht naar de Noordzee en de Waddeneilanden. Hij stichtte forten aan de Lippe en de Taunus en vormde een vloot voor de Rijnvaart.
Hij drong in 9 v. Chr. door tot de Elbe. Op de terugtocht echter stierf hij door een val van zijn paard. Zijn nakomelingen droegen de naam 'Germanicus' als eretitel wegens Drusus' overwinningen in Germanië." (Hendriks 1987)

"De broers Tiberius (42 v. Chr. – 37 na Chr.), de latere keizer, en Drusus (...) voerden omstreeks 12 v. Chr. het commando bij de verovering van Germanië. In die tijd vestigen de Romeinen zich definitief in Nijmegen." (raadsvoorstel 108/1992)

Deze zijstraat aan de zuidkant van de Ubbergseveldweg komt uit op het Tiberiusplein.

Besluit B&W d.d. 2 april 1946
Besluit B&W d.d. 3 september 1948
Raadsbesluit d.d. 8 november 1979: Kopseweg;

De Drususstraat was vroeger een zijstraat aan de noordkant van de Ubbergseveldweg, op de plaats van het oostelijk deel van de Kopseweg, en maakte deel uit van de Romeinse Veldherenbuurt.

Drutenplaats

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Drutenplaats
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Steenhommelhof
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Steenhommelhof

Ds. Creutzbergweg

openbare ruimte ID 0268300000001025

wijk 23 Heseveld

raadsvoorstel d.d. 14 oktober 1953: Andreasweg
Raadsbesluit d.d. 21 oktober 1953: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 2 december 1953: Creutzbergweg
Raadsbesluit d.d. 11 januari 1956: Ds. Creutzbergweg
ptt post 1978: creutzbergwg, ds

Ds. Jelis Jan Creutzberg (Arnhem 9 juli 1879 – 's-Gravenhage 6 februari 1951), Nederlands-hervormd predikant; zie Nijmeegse Biografieën 2013, pp. 46-47

"Jelis Jan Creutzberg, geboren te Arnhem 9 juli 1879 als zoon van een oud predikanten geslacht. Na het gymnasium te hebben doorlopen, studeerde hij theologie te Utrecht. Zijn eerste standplaats werd Breezand gem. Anna Paulowna in 1906. In 1909 vertrok hij naar Blokzijl, daarop volgde in 1917 [lees: 1918 /RE] een beroep naar Hees-Neerbosch. Hij vertrok in 1947 naar Den Haag toen hij met emeritaat ging, waar hij februari 1951 overleed.
Ds. Creutzberg heeft in Nijmegen enorm veel werk verzet. Hij kreeg van de ouders van Agnes en Reiniera Rutgers van Rozenberg bij hun geboorte f 1000,-, en gebruikte het als startkapitaal voor de bouw van de Agnes Reiniera Bewaarschool. In de jaren twintig kreeg hij f 100.000,- waarvan de stichting Levensmorgen werd opgericht, hier vanuit werden 'De Haard' en 'De Hazenkamp' opgericht en de huishoudschool aan de Tollensstraat. Een belangrijk onderdeel was de vorming van fabrieksmeisjes, waar allerlei cursussen voor werden gegeven. Hier ligt de oorsprong van het 'opendeur werk' in Nederland.
De kerk en de pastorie aan de Hazenkampseweg verschenen. De lagere school aan de Hazenkampseweg heeft hij ook gesticht. In de oorlog werkten de deken van de kerk in de Groenestraat en hij samen en saboteerden allerlei NSB maatregelen. Toen de r.-k. Universiteit werd opgericht in Nijmegen, vormde hij een club van protestant studerenden aan de universiteit. Zijn vrouw stond hem enorm ter zijde. Er werd wel eens gezegd dat zij de meest gastvrije pastorie in Nederland bezaten." (Hendriks 1987)

Ds. J.J. Creutzberg is op 9 februari 1951 begraven op de Begraafplaats Oud Eik en Duinen in 's-Gravenhage. In 1975 kreeg hij postuum een Yad Vashem-onderscheiding voor hulp aan joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn vrouw Françoise Nellij Creutzberg-van Stein Callenfels (1884-1960) en hun dochter Piëta Vincentia Creutzberg (1915-1997) ontvingen deze onderscheiding.

1953-1956
Het oorspronkelijke voorstel met de naam Andreasweg werd in de raadsvergadering van 21 oktober 1953 aangehouden. Om mogelijke verwarring met de Andreaslaan in Heilig Landstichting (gemeente Groesbeek) te voorkomen, wijzigden B&W het voorstel op 18 november 1953 in Creuzbergweg.

Op 8 december 1953 verzocht de Wijkkerkraad van de Middenkerk der Hervormde Gemeente Neerbosch-Hees c.a. om wijziging van de naam in Ds. Creutzbergweg, maar dit verzoek werd door B&W afgewezen (brief d.d. 9 januari 1954). Een verzoek van het raadslid A. van der Kloot (Protestants-Christelijke Lijst) leidde in de raadsvergadering van 12 oktober 1955 tot de toezegging van de voorzitter dat de Commissie voor de straatnaamgeving om advies gevraagd zou worden.

"Die commissie geeft te kennen van mening te zijn, dat het gewenst is straatnamen zo kort mogelijk te houden, doch van oordeel te zijn, dat het niet altijd juist is de titulatuur bij straatnamen weg te laten.
Ook voor het onderhavige geval meent zij dat er termen aanwezig zijn de maatschappelijke staat van de betrokken naamgever in de straatnaam te doen blijken." (B&W, 21 december 1955)

Op 11 januari 1956 werd de naam Creutzbergweg uiteindelijk alsnog gewijzigd in Ds. Creutzbergweg. De weg loopt evenwijdig aan de voormalige Kerkhofweg die in 1976 is genoemd is naar de verloofde van zijn dochter Piëta.

andere plaatsen
De Creutzbergstraat in Arnhem is in 1921 genoemd naar zijn vader ds. Karel Frederik Creutzberg (1840-1911).* De Creutzberglaan* in Beverwijk is in 1922 genoemd naar zijn broer ds. Hendrik Willem Creutzberg (1875-1940).*

Ds. ter Haarstraat

openbare ruimte ID 0268300000001026

wijk 10 Nije Veld

raadsvoorstel d.d. 7 november 1922: Jan Jansz. Starter (Starterstraat)
Raadsbesluit d.d. 15 november 1922: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 22 november 1922: Ter Haarstraat
Raadsbesluit d.d. 29 november 1922: Ds. ter Haarstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: : Ds. ter Haarstraat
ptt post 1978: haarstr, ds ter
raadsvoorstel d.d. 3 december 2013 (181/2013): Ds. ter Haarstraat (gewijzigde geometrie)
Raadsbesluit d.d. 18 december 2013: afgevoerd

Ds. Barend ter Haar Bz. (Eemnes 28 september 1831 – Nijmegen 27 april 1902), schrijver en dichter, predikant van de St. Stevenskerk, mede-oprichter van het Nijmeegsch Weekblad (1892-1902); zie www.biografischportaal.nl, www.djdekker.net

"Barend ter Haar (...) N.H. predikant te Nijmegen van 1859 tot 1895, zoon van dan bekenden dichter Bernard ter Haar. Hij is bekend als schrijver en vertaler, voornamelijk van geschiedkundige werken en van novellen, beschrijvende en oudheidkundige bijdragen en gelegenheidsgedichten." (Teunissen 1933)

Hij schreef het gedicht bij de ingang van begraafplaats Rustoord (bouwjaar 1897), waar hij op 1 mei 1902 zelf werd begraven.

2014
In raadsvoorstel 181/2013 begon de Ds. ter Haarstraat bij de Jan Luykenstraat. In raadsvoorstel 13/2014 is de geometie van de Ds. ter Haarstraat niet aangepast. Dit gewijzigde voorstel waarmee de gemeenteraad op 29 januari 2014 heeft ingestemd (hamerstuk), heeft geen gevolgen voor bestaande adressen.

andere plaatsen
Zijn vader Bernard ter Haar (1806-1880)* was naast dichter ook 20 jaar lang hoogleraar in de godgeleerdheid en 24 jaar lang predikant in verschillende gemeenten. Naar hem zijn de Ter Haarstraat in Amsterdam en Haarlem, de Ter Haarbrug, Ter Haarkade en het Ter Haarplein in Leiden, de Bernard ter Haarstraat in Enschede en Lichtenvoorde, de Bernard ter Haarhove in Nieuwegein en de Bernard ter Haarlaan in Rozendaal genoemd.

'dubbele' namen

Duckenburg¹

Hollandt & Van Suchtelen 1752: Deukenburg
Van Suchtelen & Hollandt 1754: Duckenburgh
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Duckenburgh
De Witte 1756: DUKENBURG
Hattinga 1757: Dukenburg
kadastrale gemeente Hatert, Sectie F: de Duekenburg (1822)
Van der Aa 1841: DUKENBURG, DUKKENBURG of DUCKENBURG
Adresboek 1892: Hatert dukenburg

"DUKENBURG, DUKKENBURG of DUCKENBURG,  landg. in het Rijk van Nijmegen, prov. Gelderland, kw., distr., arr., kant., gem. en 1 u. Z. van Nijmegen, aan den weg van Nijmegen naar Grave.
Het aloude slot, dat vroeger op dit landgoed gestaan heeft, was reeds in het jaar 1473, toen Hertog KAREL VAN BOURGONDIËN, op zijnen kruistogt tegen Gelderland, Nijmegen belegerde, van groot aanzien. PHILIPPE DE COMINES, die een dagregister van deze krijgstogt heeft geschreven, teekende daarin onder anderen aan, dat de Hertog, op den 30 Junij des gemelden jaars, bij DEN DUKENBURG kampeerde.
Den 17 December 1585, werd dit slot door CLAUDE DE BARLAIMONT, Heer van Haultepenne, voor den Spaanschen ingenomen. Bij den inval der Franschen in de Nederlanden, in het jaar 1672, heeft LODEWIJK XIV, Koning van Frankrijk, zich eenigen tijd op de kust opgehouden, en bij latere aanslagen op Nijmegen is het steeds door den vijand bezet geworden. In de eerste helft der achttiende eeuw werd het oude slot afgebroken, en in de plaats daarvan een der schoonste huizen uit den omtrek gebouwd.
In het jaar 1819 is dit landg., hetwelk toen groot was ruim 400 morgen (340 bund.) door verkoop verdeeld geworden; hetwelk ten gevolge had, dat het fraaije huis, in het jaar 1825, op eenen kleinen vleugel na, gesloopt is; terwijl de zware bosschen, welke het omgeven, weinig tijds vroeger, alsmede zijn gevield en uitgeroied. Het daarvan thans nog bijeen gebleven gedeelte, hetwelk eene oppervlakte bevat van 207 bund. 10 v. r. 10 v. ell., wordt tegenwoordig in eigendom bezeten door den Heer SEGERS, woonachtig te Nijmegen." (Van der Aa 1841, deel 3, p. 571)

"Bij de verkoop in 1736 door A. van Schuylenburg aan zijn stiefzoon W.A. de Quay spreekt de koopakte van ‘de Duyckenborgh, met huys, hoff nieuwe timmeragie genaemt de Orangerie, stallingen en 5 of 6 bouw­hoven’. In de Nijmeegsche Courant van 5 en 11 oktober 1819 werd het huis op afbraak te koop aangeboden. In 1822 is het inderdaad afgebroken. Waarschijnlijk is het tegenwoordige gebouw nog een vleugel van de vroegere oranjerie." (www.kasteleninnederland.nl)

Op het minuutplan uit 1822 van de kadastrale gemeente Hatert, Sectie F: de Duekenburg (Eerste Blad), staat 'de Duekenborg' (met o) bij perceel nr. 162 met huis en erf. In de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT 1832) staat als plaatselijke benaming 'Dùkenburg'.

"Er heeft eenmaal een geslacht bestaan dat zijn naam aan het kasteel ontleende: De in de Nijmeegsche geschiedenis bekende ridder Lambert Zebars was, blijkens een charter van 1379, gehuwd met vrouwe Johan(na) van den Duyckenborch. Remboldus de Dukenborch wordt genoemd in een Nijmeegsch schepenprotocol van 1410, en te Utrecht werd de naam nog aangetroffen in het laatst der 16e eeuw.
Udo de Boese, burggraaf van Nijmegen van 1397 tot 1405, is de eerste leenman van den Dukenburg, wiens naam bewaard gebleven is. Daarna moet het goed in het bezit geweest zijn van Herman van Sandwijck, dan van Johan van Boedtbergen en vervolgens van diens zoon Herman, in 1519 en volgende jaren." (Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld 1912, p. 77)

"De naam van de leenheer van Herman van Zandwijck wordt pas bij een transactie op 15 augustus 1467 genoemd. 'Huyse en hoffstat geheiten Dukenborch' blijkt een leengoed te zijn van Gijsbert van Bronckhorst, heer tot Batenburg en Anholt. Laatst genoemde leenheer moet reeds vóór 30 oktober 1475 overleden te zijn, immers op die dag verkreeg Herman van Zandwijck dat 'Slot ind guede geheiten ther Ducenborch' te leen van de nieuwe leenheer Jacob van Bronckhorst, als opvolger van de eerder genoemde Gijsbert van Bronckhorst. " (Flokstra 2015, p. 27)

Het Landgoed Duckenburg is op 24 maart 1930 door de Gemeente Nijmegen in een openbare veiling aan­gekocht voor de som van f 295.250 (inclusief onkosten f 319.216,75); zie Perceelkaart Landgoed Duckenburg (1930).

straatnamen
De volgende openbare ruimten zijn genoemd naar voormalige eigenaren en bewoners: Schlingemannpad, Snouckaert van Schauburgpad, Valckenaerpad, Valkenaerhof, Valkenaerplein, van Apelterenweg, Van Boetbergweg, van Rosenburgweg, Van Schuylenburgweg, Zegerspad.

Duckenburg²

Volkstelling 1947: buurt 29 Ten Westen van het Maas-Waalkanaal (gedeelte)
Woningtelling 1956: buurt 19 Duckenburg
Volkstelling 1960: buurt 30 Duckenburg

Duckenburg, buurt in WIJK 1 Nijmegen Zuid (Woningtelling 1956); buurt en gelijknamige WIJK 3 Duckenburg (Volkstelling 1960)

Bij de Volkstelling 1947 was dit gebied een deel van de buurt Ten westen van het Maas-Waalkanaal. Deze buurt werd bij Woningtelling 1956 opgesplitst in de buurten Duckenburg en Neerbosch West. De grens tussen beide buurten was de spoorlijn Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen.

WIJK 3 Duckenburg uit 1960 was de voorloper van het stadsdeel Groot-Dukenburg (Dukenburg) dat in 1966 is onderverdeeld in een aantal wijken, waaronder Dukenburg (Meijhorst). In 1971 is de naam Groot-Dukenburg gewijzigd in Dukenburg.

Duckenburgs Broek

Van Suchtelen & Hollandt 1754: DUCKENBURGH
Van Suchtelen & Hollandt 1755: DUCKENBURGHS BROEK

Op de kaart van Van Suchtelen & Hollandt uit 1755 staat de naam 'DUCKENBURGHS BROEK' aan de westkant van de Vossendijk.

Duckenburgpad

openbare ruimte ID 0268300000000228

wijk 34 Lankforst

Raadsbesluit d.d. 11 mei 2005: Duckenburgpad

"Het Duckenburgpad loopt langs het Uilenbosje tot de Nieuwe Dukenburgseweg." (raadsvoorstel 126/2005)

Het pad in Lankforst van de zogenaamde 10e straat naar de 52e straat en Nieuwe Dukenburgseweg, voorheen de 60e straat, kreeg in 2005 de naam Duckenburgpad. Het verlengde van het pad in Malvert heeft (nog) geen naam, hoewel ook hier straatnaamborden met de naam Duckenburgpad zijn aangebracht.

Duetstraat

duet, muziekstuk voor twee stemmen of instrumenten

Duindoornstraat

openbare ruimte ID 0268300000001027

wijk 23 Heseveld

Besluit B&W d.d. 17 augustus 1950: Duindoornstraat
ptt post 1978: duindoornstr

duindoorn (Hippophae rhamnoides), struik die vooral in de duinen voorkomt

Duitse Bocht

wijk 49 Bijsterhuizen

scherpe naar rechts afbuigende bocht op het Knooppunt Neerbosch (RW783) voor verkeer richting Venlo - Wijchen (A73)

,

Duitslandstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001727

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 15 mei 2013: Duitslandstraat

Op 19 november 2008 heeft de gemeenteraad voor een van de buurten in Nijmegen-Noord het thema Duitsland vastgesteld, met subthema Duitse filosofen.

Duivengas

openbare ruimte ID 0268300000000085

Wijk C (1812)
wijk 00 Benedenstad

Besluit B&W d.d. 25 maart 1986: Duivengas
Besluit B&W d.d. 1 juli 1986: Bezembindersgas (gedeelte)
ptt post 1991: duivengas

Op verzoek van Woningvereniging Kolping (Talis) gaven B&W in 1986 een nieuw aan te leggen verbinding tussen Ridderstraat en St. Antoniusplaats de naam Duivengas. Volgens de huisnummering begint de Duivengas bij de onderdoorgang naast Ridderstraat 15 Nijmegen.

"Aangezien het hier straatnaamgeving op particulier terrein betreft zal de gemeenteraad niet betrokken worden bij deze straatnaamgeving," (Eindadvies voor beslissing B&W d.d. 13 maart 1986)

De bouw van twee muurtjes waardoor de Duivengas onderbroken werd, leidde ertoe dat het laatste deel van de Duivengas later dat jaar de naam Bezembindersgas kreeg.

Kiers 1751¹: Duive gast
Van Suchtelen 1779: Duijve gas
Nijmegen 1812: Duyvegast
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Duive Gast
Wegenlegger 1859: Duivengas
Adresboek 1892: duivengas
Nijmegen 1900: Duivengas
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Duivengas
Raadsbesluit d.d. 1 april 1970: intrekking

"De loop van deze gas werd reeds beschreven in 1392. De naam (Duivengasz) die eerst in 1424 voorkomt, is ontleend aan het geslacht Duyve en werd ook wel eens aan de Bezembindersgas gegeven (1689).
1450: Claes Duivengesken. De gas is ook als Achter St. Anthonius (St. Teunis) bekend geweest. Zie St. Anthoniusplaats. Zij liep (P. 1572) door tot in het midden van de Ridderstraat." (Teunissen 1933)

"Duivengas : Van het Bezembindersgasje tot de Striekstraat" (Legger B 1859, nr. 126)

Dukaatstraat

openbare ruimte ID 0268300000000095

wijk 10 Nije Veld

Raadsbesluit d.d. 25 juni 1987: Dukaatstraat
ptt post 1991: dukaatstr

dukaat, oude gouden munt, goudstuk

Dukaatplein

wijk 10 Nije Veld

benaming van twee pleintjes in de Dukaatstraat

Dukenburg¹

openbare ruimte ID 0268300000001611 (administratief gebied)

CBS-code WK026808
stadsdeel 07

Volkstelling 1947: buurt 29 Ten Westen van het Maas-Waalkanaal (gedeelte)
Woningtelling 1956: buurt 19 Duckenburg
Volkstelling 1960: WIJK 3 Duckenburg
Volkstelling 1971: WIJK 3 Groot-Dukenburg (stadsdeel)

Raadsbesluit d.d. 30 november 1966: wijkindeling
Besluit B&W d.d. 30 mei 1968: Groot-Dukenburg (wijknaam)
Raadsbesluit d.d. 7 oktober 1971: Dukenburg (stadsdeel)
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Dukenburg
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Dukenburg (per 1 januari 2007)

Dukenburg, stadsdeel bestaande uit de wijken Tolhuis, Zwanenveld, Meijhorst, Lankforst, Aldenhof, Malvert, Weezenhof, Vogelzang en Staddijk

De oostgrens van dit stadsdeel ligt volgens het raadsbesluit d.d. 4 april 1984 (tekening S.E.O. 831129) geheel ten oosten van het Maas-Waalkanaal.

Bij de Volkstelling 1947 was dit gebied een deel van buurt 29 Ten westen van het Maas-Waalkanaal. Buurt 19 Duckenburg was bij de Woningtelling 1956 een deel van WIJK 1 Nijmegen Zuid. Bij de Volkstelling 1960 lag buurt 30 Duckenburg in de gelijknamige WIJK 3 Duckenburg. Na een onderzoek* naar de juiste schrijfwijze van enkele buurt­namen is de spelling in 1966 gewijzigd in Dukenburg. Deze wijk was de voorloper van het stadsdeel Groot-Dukenburg (Dukenburg).

1966
De eerste heipaal voor het stadsdeel Dukenburg ging op 22 april 1966 in de buurt van Aldenhof 3701 t/m 3747 de grond in. Ter herinnering aan 50 jaar Dukenburg is op 22 april 2016 naast Aldenhof 3547 een gedenkplaat onthuld. De basis voor de naamgeving van de openbare ruimten vormt het raadsbesluit d.d. 30 november 1966:

"1. aan de onderscheiden wijken van het uitbreidingsplan Dukenburg de namen te geven als die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening M.D., no. 10702c
2. te bepalen, dat die namen als zodanig tevens dienen voor de in de te onderscheiden wijken aan te leggen straten en paden."

De doornummering per wijk kwam in de Commissie voor de straatnaamgeving voor het eerst ter sprake bij een gedachtewisseling in de vergadering d.d. 20 november 1964. Twee jaar later worden de volgende wijknamen vastgesteld: Tolhuis, Teersveld, Zwanenveld, Dukenburg, Lankforst, Aldenhof, Malvert, Weezenhof en de Vossen (raadsbesluit d.d. 30 november 1966). B&W voegen hieraan in 1968 de naam Vogelzang toe, waarbij de 'buurten' worden genummerd van 30 t/m 39 (besluit B&W d.d. 30 mei 1968).

De wijknaam Dukenburg is in 1969 vervangen door Meijhorst. Bij de Volkstelling 1971 maakt ook Staddijk deel uit van Groot-Dukenburg. In de loop van 1971 worden de wijknamen de Vossen en Teersveld ingetrokken en is de naam Groot-Dukenburg gewijzigd in Dukenburg.

namen
Het is een hardnekkig misverstand dat de straten in Dukenburg genummerd zijn. De verwarring rond de zogenaamde genummerde straten is ontstaan door het besluit van B&W d.d. 25 oktober 1967 om de straten in Aldenhof aan te duiden met de wijknaam gevolgd door een getal van twee cijfers. Dit collegebesluit was bedoeld om problemen bij processen-verbaal te voorkomen. Op 29 november 1967 schreef het college aan de hoofden van diensten, bedrijven en secretarie-afdelingen echter:

"Hierbij delen wij U mede, dat wij in verband met een uniforme aanduiding van de straatnamen in Dukenburg hebben besloten, dat deze voor intern gebruik mogen worden aangeduid als bijvoorbeeld 'Aldenhof dertiende straat'.
In naar buiten uitgaande stukken, ook in raadsstukken, moeten deze straatnamen evenwel worden omschreven zoals 'straat in de Aldenhof waarvan de huisnummers beginnen met de cijfergroep 13'. (...)" (Dienstarchief G.A.N., nr. 194:9)

De niet door het bevoegde gemeentelijke orgaan vastgestelde straatnummers zijn gelijk aan de eerste twee cijfers van de huisnummers. De toevoeging van de e gevolgd door een spatie en straat is van latere datum. Een formeel raadsbesluit inzake de schrijfwijze van de straatnamen in de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt is niet aangetroffen (met uitzondering van de naam Weezenhof 93e straat). In de registratieve voorschriften straatnaamgeving die B&W op 7 oktober 1997 hebben vastgesteld, stond:

"6. In de wijken Dukenburg, Lindenholt en bedrijvenpark Bijsterhuizen krijgen de straten een straatnummer. Een uitzondering wordt gemaakt voor straten die een verbinding vormen met meerdere wijken of door meerdere wijken lopen." (B&W, 6 augustus 1997)

Met de inwerkingtreding van de Verordening straatnaamgeving en huisnummering op 1 januari 1999* zijn de registratieve voorschriften straatnaamgeving vervallen.

nummers
Het idee om de wijken in blokken te verdelen en de huizen en gebouwen doorlopende nummers van vier cijfers te geven, is van Anton Olivier van de Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting. De voorgestelde nummering wordt door de Posterijen ten zeerste toegejuicht.

Uit een besluit van B&W d.d. 26 januari 1967 blijkt dat de aanschaf van speciale ponskaarten met een afwijkende kleur (f 0,50 per 1000 extra) ook de 0 als eindcijfer mogelijk maakt. Om problemen door het ontbreken van straatnamen bij processen-verbaal te voorkomen wordt later dat jaar besloten de straten aan te duiden met de wijknaam gevolgd door een getal van twee cijfers (besluit B&W d.d. 25 oktober 1967).

"Voor de schrijfwijze van straat-huisnummers wordt in de wijken Dukenburg en Lindenholt aangehouden:

Aldenhof 4014 dus niet 40-14
De Geerkamp 2012 dus niet 20-12"
(Straatnamenlijst Nijmegen 1983, titelpagina)

Van de oorspronkelijke doorlopende nummers van vier cijfers is rond 1995 op enkele plaatsen in Dukenburg afgeweken. De huisnummers in Weezenhof in de zogenaamde 91e straat lopen door tot 91187. De nummers in Zwanenveld in de zogenaamde 90e straat lopen door tot 90126. Een zelfde situatie doet zich sinds 2003 voor in Lindenholt waar de nummers in Kerkenbos in de zogenaamde 10e straat doorlopen tot 10141.

In Tolhuis zijn in de zogenaamde 27e straat de nummeraanduidingen 2700 en 2700 A 1 t/m 2700 A 42 (begin geldigheid: 15-10-2020) op 22 juni 2021 gewijzigd in de 5-cijferige huisnummers 27000 t/m 27184.

"Dukenburg gaat een stapje verder dan Grootstal en Hatert. Hier is de opzet grootschaliger. De open ruimte is groter én groener, hoogbouw wordt op veel ruimere schaal toegepast. Flats markeren niet meer alleen de randen van de wijk, maar nemen soms een centrale plaats in.
In Dukenburg zijn nog wel elementen van de wijkgedachte terug te vinden, maar de afzonderlijke wijken hebben naast de eigen voorzieningen ook nog een centraal voorzieningenpunt in de vorm van winkel­centrum Dukenburg. De kerk is niet langer meer het middelpunt. Veel aandacht gaat uit naar de heilige koe van onze tijd: de auto. Bij de wijkopzet is sterk rekening gehouden niet het beheersen en zelfs weren van verkeersstromen. Het concept van de wijk is van A. Olivier, destijds hoofd stedenhouw van de gemeente Nijmegen." (De Brug, 5 september 2001)

Dukenburg²

Raadsbesluit d.d. 30 november 1966: Dukenburg
Besluit B&W d.d. 30 mei 1968: Dukenburg
Raadsbesluit d.d. 14 mei 1969: Meijhorst

Dukenburg was aanvankelijk de naam van een van de geprojecteerde wijken in het uitbreidingsplan Dukenburg. Om verwarring met de naam Groot-Dukenburg te voorkomen is de wijknaam in 1969 vervangen door Meijhorst.

Dukenburgpad

Dukenburgscheweg

Dukenburgsebrug

openbare ruimte ID 0268300000001677 (kunstwerk)

wijken 32 Zwanenveld, 34 Lankforst

Raadsbesluit d.d. 31 januari 1990: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 21 februari 1990: Dukenburgsebrug
verklaring d.d. 30 januari 2012: registratie

brug over het Maas-Waalkanaal, waar overheen de Nieuwe Dukenburgseweg ononderbroken loopt (raadsvoorstel 17/1990, beslispunt 3)

Voor 1972 lag er geen brug over het Maas-Waalkanaal tussen de Graafsebrug en de Hatertsebrug. Om grotere schepen vrije doorgang te kunnen bieden is de Dukenburgsebrug in 2007 met 38 cm verhoogd.

De Dukenburgsebrug werd in de volksmond ook wel Philipsbrug genoemd. Een amendement van Peter Lucassen (SP) om de voorgestelde benaming te wijzigen in Nelson Mandelabrug kreeg in 1990 alleen de steun van de SP-fractie (2 stemmen).

Dukenburgseweg

Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: de Nieuwe Zwanenstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Dukenburgscheweg
Raadsbesluit d.d. 24 september 1958: Oude Dukenburgseweg (per 24 oktober 1958)

De naam Dukenburgscheweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Dukenburgseweg.*

"Het na de voltooiing van het Maas-Waalkanaal afgesneden Noordelijk deel der Nieuwe Zwanenstraat tusschen den Teersdijk en het kanaal is genoemd naar het in de nabijheid gelegen landgoed 'De Dukenburg', in 1930 door de gemeente aangekocht. In de Middeleeuwen stond op dit landgoed het kasteel Dukenburg. Toen Karel den Stoute in 1473 Nijmegen belegerde nam hij zijn intrek in dit kasteel. In 1585 was het in handen van de Staatschen, maar werd door de Spaansen bezetting van Nijmegen veroverd en in brand gestoken. Het is daarna gedeeltelijk herbouwd. in 1674, toen de Franschen Nijmegen ontruimden, bleef de Dukenburg nog een korte tijd hun hoofdkwartier en was dat ook in 1794 toen weer een Frans leger het beleg sloeg voor de stad, van het kasteel was toen echter al niet veel meer overgebleven. (Meer bijzonder­heden zijn te winden in 'Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld', uitgave van de vereeniging 'Dorpsbelang' 1912). (...)
Reeds in 1548 komt als straatnaam voor 'de Duckenborchschestraat'. Welke straat hier werd bedoeld is niet duidelijk. De omschrijving, welke wij gevonden hebben, luidt 'lant gelegen aan de Lantweer bij de Duckenborchschestraat en Graefsestraet'." (Teunissen 1933)

Dukenburgskanaal

Duker

Dukkenburg

Dunklerstraat

openbare ruimte ID 0268300000001028

wijk 06 Hengstdal

raadsvoorstel d.d. 14 september 1923: Drentschestraat
Raadsbesluit d.d. 26 september 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1923: Karperstraat
Raadsbesluit d.d. 10 oktober 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 26 oktober 1923: Dunklerstraat
Raadsbesluit d.d. 31 oktober 1923: Dunklerstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Dunklerstraat
Raadsbesluit d.d. 13 november 1929: Dunklerstraat
ptt post 1978: dunklerstr

François Dunkler (Frans Dunkler) (Namen 24 februari 1816 – 's-Gravenhage 16 september 1878), componist, dirigent en kapelmeester; zie www.biografischportaal.nl

Hij was de zoon en opvolger van Franz Anton (François) Dunkler (1779-1861) en vader van onder meer de cellist en componist Emile François (Emile) Dunkler (1838-1871) en de componist en dirigent François (Frans) Dunkler (1840-1866).

"Frans Dunkler, Nederlands harmoniekapelmeester, geboren 24 februari 1816 te Namen en overleden 16 september 1878 te Den Haag. Was sedert 1849 dirigent van het muziekkorps der Grenadiers en Jagers, dat hij tot een der beste militaire kapellen van Europa heeft weten op te voeren (2e prijs op het internationaal concours te Parijs 1867). Hij componeerde vele marsen en maakte uitstekende arrangementen van opera's." (Hendriks 1987)

De huisnummering in de Dunklerstraat begint bij nummer 7 (bouwjaar 1930).

Dupondiusstraat

openbare ruimte ID 0268300000000335

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2001: Tuigbeslagstraat
Raadsbesluit d.d. 13 maart 2002: Dupondiusstraat

dupondius, bronzen Romeinse munt met beeltenis van keizer Nero, vondst uit Bataafs dorpje onder deze wijk (0 – 250 na Chr.)

De adressen Dupondiusstraat 42 t/m 108 Oosterhout gemeente Nijmegen zijn met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Terralaan 78 t/m 12 Nijmegen.

Duvensteinstraat

openbare ruimte ID 0268300000001029

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 20 december 1960: Duvensteinstraat
ptt post 1978: duvensteinstr

"In het jaar 1427 werd het landgoed Duvensteyn in Neerbosch voor het eerst genoemd. Duivenstein was toen een boerenhof. De in protocollen veelvuldig vermelde naam, bewijst dat een 'goed' van deze naam aan de Westgrens van het dorp Neerbosch gelegen heeft. Een kaart van het Schependom van 1754 tekent hier een boerengoed met de naam Spijker aan.
Op dezelfde plaats geeft een kaart van het kwartier Nijmegen van 1639 een landgoed aan met de benaming 'Welderen'.
Het schijnt dus dat de eerste burcht met de naam Duivenstein reeds in het jaar 1427 verdwenen was, mogelijk werd de burcht gedurende de oorlogshandelingen tussen de edelen en de steden in de jaren 1353/1354 vernield. De burcht was gesticht door de patriciërs-familie van Duven, die drie duiven in het familiewapen voerden. De naam Welderen, voor het eerst genoemd in het jaar 1556, was een Nijmeegse patriciërs-familie (van Welderen), die op de plaats van de verlaten en verwoeste nederzetting een landgoed stichtte. Wat daarvan in de 18e eeuw is overgebleven heet 'Spijker'." (Hendriks 1987)

dwarsstraten

a. bestaande namen: Biezendwarsstraat, Daalsedwarsweg, Graafsedwarsstraat, Groesbeeksedwarsweg, Nonnendaalsedwarsstraat, Parkdwarsstraat, Postdwarsweg, ten Hoetdwarsstraat;
b. niet-bestaande en verdwenen namen: Berg en Dalsedwarsstraat, Berg en Dalsedwarsweg, Biezendwarsweg, Dwarsweg, Fortdwarsweg, Fransedwarsstraat, Graafsedwarsweg, Groesbeeksedwarsstraat, St. Annadwarsstraat

Dwarsweg (St. Anna)

In het overzicht van Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te Nijmegen (Giesbertz 2010) staat:

"-In 1885 wordt aan A. van Pelt vergunning verleend tot het bouwen van 2 huizen aan de Dwarsweg te St. Anna."
"-In 1886 wordt aan A.B. van Pelt vergunning verleend tot het bouwen van 3 huizen aan de Dwarsweg te St. Anna."
"-In 1887 wordt aan A. van Pelt vergunning verleend tot het bouwen van 2 huizen aan de Dwarsweg te St. Anna."

Met de Dwarsweg wordt de Kastanjelaan bedoeld.

E...

StatCounter